Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0743

Решение на Съвета от 21 декември 1998 година относно подробните разпоредби за състава на Икономическия и финансов комитет

OJ L 358, 31.12.1998, p. 109–110 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 161 - 162
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 161 - 162
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 161 - 162
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 161 - 162
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 161 - 162
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 161 - 162
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 161 - 162
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 161 - 162
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 161 - 162
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 157 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 157 - 158
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 52 - 53

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/743/oj

10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

157


31998D0743


L 358/109

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 21 декември 1998 година

относно подробните разпоредби за състава на Икономическия и финансов комитет

(98/743/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 109в, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейската централна банка (2),

като взе предвид становището на Паричния комитет (3),

(1)

като има предвид, че Договорът предвижда създаването на Икономически и финансов комитет в началото на третия етап от Икономическия и паричен съюз;

(2)

като има предвид, че Договорът задължава Съвета да приеме подробни разпоредби относно състава на Икономическия и финансов комитет; като има предвид, че държавите-членки, Комисията и Европейската централна банка имат право да назначават не повече от двама членове на комитета;

(3)

като има предвид, че задачите на Икономическия и финансов комитет се определят от член 109в, параграф 2 от Договора; като има предвид, че част от задачите на Икономическия и финансов комитет са да следи икономическата и финансовата ситуация в държавите-членки, както и да представя редовни доклади за тях на Съвета и на Комисията, включващи по-специално преглед на финансовите отношения с трети страни и международни институции; като има предвид, че Икономическият и финансов комитет участва в подготовката на работата на Съвета, включваща, inter alia, по изготвянето на препоръки относно многостранното наблюдение и общите насоки на икономическата политика, залегнали в член 103 от Договора, както и на решения, изисквани като част от процедурата за прекомерно големия бюджетен дефицит, предвидена в член 104в; като има предвид същността и значението на тези задачи, е от съществено значение членовете на комитета и техните заместници да се избират от средите на експерти с доказани професионални качества в икономическата и финансовата сфера;

(4)

като има предвид, че в своята Резолюция (4) относно координацията на икономическата политика в третия етап от ИПС на заседанието си в Люксембург на 12 и 13 декември 1997 г. Европейският съвет предвижда Икономическият и финансов комитет да изготви рамката, в която диалогът между Съвета и Европейската централна банка да се конституира и провежда на равнище високопоставени длъжностни лица; като има предвид, че въпросните длъжностни лица трябва да са представители на националните централни банки и Европейската централната банка, а също така и на държавните администрации;

(5)

като има предвид, че понятието „администрация“ се отнася до функциите на министрите, участващи в Съвета, когато заседават министрите на икономиката и финансите;

(6)

като има предвид, че участието в Комитета на длъжностни лица от Европейската централна банка и националните централни банки не следва да противоречи на разпоредбите, предвидени в член 107 от Договора,

РЕШИ:

Член 1

Държавите-членки, Комисията и Европейската централна банка имат право да назначат по двама членове на Икономическия и финансов комитет, както и двама заместници.

Член 2

Членовете на Комитета и техните заместници се избират измежду експерти с доказани професионални качества в икономическата и финансовата сфера.

Член 3

Двамата членове, назначени от държавите-членки, се избират съответно от средите на висши служители на администрацията и националната централна банка. Заместниците се избират при същите условия.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейските общности.

То влиза в сила от 1 януари 1999 г.

Съставено в Брюксел на 21 декември 1998 година.

За Съвета

Председател

M. BARTENSTEIN


(1)  ОВ С 125, 23.4.1998 г., стр. 17.

(2)  Становище от 26 ноември 1998 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Становище от 17 ноември 1998 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)  ОВ С 35, 2.2.1998 г., стр. 1.


Top