EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0181

Решение на Съвета и на Комисията от 23 септември 1997 година за сключването от Европейските общности на Договора за Енергийната харта и на Протокола за Енергийната харта относно енергийната ефективност и свързаните екологични аспекти

OJ L 69, 9.3.1998, p. 1–116 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 253 - 255
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 253 - 255
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 149 - 151

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/181/oj

12/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

253


31998D0181


L 069/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА

от 23 септември 1997 година

за сключването от Европейските общности на Договора за Енергийната харта и на Протокола за Енергийната харта относно енергийната ефективност и свързаните екологични аспекти (1)

(98/181/ЕО, ЕОВС Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 54, параграф 2, последното изречение от член 57, параграф 2, член 66, член 73в, параграф 2, членове 87, 99, 100а, 113, член 130т, параграф 1 и член 235, във връзка с второто изречение от член 228, параграф 2 и член 228, параграф 3, втората алинея от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 101, втори параграф от него,

като взеха предвид становището на Консултативния комитет, учреден с Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид единодушното становище на Съвета относно член 95 от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана,

като взеха предвид становището на Eвропейския парламент (2),

като взеха предвид одобрението, дадено от Съвета съгласно член 101 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като имат предвид, че Европейската енергийна харта е била подписана от Европейските общности и от техните държави-членки на 17 декември 1991 г.;

като имат предвид, че на 17 декември 1994 г. Европейските общности и техните държави-членки, подписаха Договора за енергийната харта и Протокола за енергийната харта относно енергийната ефективност и свързаните екологични аспекти, с цел да се предвиди сигурна и обвързваща международна правна рамка за принципите и целите, изложени в тази харта;

като имат предвид, че Европейските общности и техните държави-членки временно са прилагали Договора за енергийната харта по силата на Решения 94/998/ЕО (3) и 94/1067/Евратом (4) на Съвета от датата на подписването му;

като имат предвид, че принципите и целите на Договора за енергийната харта са от фундаментално значение за бъдещето на Европа, което позволява на държавите-членки на Общността на независимите държави и страните от Централна и Източна Европа да развият енергийния си потенциал, като спомагат да се подобри сигурността на снабдяването;

като имат предвид, че принципите и целите на Протокола за енергийната харта ще спомогнат да се осигури по-добра защита на околната среда, главно чрез насърчаване на енергийната ефективност;

като имат предвид, че е необходимо да се консолидират инициативата и централната роля на Европейските общности, като дават възможност на последните да участват изцяло при прилагането на Договора за енергийната харта и на Протокола за енергийната харта;

като имат предвид, че сключването на Договора за енергийната харта и на Протокола за енергийната харта ще допринесе за постигане на целите на Европейските общности;

като имат предвид, че член 73в, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност трябва да се използва като правна основа за настоящото решение, тъй като Договорът за енергийната харта налага някои задължения на Европейските общности относно движението на капитала и плащания между Общностите и трети страни, договарящи страни по Договора за енергийната харта;

като имат предвид, че Договорът за енергийната харта може да повлияе на законодателни актове, базирани на член 235 от Договора за създаване на Европейската общност; като имат предвид, че последният договор не предвижда правомощия, различни от тези, произтичащи от член 235, за изпълнение на задълженията, наложени от този договор с оглед сътрудничество в областта на енергетиката;

като имат предвид, че Договорът за енергийната харта и Протоколът за енергийната харта трябва да се одобрят от Европейските общности;

като имат предвид, че за да се осигури еднаквото външно представяне на Европейските общности както в процедурата по подписването, така и при изпълнение на задълженията, поети от Европейските общности и държавите-членки, следва да се установят подходящи процедури за координиране; като имат предвид, че за тази цел следва да се предвиди настоящото решение да се депозира при правителството на Португалската република по същото време, както инструментите за ратификация на държавите-членки; като имат предвид, че по същата причина позицията, която трябва да се приеме от Европейските общности и държавите-членки, трябва да се координира с оглед на решенията, които да се вземат от Конференцията за енергийната харта, учредена с Договора за енергийната харта, в области, в които те споделят отговорността;

като имат предвид, че Конференцията за енергийната харта има разполага с правомощия за взимане на независими решения; като имат предвид, съответно, че подходящи процедури трябва да бъдат предвидени за установяване позицията на Европейските общности в рамките на Конференцията за енергийната харта;

като имат предвид, че тези процедури следва да бъдат от опростено естество, за да позволяват ефективно участие на Европейските общности в упоменатата конференция;

като имат предвид, че с оглед на решенията на гореупоменатата конференция, изискващи приемането или променянето на законодателството на Общността, Съветът и Комисията действат в съответствие с правилата, постановени в член 228, параграфи 1 и 2 от Договора за създаване на Европейската общност;

като имат предвид, че когато решенията, които трябва да се вземат от Конференцията за енергийната харта, засягат области от смесена компетентност, Европейските общности и държавите-членки трябва да си сътрудничат с оглед постигане на обща позиция, съгласно съдебната практика на Съда на Европейските общности,

РЕШИХА:

Член 1

Договорът за енергийната харта и Протоколът за енергийната харта относно енергийната ефективност и свързаните екологични аспекти (наричани по-долу „Протокол за енергийната харта“) се одобряват от името на Европейската общност за въглища и стомана, Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия.

Текстовете на Договора за енергийната харта и на Протокола за енергийната харта са приложени към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета, от името на Европейската общност, депозира инструмента за одобрение на Договора за енергийната харта и на Протокола за енергийната харта при правителството на Португалската република, в съответствие с членове 39 и 49 от Договора за енергийната харта и членове 15 и 21 от Протокола за енергийната харта. Председателят на Комисията, при същите условия, депозира инструментите за одобрение от името на Европейската общност за въглища и стомана и на Европейската общност за атомна енергия.

Председателят на Съвета и председателят на Комисията, действащи съответно от името на Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, се консултират с държавите-членки, за да осигурят, доколкото е възможно, едновременното депозиране на техните инструменти за одобрение.

Член 3

1.   Позицията, която може да се изиска да заеме Европейската общност в рамките на Конференцията за енергийната харта, учредена с Договора за енергийната харта, с оглед решенията на Конференцията, които изискват въвеждането или променянето на законодателството на Общността, при спазване на параграф 3, се приема от Съвета, действащ в съответствие с правилата на Договора за създаване на Европейската общност.

Съветът действа с квалифицирано мнозинство. Въпреки това Съветът действа единодушно, ако решенията, които трябва да се вземат на упоменатата конференция, обхващат област, за която се изисква единодушие за приемането на вътрешни правила на Общността.

2.   В други случаи позицията, която трябва да се заеме от Европейската общност, се приема от Съвета.

3.   За въпроси, които попадат в рамките на параграф 1, Съветът и Комисията изцяло и периодично информират Европейския парламент и дават възможност на Европейския парламент да изрази вижданията си относно позицията, която трябва да заеме Общността на конференцията, посочена в параграф 1.

В случай на решения на посочената конференция съгласно член 34, параграф 7 от Договора за енергийната харта Съветът се консултира или получава съгласието на Европейския парламент преди да вземе своето решение съгласно условията, посочени в член 228, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност.

4.   Позицията, която трябва да се заеме от името на Европейската общност за въглища и стомана, се приема от Комисията с одобрението на Съвета, действащ с квалифицирано мнозинство или с единодушие, в зависимост от разглеждания въпрос.

5.   Позицията, която трябва да се заеме от името на Европейската общност за атомна енергия, се приема от Комисията с одобрението на Съвета, действащ с квалифицирано мнозинство.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейските общности.

Съставено в Брюксел на 23 септември 1997 година.

За Съвета

Председател

H. WIJERS

За Комисията

Председател

J. SANTER


(1)  Решението относно сключването на Договора за енергийната харта от името на Европейската общност беше прието от Съвета на 27 май 1997 година

(2)  ОВ С 85, 17.3.1997 г.

(3)  ОВ L 380, 31.12.1994 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 380, 31.12.1994 г., стр. 113.


Top