Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2494

Регламент (EO) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 година относно хармонизираните индекси на потребителските цени

OJ L 257, 27.10.1995, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 6 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; отменен и заместен от 32016R0792

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2494/oj

10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

39


31995R2494


L 257/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 2494/95 НА СЪВЕТА

от 23 октомври 1995 година

относно хармонизираните индекси на потребителските цени

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 213 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Европейския паричен институт (3),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (4),

като има предвид, че член 109й от Договора изисква Комисията и Европейският паричен институт (ЕПИ) да докладват пред Съвета относно постигнатия от държавите-членки напредък в изпълнението на техните задължения относно постигането на икономически и паричен съюз по отношение на висока степен на стабилност на цените;

като има предвид, че член 1 от Протокола относно критериите за конвергенция, упоменат в член 109й от Договора гласи, че необходимата устойчивост на цените на държавите-членки следва да бъде постигната по отношение на инфлацията, измервана посредством потребителския индекс на цените на съпоставима база, като се отчитат различията в националните определения; като има предвид, че съществуващите индекси на потребителските цени не се съставят на пряко съпоставима база;

като има предвид необходимостта Общността и в частност нейните фискални и парични органи да разполагат с редовни и навременни индекси на потребителските цени с цел осигуряването на сравнения на инфлацията в макроикономически и международен контекст, различни от индексите с национално и микроикономическо предназначение;

като има предвид приетото разбиране, че инфлацията е явление, което се изразява във всички форми на пазарни сделки, сред които както покупки от страна на потребители, така и покупки на капиталови активи, покупки от държавата, плащания за труд; като има предвид приетото разбиране, че една широка гама от статистическа информация, важна част от която съставляват индексите на потребителските цени, има отношение към разбирането на инфлационния процес на национално равнище и между държавите-членки;

като има предвид, че съпоставимите индекси на потребителските цени могат да се изготвят наместо или в допълнение към подобни индекси на потребителските цени, които вече се изготвят или ще се изготвят в бъдеще от държавите-членки;

като има предвид, че изготвянето на съпоставими индекси ще бъде свързано с разходи, които да бъдат поделени между Общността и държавите-членки;

като има предвид, че съгласно принципа на субсидиарността създаването на общи статистически стандарти за индекси на потребителските цени е задача, която може да бъде решена ефикасно единствено на общностно равнище и като има предвид, че събирането на данни и съставянето на съпоставими индекси на потребителските цени ще се осъществява във всяка държава-членка под егидата на организациите и институциите, отговарящи за съставянето на официалната статистика на национално равнище;

като има предвид, че с оглед на постигането на икономически и паричен съюз ще бъде необходим индекс на потребителските цени за Общността като цяло;

като има предвид, че Статистическият програмен комитет (СПК), създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (5), даде положително становище по проекторегламента,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

Целта на настоящия регламент е да се установят статистическите бази, необходими за постигането на изчисляване на съпоставими индекси на потребителските цени на общностно равнище.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

a)

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ): съпоставимият индекс на потребителските цени, който се изготвя от всяка държава-членка;

б)

Европейски индекс на потребителските цени (ЕИПЦ): индексът на потребителските цени, който се изготвя за Общността от Комисията (Евростат) на базата на ХИПЦ на всяка от държавите-членки;

в)

Индекс на потребителските цени на Паричния съюз (ИПЦПС): индексът на потребителските цени, който се изготвя в контекста на Икономическия и паричен съюз от Комисията (Евростат) на базата на ХИПЦ на държавите-членки, без дерогацията по член 109к от Договора, докато съществуват такива дерогации.

Член 3

Обхват

ХИПЦ се базира на цените на стоките и услугите, които могат да бъдат закупени на икономическата територия на държава-членка за целите на прякото удовлетворяване на потребителските потребности. Въпросите относно тегловните стойности се решават от Комисията съгласно процедурата, предвидена в член 14.

Член 4

Съпоставимост

ХИПЦ се считат за съпоставими, ако отразяват само разликите между отделните страни в измененията на цените или схемите на потребление.

ХИПЦ, които се отличават поради различия в понятията, методите или практиката, използвани при тяхното дефиниране и съставяне, не се считат за съпоставими.

Комисията (Евростат) приема правила, които следва да се спазват с цел осигуряване на съпоставимостта на ХИПЦ съгласно процедурата, предвидена в член 14.

Член 5

График и дерогации от него

1.   Мерките, необходими за постигането на съпоставими индекси на потребителските цени, се прилагат поетапно, както следва:

a)

Етап I:

Най-късно до март 1996 г. Комисията (Евростат) в сътрудничество с държавите-членки изготвя за целите на доклада по член 109й от Договора („критерии за конвергенция“) междинен набор от индекси на потребителските цени за всяка държава-членка. Тези индекси се базират изцяло на данните, на чиято основа са построени съществуващите национални индекси на потребителските цени, коригирани по-конкретно, както следва:

i)

да се изключи жилищният фонд, обитаван от собствениците на съответните жилища;

ii)

да се изключат здравните и образователните услуги;

iii)

да се изключат някои други позиции, които не се включват в покритието или се третират различно от редица държави-членки.

б)

Етап II:

ХИПЦ започва с индекса за януари 1997 г. Отправният период на общия индекс е 1996 г. Преценените стойности на ценовите промени за дванадесетте месеца, предшестващи януари 1997 г. и последващите месеци се определят на базара на индексите за 1996 г.

2.   Когато е необходимо, при поискване от държава-членка и след консултации с ЕПИ, Комисията (Евростат) може да предостави дерогации от разпоредбите на параграф 1 които не могат да надвишават една година, когато съответната държава-членка трябва да извърши значителни корекции в статистическата си система, за да изпълни задълженията си по настоящия регламент.

3.   Мерките по прилагането на настоящия регламент, които са необходими за осигуряване на съпоставимост на ХИПЦ и за поддържане и подобряване на тяхната надеждност и съотносимост, се приемат след консултация с ЕПИ в съответствие с процедурата, предвидена в член 14.

Член 6

Базисна информация

Базисната информация представлява онези цени и тегловни стойности на стоки и услуги, които е нужно да се вземат предвид, за да се постигне съпоставимост на индексите, съгласно определението в член 4.

Тази информация се получава от статистическите звена, съгласно определеното в Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите звена за наблюдение и анализ на производствената система на Общността (6) или от други източници, при условие че са спазени изискванията за съпоставимост за индексите по член 4 от настоящия регламент.

Член 7

Източници

Статистическите звена, призовани от държавите-членки да съдействат при събирането или предоставянето на данни за цените, са длъжни да позволяват наблюдение на цените, които се упражняват в действителност и да предоставят честна и изчерпателна информация, щом тя бъде поискана.

Член 8

Периодичност

1.   ХИПЦ, ЕИПЦ и ИПЦПС се съставят ежемесечно.

2.   Изискуемата периодичност на събиране на цените е веднъж месечно. Когато събирането с по-голяма периодичност не пречи на изготвянето на ХИПЦ, който да отговаря на изискванията за съпоставимост по член 4, Комисията (Евростат) може да допусне изключения от ежемесечното събиране. Настоящият параграф не изключва по-честото събиране на цени.

3.   Тегловите стойности на ХИПЦ се актуализират с периодичност, достатъчна за спазването на изискването за съпоставимост, посочено в член 4. Настоящият параграф не изисква проучванията на семейния бюджет да се извършват по-често от веднъж на всеки пет години, освен в държави-членки, които, съгласно процедурата по член 14, са признати като търпящи такива промени в схемите на потребление, които да налагат по-чести проучвания.

Член 9

Изготвяне на резултати

Държавите-членки обработват събраните данни, за да изготвят ХИПЦ, който представлява индекс от типа Ласпейрес, включващ категориите на Международната класификация КЛППЦ (класификация на личното потребление по цели) (7), която се адаптира съгласно процедурата, предвидена в член 14, за да се определят съпоставими ХИПЦ. По същата процедура се определят и методите, процедурите и формулите, за да се осигури спазването на изискванията за съпоставимост.

Член 10

Предаване на резултатите

Държави-членки предават ХИПЦ на Комисията (Евростат) в срок, който не може да надвишава тридесет дни след края на календарния месец, за който се отнасят индексите.

Член 11

Публикуване

ХИПЦ, ЕИПЦ, ИПЦПС и съответните подиндекси за набор от категории в рамките на посочените в член 9, подбрани съгласно процедурата, определена в член 14, се публикуват от Комисията (Евростат) в срок, който не може да надвишава пет работни дни след края на срока, посочен в член 10.

Член 12

Съпоставимост на данните

Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат), по нейно искане, информация, inter alia, събрана на основание член 6, на такова равнище на детайлност, което е необходимо за оценяването на спазването на изискванията за съпоставимост и за качество на ХИПЦ.

Член 13

Финансиране

Мерките за прилагането на настоящия регламент се приемат, като се отчита най-внимателно ефективността на разходите и при условие че в дадена държава-членка не са нужни значителни допълнителни ресурси, освен ако Комисията (Евростат) не поеме две трети от допълнителните разходи до края на втората година от прилагането на тези мерки.

Член 14

Процедура

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет (наричан по-долу „Комитетът“).

2.   Представителят на Комисията представя пред Комитета проект за мерките, които следва да бъдат предприети. Комитетът излиза със становище по проекта в срок, който се определя от председателя в зависимост от спешността на въпроса. Становището се приема с мнозинството, предвидено в член 148, параграф 2 от Договора в случай на решения, които Съветът трябва да приеме по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в състава на Комитета се претеглят по начина, определен в посочения член. Председателят не гласува.

Комисията приема предвидените мерки, ако те са в съответствие със становището на Комитета.

В случай че предвидените мерки не са в съответствие със становището на Комитета или ако не бъде представено становище, Комисията незабавно внася в Съвета предложение относно мерките, които следва да бъдат предприети. Съветът действа с квалифицирано мнозинство.

Ако след изтичане на срок от три месеца от датата на представянето пред Съвета, Съветът не е взел решение, предложените мерки се приемат от Комисия.

Член 15

Преглед

След консултации с Комитета, в срок до две години от датата на влизане в сила на настоящия регламент и отново в срок до две години след това Комисията (Евростат) представя пред Съвета доклад за ХИПЦ, създадени по силата на настоящия регламент, и по-специално – за тяхната надеждност и спазването на изискванията за съпоставимост.

В тези доклади Комисията отразява мнението си относно функционирането на процедурата, описана в член 14, и предлага съответните промени, които счита за необходими.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 23 октомври 1995 година.

За Съвета

Председател

P. SOLBES MIRA


(1)  ОВ С 84, 6.4.1995 г., стр. 7.

(2)  ОВ С 249, 25.9.1995 г.

(3)  Становище от 31 март 1995 г. (ОВ С 236, 11.9.1995 г., стр. 11).

(4)  ОВ С 236, 11.9.1995 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(6)  ОВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 1.

(7)  Публикувана от Организацията на обединените нации, серии F № 2, ревизия 3, таблица 6.1, изменена с OECD (DES/NI/86.9), Париж 1986 г.


Top