Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0140

Решение на Комисията от 23 февруари 1994 година за създаването на експертен комитет за координиране на предотвратяването на измамите

OJ L 61, 4.3.1994, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 003 P. 108 - 109
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 003 P. 108 - 109
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 269 - 270
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 269 - 270
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 269 - 270
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 269 - 270
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 269 - 270
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 269 - 270
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 269 - 270
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 269 - 270
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 269 - 270
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 118 - 119
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 118 - 119
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/140/oj

01/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

118


31994D0140


L 061/27

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 февруари 1994 година

за създаването на експертен комитет за координиране на предотвратяването на измамите

(94/140/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като има предвид, че доброто управление на финансите на Общността налага да се противодейства ефективно срещу измамите, насочени срещу нейния бюджет;

като има предвид, че държавите-членки следва да предприемат специфични мерки за борба с измамата; като има предвид, че това налага тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията;

като има предвид, че член 209а от Договора изисква държавите-членки да предприемат същите мерки за противодействие на измамата, засягаща финансовите интереси на Общността, каквито предприемат за защитата на своите собствени финансови интереси; като има предвид, че затова, те трябва, с помощта на Комисията да координират действията си за защита на финансовите интереси на Общността и да противодействат на измамата;

като има предвид, че Комисията също има значителна отговорност, произтичаща от нейната основна задача да гарантира, че бюджетът на Общността е правилно изпълнен и че разпоредбите на Договора са приложени;

като има предвид, че затова е желателно Комисията да бъде съветвана от комитет, който да се състои от представители на държавите-членки, който да предоставя консултация по който и да е въпрос, свързан с предотвратяването на измамите, да осъществява сътрудничеството между държавите-членки и Комисията в борбата им с измамите, както и по всеки друг въпрос, които се отнася до правната закрила на финансовите интереси на Общността;

като има предвид, че съществуващите комитети са специализирани в специални области; като има предвид, че тези комисии не бива да бъдат заменяни; като има предвид, че въпреки това е необходимо да съществува общ поглед върху цялата област на измами, засягащи бюджета на Общността; като има предвид, че затова е необходимо създаването на хоризонтален комитет;

като има предвид, че, след като комитетът трябва да бъде от хоризонтален тип и държавите-членки трябва да бъдат представени от подходящото ниво, отразяващо техните собствени административни структури, трябва да се създаде разпоредба, която да определя, че комитетът ще се състои от двама представители на всяка държава-членка,

РЕШИ:

Член 1

Създава се Експертен комитет за координиране на предотвратяването на измамите (по нататък, наричан „Комитетът“) в рамките на Комисията.

Член 2

1.   Комисията може да се консултира с Комитета по всеки въпрос, отнасящ се до предотвратяването и преследването на измамите и нередностите, както и по всеки въпрос, свързан със сътрудничеството между държавите-членки или между държавите-членки и Комисията, който надхвърля правомощията на който и да е секторен комитет, за да организира по-ефективно действията, насочени срещу измамата.

Комисията може да се консултира с Комитета по всеки въпрос, отнасящ се до правната закрила на финансовите интереси на Общността.

2.   Всеки член на комитета може да иска Комисията да се консултира с Комитета по всеки въпрос, попадащ в обхвата на компетентността на Комитета.

Член 3

1.   Комитетът се състои от двама представители на всяка държава-членка. Те могат да се подпомагат от двама членове на персонала на съответните служби.

2.   Комитетът се председателства от представител на Комисията.

3.   Могат да се създават работни групи за облекчаване работата на Комитета.

Член 4

1.   Комисията осигурява секретариата на Комитета.

2.   Председателят може да покани което и да е лице със специални познания, отнасящи се до отделен въпрос от дневния ред да вземе участие в заседанията. Експертите участват единствено в обсъжданията, за които са били поканени.

3.   Представителите на съответните отдели на Комисията участват в заседанията на Комитета.

4.   Комитетът се свиква от Комисията.

Член 5

1.   Комитетът разглежда исканията за становища, отправени от Комисията. Не се гласува.

2.   Комисията, когато изисква становище от Комитета, може да посочи срока, в който становището трябва да ѝ бъде представено.

3.   Гледните точки, изразени от представителите на държавите-членки, се отразяват в протокола.

Член 6

Без да се засягат разпоредбите на член 214 от Договора, когато Комисията информира Комитета, че исканото становище или поставеният въпрос се отнася до материя с поверителен характер, от участниците се изисква да не разкриват получената информация в хода на работата на Комитета или на работните групи.

Член 7

Настоящото решение влиза в сила на 1 март 1994 г.

Съставено в Брюксел на 23 февруари 1994 година.

За Комисията

Peter SCHMIDHUBER

Член на Комисията


Top