Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1431

Регламент (ЕИО) № 1431/93 на Комисията от 10 юни 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 120/89 относно определяне на общи подробни правила за прилагането на експортни данъци и такси върху земеделските продукти

OJ L 140, 11.6.1993, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 050 P. 3 - 4
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 050 P. 3 - 4
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 227 - 228
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 227 - 228
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 227 - 228
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 227 - 228
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 227 - 228
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 227 - 228
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 227 - 228
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 227 - 228
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 227 - 228
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 274 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 274 - 275
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 008 P. 143 - 144

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1431/oj

03/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

274


31993R1431


L 140/27

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1431/93 НА КОМИСИЯТА

от 10 юни 1993 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 120/89 относно определяне на общи подробни правила за прилагането на експортни данъци и такси върху земеделските продукти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент № 136/66/ЕИО на Съвета от 22 септември 1966 г. относно създаване на обща организация на пазара на масла и мазнини (1), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 2046/92 (2), и по-специално член 19, параграф 3 и член 20, параграф 3 от него, и съответните разпоредби на другите регламенти относно създаване на обща организация на пазарите на земеделските продукти,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2180/71 на Съвета от 12 октомври 1971 г. относно общите правила, които трябва да се прилагат спрямо пазара на мляко и млечни продукти в случай на затруднения при доставките (3), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1603/74 на Съвета от 25 юни 1974 г. относно налагане на експортни такси върху някои продукти на основата на зърнени култури, ориз и мляко, които съдържат добавена захар, в случаи на затруднения при доставките на захар, (4) и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2747/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г., за определяне на общи правила, които трябва да се прилагат в случай на затруднения на пазара на зърнени култури (5), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1766/92 (6), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1432/76 на Съвета от 21 юни 1976 г. за определяне на общи правила, които трябва да се прилагат в случай на затруднения на пазара на ориз (7), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 520/77 на Съвета от 14 март 1977 г. относно налагането на експортна такса на някои видове преработени продукти на основата на плодове и зеленчуци, които съдържат добавена захар, в случай на затруднения при доставките на захар (8), и по-специално член 1, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1650/86 на Съвета от 26 май 1986 г. относно възстановяванията и данъците, приложими спрямо износа на маслиново масло (9), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 120/89 на Комисията (10) определя общите подробни правила за прилагането на експортни данъци и такси върху земеделските продукти; като има предвид, че продуктите, предмет на облагане с експортен данък, които се транспортират от една държава-членка до друга, като напускат територията на Общността, без да са извършени формалностите по износа, трябва да бъдат поставени под режим на наблюдение; като има предвид, че рискът да не се платят данъците и таксите при напускане на Общността съществува само за стоки, превозвани по море; като има предвид, че се изисква транзитна процедура за стоки, превозвани по суша през трети държави;

като има предвид, че трябва да се отчитат промените в процедурата, въведена от 1 януари 1993 г. с Регламент (ЕИО) № 2726/90 на Съвета от 17 септември 1990 г. относно транзита в Общността (11), Регламент (ЕИО) № 1214/92 на Комисията от 21 април 1992 г. относно разпоредбите за прилагането на транзитната процедура на Общността и за някои опростявания на тази процедура (12), изменен с Регламент (ЕИО) № 3712/92 (13), и Регламент (ЕИО) № 3269/92 на Комисията от 10 ноември 1992 г. относно някои разпоредби за прилагане на членове 161, 182 и 183 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаването на Митнически кодекс на Общността по отношение на режима на износ, реекспорта и стоките, които напускат митническата територия на Общността (14);

като има предвид, че предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на съответните управителни комитети,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Членове от 7 до 10 от Регламент (ЕИО) № 120/89 се заменят със следното:

„Член 7

След като депозираната експортна декларация по отношение на продуктите, посочени в член 2, буква а), е била приета, последните вече не се смятат за обхванати от член 9, параграф 2 от Договора и съответно се пренасят в съответствие с член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2726/90 на Съвета (15).

Член 8

1.   Когато продукти, предмет на експортен данък, се пренасят между две държави-членки в съответствие с дял IX от Регламент (ЕИО) № 1214/92 на Комисията (16), параграфи 2 и 3 също се прилагат.

2.   Отправната митническа служба по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2726/90 предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че експортният данък, посочен в буква в), се събира, когато:

a)

документ за вътрешен транзит в Общността, посочващ дадена служба, която принадлежи на държава-членка, като получаваща митническа служба, не съдържа вписването, посочено в член 65 от Регламент (ЕИО) № 1214/92, тъй като съответният продукт не е бил предмет на експортен данък при заверяването на декларация за вътрешен транзит в Общността; и

б)

съгласно споразумението между Европейската икономическа общност и държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) за общ транзитен режим, този продукт е представен на получаваща митническа служба в страна от ЕАСТ; и

в)

експортен данък, въведен след датата, на която е била заверена декларацията за вътрешен транзит в Общността, е бил в сила на датата, на която продуктът е бил представен в получаващата митническа служба.

3.   В случай, че износителят убеди компетентния орган, че стоките са напуснали митническата територия на Общността на дата, когато никакъв експортен данък или данък, по-нисък от този, посочен в параграф 2, не е бил прилаган, не се събира данък или, когато е уместно, се събира по-ниският данък.

4.   Когато продукти, които подлежат на експортен данък, не се пренасят между две държави-членки в съответствие с дял IX от Регламент (ЕИО) № 1214/92, се прилага член 31 от Регламент (ЕИО) № 3269/92 на Комисията (17).

Член 9

1.   По отношение на продукти, които се пренасят при условията, предвидени в дял IX от Регламент (ЕИО) № 1214/92 или член 31 от Регламент (ЕИО) № 3269/92, се депозира обезпечение, за да се гарантира, че дължимият експортен данък се събира, ако тези продукти не се внесат отново в митническата територия на Общността; това обезпечение се депозира в съответствие с член 68, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1214/92 или по подобен начин, когато се прилага член 31 от Регламент (ЕИО) № 3269/92.

2.   Веднага след представянето на доказателство в отправната държава-членка, че продуктите са били внесени отново в митническата територия на Общността, обезпечението се освобождава пропорционално на количествата, за които е предоставено такова доказателство.

Член 10

Когато даден продукт се пласира съгласно една от опростените процедури, предвидени в глава I на дял X от Регламент (ЕИО) № 1214/92 за превоз до отправна гара или за доставяне до получател в митническата територия на Общността, отправната митническа служба не може да разреши никаква промяна на договора за превоз, която би дала възможност превозът да приключи извън упоменатата митническа територия, освен ако не са предприети необходимите стъпки, за да се гарантира, че дължимият експортен данък е начислен. В такива случаи приложимата експортна данъчна ставка е тази, която е в сила на датата, на която експортната декларация за трети страни е приета от отправната митническа служба.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официалeн вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 юни 1993 година.

За Комисията

René STEICHEN

Член на Комисията


(1)  ОВ 172, 30.9.1966 г., стр. 3025/66.

(2)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 231, 14.10.1971 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 172, 27.6.1974 г., стр. 9.

(5)  ОВ L 281, 1.11.1975 г., стр. 82.

(6)  ОВ L 181, 1.7.1992 г., стр. 21.

(7)  ОВ L 166, 25.6.1976 г., стр. 39.

(8)  ОВ L 73, 21.3.1977 г., стр. 26.

(9)  ОВ L 145, 30.5.1986 г., стр. 8.

(10)  ОВ L 16, 20.1.1989 г., стр. 19.

(11)  ОВ L 262, 26.9.1990 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 132, 16.5.1992 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 378, 23.12.1992 г., стр. 15.

(14)  ОВ L 326, 12.11.1992 г., стр. 11.

(15)  ОВ L 262, 26.9.1990 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 132, 16.3.1992 г., стр. 1.

(17)  ОВ L 326, 12.11.1992 г., стр. 1.“


Top