Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0638

Регламент (ЕИО) № 638/93 на Съвета от 17 март 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1035/72 относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци и Регламент (ЕИО) № 827/68 относно общата организация на пазарите на някои продукти, изброени в приложение II към Договора

OJ L 69, 20.3.1993, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 048 P. 240 - 241
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 048 P. 240 - 241
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 115 - 116
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 115 - 116
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 115 - 116
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 115 - 116
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 115 - 116
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 115 - 116
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 115 - 116
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 115 - 116
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 115 - 116
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 196 - 197
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 196 - 197
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 47 - 48

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; заключение отменено от 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/638/oj

03/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

196


31993R0638


L 069/7

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 638/93 НА СЪВЕТА

от 17 март 1993 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 1035/72 относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци и Регламент (ЕИО) № 827/68 относно общата организация на пазарите на някои продукти, изброени в приложение II към Договора

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 43 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че развитието на производството в Общността на продукти като ананаси, авокадо, манго и гуайави, особено след присъединяването на Испания и Португалия, както и разрастването на търговията с горепосочените продукти в тези държави, обуславя необходимостта от включването им в обхвата на Регламент (ЕИО) № 1035/72 (4);

като има предвид, че хлебните банани не са включени в обхвата на регламента за общата организация на пазара на банани поради характеристиките им; като има предвид, че е необходимо хлебните банани да бъдат обхванати от пазарна организация, считано от 1 януари 1993 г.; като има предвид, че включването им в общата организация на пазара на плодове и зеленчуци изглежда целесъобразно;

като има предвид, че включването на авокадо, гуайави, манго и мангустани в списъка на продуктите, обхванати от Регламент (ЕИО) № 1035/72, предполага тяхното изключване от обхвата на Регламент (ЕИО) № 827/68 (5); като има предвид, че е необходимо и приложението към същия регламент да бъде съответно изменено;

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 1035/72 предвижда възможността държавите-членки да прилагат национални количествени ограничения по отношение на плодовете и зеленчуците според предвидените в приложение III към този регламент условия; като има предвид, че подобни мерки са несъвместими със изградения на 1 януари 1993 г. общ пазар; като има предвид, че поради това е необходимо въпросните разпоредби да бъдат отменени;

като има предвид, че е необходимо да се приемат съответните разпоредби за създаването на система за вносни лицензии на някои чувствителни и внасяни в сравнително големи количества продукти; като има предвид, че за да се гарантира максимално ефективното ограничение на прилагането на подобна система, е необходимо да се приемат съответните разпоредби, изискващи подобна система да се въведе само в съответствие с процедурата на Управителния комитет;

като има предвид, че за да се гарантира безпрепятственото функциониране на системата, е необходимо да се предвиди издаването на вносните лицензии да се придружава от представянето на гаранция, която обезпечава изпълнението на задължението за внос в рамките на срока на валидност на лицензиите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 1035/72 се заменя със следното:

1.

Към таблицата в член 1, параграф 2 се добавят следните продукти:

„Код по КН

Название

ex 0803 00

хлебни банани

0804 30 00

ананаси

0804 40

авокадо

0804 50 00

гуайави, манго, мангустани“

2.

Член 22, параграф 1, втора алинея, член 22, параграф 2, както и приложение III (списъкът, предвиден в член 22) се заличават.

3.

Добавя се следният член:

„Член 22б

1.   Възможно е въвеждането на вносни лицензии в съответствие с предвидената в член 33 процедура за един или повече от продуктите, изброени в таблицата в член 1, параграф 2, с оглед извършване на оценка на пазарната им реализация.

В случаите, когато се прилага първата алинея, от съответната държава-членка се издава лицензия на всяка заинтересована страна, която подава заявление за такава, независимо от това къде в Общността е установена тази страна.

Издаването на лицензията се извършва срещу представянето на гаранция, която обезпечава осъществяването на вноса в рамките на срока на валидност на лицензията,

Лицензиите са валидни в цялата Общност.

2.   Списъкът с продукти, за които се изискват вносни лицензии, както и всички други подробни правила за прилагане на настоящия член, се определят в съответствие с процедурата, предвидена в параграф 1, първа алинея.“

Член 2

Изброените по-долу продукти се изключват от приложението към Регламент (ЕИО) № 827/68:

0804 40

авокадо,

0804 50 00

гуайави, манго и мангустани.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Прилага се от 1 януари 1993 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 1993 година.

За Съвета

Председател

B. WESTH


(1)  ОВ C 307, 25.11.1992 г., стр. 10.

(2)  Становище от 12 март 1993 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ C 73, 15.3.1993 г., стр. 78.

(4)  ОВ L 118, 20.5.1972 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1754/92 (ОВ L 180, 1.7.1992 г., стр. 23).

(5)  ОВ L 151, 30.6 1968 г., стр. 16. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 789/89 (ОВ L 85, 30.3.1989 г., стр. 3).


Top