Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0251

Регламент (ЕИО) № 251/93 на Комисията от 4 февруари 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3807/92 относно някои разпоредби в сектора на говеждото и телешкото месо като резултат от заменянето на Регламент (ЕИО) № 569/88 с Регламент (ЕИО) № 3002/92

OJ L 28, 5.2.1993, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 379 - 379
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 379 - 379
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 379 - 379
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 379 - 379
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 379 - 379
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 379 - 379
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 379 - 379
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 379 - 379
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 379 - 379
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 101 - 101
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 101 - 101
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 80 - 80

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/251/oj

03/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

101


31993R0251


L 028/47

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 251/93 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 1993 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 3807/92 относно някои разпоредби в сектора на говеждото и телешкото месо като резултат от заменянето на Регламент (ЕИО) № 569/88 с Регламент (ЕИО) № 3002/92

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 805/68 на Съвета от 27 юни 1968 г. относно общата организация на пазара на телешко и говеждо месо (1), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 125/93 (2), и по-специално член 7, параграф 3 от него,

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 569/88 на Комисията (3) беше заменен с Регламент (ЕИО) № 3002/92 на Комисията от 16 октомври 1992 г. относно определяне на общите подробни правила за контролиране на използването и/или местоназначението на продукти от интервенция (4), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 75/93 (5), за да се гарантира, че тези продукти се използват според предвиденото използване или се изпращат на определеното местоназначение; като има предвид, че впоследствие бяха предвидени някои изменения в сектора на говеждото и телешкото месо с Регламент (ЕИО) № 3807/92 на Комисията (6); като има предвид, че при така приетите изменения е необходимо също така да се внесат изменения в Регламент (ЕИО) № 2824/85 на Комисията от 9 октомври 1985 г. за определяне на подробни правила за продажбата на замразено обезкостено говеждо и телешко месо от интервенционните запаси за износ (7); като има предвид, че е необходимо да се добави това изменение в Регламент (ЕИО) № 3807/92 на Комисията;

като има предвид, че предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Управителния комитет по говеждо и телешко месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В Регламент (ЕИО) № 3807/92 се добавя следният член 2а:

„Член 2а

Член 6 от Регламент (ЕИО) № 2824/85 се заменя със следното:

„Член 6

При прилагане на член 4 заповедта за изваждане, предвидена в член 3, параграф 1, буква б), и документите, предвидени в член 4 от Регламент (ЕИО) № 3002/92, както и декларацията за износ и където е приложимо, клетка 106 от контролното копие Т5 съдържат едно или повече от следните обозначения:

 

Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CEE) no 2824/85],

 

Interventionsprodukter uden restitution (forordning (EØF) nr. 2824/85),

 

Interventionserzeugnisse ohne Erstattung (Verordnung (EWG) Nr. 2824/85),

 

Προϊόντα παρεμβάσεως χωρίς επιστροφή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2824/85],

 

Intervention products without refund [Regulation (EEC) No 2824/85],

 

Produits d'intervention sans restitution [règlement (CEE) no 2824/85],

 

Prodotti d'intervento senza restituzione [regolamento (CEE) n. 2824/85],

 

Interventieprodukten zonder restitutie (Verordening (EEG) nr. 2824/85),

 

Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CEE) n.o 2824/85].“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 1993 година.

За Комисията

René STEICHEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 148, 28.6.1968 г., стр. 24.

(2)  ОВ L 18, 27.1.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 55, 1.3.1988 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 301, 17.10.1992 г., стр. 17.

(5)  ОВ L 11, 19.1.1993 г., стр. 5.

(6)  ОВ L 384, 30.12.1992 г., стр. 33.

(7)  ОВ L 268, 10.10.1985 г., стр. 14.


Top