Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0183

Регламент (ЕИО) № 183/93 на Комисията от 29 януари 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2568/91 относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ

OJ L 22, 30.1.1993, p. 58–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 048 P. 54 - 64
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 048 P. 54 - 64
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 357 - 367
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 357 - 367
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 357 - 367
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 357 - 367
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 357 - 367
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 357 - 367
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 357 - 367
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 357 - 367
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 357 - 367
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 79 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 79 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 022 P. 63 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/183/oj

03/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

79


31993R0183


L 022/58

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 183/93 НА КОМИСИЯТА

от 29 януари 1993 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 2568/91 относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент 136/66/ЕИО на Съвета от 22 септември 1966 г. относно създаване на обща организация на пазара на масла и мазнини (1), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 2046/92 (2), и по-специално член 35а от него,

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 2568/91 на Комисията (3), последно изменен с Регламент № 3288/92 (4), определя характеристиките на различните видове маслиново масло и маслиново масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ; като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 2568/91 изменя допълнителните бележки 2, 3 и 4 към глава 15 от комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и относно Общата митническа тарифа (5), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 2505/92 на Комисията (6);

като има предвид, че с оглед придобития опит методите за анализ следва да се адаптират или да бъдат определени с по-голяма точност в някои случаи; като има предвид, че в Регламент (ЕИО) № 2568/91 са допуснати грешки;

като има предвид, че във връзка с провеждащите се понастоящем проучвания периодът, през който държавите-членки могат да използват научно потвърдени национални методи за анализ, следва да бъде продължен;

като има предвид, че поради развитието в изследванията характеристиките на маслиновото масло, определени в Регламент (ЕИО) № 2568/91, следва да се коригират с оглед по-добро гарантиране на чистотата на продаваните продукти и определянето на съответните методи за анализ;

като има предвид, че, за да се направи възможно въвеждането на средствата, необходими за прилагане на новия метод, влизането му в сила следва да бъде отложено с няколко месеца;

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 2568/91 следва да бъде изменен;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по масла и мазнини,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 2568/91 се изменя, както следва:

1.

В първия параграф на член 3 „31 декември 1992 г.“ се замества със „28 февруари 1993 г.“;

2.

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Допълнителни бележки 2, 3 и 4 към глава 15 от комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (7), се заменят с текста, съдържащ се в приложение ХIV към настоящия регламент.

3.

Приложенията се изменят, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесет и първия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Въпреки това, точка 10 от приложението се прилага от 1 юли 1993 г. по отношение на маслиново масло, пакетирано към тази дата.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 януари 1993 година.

За Комисията

René STEICHEN

Член на Комисията


(1)  ОВ 172, 30.9.1966 г., стр. 3025/66.

(2)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 248, 5.9.1991 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 327, 13.11.1992 г., стр. 28.

(5)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 267, 14.9.1992 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 256, 7.9.1987, стр. 1.“;


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   В списъка с приложенията заглавието на приложение IV се изменя на: Определяне на восъчното съдържание с газово-течна хроматография на капилярна колона.

2.   В резюмето заглавието на приложение ХIII „Доказателство за извършено рафиниране“ се замества с „Неутрализация и обезцветяване на маслиново масло в лаборатория.“

3.   Първата таблица в приложение I се замества със следната таблица:

Категория

Вид кисе линност meq %

Пероксидно число meq/O2/kg

Халогенирани разтворители мг/кг (1)

Восъци mg/kg

Наситени мастни киселини в позиция 2 на триглицеридите %

Еритродиол + уваол %

Три линолеин %

Холестерол %

Брасикастерол %

Кампе стерол %

Стигма стерол %

Бета-сито стерол % (2)

Делта-7-стигма стерол %

Общо количество стероли мг/кг

„1. Екстра необработено маслиново масло (virgin)

M 1,0

M 20

M 0,20

M 250

M 1,3

M 4,5

M 0,5

M 0,5

M 0,2

M 4,0

< Camp.

m 93,0

M 0,5

m 1000

2. Необработено маслиново масло (virgin)

M 2,0

M 20

M 0,20

M 250

M 1,3

M 4,5

M 0,5

M 0,5

M 0,2

M 4,0

< Camp.

m 93,0

M 0,5

m 1 000

3. Обикновено необработено маслиново масло (virgin)

M 3,3

M 20

M 0,20

M 250

M 1,3

M 4,5

M 0,5

M 0,5

M 0,2

M 4,0

< Camp.

m 93,0

M 0,5

m 1 000

4. Необработено маслиново масло (virgin) за осветление

> 3,3

> 20

> 0,20

M 250

M 1,3

M 4,5

M 0,5

M 0,5

M 0,2

M 4,0

m 93,0

M 0,5

m 1 000

5. Рафинирано маслиново масло

M 0,5

M 10

M 0,20

M 350

M 1,5

M 4,5

M 0,5

M 0,5

M 0,2

M 4,0

< Camp.

m 93,0

M 0,5

m 1 000

6. Маслиново масло

M 1,5

M 15

M 0,20

M 350

M 1,5

M 4,5

M 0,5

M 0,5

M 0,2

M 4,0

< Camp.

m 93,0

M 0,5

m 1 000

7.Сурово маслиново масло от остатъчен материал

m 2,0

M 1,8

m 12

M 0,5

M 0,5

M 0,2

M 4,0

m 93,0

M 0,5

m 2 500

8. Рафинирано маслиново масло от остатъчен материал

M 0,5

M 10

M 0,20

M 2,0

m 12

M 0,5

M 0,5

M 0,2

M 4,0

< Camp.

m 93,0

M 0,5

m 1 800

9. Маслиново масло от остатъчен материал

M 1,5

M 15

M 0,20

> 350

M 2,0

> 4,5

M 0,5

M 0,5

M 0,2

M 4,0

< Camp.

m 93,0

M 0,5

m 1 800

M = максимум, m = минимум

Маслото следва да се отхвърли, ако някоя от характеристиките му е извън установените граници.“

4.   Към втората таблица в приложение I се добавя следната бележка под линия:

„С цел установяване на чистотата, ако К270 надхвърля границата за съответната категория, стойността му се установява отново след поставяне в двуалуминиев триокис.“

5.   В приложение II, точка 1.5. заключителните думи „от двете калкулации“ се заместват с „от две калкулации“.

6.   В приложение IV, точка 5.1.1. думите „или масло от семена“ се заличават.

7.   В приложение IV, точка 5.2.2. първите две изречения се заменят със следния текст:

„Разтвор с обемно съотношение 65:35 на хексан и етилов етер се въвежда в отделителната камера до приблизителна дълбочина от 1 см (3).

8.   В приложение IV, точка 5.2.5.2., цифрата „100“ се замества с „1 000“ като изразът, „в квадратни милиметри“ се заличава.

9.   В допълнението към приложение IV фигура 1 се заменя със следното:

Image

10.   Приложение IV се заменя със следния текст и диаграма:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОСЪЧНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ГАЗОВО-ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ С КАПИЛЯРНА КОЛОНА

1.   ОБХВАТ

Този метод описва процедурата за установяване на восъчното съдържание на някои масла и мазнини при съответните опитни условия.

Методът може да се използва специално за разграничаване на маслиново масло, получено чрез пресоване и маслиново масло, получено чрез екстракция (масло от маслиново кюспе).

2.   ПРИНЦИП

Добавяне на подходящ вътрешен стандарт към мазнина или масло, след което се разделя на фракции посредством хроматография с колона с хидриран силициев гел.

3.   АПАРАТУРА

3.1.   Ерлен-майерова епруветка от 25 мл.

3.2.   Стъклена колба за хроматография, с вътрешен диаметър 15 мм и дължина 30-40 см.

Подходящ газово-течен хроматограф с капилярна колба, снабдена със система за директно въвеждане в колбата, състояща се от следното:

3.3.1.   Пещ с термостат за колбите, с капацитет да поддържа необходимата температура с точност до 1 °С.

3.3.2.   Студен инжектор за пряко въвеждане в колбата.

3.3.3.   Детектор с пламъчно йонизиране и конвертор-усилвател.

3.3.4.   Записващо-интегриращо устройство, приспособено за работа с конвертора-усилвател (3.3.3.), степен на реагиране под 1 секунда, с променлива скорост на хартията.

3.3.5.   Капилярна колба, стъклена или от силициева сплав, с дължина от 10 до 15 м и вътрешен диаметър от 0,25 до 0,32 мм, с вътрешно покритие от течност SE-52 или SЕ-54 или нейни еквиваленти, с еднаква дебелина на слоя от 0,10 до 0,30 μm.

3.4.   Микроспринцовка, приспособена за инжектиране в колба с капацитет от 10 μl, снабдена със закалена игла.

4.   РЕАГЕНТИ

4.1.   Силициев гел, сито 70/230, позиция 7754 по Мерк.

Гелът се поставя във фурна на 500 °С в продължение на 4 часа. Оставя се да се охлади, след това се добавя 2 % вода. Разклаща се до получаване на хомогенна каша. Държи се на тъмно най-малко 12 часа преди използване.

4.2.   n-хексан за хроматографията.

4.3.   Етилов етер за хроматографията.

4.4.   n-хептан за хроматографията.

4.5.   Стандартен разтвор на лаурил, арахидат, минимум 0,1 % (m/v) в хексан (вътрешен стандарт).

4.6.   Газ-носител: водород, чист, за газово-течната хроматография.

4.7.   Помощни газове:

чист водород, за газово-течната хроматография,

чист въздух, за газово-течната хроматография.

5.   ПРОЦЕДУРА

5.1.   Отделяне на восъчната фракция.

5.1.1.   Подготовка на хроматографската колба.

Разтваря се 15 г силициев гел, хидриран в 2 % в анхидриден n-хексан и се въвежда в колбата.

Оставя се да се утаи. Утаяването се завършва с помощта на електрически шейкър, за да се придаде по-голяма хомогенност на хроматографската лента. Вливат се 30 мл n-хексан, така че да се отстранят всички примеси.

5.1.2.   Хроматография в колба.

Претеглят се точно 500 мг от пробата в 25-милилитрова колба и се добавят подходящо количество вътрешен стандарт в зависимост от предполагаемото съдържание на восък, добавя се 0,1 мг лаурил арахидат в случай на маслиново масло и от 0,25 до 0,50 мг в случай на масло от маслинено кюспе.

Прехвърля се подготвената проба в хроматографската колба, подготвена в съответствие с точка 5.1., с помощта на две части от 2 мл n-хексан.

Оставя се разтворителят да изплува до 1 мм над горното ниво на абсорбента. След това се започва хроматографското елюиране; събират се 140 мл от разтвора n-хексан (етилов етер, в съотношение 99:1, при дебит от около 15 капки на всеки 10 секунди (2.1 мл/минута).

Изсушава се получената фракция в ротационен изпарител до отстраняването на почти целия разтворител. Последните два или три милилитра от разтворителя се отстраняват с помощта на слаб азотен ток, след което се добавят 10 мл n-хептан.

5.2.   Газово-течен хроматографски анализ.

5.2.1.   Предварителна процедура, подготовка на колбата.

5.2.1.1.   Монтира се колбата към газово-течния хроматограф, като се свързва входящият отвор към системата за връзка с колбата, а изходящият отвор — към детектора.

Проверява се апаратура за газово-течна хроматография (функциониране на газовите серпентини, работа на детектора и записващото устройство и т.н.).

5.2.1.2.   Ако колбата се използва за първи път, препоръчително е да бъде доведена до работно състояние. Прокарва се малък поток от газ през нея, след което се включва апаратурата за газово-течна хроматография. Постепенно се увеличава температурата до минимум 20 °С над работната температура (виж забележката). Тази температура се поддържа в продължение на минимум два часа, след което апаратурата се регулира до работни условия (регулира се притокът на газ, запалва се пламъкът, свързва се към електронното записващо устройство, регулира се температурата на пещта за колбата, регулира се детекторът и др.). Записва се сигналът при чувствителност минимум два пъти по-висока от изискваната за осъществяване на анализа. Основната графика трябва да бъде линейна, да няма никакви пикови точки и да отразява всички отклонения.

Негативните праволинейни отклонения показват, че свръзките с колбата не са в необходимото състояние; позитивните отклонения показват, че колбата не е била доведена до работно състояние по правилния начин.

Забележка: При подготовката се поддържа температура по всяко време с минимум 20 °С под максималната температура, препоръчана за използвания елюент.

5.2.2.   Избор на работни условия.

5.2.2.1.   Работните условия трябва да отговарят на следните общи изисквания:

температура на колбата: 80 °С първоначално, покачваща се с 30 °С/минута до 120 °С, след това се програмира покачване с 5 °С/минута до 340 °С,

температура на детектора: 350 °С,

линейна скорост на газа-носител: водород, 20 до 35 см/секунда,

чувствителност на инструмента: от 4 до 16 пъти по-голяма от минималното затихване,

чувствителност на записващо устройство: 1—2 mV, от долния край на скалата,

скорост на хартията: 30 см/час,

инжектирано количество: 0,5—1 μl разтвор.

Тези условия могат да претърпят изменения в зависимост от характеристиките на колбата и на газово-течната хроматографска апаратура (с цел получаване на хроматограми, отговарящи на следните изисквания: времето за задържане на вътрешния стандарт С32 трябва да бъде 25 ± 2 минути, като най-представителната върхова точка за восъците трябва да лежи между 60 и 100 % от дъното на скалата).

5.2.2.2.   Определят се пиковите интеграционни параметри по такъв начин, че да се получи правилна оценка на съответните върхови области.

5.2.3.   Провеждане на анализа.

5.2.3.1.   Взема се един μl от разтвора с помощта на 10 μl-микроспринцовка; изтегля се буталото до изпразване на иглата. Вкарва се иглата на спринцовката в инжекционната система и се инжектира бързо след 1 или 2 секунди. След около 5 секунди леко се изтегля иглата.

5.2.3.2.   Записването продължава до пълното елюиране на восъците.

Базовата линия трябва винаги да отговаря на изискванията (5.2.1.2).

5.2.4.   Определяне на пиковите стойности.

Определят се пиковите стойности на периодите на задържане, като се сравняват с тези на восъчни смеси, чиито стойности на периодите на задържане са известни, като последните са анализирани при еднакви условия.

Фигура 1 представя восъчната хроматограма на необработено маслиново масло.

5.2.5.   Качествен анализ.

5.2.5.1.   Определят се площите на пиковите стойности в съответствие с вътрешния стандарт и алифатните естери от С40 до С46 с помощта на интегратора.

5.2.5.2.   Определя се восъчното съдържание на всеки един от естерите в мг/кг от мазнината, с помощта на следната формула:

Formula

където:

Ах

=

площта на пиковата стойност на всеки естер;

Аs

=

площта на пиковата стойност на лаурил арахидата;

ms

=

масата на добавения лаурил арахидат, в мг;

m

=

на масата на взетата за установяване проба, в грамове

6.   ИЗРАЗЯВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Отразяват се различните съдържания на восък, както и сборът на тези съдържания, в мг/кг мазнина.

ДОПЪЛНЕНИЕ

Определяне на линейната скорост на газа

Инжектират се от 1 до 3 μl метан (пропан) в газово-течната хроматографска апаратура след настройването ѝ спрямо нормалните работни условия. Измерва се времето, за което газът преминава през колбата от момента на инжектирането му до появяването на пиковата стойност (tM).

Линейната скорост в см/сек се дава чрез формулата L/tM, в която L е дължината на колоната в сантиметри, а tM е измереното в секунди време.

Image

11.   В приложение V, точка 4.11. „5 %“ се замества с „2 %“.

12.   В приложение V, точка 5.1.1., първата алинея „масла от семена или“ се заличава.

13.   В приложение V, точка 5.1.1., третата алинея „животински или растителни масла и мазнини“ се замества с „масла“.

14.   В приложение V, точка 5.1.1. in fine се добавя следният текст:

„или е необходимо да се използва бетулинол вместо холестанол“.

15.   В приложение V, точка 5.4.5.2. „в квадратни милиметри“ се заличава.

16.   В приложение VI, точка 6. „в квадратни милиметри“ се заличава.

17.   В приложение IХ, точка 3.4. се замества със следния текст:

3.4.   Хроматографска колба, чиято горна част е с дължина 270 мм и диаметър 35 мм, а долната ѝ част е с дължина 270 мм и диаметър приблизително 10 мм.“

18.   В приложение IХ, точка 4.1.второто тире се заличава.

19.   В приложение ХIII заглавието „Доказателство за извършено рафиниране“ се замества със следния текст:

„Неутрализация и обезцветяване на маслиново масло в лаборатория“.

20.   Приложение ХIV се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ ХIV

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 2, 3 И 4 КЪМ ГЛАВА 15 ОТ КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА

А.   Позиции 1509 и 1510 включват само маслата, получени единствено при преработка на маслини, чийто киселинен и стеролен състав има следните аналитични характеристики:

Таблица I: Състав на мастните киселини като % от общото съдържание на мастните киселини

Таблица II: Състав на стеролите като % от общото съдържание на стероли

Миристинова киселина

M 0,1

Холестерол

M 0,5

Линоленова киселина

M 0,9

Брасикастерол

M 0,2

Арахидонова киселина

M 0,7

Кампестерол

M 4,0

Ойкозенонова киселина

M 0,5

Стигмастерол (4)

< Кампестерол

Бееникова киселина

M 0,3

Бета-ситостерол (5)

m 93,0

Лигноцеринова киселина

M 0,5

Делта-7-стигмастерол

M 0,5

M= максимум

m= минимум

Позиции 1509 и 1510 не включват химически преработено маслиново масло (и по-специално рe-естерифицирано маслиново масло) и смесите от маслиново масло и други масла. Наличието на ре-естерифицирано масло и други масла се установява посредством методите, включени в приложения V, VIII, Х А и Х Б към Регламент (ЕИО) № 2568/91.

Подпозиция 1509 10 включва само маслиново масло, определено в раздели I и II по-долу, получено единствено посредством механични или други физически средства при условия — и особено топлинни условия, — които не водят до нарушаване качествата на маслото и които не са били обект на никаква друга преработка освен измиване, декантиране, центрофугиране или филтриране. Маслата, получени от маслини посредством използването на разтворители, са включени в позиция 1510.

I.   По смисъла на подпозиция 1509 10 10„необработено маслиново масло за осветление“, независимо от неговата киселинност, означава маслиново масло със следните характеристики:

а)

съдържание на алифатни алкохоли не по-голямо от 400 мг/кг;

б)

съдържание на еритродиол и уваол под 4.5 %;

в)

съдържание на наситени мастни киселини в позиция 2 на триглицеридите не по-голямо 1.3 %;

и/или

г)

сборът от олеинови трансизомери е не по-голям от 0,10 %, а сборът линолеинови трансизомери + олеинови трансизомери е не по-голям от 0,10 %;

д)

една или повече от следните характеристики:

i)

пероксидно число, по-голямо от 20 meq активен кислород на кг;

ii)

общо съдържание на летливи халогенирани разтворители, по-голямо от 0,1 мг/кг за всеки един от тях.

iii)

коефициент на екстинкция К270 (100) по-голям от 0,250, а след обработка на маслото с активиран алуминиев оксид — не по-голям от 0,11. Фактически някои мазнини със съдържание на свободни мастни киселини, изразено като олеинова киселина, надхвърлящо 3,3 г на 100 г, могат след преминаване през активиран алуминиев оксид в съответствие с метода, съдържащ се в приложение IХ към Регламент (ЕИО) № 2568/91, да имат коефициент на екстинкция К270, надвишаващ 0,10. В такъв случай, след неутрализация и обезцветяване в лабораторията в съответствие с метода, посочен в приложение ХIII към цитирания регламент, те трябва да притежават следните характеристики:

коефициент на екстинкция К270, не по-голям от 1,20,

изменение на коефициента на екстинкция (Делта К) в областта на 270 nm по-високо от 0,01, но не по-високо от 0,16, т.е.:

Formula

Km

=

коефициент на екстинкция на дължина на вълната на пика на абсорбционната крива в областта на 270 nm,

Km-4 a Km+4

=

коефициентите на екстинкция на дължини на вълната 4 nm по-ниско и по-високо от дължина на вълната Km;

iv)

органолептични качества, включващи разпознаваеми дефекти, надхвърлящи определените допустими граници, както и общ резултат от изпитванията, провеждани от дегустационна комисия, по-нисък от 3,5 в съответствие с разпоредбите на приложение ХII към Регламент (ЕИО) № 2568/91.

II.   По смисъла на подпозиция 1509 10 90„необработено маслиново масло (virgin)“ означава маслиново масло, притежаващо следните характеристики:

а)

киселинно съдържание, изразено в олеинова киселина, не по-голямо от 3,3 г на 100 г;

б)

пероксидно число, не по-голямо от 20 mеq активен О2/кг;

в)

съдържание на алифатни алкохоли, не по-голямо от 300 мг/кг;

г)

общо съдържание на летливи халогенирани разтворители, не по-голямо от 0,2 кг/кг и не по-голямо от 0,1 мг/кг за всеки един от тях;

д)

коефициент на екстинкция К270, не по-голям от 0,250, а след обработка на маслото с активиран алуминиев оксид, не по-голям от 0,10;

е)

изменение на коефициента на екстинкция (Делта К) в областта на 270 nm не по-голямо от 0,01.

ж)

органолептични качества, включващи разпознаваеми дефекти, надхвърлящи определените допустими граници, както и общ резултат от изпитванията, провеждани от дегустационна комисия, по-нисък от 3,5 в съответствие с разпоредбите на приложение ХII към Регламент (ЕИО) № 2568/91.

з)

съдържание на еритродиол и уваол, не по-голямо от 4,5 %;

и)

съдържание на наситени мастни киселини в позиция 2 на триглицеридите, не по-голямо от 1,3 %;

й)

сборът от олеинови трансизомери е не по-голям от 0,05 %, а сборът линолеинови трансизомери + олеинови трансизомери е не по-голям от 0,03 %.

В.   Подпозиция 1509 90 00 включва маслиново масло, получено от обработката на маслиново масло, включено в подпозиции 1509 10 10 или 1509 10 90, дори несмесено с необработено маслиново масло (virgin), което има следните характеристики:

а)

киселинно съдържание, изразено в олеинова киселина не по-голямо от 3,3 г на 100 г;

б)

съдържание на алифатни алкохоли не по-голямо от 350 мг/кг;

в)

коефициент на екстинкция К270 (100) по-голям от 0,250 и не по-голям от 1,20, а след обработка на маслото с активиран алуминиев оксид, не по-голям от 0,10;

г)

изменение на коефициента на екстинкция (Делта К) в областта на 270 nm по-голямо от 0,01 и не по-голямо от 0,16;

д)

съдържание на еритродиол и уваол не по-голямо от 4,5 %;

е)

съдържание на наситени мастни киселини в позиция 2 на триглицеридите не по-голямо от 1,5 %;

ж)

сборът от олеинови трансизомери е не по-голям от 0,20 %, а сборът линолеинови трансизомери + олеинови трансизомери е не по-голям от 0,30 %.

Г.   По смисъла на подпозиция 1510 00 10, „сурови масла“ означава по-специално маслиново кюспе, имащо следните характеристики:

а)

киселинно съдържание, изразено в олеинова киселина, по-голямо от 2 г на 100 г;

б)

съдържание на еритродиол и уваол по-голямо от 12 %;

в)

съдържание на наситени мастни киселини в позиция 2 на триглицеридите не по-голямо от 1,8 %;

г)

сборът от олеинови трансизомери е не по-голям от 0,20 %, а сборът линолеинови трансизомери + олеинови трансизомери е не по-голям от 0,10 %.

Д.   Подпозиция 1510 00 90 включва маслата, получени от обработката на маслата, попадащи под подпозиция 1510 00 10, дори несмесени с необработено маслиново масло (virgin), както и тези масла, които не притежават характеристиките на маслата, посочени в допълнителни бележки 2Б, 2В и 2Г. Маслата от настоящата позиция трябва да имат съдържание на наситени мастни киселини в позиция 2 на триглицеридите не по-голямо от 2 %, сборът от олеинови трансизомери да е по-малък от 0,40 % и сборът от линолеинови трансизомери плюс олеинови трансизомери да е не по-голям от 0,35 %.

3.   Подпозиции 1522 00 31 и 1522 00 39 не включват:

а)

остатъците, получени от обработката на продукти, съдържащи мазнини, чието йонно число, определено в съответствие с метода, предвиден в приложение ХVI към Регламент (ЕИО) № 2568/91, е по-малко от 70 или по-голямо от 100;

б)

остатъчните вещества, получени от обработката на продукти, съдържащи мазнини, чието йодно число се включва между 70 и 100, но площта на пика, представящ обема на задържане на бета-ситостерола (6), определен в съответствие с приложение V към Регламент (ЕИО) № 2568/91, е по-малка от 93 % от общата площ на стеролните пикове.

4.   Методите за анализ, използвани за установяване характеристиките на посочените по-горе продукти, са методите, посочени в приложението към Регламент (ЕИО) № 2568/91.


(1)  Обща горна граница за съединения, установени с електронен детектор. За индивидуално установени компоненти горната граница е 0,10 мг/кг.

(2)  Делта-5,23-стигмастадиенол + хлеростерол + ситостерол + ситостанол + делта-5-авенастерол + delta-5,24 стигмастадиенол.

Забележкa:

Маслото следва да се отхвърли, ако някоя от характеристиките му е извън установените граници.“

(3)  В подобни специални случаи се използва обемно съотношение 95:5 елюентна смес от бензол и ацетон за постигане по-добро разделение на лентите.“

(4)  Условието не е валидно за необработеното маслиново масло за осветление (подпозиция 1509 10 10), както и за маслото от маслиново кюспе (подпозиция 1510 00 10).

(5)  Делта-5,23-стигмастадиенол + клерoстерол + бета-ситостерол + ситостанол + делта-5-авенaстерол + делта-5,24-стигмастадиенол.

(6)  Делта-5,23-стигмастадиенол + клерoстерол + бета-ситостерол + ситостанол + делта-5-авенaстерол + делта-5,24-стигмастадиенол.“


Top