Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0085

Регламент (ЕИО) № 85/93 на Комисията от 19 януари 1993 година относно контролните агенции в сектор тютюн

OJ L 12, 20.1.1993, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 048 P. 7 - 10
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 048 P. 7 - 10
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 338 - 341
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 338 - 341
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 338 - 341
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 338 - 341
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 338 - 341
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 338 - 341
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 338 - 341
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 338 - 341
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 338 - 341
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 63 - 66
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 63 - 66
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 39 - 42

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/85/oj

03/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

63


31993R0085


L 012/9

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 85/93 НА КОМИСИЯТА

от 19 януари 1993 година

относно контролните агенции в сектор тютюн

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2075/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. относно общата организация на пазара на суров тютюн (1), и по-специално член 20, параграф 8 от него,

като има предвид, че съгласно член 20, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2075/92 всяка държава-членка, която произвежда повече от едно минимално количество, следва да създаде агенция, която да има за цел изпълнението на някои проверки и други задължения, свързани със схемата за подпомагане на тютюнопроизводството; като има предвид, че агенцията трябва да бъде в състояние да осъществява задачите, посочени в този регламент; като има предвид, че следователно всяка агенция трябва да разполага с минималните правомощия, необходими за изпълнението на тези задачи;

като има предвид, че за да се гарантира точното и ефективното прилагане на правилата в сектора, в член 20, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2075/92 се посочва, че съответната държава-членка предоставя пълни правомощия на агенцията, за да изпълнява своите задачи; като има предвид, че в този смисъл всяка заинтересована държава-членка трябва да предостави на инспекторите на агенцията правомощия да изискват такава информация и да извършват такива проверки, каквито са необходими за изпълнение на задачите на агенцията;

като има предвид, че надзорът върху прилагането на правилата на Общността изисква проверка на характеристиките на тютюна; като има предвид, че поради това се налага да се разреши на инспекторите да взимат проби от тютюна, съхраняван от лицата, подлежащи на надзор;

като има предвид, че в интерес на подобряване на ефикасността на проверките следва да се предвиди създаването на контролни звена, които да функционират във всяка агенция;

като има предвид, че заинтересованите държави-членки трябва да вземат всички необходими мерки, за да защитят правата на лицата, подлежащи на контрол, чиито интереси могат да бъдат засегнати от него;

като има предвид, че агенцията ще извършва работата си в рамките на работен график и бюджет, съставени от съответната държава-членка, вследствие на предложение на агенцията и след консултация с Комисията; като има предвид, че поради това следва да се определи минималното съдържание на графика и размера на бюджета, както и процедурата, която да се спазва при изготвянето им и евентуалното им коригиране;

като има предвид, че съгласно член 20, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 2075/92 Комисията извършва периодично мониторинг върху работата на агенциите; като има предвид, че следователно следва да се въведе процедура, по която Комисията и съответната държава-членка ще бъдат информирани за хода на тази работа;

като има предвид, че за да може Комисията да упражнява надзор върху функционирането и дейностите на агенциите правилно, е целесъобразно да се предвиди възможността тя да бъде представлявана в агенциите и да се установят подробни разпоредби за това участие;

като има предвид, че Общността има участие във финансирането на действителните разходи на агенциите; като има предвид, че поради това следва да бъдат определени процедурите за тази дейност на финансиране, заедно с процедурите за всяка работа по проверка, свързана с нея;

като има предвид, че член 20, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕИО) № 2075/92 предвижда агенцията да предоставя на държавата-членка и на Комисията редовни отчети за свършената от нея работа; като има предвид, че следва да се определят срокове за представянето на тези отчети;

като има предвид, че е целесъобразно да се предвидят специални мерки за 1993 г., поради времето, необходимо за създаването на контролните агенции в държавите-членки, които произвеждат тютюн;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за тютюна,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Контролните агенции, посочени в член 20, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2075/92, се създават от всяка заинтересована държава-членка преди 30 април 1993 г.

2.   За да се гарантира точното прилагане на правилата на Общността в сектор тютюн, по-специално съгласно работната програма, посочена в член 3, агенциите:

а)

осъществяват цялостни проверки върху всички доставки на тютюн в предприятия, които извършват първичната преработка;

б)

съставят контролния сертификат, посочен в член 12 от Регламент (ЕИО) № 3478/92 на Комисията (2);

в)

извършват често и без предизвестие инспекции на предприятия, които извършват първичната преработка;

г)

предлагат, когато е целесъобразно, прилагането на всякакви административни или съдебни наказания в резултат на тези контролни проверки.

3.   Държавата-членка, по своя инициатива или по искане от страна на Комисията, може да изиска от агенцията да извърши:

а)

всякакъв контрол в съответствие с изискванията на правилата на Общността;

б)

конкретни разследвания в сектора.

4.   Държавата-членка предприема необходимите действия, за да проучи заключенията на агенцията във възможно най-кратки срокове.

Член 2

1.   На всяка агенция се предоставят законови правомощия, за да изпълнява задълженията си в съответствие със законодателството на държавата-членка.

2.   В рамките на работния график и бюджет, посочени в член 20, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 2075/92, на всяка агенция се дава автономия по отношение наемането на персонал и планирането на своята работа, както и на всички разходи, произтичащи от това.

3.   Броят на служителите в агенцията, тяхното ниво на подготовка и опит, ресурсите на тяхно разположение и начинът, по който се организират отделите в агенцията е такъв, че да позволява изпълнението на възложените задължения на агенцията. По-конкретно, персоналът, отговарящ за контрола следва да притежава необходимите технически познания и опит, които да му позволяват да извършва проверките, посочени в параграф 4, и по-специално по отношение на оценяването на агрономически данни, технически проверки на производството и преработката и подробната проверка на икономически данни, протоколи за наличност и сметки.

4.   С цел изпълнение на задълженията, възложени им съгласно член 20, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 2075/92, на служителите се предоставят необходимите правомощия от съответната държава-членка, за да получават информация или доказателства и да извършват всякакви проверки, които могат да са необходими като част от инспектирането на производителите, организациите на производителите, преработвателите и всякакви други лица, за които важат правилата за сектора, и по-специално, правото да взимат проби от тютюна, собственост на инспектираните физически или юридически лица.

5.   Всяка агенция създава вътрешно одиторско звено, което прави без предупреждение проверки на работата на другите звена и по-специално, осигурява правилното издаване на контролни сертификати.

6.   Всяка държава-членка взима всички необходими мерки, за да защити правата, които физическите и юридическите лица, подлежащи на контрол, имат по силата на съответното национално законодателство.

7.   Всяка държава-членка признава на констатациите на служителите пълна доказателствена сила съгласно националното си законодателство.

Член 3

1.   От 1993 г. нататък агенцията предлага работен график и бюджетна прогноза за всяка година. Работният график гарантира, че физическите и юридическите лица, обхванати от контролния режим, предоставят представителен подбор. Програмата за проверките се съставя на основата на анализ на риска в секторите и производствените области.

2.   Работният график включва:

а)

описание на контролната работа, която агенцията планира да осъществи;

б)

списък на всяка друга дейност, която ще се осъществява по искане на държавата-членка или на Комисията, по силата на член 1, параграф 3;

в)

подробности за предлаганото обучение на персонала;

г)

списък на служителите, отговарящи за връзките с Комисията.

Освен това, агенцията посочва приблизителния брой човекодни, необходими за всяка сфера на дейност в работния график, и разпределение на работата във времето.

3.   Бюджетът на агенцията включва по достатъчно подробен начин следните заглавия:

1.

списък на длъжностите;

2.

разходи за персонал;

3.

административни разходи;

4.

разходи по индивидуални проекти;

5.

разходи за инвестиции;

6.

други разходи;

7.

приход от съответната държава-членка;

8.

принос от Общността по член 20, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 2075/92;

9.

други приходи.

4.   За целите на съставянето на проекта на работен график и бюджетна прогноза, агенцията взима предвид честотата на проверките, изисквана от законодателството на Общността, придобития през предишни години опит, както и, без да се засягат отговорностите на съответната държава-членка, всички наблюдения или коментари, направени от Комисията преди да е подготвен проектът.

Член 4

1.   Не по-късно от 15 август всяка година, агенцията предоставя своя проект на работен график и бюджетна прогноза на съответната държава-членка. Въз основа на проекта, държавата-членка изготвя работния график и бюджетната прогноза и ги предоставя на Комисията не по-късно от 15 септември всяка година.

В рамките на 30 дни и без да засяга отговорностите на съответната държава-членка, Комисията може да изиска от държавата-членка да внесе всякакви промени в бюджета и работния график, които Комисията счита за подходящи за целите на задоволителното изпълнение на разпоредбите на Общността в сектор тютюн.

2.   Окончателните работен график и бюджет на агенцията се приемат от съответната държава-членка не по-късно от 31 октомври всяка година и се изпращат незабавно на Комисията.

3.   След одобрение от Комисията и при условие че общата сума, вписана в бюджета, не се увеличава в резултат на това, държавата-членка може, за да направи проверките по-ефективни, да изменя през годината работния график и бюджета на агенцията.

4.   Ако възникне изключителна ситуация, при която има опасност от измама, сериозно застрашаваща правилното изпълнение на правилата на Общността в сектор тютюн, агенцията информира въпросната държава-членка и Комисията. В този случай агенцията може да промени своя план и контролната дейност, след като получи съгласието на въпросната държава-членка. Тази държава-членка информира Комисията незабавно.

Ако през определена година държавата-членка или Комисията поискат от агенцията да извърши конкретни разследвания, работният график и бюджетът съответно се изменят. Процедурата, установена в параграфи 1 и 2, се прилага mutatis mutandis за въвеждането на такива изменения.

Член 5

1.   За да могат служителите на Комисията да извършват мониторинг върху работата на агенцията, както е определено в член 20, параграф 4, алинея втора от Регламент (ЕИО) № 2085/92, не по-късно от петнадесето число на всеки месец агенцията представя на съответната държава-членка и на Комисията работния график за следващия месец. Освен това, във възможно най-кратки срокове агенцията нотифицира Комисията и съответната държава-членка за всички промени в изпълнението на месечния работен график.

2.   Не по-късно от 30 дни след края на всяко тримесечие, агенцията представя на държавата-членка и Комисията обобщен отчет относно извършената от нея работа, заедно с финансов отчет, показващ паричния поток и направените разходи по всяка бюджетна глава, както и отчет за административните или наказателни санкции, предложени в резултат на извършените през това тримесечие проверки.

3.   Представителите на Комисията, на съответната държава-членка и на агенцията се срещат най-малко веднъж на тримесечие, за да обсъдят работата, извършена от агенцията и работата, която е планирала да извърши в бъдеще, резултатите от тази работа и общото функциониране на агенцията.

4.   Комисията може да участва в разискванията на управителния орган на агенцията. За тази цел, агенцията изпраща на Комисията по телекс, или факс, не по-късно от 15 дни преди датата на всяко заседание на своя надзорен или управителен орган, датата на това заседание, дневния му ред и всички документи, които ще се обсъждат на него. Представителят на Комисията не може да гласува.

Член 6

1.   Не по-късно от 31 май всяка година, съответната държава-членка предава на Комисията сметка за приходите и разходите за предишната година, придружена с доклад от правителствения орган, отговарящ за надзора на агенцията.

2.   Не по-късно от шест месеца след датата, посочена в параграф 1, Комисията взема решение за сумата, представляваща действителен разход за агенцията, която да се отпусне на произвеждащата държавата-членка за въпросната година. След приспадане на авансовите плащания, посочени в параграф 4 и в член 8, параграф 3, тази сума се изплаща, след като бъде установено, че агенцията е изпълнила възложената ѝ работа.

3.   За целите на внимателната проверка на сметката за приходите и разходите, служителите на Комисията имат право на достъп до финансовите и придружаващите ги документи на агенцията.

4.   Сумата, представляваща оперативните разходи на агенцията през една година, се съгласува с Комисията и съответната държава-членка на основата на бюджетната прогноза на агенцията. Комисията обаче може да променя месечните вноски в светлината на нормата на разходите на агенцията, както е изчислена на база стойностите в тримесечните отчети, посочени в член 5, параграф 2.

Член 7

Агенцията изпраща отчетите, посочени в член 20, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕИО) № 2075/92, в рамките на тридесет дни след края на всяко тримесечие.

Член 8

1.   Проектът на работен график и бюджетната прогноза за 1993 г. се изготвят от държавите-членки в съответствие с член 3, параграфи 2 и 3 и се изпращат на Комисията преди 30 април 1993 г.

Проектът на работен график включва плана за набиране на персонал на агенцията за съответната година.

Предлаганите дейности на агенцията, включително контролната дейност, трябва да бъдат съвместими с плана за набиране на персонал и с предвидената програма за неговото обучение.

На същото основание, държавите-членки предават на Комисията предложения устав на агенцията. Той трябва да съдържа процедура за набиране на персонал, която дава достатъчни гаранции, че целите, поставени в член 2, параграф 3, ще бъдат постигнати.

В рамките на 30 дни Комисията може да изиска от държавата-членка, без да засяга отговорностите на последната, да направи промяна в бюджета или графика, която тя счита за целесъобразна, и предоставя своите коментари, ако има такива, по устава.

2.   Работният график и бюджетът за 1993 г. се приемат от съответната държава-членка не по-късно от 31 май 1993 г.

3.   След като получи проекта на работен график и бюджетна прогноза за 1993 г., Комисията може, на основание на последната и за да улесни създаването на агенцията, да плати авансово на държавите-членки сумата, представляваща разходите по създаване на агенцията.

Член 9

До момента когато агенцията ще бъде в състояние да изпълнява всички възложени ѝ задължения и проверки, съответните държави-членки извършват проверките, предвидени в правилата на Общността в съответствие със съществуващите процедури.

Член 10

Държавите-членки информират Комисията за мерките, предприети в съответствие с настоящия регламент.

Член 11

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден от датата на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 януари 1993 година.

За Комисията

René STEICHEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 70.

(2)  ОВ L 351, 2.12.1992 г., стр. 17.


Top