Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0344

Решение на Комисията от 17 май 1993 година за изменение на Решение 79/542/ЕИО на Съвета и Решения 92/260/ЕИО, 93/195/ЕИО и 93/197/ЕИО на Комисията относно ветеринарно-санитарните изисквания за внос, временното допускане и повторно въвеждане на регистрирани коне от Катар, и за допълнителни изменения на Решение 79/542/ЕИО

OJ L 138, 9.6.1993, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 049 P. 254 - 255
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 049 P. 254 - 255
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 225 - 226
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 225 - 226
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 225 - 226
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 225 - 226
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 225 - 226
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 225 - 226
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 225 - 226
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 225 - 226
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 225 - 226
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 272 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 272 - 273
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 11 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; заключение отменено от 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/344/oj

03/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

272


31993D0344


L 138/11

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 май 1993 година

за изменение на Решение 79/542/ЕИО на Съвета и Решения 92/260/ЕИО, 93/195/ЕИО и 93/197/ЕИО на Комисията относно ветеринарно-санитарните изисквания за внос, временното допускане и повторно въвеждане на регистрирани коне от Катар, и за допълнителни изменения на Решение 79/542/ЕИО

(93/344/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 90/426/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (1), последно изменена с Директива 92/36/ЕИО (2), и по-специално членове 12, 13, 15, 16 и член 19, ii) от нея,

като има предвид, че с Решение 79/542/ЕИО на Съвета (3), последно изменено с Решение 93/237/ЕИО на Комисията (4), е съставен списък на трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на животни от рода на едрия рогат добитък и свине, еднокопитни, овце и кози, на прясно месо и на продукти от месо;

като има предвид, че вследствие на ветеринарна мисия на Общността в държавата Катар, изглежда че ветеринарномедицинската обстановка е задоволителна и контролирана от добре структурирани и организирани служби, по-специално що се отнася до болестите на еднокопитните;

като има предвид, че Катар е свободна от заразен ринопневмонит по конете, дурин и везикулозен стоматит от повече от шест месеца и от Африканска чума по конете от двадесет години и че през този период ваксинирането срещу тази болест е било забранено; като има предвид, че венецуелски енцефаломиелит по конете никога не се е появявал там;

като има предвид, че ветеринарните власти на Катар са се ангажирали да уведомяват Комисията и държавите-членки с телекс, електронна поща или телеграма, в срок от двадесет и четири часа, от потвърждението за появяване на всяка от болестите упоменати в приложение А към Директива 90/426/ЕИО или приемането, или промяната на всяка политика на ваксиниране срещу тях и в приемлив срок, всяко изменение на правилата при внос по отношение на еднокопитните;

като има предвид, че ветеринарномедицинските условия и ветеринарното сертифициране трябва да се приемат в съответствие със здравното състояние в съответната трета страна; като има предвид, че настоящия случай се отнася само до регистрираните коне;

като има предвид, че Решение 93/197/ЕИО на Комисията (5) установи здравните сертификати за внос в Общността на регистрирани коне и за еднокопитни за разплод и доотглеждане; като има предвид, че за да се избегне всякакво объркване, член 1, параграф 3, букви а) и б) от Решение 79/542/ЕИО следва да бъдат преформулирани;

като има предвид, че Решение 79/542/ЕИО, Решение 92/260/ЕИО на Комисията (6), Решение 93/195/ЕИО на Комисията (7) и Решение 93/197/ЕИО трябва да бъдат съответно изменени;

като има предвид, че мерките предвидени в настоящото решение са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 79/542/ЕИО се изменя както следва:

1.

В член 1, параграф 3, букви а) и б) се заместват със следния текст:

„3.

а)

Без да се засяга Решение 92/160/ЕИО, държавите-членки разрешават, от трети страни или части от трети страни, посочени в част 1 на приложението, вноса в Общността на еднокопитни, временното допускане в Общността на регистрирани коне и повторното въвеждане в Общността на регистрирани коне, след като са били временно изнесени към трети страни или части от трети страни, посочени в част 1 на приложението;

б)

Без да се засяга Решение 92/160/ЕИО, държавите-членки разрешават, от трети страни или части от трети страни, посочени в част 2 на приложението, вноса в Общността на регистрирани коне, временното допускане в Общността на регистрирани коне и повторното въвеждане на регистрирани коне, след като са били временно изнесени към трети страни или части от трети страни, посочени в част 2 на приложението.“

2.

Държавата Катар е прибавена в специалната колона за еднокопитни в част 2 на приложението, в съответствие с азбучния ред на международния код ISO, на следния ред:

„QA

Катар

x“.

Член 2

Приложения I и II към Решение 92/260/ЕИО се изменят, както следва:

1.

„Катар“ е прибавена в списъка на третите страни от група Д на приложение I;

2.

„Катар“ е прибавена в списъка на третите страни, които фигурират в заглавието на здравния сертификат от приложение II, част Д.

Член 3

Приложения I и II към Решение 93/195/ЕИО се изменят, както следва:

1.

„Катар“ е прибавена в списъка на третите страни от група Е на приложение I;

2.

„Катар“ е прибавена в списъка на третите страни, изброени в група Е на заглавието на здравния сертификат от приложение II.

Член 4

Приложения I и II към Решение 93/197/ЕИО се изменят, както следва:

1.

„Катар“ е прибавена в списъка на третите страни от група Е на приложение I;

2.

„Катар“ е прибавена в списъка на третите страни, които фигурират в заглавието на здравния сертификат от приложение II, част Е.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 май 1993 година.

За Комисията

René STEICHEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 42.

(2)  ОВ L 157, 10.6.1992 г., стр. 28.

(3)  ОВ L 146, 14.6.1979 г., стр. 15.

(4)  ОВ L 108, 1.5.1993 г., стр. 129.

(5)  ОВ L 86, 6.4.1993 г., стр. 16.

(6)  ОВ L 130, 15.5.1992 г., стр. 67.

(7)  ОВ L 86, 6.4.1993 г., стр. 1.


Top