Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0100

Решение на Комисията от 19 януари 1993 година за изменение на Решение 79/542/ЕИО на Съвета относно съставяне на списък на трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на говеда, свине, копитни бозайници, пресни меса и месни продукти и за отмяна на Решения 89/15/ЕИО и 90/135/ЕИО

OJ L 40, 17.2.1993, p. 23–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 048 P. 103 - 108
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 048 P. 103 - 108
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 382 - 387
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 382 - 387
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 382 - 387
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 382 - 387
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 382 - 387
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 382 - 387
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 382 - 387
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 382 - 387
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 382 - 387
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 104 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 104 - 109

No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; заключение отменено от 32010D0477

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/100/oj

03/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

104


31993D0100


L 040/23

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 19 януари 1993 година

за изменение на Решение 79/542/ЕИО на Съвета относно съставяне на списък на трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на говеда, свине, копитни бозайници, пресни меса и месни продукти и за отмяна на Решения 89/15/ЕИО и 90/135/ЕИО

(93/100/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 72/462/ЕИО на Съвета от 12 декември 1972 г. относно проблемите на здравната и ветеринарната инспекция при вноса на говеда, свине, овце и кози, на пресни меса и месни продукти с произход от трети страни (1), последно изменена с Регламент (ЕИО) № 1601/92 (2), и по-специално член 3 от нея,

като взе предвид Директива 86/469/ЕИО на Съвета от 16 септември 1986 г. относно изследването за остатъчни субстанции в животните и пресните меса (3), и по-специално член 7 от нея,

като взе предвид Директива 88/146/ЕИО на Съвета от 7 март 1988 г. относно забрана на използването в животновъдството на някои субстанции, имащи хормонално действие (4), и по-специално член 6 от нея,

като има предвид, че с Решение 79/542/ЕИО на Съвета (5), последно изменено с Решение 93/99/ЕИО на Комисията (6), е съставен списък на трети страни, от които държавите-членки разрешават внос на говеда, свине и копитни бозайници, на пресни меса и на месни продукти;

като има предвид, че с Решение 89/15/ЕИО на Комисията (7), последно изменено от Решение 91/487/ЕИО (8), държавите-членки разрешават внос на живи животни и на пресни меса от трети страни, които са предоставили гаранции за изследване на животните и на пресните меса по отношение на наличието на остатъчни субстанции, които имат хормонално действие;

като има предвид, че с Решение 90/135/ЕИО на Комисията (9), последно изменено с Решение 91/486/ЕИО (10) са взети под внимание плановете, които уточняват представените гаранции от някои трети страни по отношение на изследването на остатъчните субстанции, различни от тези, които имат хормонално действие;

като има предвид, че в рамките на вътрешния пазар свободното обращение на живи животни и на животински продукти включва организирането на ветеринарен контрол на вноса от трети страни във входните пунктове на територията на Общността;

като има предвид, че задоволителното функциониране на тази нова система се основава на достъпността на информационната комуникация и на прозрачността;

като има предвид, че, за да се постигне тази цел, е необходимо да се прегрупират различните списъци на третите страни, от които държавите-членки разрешават вноса на живи животни и пресни меса и да се състави списък на третите страни, съгласно международния стандартен код (ISO);

като има предвид, че са били предоставени гаранции от компетентните органи на някои страни относно използването на субстанции, които имат хормонално действие с цел угояване на живите животни и те трябва да бъдат взети под внимание;

като има предвид, че забраната да се използват субстанции, които имат хормонално действие с цел угояване, се прилага към живи животни, предназначени за клане; като има предвид, че следователно не е оправдано тази забрана да се прилага към копитните бозайници за развъждане и производство, нито към регистрираните коне, идващи от страните, които фигурират в списъка за копитните бозайници;

като има предвид, че, освен това, е необходимо да се вземе под внимание регионалното разпределение на някои трети страни, установено с Решение 92/160/ЕИО на Комисията (11), последно изменено от Решение 92/161/ЕИО (12);

като има предвид, че, от друга страна, е необходимо да се вземе под внимание вносът на овце и на кози от трети страни;

като има предвид, че някои държави-членки внасят живи овце за непосредствено клане от Албания и следователно е уместно да се разреши, като временна мярка, продължаването на този внос директно към въпросните държави-членки до осъществяването на ветеринарна мисия от Комисията; като има предвид, че е необходимо за такъв внос да се установи като краен срок 1 юли 1993 г.;

като има предвид, че определени гаранции са били получени от страна на компетентните органи на Литва и Украйна и че е подходящо на първо време да се прибавят Литва и Украйна в списъка за въвеждане на копитни бозайници в Общността;

като има предвид, че държавите-членки не трябва да разрешават внасянето на животни и животински продукти, обхванати от настоящото решение, от трети страни, освен при условие че такива животни или животински продукти отговарят на ветеринарните изисквания, установени за внос от тази страна;

като има предвид, че е необходимо, съобразно с това, да се измени Решение 79/542/ЕИО и да се отменят Решения 89/15/ЕИО и 90/135/ЕИО;

като има предвид, че предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 79/542/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Заглавието се заменя със следното:

2.

В член 1, параграф 3, букви а) и б) се заменят със следното:

„3.   Без да се засяга Решение 92/160/ЕИО

а)

държавите-членки разрешават вноса на копитни бозайници от трети страни или части от трети страни, които фигурират в част 1 от приложението;

б)

държавите-членки разрешават временно допускане в Общността на регистрирани коне или повторно приемане в Общността след временен износ на регистрирани коне, които са внесени от страните или от части от страните, които фигурират в част 2 от приложението;“.

3.

В член 1 се прибавя следният параграф:

„4.   Държавите-членки разрешават внос на живи животни, в частност на копитни бозайници, предназначени за клане, на пресни меса и на месни продукти само от тези трети страни или от части на трети страни, чието име фигурира в списъка в част 1 от приложението и в съответствие с разпоредбите по отношение на гаранциите, които се отнасят до остатъчните субстанции.“

4.

Приложението се заменя с приложението към настоящото решение.

Член 2

Решения 89/15/ЕИО и 90/135/ЕИО се отменят.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 19 януари 1993 година.

За Комисията

René STEICHEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 302, 31.12.1972 г., стр. 28.

(2)  ОВ L 173, 27.6.1992 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 275, 26.9.1986 г., стр. 36.

(4)  ОВ L 70, 16.3.1988 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 146, 14.6.1979 г., стр. 15.

(6)  ОВ L 40, 17.2.1993 г., стр. 17.

(7)  ОВ L 8, 11.1.1989 г., стр. 11.

(8)  ОВ L 260, 17.9.1991 г., стр. 15.

(9)  ОВ L 76, 22.3.1990 г., стр. 24.

(10)  ОВ L 260, 17.9.1991 г., стр. 13.

(11)  ОВ L 71, 18.3.1992 г., стр. 27.

(12)  ОВ L 71, 18.3.1992 г., стр. 29.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ 1

ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРЕСНИ МЕСА И МЕСНИ ПРОДУКТИ

Страни по междунаро ден

стандарт ISO

Страни

Пресни меса и месни продукти

Пресни меса

Живи животни

Специални забележки

Страни по международен

стандарт ISO

Домашни

Диви

В

О/С

Р

Е

Пресни меса

Месни продукти

Живи животни

Остатъчни субстанции

В

О/С

P

E

В/О

Е

AL

Албания

о

х

х

х

о

х

о

х

о

о

 

 

 (7)

o

AL

AR

Аржентина

х

х

о

х

о

х

х

х

х

х

 

 (3)

 

XR

AR

AT

Австрия

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

XR

AT

AU

Австралия

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

XR

AU

BG

България

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 (1)

 (3)

 

XR

BG

BR

Бразилия

х

х

о

х

о

х

о

о

о

х

 

 (3)

 (5)

XR

BR

BW

Ботсуана

x

x

o

x

x

x

o

o

o

o

 (1)  (2)

 (3)

 

XR

BW

BY

Беларус

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 (1)

 (3)

 

o

BY

BZ

Белийз

x

o

o

x

o

x

o

o

o

o

 

 (3)

 

o

BZ

Босна и Херцеговина

x

x

x

x

x

x

x

x

o

x

 (1)

 (3)

 

o

 

CA

Канада

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

XR (8)  (9)

CA

CH

Швейцария

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

XR

CH

CL

Чили

x

x

o

x

x

x

o

x

o

x

 (1)

 (3)

 

XR

CL

CN

Народна република Китай

o

o

x

x

x

x

o

o

o

o

 (1)

 (3)

 

o

CN

CO

Колумбия

x

o

o

x

o

x

o

o

o

o

 

 (3)

 

o

CO

CR

Коста Рика

x

o

o

x

o

x

o

o

o

o

 

 (3)

 

o

CR

CS

Чехословакия

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 (1)

 (3)

 

XR

CS

CU

Куба

x

o

o

x

o

x

o

o

o

o

 

 (3)

 

o

CU

CY

Кипър

х

х

х

х

х

х

о

о

х

х

 

 

 

o

CY

DZ

Алжир

о

о

о

о

о

о

о

о

о

х

 

 

 

o

DZ

EE

Естония

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 (1)

 (3)

 

o

EE

ET

Етиопия

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

 (3)

 

o

ET

FI

Финландия

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

XR

FI

GL

Гренландия

x

x

o

x

x

x

o

o

o

x

 (1)

 (3)

 

XR

GL

GT

Гватемала

x

o

o

x

o

x

o

o

o

o

 

 (3)

 

o

GT

HK

Хонконг

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

 (3)

 

o

HK

HN

Хондурас

x

o

o

x

o

x

o

o

o

o

 

 (3)

 

o

HN

HR

Хърватска

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 (1)

 (3)

 

o

HR

HU

Унгария

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

XR

HU

IL

Израел

o

o

o

x

o

x

o

o

o

x

 

 (3)

 

o

IL

IN

Индия

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

 (3)

 

o

IN

IS

Исландия

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

XR

IS

KE

Кения

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

 (3)

 

o

KE

LI

Литва

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 (1)

 (3)

 

 (11)

LI

LV

Латвия

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 (1)

 (3)

 

o

LV

MA

Мароко

o

o

o

x

o

x

o

o

o

x

 

 (3)

 (6)

o

MA

MG

Мадагаскар

x

x

o

x

o

x

o

o

o

o

 

 (3)

 

XR

MG

MT

Малта

x

o

x

x

o

x

x

x

x

x

 (3)

 

 

XR

MT

MU

Мавриций

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

 

 (3)

 

o

MU

MX

Мексико

x

o

o

x

o

x

o

o

o

x

 

 (3)

 

XR

MX

NA

Намибия

x

x

o

x

x

x

o

o

o

o

 (1)  (2)

 (3)

 

XR

NA

NI

Никарагуа

x

o

o

x

o

x

o

o

o

o

 

 (3)

 

o

NI

NO

Норвегия

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

XR

NO

NZ

Нова Зеландия

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

XR

NZ

PA

Панама

x

o

o

x

o

x

o

o

o

o

 

 (3)

 

o

PA

PL

Полша

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 (1)

 (3)

 

XR

PL

PY

Парагвай

x

x

o

x

o

x

o

o

o

x

 

 (3)

 

XR

PY

RO

Румъния

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 (1)

 (3)

 

XR

RO

RU

Русия

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 (1)  (2)

 (3)

 (5)

o

RU

SE

Швеция

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

XR

SE

SG

Сингапур

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

 (3)

 

o

SG

SI

Словения

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 (1)

 (3)

 

o

SI

SV

Ел Салвадор

x

x

o

x

o

x

o

o

o

o

 

 (3)

 

o

SV

SZ

Свазиланд

x

o

o

x

x

x

o

o

o

o

 (1)  (2)

 (3)

 

XR

SZ

TH

Тайланд

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

 (3)

 

o

TH

TN

Тунис

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

 

 (3)  (4)

 

o

TN

TR

Турция

o

o

o

x

o

x

o

o

o

o

 

 (3)

 

o

TR

UA

Украйна

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

 

 

 

 (11)

UA

US

САЩ

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

XR в) (10)

US

UY

Уругвай

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 (3)

 

XR

US

YU

Югославски републики

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 (1)

 (3)

 

XR

YU

ZA

Южна Африка

x

x

x

x

x

x

o

o

o

x

 (1)  (2)

 (3)

 (6)

XR

ZA

ZW

Зимбабве

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

 (3)

 

XR

ZW

XR Планът, който се отнася до вторичните отпадъци в живите животни и пресните меса на субстанциите с тиреостатичен, андрогенен, естрогенен и гестарогенен ефект и други субстанции, освен тези, които имат хормонално действие, е бил одобрен от Комисията.

Копитните бозайници, различни от тези за месарниците, се внасят, без съответните трети страни да са задължени да представят план.

В

=

говеда (включително биволи)

О/С

=

овце и кози

Р

=

свине

Е

=

копитни бозайници (коне, магарета, зебри)

В/О

=

двукопитни

х

=

разрешени по принцип

о

=

неразрешени

ЧАСТ 2

СПЕЦИАЛНА КОЛОНА ЗА РЕГИСТРИРАНИ КОНЕ

Страни

Код по ISO

Страни

Регистрирани коне

Специални забележки

AE

Обединени арабски емирства

х

 

BB

Барбейдос

х

 

BH

Бахрейн

х

 

BM

Бермудски острови

х

 

BO

Боливия

х

 

CO

Колумбия

х

 (12)

CR

Коста Рика

х

 (12)

CU

Куба

х

 

EC

Еквадор

х

 (12)

EG

Египет

х

 (12)

HK

Хонконг

х

 

JM

Ямайка

х

 

JO

Йордания

х

 

JP

Япония

х

 

KW

Кувейт

х

 

LY

Либия

х

 

OM

Оман

х

 

PE

Перу

х

 (12)

TR

Турция

х

 (12)

VE

Венесуела

х

 (12)

х = разрешени по принцип


(1)  С изключение на меса от диви свине.

(2)  С изключение на обезкостени меса и карантия.

(3)  Въпреки отбелязаните по-горе ограничения, се разрешават продукти на основа месо, които са били подложени на топлинна обработка в херметически затворен съд на величина Fо по-висока или равна на 3.

(4)  Въпреки отбелязаните по-горе ограничения, се разрешават продукти на основа месо, които са били подложени на топлинна обработка по дълбочина, при температура най-малко 80° С.

(5)  Държавите-членки разрешават единствено внос на копитни бозайници в съответствие с Решение 92/160/ЕИО на Комисията, която установява разпределението по региони.

(6)  До приемането на специфичните разпоредби съгласно член 13, параграф 2 на Директива 90/426/ЕИО, държавите-членки не могат да внасят копитни бозайници от тази страна.

(7)  Държавите-членки могат да разрешават внос на живи овце, предназначени за непосредствено клане от тази страна, с директна дестинация от тяхна територия до 1 юли 1993 г.

Допълнителни забележки

XR Планът, който се отнася до вторичните отпадъци в живите животни и пресните меса на субстанциите с тиреостатичен, андрогенен, естрогенен и гестарогенен ефект и други субстанции, освен тези, които имат хормонално действие, е бил одобрен от Комисията.

Копитните бозайници, различни от тези за месарниците, се внасят, без съответните трети страни да са задължени да представят план.

В

=

говеда (включително биволи)

О/С

=

овце и кози

Р

=

свине

Е

=

копитни бозайници (коне, магарета, зебри)

В/О

=

двукопитни

х

=

разрешени по принцип

о

=

неразрешени

(8)  Що се отнася до внос на говежди меса, предназначени за човешка консумация, те са ограничени до меса от крави, които са били предназначени изключително за производство на мляко.

(9)  Що се отнася до внос на живи животни от вида едър рогат добитък, той е ограничен до животните, предназначени за разплод и до телета от млекодайни раси, възрастни най-малко на 15 дни, предназначени за угояване.

(10)

i)

или до тези от крави, които са били предназначени изключително за производство на мляко;

i)

или до тези от крави, които са били предназначени изключително за производство на мляко;

ii)

или до меса:

които съответстват на условията, съгласувани между САЩ и Европейската икономическа общност,

които са били получени от предприятията за пресни меса, които се снабдяват с животни за клане при стопанства, одобрени от Комисията; имената на тези предприятия са предмет на специално съобщение на Комисията до държавите-членки.

(10)

  Що се отнася до внос на говежди меса, предназначени за човешка консумация, той е ограничен:

i)

или до тези от крави, които са били предназначени изключително за производство на мляко;

ii)

или до меса:

които съответстват на условията, съгласувани между САЩ и Европейската икономическа общност,

които са били получени от предприятията за пресни меса, които се снабдяват с животни за клане при стопанства, одобрени от Комисията; имената на тези предприятия са предмет на специално съобщение на Комисията до държавите-членки.

(11)  Що се отнася до внос на живи коне за клане, са били получени достатъчни гаранции, за да се позволи вносът.

В

=

говеда (включително биволи)

О/С

=

овце и кози

Р

=

свине

Е

=

копитни бозайници (коне, магарета, зебри)

В/О

=

двукопитни

х

=

разрешени по принцип

о

=

неразрешени

(12)  Държавите-членки внасят единствено копитни бозайници в съответствие с Решение 92/160/ЕИО на Комисията относно установяване на регионализацията.

х = разрешени по принцип


Top