Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0072

Решение на Комисията от 23 декември 1992 година относно създаването на Консултативен комитет за координация в областта на вътрешния пазар

OJ L 26, 3.2.1993, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 003 P. 6 - 7
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 003 P. 6 - 7
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 234 - 235
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 234 - 235
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 234 - 235
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 234 - 235
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 234 - 235
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 234 - 235
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 234 - 235
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 234 - 235
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 234 - 235
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 105 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 105 - 106
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 30 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/72/oj

01/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

105


31993D0072


L 026/18

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 декември 1992 година

относно създаването на Консултативен комитет за координация в областта на вътрешния пазар

(93/72/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като има предвид, че член 8а от Договора за създаване на Европейска икономическа общност предвижда постепенното установяване до 31 декември 1992 г. на вътрешен пазар, обхващащ зона без вътрешни граници, в която е осигурено свободно движение на стоки, хора, услуги и капитал;

като има предвид, че Съветът вече одобри някои мерки с цел разрешаването на възможни практически проблеми, които могат да възникнат след премахването на този граничен контрол; като има предвид, че самите държави-членки също са предприели някои мерки;

като има предвид, че постигането на вътрешен пазар като зона без вътрешни граници изисква тясно и ефективно сътрудничество между държавите-членки и Комисията;

като има предвид, че Резолюцията на Съвета от 7 декември 1992 г. за създаване на работещ единен пазар приканва държавите-членки и Комисията да разгледат необходимостта от засилено сътрудничество за разрешаване на всякакви практически проблеми, които могат да възникнат;

като има предвид, че съществуващите общностни мерки в някои сектори вече предвиждат мерки за Комисията и/или обмяна на информация между държавите-членки и Комисията;

като има предвид, че тези задължения за уведомяване и тези системи за обмен на информация не покриват всички сектори, в които е необходимо тясно и ефективно сътрудничество между държавите-членки и Комисията за завършване на вътрешния пазар с цел разрешаването на някои практически проблеми, особено в началните му етапи;

като има предвид, че следователно е желателно Комисията да се съвещава с комитет от представители на държавите-членки по въпроси, които изискват тясно и ефективно сътрудничество с цел разрешаване на практически проблеми, които изискват спешна намеса,

РЕШИ:

Член 1

1.   Към Комисията се създава Консултативен комитет за координация в областта на вътрешния пазар, наричан по-долу „Комитетът“.

2.   Комитетът се състои от двама представители на всяка държава-членка и се председателства от представител на Комисията.

Член 2

1.   Комисията може да се консултира с Комитета по всеки практически проблем, който може да възникне след 1 януари 1993 г. и който засяга функционирането на вътрешния пазар, различен от проблеми, които са предмет на действия, предприети в съответствие с разпоредби за уведомяване на Комисията и/или обмен на информация между държавите-членки и Комисията, постановени във всяка друга приложима мярка на Общността или установени в съществуваща рамка за практическо сътрудничество между Комисията и държавите-членки.

2.   Член на Комитета може да поиска от Комисията да се консултира с Комитета по всеки въпрос, попадащ в компетенцията на Комитета.

Член 3

Могат да се създават работни групи, които да подпомагат работата на Комитета.

Член 4

1.   Службите на Комисията осигуряват секретариата на Комитета.

2.   Председателят може да покани всяко лице със специфична компетентност по отношение на въпрос, включен в дневния ред, за участие в обсъжданията. Експертите участват в обсъжданията единствено по отношение на въпроса, за който са поканени да присъстват.

3.   Представители на съответните служби на Комисията участват в заседанията на Комитета и работните му групи.

4.   Комитетът се свиква от Комисията и заседава в централата на Комисията.

Член 5

1.   Комитетът обсъжда въпроси, по които Комисията е поискала становище. Не се гласува.

2.   Комисията може, когато иска становището на Комитета, да определи срок, в който становището трябва да се предостави.

3.   Изразените становища на представителите на държавите-членки се включват в протоколите.

Член 6

Без да се засягат разпоредбите на член 214 от Договора, когато Комисията уведоми Комитета, че поисканото становище или повдигнатият въпрос са от поверителен характер, членове на Комитета и когато е уместно — експертите, посочени в член 4, параграф 2, са задължени да не разкриват информация, която е станала тяхно достояние посредством работата на Комитета или работните му групи.

Член 7

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 1993 г.

Съставено в Брюксел на 23 декември 1992 година.

За Комисията

Martin BANGEMANN

Заместник-председател


Top