Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0053

Решение на Комисията от 21 декември 1992 година за учредяване на научен комитет за наименованията за произход, географските указания и сертификатите за специфичен характер

OJ L 13, 21.1.1993, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 048 P. 18 - 19
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 048 P. 18 - 19
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 349 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 349 - 350
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 349 - 350
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 349 - 350
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 349 - 350
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 349 - 350
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 349 - 350
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 349 - 350
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 349 - 350
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 75 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 75 - 76

No longer in force, Date of end of validity: 05/02/2007; отменен от 32007D0071

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/53/oj

03/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

75


31993D0053


L 013/16

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 1992 година

за учредяване на научен комитет за наименованията за произход, географските указания и сертификатите за специфичен характер

(93/53/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като има предвид, че в рамката на защита от Общността на наименованията за произход и географските указания тяхното регистриране може да съдържа изследването на проблеми, отнасящи се до родовия характер на името и до факторите, които да се вземат предвид при определяне наименованието за произход и географското указание на земеделски продукти и храни, от една страна, и прилагането на критериите по отношение на лоялната конкуренция при търговските сделки и опасността от объркване на потребителите по смисъла на членове 13 и 14 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (1) в случаите, когато съществува конфликт между наименованието за произход или географското указание и търговската марка, омонимите или съществуващи продукти, които законно се предлагат на пазара, от друга страна;

като има предвид, че в рамките на защита от Общността на сертификати за специфичен характер тяхното регистриране може да включва изследването на проблеми относно оценката на традиционния характер на земеделските продукти и храни;

като има предвид, че търсенето на решения на тези проблеми изисква подпомагането от страна на висококвалифицирани експерти в правната или земеделската област, по-специално с познания в областта на правата на интелектуална собственост;

като има предвид, че следователно е целесъобразно да се създаде научен комитет за подпомагане на Комисията;

РЕШИ:

Член 1

Създава се научен комитет, който подпомага Комисията, наричан по-долу „Комитетът“.

Член 2

Задачата на Комитета е да проучва по молба на Комисията всички технически проблеми по отношение на прилагането на Регламент (ЕИО) № 2081/92 и Регламент (ЕИО) № 2082/92 на Съвета (2), що се отнася до регистрирането на имената на земеделските продукти и храни и случаите на конфликт между държавите-членки, по-специално:

1.

факторите, които да се отчетат при дефинирането на географските указания и наименованията за произход и техните изключения, в частност, които се ползват с добро име и известност;

2.

родовия характер;

3.

оценката на традиционния характер;

4.

оценката на критериите относно лоялната конкуренция при търговските сделки и опасността от объркване на потребителите в случаите на конфликт между наименованието за произход или географското указание и търговската марка, омонимите или съществуващите продукти, които законно се предлагат на пазара.

Член 3

1.   Членовете на Комитета се назначават от Комисията измежду висококвалифицирани експерти, компетентни в областите, посочени в член 2.

2.   Комитетът се състои от седем членове и от седем заместници, упълномощени да участват в заседанията.

Член 4

1.   Комитетът избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

Те се избират с обикновено мнозинство.

2.   Комисията осигурява секретариата на Комитета.

Член 5

Заседанията на Комитета са редовни само когато присъстват всички членове. Комитетът дава положително становище, когато положителните гласове са повече от отрицателните. Когато положителните и отрицателните гласове са равни, въздържалите се считат за положителен вот.

Член 6

1.   Членовете се назначават с мандат от пет години. Мандатът може да се подновява. Въпреки това мандатите на председателя и на заместник-председателя са с продължителност от две години. Те не могат да бъдат преизбирани непосредствено след като са изпълнявали задълженията си за два последователни двугодишни периода. Членовете не получават възнаграждение за упражняването на техните функции.

2.   След изтичането на периода от пет години или от две години според случая членовете, председателят и заместник-председателят остават на служба, докато не бъдат заместени или докато техният мандат не бъде подновен.

3.   Когато даден член, председател или заместник-председател е неспособен да изпълни задълженията си или в случай на оставка от негова страна, той се замества за оставащия срок от неговия мандат в съответствие с процедурата, предвидена в членове 3 и 4, в зависимост от случая.

Член 7

1.   Комитетът се събира по молба на представител от Комисията.

2.   Представителят на Комисията, както и съответните длъжностни лица и другите служители на Комисията, участват на срещите на Комитета.

3.   Представителят на Комисията може да покани изявени лица, които имат особени компетенции в проучваните теми, да участват също на срещите.

Член 8

1.   Заседанията на Комитета са свързани с теми, за които Комисията е поискала становище.

Комисията може да уточни срок, в който такова становище трябва да бъде дадено.

2.   Когато поисканото становище е предмет на единодушно съгласие от членовете на Комитета, те съставят своите съвместни заключения. При липса на единодушие различните позиции, приети по време на разискванията, се вписват в доклад, изготвен под отговорността на секретариата на Комитета.

Член 9

Когато представителят на Комисията информира членовете на Комитета за това, че поисканото становище се отнася до предмет от поверителен характер, тези членове са задължени да не разкриват информация, която им е станала известна посредством работата на Комитета.

Съставено в Брюксел на 21 декември 1992 година.

За Комисията

Ray MAC SHARRY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 208, 24.7.1992 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 208, 24.7.1992 г., стр. 9.


Top