Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0051

Решение на Комисията от 15 декември 1992 година относно микробиологичните критерии, приложими при производството на полуфабрикати от ракообразни и черупчести мекотели

OJ L 13, 21.1.1993, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 048 P. 13 - 15
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 048 P. 13 - 15
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 344 - 346
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 344 - 346
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 344 - 346
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 344 - 346
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 344 - 346
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 344 - 346
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 344 - 346
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 344 - 346
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 344 - 346
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 69 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 69 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; отменен от 32005R2073

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/51/oj

03/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

69


31993D0051


L 013/11

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 1992 година

относно микробиологичните критерии, приложими при производството на полуфабрикати от ракообразни и черупчести мекотели

(93/51/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 91/493/ЕИО на Съвета от 22 юли 1991 г. за определяне на здравните изисквания за производството и пускането на пазара на рибни продукти (1), и по-специално глава V, дял II, точка 4 от приложението към нея,

като има предвид, че в съответствие с глава IV, дял IV, точка 7, буква в) от приложението към Директива 91/493/ЕИО, производителите на полуфабрикати от ракообразни и черупчести мекотели трябва да извършват микробиологични проверки на тяхната продукция на редовни интервали, съобразно стандартите, които следва да бъдат определени съгласно глава V, дял II, точка 4 от същото приложение;

като има предвид, че с оглед защитата на общественото здраве следва да се определи норма на бактериалното замърсяване, над която резултатите не могат да се считат за приемливи, без продуктът да бъде считан по някакъв начин за токсичен; като има предвид, че при превишаване на приемливата норма, производителите трябва да изследват причините, които го предизвикват и да създадат коригиращи мерки, за да се предотвратят по-нататъшни такива случаи;

като има предвид, че методите на анализ ще бъдат определени по-късно в светлината на предприетите изследвания; като има предвид, че дотогава се прилагат международно признатите методи;

като има предвид, че мерките определени в настоящото решение са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предвидените в глава IV, дял IV, точка 7, буква в) от приложението към Директива 91/493/ЕИО микробиологични стандарти, които се прилагат при производството на полуфабрикати от ракообразни и черупчести мекотели, са посочени в приложението към това решение.

Член 2

Микробиологичните стандарти се проверяват от производителя по време на производствения процес и преди пускането на пазара на полуфабрикати от ракообразни и черупчести мекотели, приготвени в одобрен в съответствие с член 7 от Директива 91/493/ЕИО преработвателен завод.

Член 3

1.   Управляващият персонал на преработвателния завод изготвя програми за вземане на проби, които са в зависимост от естеството на продуктите (цели, обелени или със свалена черупка), температурата и времето на преработка и оценката на риска, и които отговарят на изискванията на член 6 от Директива 91/493/ЕИО.

2.   В случай на неспазване на посочените в точки 1 и 2 на приложението към това решение стандарти, посочените в параграф 1 програми съдържат задължението:

да се уведомят компетентните органи за направените заключения и за предприетите действия във връзка с незадоволителните партиди, както и за мерките, предвидени във второто тире по-долу,

да се преразгледат методите на наблюдение и проверка на критичните точки, така че да се идентифицира източникът на замърсяване, и по-често да се извършват анализи,

да не се предлагат за човешка консумация партиди, за които е установено, че са незадоволителни поради открити в тях патогени, или е превишена посочената в точка 2 на приложението стойност М за стафилококите.

Член 4

Докато се очаква установяването на методи на Общността за микробиологичен анализ, методите за анализ, които се използват за потвърждение на посочените в приложението към това решение микробиологични стандарти, са научно признати на международно ниво и тествани в практиката. Използваният метод за анализ трябва да бъде документиран със съответните резултати.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 1992 година.

За Комисията

Ray MAC SHARRY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   Патогени

Вид патогени

Стандарт

Salmonella spp.

Отсъства в 25 g

n= 5

c= 0

В допълнение, патогените и токсините от тях, които ще се търсят съгласно оценката на риска, не трябва да присъстват в количества, влияещи на здравето на потребителите.

2.   Организми, които са признак за лоша хигиена (обелени или със свалена черупка продукти)

Вид организъм

Стандарт (на g )

Staphylococcus aureus

m

=

100

M

=

1000

n

=

5

c

=

2

или: Thermotolerant coliform (44 °C върху твърда среда)

m

=

10

M

=

100

n

=

5

c

=

2

или: Escherichia coli (върху твърда среда)

m

=

10

M

=

100

n

=

5

c

=

1

Където параметрите n, m, M и c се определят както следва:

n

=

брой единици, от които се състои пробата,

m

=

граница, под която всички резултати се считат за задоволителни,

M

=

граница на допустимост, над която резултатите се считат за незадоволителни,

c

=

брой единици на пробата, които дават бактериалните резултати между m и M.

Качеството на партида се счита за:

а)

задоволително, когато всички наблюдавани стойности са 3 m или по-малки;

б)

допустимо, когато наблюдаваните стойности са между 3 m и 10 m (= M) и когато c/n е 2/5 или по-малко.

Качеството на партида се счита за незадоволително:

във всички случаи, когато стойностите са над М,

когато c/n е по-голямо от 2/5.

3.   Индикаторни организми (Насоки)

Вид организъм

Стандарт (на g)

Мезофилна аеробна бактерия (30 °C)

а)

Цели продукти

m

=

10000

M

=

100000

n

=

5

c

=

2

б)

Обелени или със свалена черупка продукти, с изключение на месо от морски рак

m

=

50000

M

=

500000

n

=

5

c

=

2

в)

Месо от морски рак

m

=

100000

M

=

1000000

n

=

5

c

=

2

Тези насоки ще помогнат на производителите да преценят дали техните заводи работят задоволително и ще им съдействат в изпълнението на процедурите за мониторинг на производството.


Top