Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0026

Решение на Комисията от 11 декември 1992 година относно списъка на предприятията в Република Хърватска, одобрени за внос на прясно месо в Общността

OJ L 16, 25.1.1993, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 048 P. 41 - 42
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 048 P. 41 - 42
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 353 - 354
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 353 - 354
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 353 - 354
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 353 - 354
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 353 - 354
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 353 - 354
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 353 - 354
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 353 - 354
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 353 - 354
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 77 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 77 - 78
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 54 - 55

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; отменен от 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/26/oj

03/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

77


31993D0026


L 016/24

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 1992 година

относно списъка на предприятията в Република Хърватска, одобрени за внос на прясно месо в Общността

(93/26/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 72/462/ЕИО на Съвета от 12 декември 1972 г. относно санитарните и ветеринарно-медицинските проблеми при внос на животни от рода на едрия рогат добитък и свине, и на прясно месо от трети страни (1), последно изменена с Регламент (ЕИО) № 1601/92 (2) на Съвета, и по-специално член 4, параграф 1 и член 18, параграф 1, букви а) и б) от него,

като има предвид, че за да може да се разреши износът на прясно месо към Общността, предприятията, разположени в трети страни, трябва да отговарят на общите и специални условия, определени в Директива 72/462/EИО;

като има предвид, че Република Хърватска е предала, в съответствие с член 4, параграф 3 от Директива 72/462/ЕИО, списък на предприятията, на които е разрешено да изнасят към Общността;

като има предвид, че тези предприятия са били предмет на инспектиране на място от Общността и предлагат достатъчни гаранции за хигиена, и че те могат, от този момент, да бъдат приети с първичен списък, установен в съответствие с член 4, параграф 1 от цитираната директива, на предприятията от които вноса на прясно месо може да бъде разрешен;

като има предвид, че в резултат на Решение 92/390/ЕИО на Комисията от 2 юли 1992 г. относно ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране при вноса на прясно месо от Хърватия (3), вноса на прясно свинско месо от тази страна вече не е разрешено;

като има предвид, че въпреки това, в съответствие с Решение 92/447/ЕИО на Комисията от 30 юли 1992 г. за изменение на Решение 91/449/ЕИО относно установяване на образците на здравните сертификати, изисквани при внос на месни продукти от трети страни, по отношение на някои страни от Източна Европа (4), вносът на продукти от свинско месо, което е било подложено на обработка, предвидена от това решение, е разрешен; като има предвид, че поради това такива продукти трябва да бъдат произвеждани от свинско месо, получено в одобрените предприятия;

като има предвид, че условията за внасяне на прясно месо от предприятията, които фигурират в списъка, приложен към настоящото решение, остават подчинени на вече приетите разпоредби, както и на спазването на общите разпоредби на Договора и в частност на други ветеринарни регламенти на Общността, по-специално по отношение на ветеринарно-санитарния контрол;

като има предвид, че предвидените мерки от настоящото решение са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Одобряват се за внасяне на прясно месо в Общността предприятията от Република Хърватска, които фигурират в приложението.

2.   Вносът от тези предприятия остава подчинен на ветеринарните разпоредби на Общността, установени другаде, и по-специално тези, отнасящи се до ветеринарно-санитарния контрол.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 11 декември 1992 година.

За Комисията

Ray MAC SHARRY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 302, 31.12.1972 г., стр. 28.

(2)  ОВ L 173, 27.6.1992 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 207, 23.7.1992 г., стр. 53.

(4)  ОВ L 248, 28.8.1992 г., стр. 69.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Номер на одобрение

Предприятие/Адрес

Категория (1)

СБ

К

Т

ХС

Г

О/К

С

1

KK Krizevcanka, Krizevci

x

 

 

x

 

x

 

T.2

8

Cromax, Bjelovar

x

 

 

x

 

x

 

T.2

10

Pik Vrbovec

x

x

 

x

 

x

 

T.2

 

Vrbovec

 

 

x

 

 

 

 

1

139

Podravka

x

x

 

x

 

 

 

 

 

Koprivnica

x

 

 

 

 

x

 

T.2

214

Industrija Mesa Ivanec, Ivanec

x

x

 

x

 

 

 

 


(1)

К

:

Кланица

Т

:

Транжорна

ХС

:

Хладилен склад

Г

:

Говеждо месо

О/К

:

Овче/козе месо

С

:

Свинско месо

ЕК

:

Месо от еднокопитни

СБ

:

Специални бележки

Т

=

Предприятията, отбелязани с „Т“ се допускат, по смисъла на член 4 от Директива 77/96/ЕИО да извършват изследване за откриване на трихини, предвидено в член 2 от посочената директива

1

=

Само опаковани меса.

2

=

Свински меса, предназначени единствено за производство на месни продукти.


Top