Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R2676

Регламент (ЕИО) № 2676/90 на Комисията от 17 септември 1990 година относно определяне на методи на Общността за анализ на вината

OJ L 272, 3.10.1990, p. 1–192 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 034 P. 5 - 171
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 034 P. 5 - 171
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 192 - 383
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 192 - 383
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 192 - 383
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 192 - 383
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 192 - 383
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 192 - 383
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 192 - 383
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 192 - 383
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 192 - 383
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 107 - 298
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 107 - 298

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; отменен от 32009R0606 . Latest consolidated version: 09/03/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2676/oj

03/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

107


31990R2676


L 272/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2676/90 НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 1990 година

относно определяне на методи на Общността за анализ на вината

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 822/87 на Съвета от 16 март 1987 г. относно общата организация на пазара на вино (1), последно изменен с Регламент (ЕИО) 1325/90 (2), и по-специално член 74 от него,

като има предвид, че член 74, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 822/87 предписва приемането на методи за анализ с цел установяване на състава на продуктите, изброени в член 1 от този регламент, а също така и на правила за проверка дали тези продукти са били подложени на обработка в разрез с разрешените енологични практики;

като има предвид, че дотолкова доколкото Общността все още не е определила максимални нива за веществата, чието присъствие показва използването на определени енологични практики, и не е приела все още таблици за сравнение на данните от анализа, налице са основателни причини да се разреши на държавите-членки да определят тези максимални нива;

като има предвид, че член 13, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 822/87 предвижда провеждането на аналитично изпитване на проби, което включва поне оценка на изброените в приложението към него въпросни характеристики на качествените вина, произведени в определен район;

като има предвид, че подробната проверка на документите, засягащи въпросните продукти, налага въвеждането на единни методи за анализ, за да се осигури получаването на точни и сравними данни; като има предвид, следователно, че тези методи следва да бъдат задължителни за всички търговски сделки и за всички процедури, свързани с проверките; като има предвид, обаче, че с оглед ограничените търговски възможности следва да се разреши прилагането на ограничен брой стандартни процедури, за да могат необходимите фактори да бъдат бързо и точно определени;

като има предвид, че доколкото е възможно общопризнати методи, като тези, разработени съгласно Международната конвенция за уеднаквяване на методите за анализ и оценка на вината от 1954 г., публикувани в „Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins“ (Сборник с международните методи за анализ на вината) от Международната организация по лозята и виното, може да бъде полезно да се запазят;

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 1108/82 (3) на Комисията определя методите на Общността за анализ на виното; като има предвид, че постигнатият научен напредък поставя необходимостта от подмяна на определени от методите с някои, които са по-подходящи, преработването на други и въвеждането на нови методи, по-специално на онези, одобрени от Международната организация по лозята и виното след приемането на посочения по-горе регламент; като има предвид, че поради многобройните промени и тяхната сложност всички методи за анализ следва да бъдат обединени в един нов регламент, а Регламент (ЕИО) № 1108/82 следва да бъде отменен,

като има предвид, че с цел да се осигури съпоставимост на резултатите, получени при прилагането на методите за анализ, посочени в член 74 от Регламент (ЕИО) № 822/87, е необходимо позоваване на дефинициите, установени от Международната организация по лозята и виното, отнасящи се до точността, повторяемостта и възпроизводимостта на тези резултати,

като има предвид, че с оглед признаването на научните постижения, от една страна, и техническото оборудване на официалните лаборатории, от друга, както и с цел да се повиши ефективността и рентабилността на тези лаборатории, е основателно да се разреши прилагането на автоматизирани методи за анализ при определени условия; като има предвид, че е важно да се уточни, че при възникване на спор автоматизираните методи не могат да заменят референтите методи и обичайните методи,

като има предвид, че резултатите от автоматизирания метод за измерване на плътността, който се основава на принципа на честотния осцилатор, са поне толкова надеждни по отношение на тяхната точност, повторяемост и възпроизводимост, колкото резултатите, получени при прилагането на методите, изброени в раздел 1 от приложението към настоящия регламент за измерване на плътността и относителната плътност; като има предвид, че по силата на член 74, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 822/87 този автоматизиран метод се признава за еквивалентен на посочените методи, описани в приложението към настоящия регламент,

като има предвид, че процедурата, описана в глава 25, точка 2.2.3.3.2 от приложението за анализ на общото съдържание на серен двуокис във вина и гроздова мъст в предполагаемо количество, по-малко от 50 mg/l, води до подобрена екстракция на това вещество при съпоставяне с методите, описани в глава 13, точка 13.4 от приложението към Регламент (ЕИО) № 1108/82; като има предвид, че резултатът е по-високо общо съдържание на серен двуокис в изследваните продукти, което може да надвиши особено за някои видове гроздов сок допустимите максимални стойности; като има предвид, че с цел преодоляване на трудностите при продажбата на вече произведен гроздов сок към момента на влизането в сила на настоящия регламент и до адаптирането на производствения процес за получаване на по-пълна десулфитация на гроздовата мъст чрез ферментация, преустановена с добавянето на алкохол, описаната в посочения по-горе регламент процедура следва да продължи да се прилага за определен преходен период,

като има предвид, че предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Управителния комитет по виното,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Методите на Общността за анализ на виното, които позволяват по отношение на търговските сделки и на всички операции по контрола да се:

установи съставът на продуктите, изброени в член 1 от Регламент (ЕИО) № 822/87,

провери дали тези продукти са били подложени на обработка, противоречаща на разрешените енологични практики,

са методите, определени в приложението към настоящия регламент.

2.   За веществата, за които има предписани референтни и обичайни методи, са предимство имат резултатите, получени при използването на референтните методи.

Член 2

По смисъла на настоящия регламент:

а)

повторяемостта е стойността, под която с определена вероятност може да се очаква, че попада абсолютната разлика между два единични резултата от изпитването, получени от идентични изследвани вещества, при еднакви условия (същия оператор, същата апаратура, същата лаборатория и при кратки интервали от време);

б)

възпроизводимостта е стойността, под която с определена вероятност може да се очаква, че попада абсолютната разлика между два единични резултата от изпитването, получени от идентични изследвани вещества, при различни условия (различни оператори, различна апаратура и/или различни лаборатории и/или в различно време).

Терминът „единичен резултат от изпитването“ е стойността, получена при пълното и еднократно прилагане на използвания метод за изследване върху единична проба.

Освен ако не е предвидено друго, вероятността е 95 %.

Член 3

1.   Автоматизирани методи за анализ се приемат, в рамките на отговорностите на директора на дадена лаборатория, при условие че точността, повторяемостта и възпроизводимостта на резултатите са поне еквивалентни на онези от резултатите, получени при методите за анализ, посочени в приложението.

При възникване на спор методите, посочени в приложението не могат да заменят с автоматизирани методи.

2.   Автоматизираният метод за измерване на плътността, основаващ се на принципа на честотния осцилатор, се смята за еквивалентен на методите, описани в раздел 1 от приложението към настоящия регламент.

Член 4

Когато се прави позоваване на вода за разтвор, разреждане или миене, това означава дестилирана вода или деминарализирана вода със същата чистота. Всички химически реагенти са с аналитично качество, освен ако не е предвидено друго.

Член 5

Регламент (ЕИО) № 1108/82 се отменя.

Въпреки това член 1, параграф 4 продължава да се прилага до 31 декември 1990 г.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Прилага се от 1 октомври 1990 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 1990 година.

За Комисията

Ray MAC SHARRY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 84, 27.3.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 132, 23.5.1990 г., стр. 19.

(3)  ОВ L 133, 14.5.1982 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛЪТНОСТТА И ОТНОСИТЕЛНАТА ПЛЪТНОСТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРА 20 °C

1.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Плътността е масата на единица обем вино или мъст при температура 20 °C. Тя се изразява в грамове на милилитър и се обозначава със символа ρ 20 °C.

Относителната плътност при температура 20 °C (или относителната плътност 20 °C/20 °C) е отношението на масата на определен обем вино или мъст при температура 20 °C към масата на същия обем вода при същата температура, изразено като десетично число. Обозначава се със символа d20 °C 20 °C.

2.   ПРИНЦИП НА МЕТОДА

Плътността и относителната плътност при температура 20 °C се измерват за проба за анализ чрез:

пикнометър — референтен метод,

ареометрия с използване на хидростатични везни — обикновени методи.

Забележка:

За много точно измерване плътността трябва да бъде коригирана с отчитане ефекта на серния диоксид, като за целта се използва следната формула:

ρ20 °C = ρ′ 20 °C – 0,0006 × S

където ρ 20 °C= коригирана плътност

ρ′ 20 °C= наблюдавана плътност

S= общо количество серен диоксид в грамове на литър (g/l).

3.   ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ПРОБАТА

Ако виното или мъстта съдържа значителни количества въглероден диоксид, по-голямата част от него се отстранява чрез разбъркване на 250 ml от пробата в колба от 1000 ml или чрез филтриране под вакуум с 2 g памучна вата, поставена в тръба-удължител.

4.   РЕФЕРЕНТЕН МЕТОД

4.1.   Апаратура:

Обикновено лабораторно оборудване и по-специално:

4.1.1.   Пикнометър Pyrex (1) с вместимост приблизително 100 ml, с подвижен термометър, прикрепен чрез съединителен елемент от шлифовано стъкло, калибриран в десети от градуса в интервала от 10 °C до 30 °C (фигура 1). Термометърът трябва да бъде стандартизиран.

Image

Пикнометърът има странична тръба с дължина 25 mm и максимален вътрешен диаметър 1 mm, завършваща с коничен шлифован съединителен елемент. На нея може да бъде поставена резервоарна пробка, състояща се от конична тръба със съединителен елемент от шлифовано стъкло и завършваща с изтеглена навън част. Пробката служи за разширителна камера.

Двете съединения от шлифовано стъкло към апарата следва да бъдат изработени много прецизно.

4.1.2.   Тарираният флакон се състои от съд със същия външен обем (с точност до 1 ml) като този на пикнометъра и е с маса, равна на масата на пикнометъра, напълнен с течност с относително тегло 1,01 (разтвор на натриев хлорид 2,0 % (m/v).

Термоизолиран съд, който съответства точно на корпуса на пикнометъра.

4.1.3.   Двублюдна везна с обхват поне 300 g и с чувствителност 0,1 mg

или

везни с едно блюдо с обхват най-малко 200 g и с чувствителност 0,1 mg.

4.2.   Калибриране на пикнометъра

Калибрирането на пикнометъра включва определяне на:

тарата на празния пикнометър,

обема на пикномитъра при температура 20 °C,

масата на запълнения с вода пикнометър при температура 20 °C.

4.2.1.   Метод с използване на двублюдна везна

Тарираният флакон се поставя върху лявото блюдо на везните, а чистият и сух пикнометър с прикрепената резервоарна пробка — върху дясното блюдо. Към блюдото, в което се намира пикнометърът, се добавят тежести до постигане на равновесие. Записва се теглото p в грама.

Пикнометърът с дестилирана вода с температура на околната среда се напълва и се поставя термометърът; пикнометърът се избърсва до сухо и се поставя в термично изолирания съд. Съдържанието му се разбърква чрез обръщане на съда, докато температурните показания на термометъра не станат постоянни. Наглася се точно нивото на горния ръб на страничната тръба. Страничната тръба се подсушава и се поставя резервоарната пробка; отчита се температурата t °C и ако е необходимо, се коригира температурната скала. Запълненият с вода пикнометър се претегля по отношение на тарата и се записва теглото p′ (в грамове).

Изчисление (2):

Тариране на празния пикнометър:

Тарата на празния пикнометър е: p + m,

където m= маса на съдържащия се в пикнометъра въздух;

m= 0,0012 (p – p′).

Обем при температура 20 °C:

V 20 °C = (p + m – p′) . Ft

където Ft = е коефициент, който се взема от таблица I за температура t °C.

V 20 °C трябва да се знае с точност до ± 0,001 ml.

Маса на водата при температура 20 °C:

M 20 °C = 0,998203 V 20 °C,

където 0,998203 е плътността на водата при температура 20 °C.

4.2.2.   Метод с използване на везни с едно блюдо

Определяне на:

масата на чистия и сух пикнометър — P,

масата на запълнения с вода пикнометър при температура t °C, следвайки процедурата, описана в точка 4.2.1 — P 1;

масата на тарирания флакон — T 0.

Изчисление (3):

Тариране на празния пикнометър:

Тарата на празния пикнометър: P – m, където:

m= е масата на съдържащия се в пикнометъра въздух;

m= 0,0012 (P 1 – P).

Обем при температура 20 °C:

V 20 °C = [P 1 – (P – m)] × Ft ,

където Ft = е коефициент, който се взeма от таблица I за температура t °C.

Обемът при температура 20 °C трябва да се знае с точност до ± 0,001 ml.

Маса на водата при температура 20 °C:

M 20 °C = 0,998203 V 20 °C,

където 0,998203 е плътността на водата при температура 20 °C.

4.3.   Метод на измерване (3)

4.3.1.   Метод с използване на двублюдна везна

Пикнометърът се напълва с тест-пробата съгласно процедурата, описана в точка 4.2.1.

p″ е теглото в грамове, необходимо за постигане на равновесие при температура t °C.

Масата на съдържащата се в пикнометъра течност е p + m – p″.

Измерена плътност при температура t °C:

Formula

Плътността при температура 20 °C се изчислява, като се използват дадените коригиращи таблици в съответствие с вида на измерваната течност, както следва: сухо вино (таблица II), естествена или концентрирана мъст (таблица III), сладко вино (таблица IV).

Относителната плътност на виното при температура 20 °C/20 °C се изчислява, като плътността на виното при температура 20 °C се раздели на 0,998203.

4.3.2.   Метод с използване на везни с едно блюдо (3)

Тарираният флакон се претегля и се приема, че масата му е равна на T.

dT се изчислява по формулата: dT = T1 – T0 .

Масата на празния пикнометър по време на измерването е P – m + dT.

Пикнометърът с подготвената за анализ проба се претегля съгласно точка 4.2.1. Неговата маса при температура t °C е P2 .

Масата на съдържащата се в пикнометъра течност при температура t °C е равна на P2 – (P – m + dT).

Измерената плътност при температура t °C:

Formula

Плътността на изследваната течност (сухо вино, мъст-естествена или концентрирана, сладко вино) при температура 20 °C се изчислява, както е описано в точка 4.3.1.

Относителната плътност при температура 20 °C/20 °C се изчислява, като плътността при температура 20 °C се раздели на 0,998203.

4.3.3.   Повторяемост на измерванията за плътност:

 

за сухи и полусладки вина: r = 0,00010;

 

за сладки вина: r = 0,00018.

4.3.4.   Възпроизводимост на измерванията за плътност:

 

за сухи и полусладки вина: R = 0,00037;

 

за сладки вина: R = 0,00045.

5.   ОБИЧАЙНИ МЕТОДИ

5.1.   Ареометрия

5.1.1.   Апаратура

5.1.1.1.   Ареометър

Ареометрите трябва да отговарят на стандартите ISO по отношение на габаритите и градуирането си.

Ареометрите трябва да имат цилиндричен резервоар и продълговата част с кръгло напречно сечение и с минимален диаметър 3 mm. За сухите вина ареометрите се градуират от 0,983 до 1,003, с маркировка на всеки 0,0010 и 0,0002. Всяка маркировка на 0,0010 трябва да бъде отдалечена от следващата на минимум 5 mm. За измерване на плътността на обезалкохолени вина, сладки вина или мъст се използва набор от 5 ареометъра, градуирани от 1,000 до 1,030; 1,030 до 1,060; 1,060 до 1,090; 1,090 до 1,120 и 1,120 до 1,150. Те трябва да бъдат градуирани по отношение на плътността при температура 20 °C с маркировка поне на всеки 0,0010 и 0,0005, като всяка маркировка на 0,0010 трябва да бъде отдалечена от следващата на минимум 3 mm.

Ареометрите трябва да са градуирани по такъв начин, че показанията да се отчитат на върха на минискуса. Върху градуираната скала или на хартиения цилиндър вътре в резервоара трябва да има указания за градуирането на плътността или на относителното тегло при температура 20 °C и за отчитането по горния край на минискуса. Ареометрите трябва да бъдат калибрирани от компетентен държавен орган.

5.1.1.2.   Калибриран термометър, градуиран на минимални интервали от 0,5 °C.

5.1.1.3.   Мерителен цилиндър с вътрешен диаметър 36 mm и височина 320 mm, поддържан вертикално от опорно нивелиращи винтове.

5.1.2.   Начин на работа

5.1.2.1.   Метод на измерване

В мерителния цилиндър се наливат 250 ml от пробата за анализ, приготвена съгласно точка 5.1.1.3, и в него се поставят термометърът и ареометърът. Отчита се температурата една минута след старателно разбъркване на пробата, за да се получи изравняване на температурата. Термометърът се изважда и се отчита измерената от ареометъра плътност при температура t °C след интервал от още една минута.

Измерената при температура t °C плътност се коригира за температура 20 °C с помощта на дадените за съответните продукти таблици, както следва: сухи вина (таблица V), мъст (таблица VI), вина, съдържащи захар (таблица VII).

Относителната плътност при температура 20 °C/20 °C се получава, като плътността при температура 20 °C се раздели на 0,998203.

5.2.   Измерване на плътността с помощта на хидростатични везни

5.2.1.   Апаратура

5.2.1.1.   Хидростатични везни с максимален товар най-малко 100 g и с чувствителност 0,1 mg.

Под всяко плато на везната се закрепва поплавък от стъкло Pyrex (огнеупорно стъкло), с обем най-малко 20 ml, чрез окачване с нишка с диаметър не по-голям от 0,1 mm.

Окаченият под дясното блюдо поплавък трябва да може да влезе в мерителния цилиндър, който има маркировка, посочваща нивото. Вътрешният диаметър на мерителния цилиндър трябва да е поне с 6 mm по-голям от този на поплавъка. Поплавъкът трябва да попада изцяло в обема на мерителния цилиндър, намиращ се под маркировката. Повърхността на измерваната течност може да се пресича единствено от поддържащата нишка. Температурата на течността в мерителния цилиндър се измерва с помощта на термометър, градуиран със стъпка 0,2 °C.

5.2.1.2.   Допуска се употребата на хидростатични везни с едно блюдо.

5.2.2.   Начин на работа

5.2.2.1.   Калибриране на хидростатичните везни

Везните се уравновесяват чрез поставяне на тежести в дясното блюдо, докато двата поплавъка са във въздуха. Записва се масата p.

Мерителният цилиндър се напълва с чиста вода до нивото на маркировката. Отчита се температурата t °C след разклащане и оставяне на течността в покой в продължение на две или три минути.

Равновесието на везните се възстановява чрез поставяне на тежести в дясното блюдо, като масата им се обозначава с p′.

Обемът на поплавъка при температура 20 °C се изчислява по следната формула:

V 20 °C = (p′ – p) (F + 0,0012),

където F е коефициентът, посочен в таблица I за температура t °C;

p и V 20 °C са характеристиките на поплавъка.

5.2.2.2.   Метод на измерване

Десният поплавък се потапя в мерителен цилиндър, пълнен с вино (или мъст) до нивото на маркировката. Отчита се температурата t °C на виното (или мъстта) и се записва масата на тежестите p″, необходима за уравновесяване на везните.

Измерената плътност ρt се изчислява по формулата:

Formula

Получената стойност се коригира за температура 20 °C с помощта на таблици II, III или IV, ако използваният поплавък е от стъкло Pyrex.

6.   ПРИМЕР ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЛЪТНОСТТА ПРИ ТЕМПЕРАТУРА 20 °C И ОТНОСИТЕЛНАТА ПЛЪТНОСТ 20 °C/20° (РЕФЕРЕНТЕН МЕТОД)

6.1.   Пикнометрия с използване на двублюдни везни

6.1.1.   Калибриране на пикнометъра

1.   Претегляне на чистия и сух пикнометър:

тарата= пикнометър + p;

p= 104,9454 g.

2.   Претегляне на пълен с вода пикнометър при t °C:

тарата= пикнометър + вода + p′

p′= 1,2396 g, при t = 20,5 °C.

3.   Изчисляване масата на съдържащия се в пикнометъра въздух:

m= 0,0012 (p – p′)

m= 0,0012 (104,9454 – 1,2396)

m= 0,1244 g.

4.   Специфични стойности, които подлежат на запазване:

тарата на празния пикнометър, p + m:

p + m= 104,9454 + 0,1244

p + m= 105,0698 g

обемът при температура 20 °C = F (p + m – p′)t°C :

F 20,5 °C= 1,001900

V 20 °C= (105,0698 – 1,2396) × 1,001900

V 20 °C= 104,0275 ml.

масата на водата при температура 20 °C:

M 20 °C= V 20 °C . 0,998203

M 20 °C= 103,8405 g.

6.1.2.   Определяне на плътността и относителната плътност при температура 20°C/20°C на сухо вино:

ρ″ = 1,2622 at 17,80 °C

Formula

ρ 17,80 °C = 0,99788 g/ml

Таблица II позволява да се изчисли ρ 20° от ρ t °C, като се използва следната зависимост:

Formula

За t = 17,80 °C и съдържание на алкохол от 11 об.%: c = 0,54.

Formula

ρ20 °C = 0,99734 g/ml

Formula

6.2.   Пикнометрия с използване на везни с едно блюдо

6.2.1.   Калибриране на пикнометъра:

1.   Тегло на чистия и сух пикнометър:

P = 67,7913 g

2.   Тегло на пълния с вода пикнометър при температура t °C:

P 1 = 169, 2715, при температура 21,65 °C

3.   Маса на съдържащия се в пикнометъра въздух:

m= 0,0012 (P 1P)

m= 0,0012 × 101,4802

m= 0,1218 g

4.   Характерни стойности, подлежащи на запазване:

тарата на празния пикнометър, P – m:

P – m= 67,7913 – 0,1218

P – m= 67,6695 g

обемът при температура 20 °C = [P 1 – (P – m)] F t °C

F 21,65 °C= 1,002140

V 20 °C= 1,002140 (169,2715 – 67,6695)

V 20 °C= 101,8194 ml

масата на водата при температура 20 °C:

M 20 °C= V 20 °C × 0,998203

M 20 °C= 101,6364 g

масата на тарирания флакон T o:

T o = 171,9160 g

6.2.2.   Определяне на плътността и на относителната плътност при температура 20 °C на сухо вино:

T 1 = 171,9178 g

dT = 171,9178 – 171,9160 = 0,0018 g

P – m + dT = 67,6695 + 0,0018 = 67,6713 g

P 2 = 169,2799 при температура 18 °C

Formula

ρ 18 °C = 0,99793 g/ml

Таблица II позволява да се изчисли ρ 20 °C от ρ t °C, като се използва следната зависимост:

Formula

За t = 18 °C и алкохолно съдържание от 11 об.%: c = 0,49.

Formula

ρ20 °C = 0,99744 g/ml

Formula

ТАБЛИЦА I

Коефициент F, с който се умножава масата на водата в пикнометър от стъкло Pyrex, измерена при t °C, за да се изчисли обемът на пикнометъра при температура 20 °C

t °C

F

t °C

F

t °C

F

t °C

F

t °C

F

t °C

F

t °C

F

10,0

1,000398

13,0

1,000691

16,0

1,001097

19,0

1,001608

22,0

1,002215

25,0

1,002916

28,0

1,003704

,1

1,000406

,1

1,000703

,1

1,001113

,1

1,001627

,1

1,002238

,1

1,002941

,1

1,003731

,2

1,000414

,2

1,000714

,2

1,001128

,2

1,001646

,2

1,002260

,2

1,002966

,2

1,003759

,3

1,000422

,3

1,000726

,3

1,001144

,3

1,001665

,3

1,002282

,3

1,002990

,3

1,003787

,4

1,000430

,4

1,000738

,4

1,001159

,4

1,001684

,4

1,002304

,4

1,003015

,4

1,003815

10,5

1,000439

13,5

1,000752

16,5

1,001175

19,5

1,001703

22,5

1,002326

25,5

1,003041

28,5

1,003843

,6

1,000447

,6

1,000764

,6

1,001191

,6

1,001722

,6

1,002349

,6

1,003066

,6

1,003871

,7

1,000456

,7

1,000777

,7

1,001207

,7

1,001741

,7

1,002372

,7

1,003092

,7

1,003899

,8

1,000465

,8

1,000789

,8

1,001223

,8

1,001761

,8

1,002394

,8

1,003117

,8

1,003928

,9

1,000474

,9

1,000803

,9

1,001239

,9

1,001780

,9

1,002417

,9

1,003143

,9

1,003956

11,0

1,000483

14,0

1,000816

17,0

1,001257

20,0

1,001800

23,0

1,002439

26,0

1,003168

29,0

1,003984

,1

1,000492

,1

1,000829

,1

1,001273

,1

1,001819

,1

1,002462

,1

1,003194

,1

 

,2

1,000501

,2

1,000842

,2

1,001290

,2

1,001839

,2

1,002485

,2

1,003222

,2

1,004042

,3

1,000511

,3

1,000855

,3

1,001306

,3

1,001859

,3

1,002508

,3

1,003247

,3

1,004071

,4

1,000520

,4

1,000868

,4

1,001323

,4

1,001880

,4

1,002531

,4

1,003273

,4

1,004099

11,5

1,000530

14,5

1,000882

17,5

1,001340

20,5

1,001900

23,5

1,002555

26,5

1,003299

29,5

1,004128

,6

1,000540

,6

1,000895

,6

1,001357

,6

1,001920

,6

1,002578

,6

1,003326

,6

1,004158

,7

1,000550

,7

1,000909

,7

1,001374

,7

1,001941

,7

1,002602

,7

1,003352

,7

1,004187

,8

1,000560

,8

1,000923

,8

1,001391

,8

1,001961

,8

1,002625

,8

1,003379

,8

1,004216

,9

1,000570

,9

1,000937

,9

1,001409

,9

1,001982

,9

1,002649

,9

1,003405

,9

1,004245

12,0

1,000580

15,0

1,000951

18,0

1,001427

21,0

1,002002

24,0

1,002672

27,0

1,003432

30,0

1,004275

,1

1,000591

,1

1,000965

,1

1,001445

,1

1,002023

,1

1,002696

,1

1,003458

 

 

,2

1,000601

,2

1,000979

,2

1,001462

,2

1,002044

,2

1,002720

,2

1,003485

 

 

,3

1,000612

,3

1,000993

,3

1,001480

,3

1,002065

,3

1,002745

,3

1,003513

 

 

,4

 

,4

1,001008

,4

1,001498

,4

1,002086

,4

1,002769

,4

1,003540

 

 

12,5

1,000634

15,5

1,001022

18,5

1,001516

21,5

1,002107

24,5

1,002793

27,5

1,003567

 

 

,6

1,000645

,6

1,001037

,6

1,001534

,6

1,002129

,6

1,002817

,6

1,003594

 

 

,7

1,000656

,7

1,001052

,7

1,001552

,7

1,002151

,7

1,002842

,7

1,003621

 

 

,8

1,000668

,8

1,001067

,8

1,001570

,8

1,002172

,8

1,002866

,8

1,003649

 

 

,9

1,000679

,9

1,001082

,9

1,001589

,9

1,002194

,9

1,002891

,9

1,003676

 

 

ТАБЛИЦА II

Температурна корекция (c) на плътността на сухо вино и обезалкохолено вино, измерена в пикнометър от стъкло Pyrex при t °C, за да отнесе резултатът към температура 20 °C

Formula

– ако t °C е по-ниска от 20 °C

+ ако t °C е по-висока от 20 °C


 

 

Алкохолно съдържание в об.%

0

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Температура °C

10

1,59

1,64

1,67

1,71

1,77

1,84

1,91

2,01

2,11

2,22

2,34

2,46

2,60

2,73

2,88

3,03

3,19

3,35

3,52

3,70

3,87

4,06

4,25

4,44

11

1,48

1,53

1,56

1,60

1,64

1,70

1,77

1,86

1,95

2,05

2,16

2,27

2,38

2,51

2,63

2,77

2,91

3,06

3,21

3,36

3,53

3,69

3,86

4,03

12

1,36

1,40

1,43

1,46

1,50

1,56

1,62

1,69

1,78

1,86

1,96

2,05

2,16

2,27

2,38

2,50

2,62

2,75

2,88

3,02

3,16

3,31

3,46

3,61

13

1,22

1,26

1,28

1,32

1,35

1,40

1,45

1,52

1,59

1,67

1,75

1,83

1,92

2,01

2,11

2,22

2,32

2,44

2,55

2,67

2,79

2,92

3,05

3,18

14

1,08

1,11

1,13

1,16

1,19

1,23

1,27

1,33

1,39

1,46

1,52

1,60

1,67

1,75

1,84

1,93

2,03

2,11

2,21

2,31

2,42

2,52

2,63

2,74

15

0,92

0,96

0,97

0,99

1,02

1,05

1,09

1,13

1,19

1,24

1,30

1,36

1,42

1,48

1,55

1,63

1,70

1,78

1,86

1,95

2,03

2,12

2,21

2,30

16

0,76

0,79

0,80

0,81

0,84

0,86

0,89

0,93

0,97

1,01

1,06

1,10

1,16

1,21

1,26

1,32

1,38

1,44

1,51

1,57

1,64

1,71

1,78

1,85

17

0,59

0,61

0,62

0,63

0,65

0,67

0,69

0,72

0,75

0,78

0,81

0,85

0,88

0,95

0,96

1,01

1,05

1,11

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

18

0,40

0,42

0,42

0,43

0,44

0,46

0,47

0,49

0,51

0,53

0,55

0,57

0,60

0,63

0,65

0,68

0,71

0,74

0,77

0,81

0,84

0,87

0,91

0,94

19

0,21

0,21

0,22

0,22

0,23

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

0,30

0,32

0,33

0,34

0,36

0,37

0,39

0,41

0,42

0,44

0,46

0,47

20

21

0,21

0,22

0,22

0,23

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

0,30

0,31

0,32

0,34

0,36

0,37

0,38

0,40

0,41

0,43

0,44

0,46

0,48

22

0,44

0,45

0,46

0,47

0,48

0,49

0,51

0,52

0,54

0,56

0,59

0,61

0,63

0,66

0,69

0,71

0,74

0,77

0,80

0,83

0,87

0,90

0,93

0,97

23

0,68

0,70

0,71

0,72

0,74

0,76

0,78

0,80

0,83

0,86

0,90

0,93

0,96

1,00

1,03

1,08

1,13

1,17

1,22

1,26

1,31

1,37

1,41

1,46

24

0,93

0,96

0,97

0,99

1,01

1,03

1,06

1,10

1,13

1,18

1,22

1,26

1,31

1,36

1,41

1,47

1,52

1,58

1,64

1,71

1,77

1,84

1,90

1,97

25

1,19

1,23

1,25

1,27

1,29

1,32

1,36

1,40

1,45

1,50

1,55

1,61

1,67

1,73

1,80

1,86

1,93

2,00

2,08

2,16

2,24

2,32

2,40

2,48

26

1,47

1,51

1,53

1,56

1,59

1,62

1,67

1,72

1,77

1,83

1,90

1,96

2,03

2,11

2,19

2,27

2,35

2,44

2,53

2,62

2,72

2,81

2,91

3,01

27

1,75

1,80

1,82

1,85

1,89

1,93

1,98

2,04

2,11

2,18

2,25

2,33

2,41

2,50

2,59

2,68

2,78

2,88

2,98

3,09

3,20

3,31

3,42

3,53

28

2,04

2,10

2,13

2,16

2,20

2,25

2,31

2,38

2,45

2,53

2,62

2,70

2,80

2,89

3,00

3,10

3,21

3,32

3,45

3,57

3,69

3,82

3,94

4,07

29

2,34

2,41

2,44

2,48

2,53

2,58

2,65

2,72

2,81

2,89

2,99

3,09

3,19

3,30

3,42

3,53

3,65

3,78

3,92

4,05

4,19

4,33

4,47

4,61

30

2,66

2,73

2,77

2,81

2,86

2,92

3,00

3,08

3,17

3,27

3,37

3,48

3,59

3,72

3,84

3,97

4,11

4,25

4,40

4,55

4,70

4,85

4,92

5,17

Забележка: Тази таблица може да бъде използвана за преизчисляване на относителната плътност dt 20 в d20 20.

ТАБЛИЦА III

Температурна корекция (c) на плътността на естествена и концентрирана мъст, измерена с пикнометър от стъкло Pyrex при t °C, за съотнасяне на получения резултат към температура 20 °C

Formula

– ако t °C е по-ниска от 20 °C

+ ако t °C е по-висока от 20 °C


 

 

плътност

1,05

1,06

1,07

1,08

1,09

1,10

1,11

1,12

1,13

1,14

1,15

1,16

1,18

1,20

1,22

1,24

1,26

1,28

1,30

1,32

1,34

1,36

Температура °C

10o

2,31

2,48

2,66

2,82

2,99

3,13

3,30

3,44

3,59

3,73

3,88

4,01

4,28

4,52

4,76

4,98

5,18

5,42

5,56

5,73

5,90

6,05

11o

2,12

2,28

2,42

2,57

2,72

2,86

2,99

3,12

3,25

3,37

3,50

3,62

3,85

4,08

4,29

4,48

4,67

4,84

5,00

5,16

5,31

5,45

12o

1,92

2,06

2,19

2,32

2,45

2,58

2,70

2,82

2,94

3,04

3,15

3,26

3,47

3,67

3,85

4,03

4,20

4,36

4,51

4,65

4,78

4,91

13o

1,72

1,84

1,95

2,06

2,17

2,27

2,38

2,48

2,58

2,69

2,78

2,88

3,05

3,22

3,39

3,55

3,65

3,84

3,98

4,11

4,24

4,36

14o

1,52

1,62

1,72

1,81

1,90

2,00

2,09

2,17

2,26

2,34

2,43

2,51

2,66

2,82

2,96

3,09

3,22

3,34

3,45

3,56

3,67

3,76

15o

1,28

1,36

1,44

1,52

1,60

1,67

1,75

1,82

1,89

1,96

2,04

2,11

2,24

2,36

2,48

2,59

2,69

2,79

2,88

2,97

3,03

3,10

16o

1,05

1,12

1,18

1,25

1,31

1,37

1,43

1,49

1,55

1,60

1,66

1,71

1,81

1,90

2,00

2,08

2,16

2,24

2,30

2,37

2,43

2,49

17o

0,80

0,86

0,90

0,95

1,00

1,04

1,09

1,13

1,18

1,22

1,26

1,30

1,37

1,44

1,51

1,57

1,62

1,68

1,72

1,76

1,80

1,84

18o

0,56

0,59

0,62

0,66

0,68

0,72

0,75

0,77

0,80

0,83

0,85

0,88

0,93

0,98

1,02

1,05

1,09

1,12

1,16

1,19

1,21

1,24

19o

0,29

0,31

0,32

0,34

0,36

0,37

0,39

0,40

0,42

0,43

0,44

0,45

0,48

0,50

0,52

0,54

0,56

0,57

0,59

0,60

0,61

0,62

20o

21o

0,29

0,30

0,32

0,34

0,35

0,37

0,38

0,40

0,41

0,42

0,44

0,46

0,48

0,50

0,53

0,56

0,58

0,59

0,60

0,61

0,62

0,62

22o

0,58

0,61

0,64

0,67

0,70

0,73

0,76

0,79

0,81

0,84

0,87

0,90

0,96

1,00

1,05

1,09

1,12

1,15

1,18

1,20

1,22

1,23

23o

0,89

0,94

0,99

1,03

1,08

1,12

1,16

1,20

1,25

1,29

1,33

1,37

1,44

1,51

1,57

1,63

1,67

1,73

1,77

1,80

1,82

1,84

24o

1,20

1,25

1,31

1,37

1,43

1,49

1,54

1,60

1,66

1,71

1,77

1,82

1,92

2,01

2,10

2,17

2,24

2,30

2,36

2,40

2,42

2,44

25o

1,51

1,59

1,66

1,74

1,81

1,88

1,95

2,02

2,09

2,16

2,23

2,30

2,42

2,53

2,63

2,72

2,82

2,89

2,95

2,99

3,01

3,05

26o

1,84

1,92

2,01

2,10

2,18

2,26

2,34

2,42

2,50

2,58

2,65

2,73

2,87

3,00

3,13

3,25

3,36

3,47

3,57

3,65

3,72

3,79

27o

2,17

2,26

2,36

2,46

2,56

2,66

2,75

2,84

2,93

3,01

3,10

3,18

3,35

3,50

3,66

3,80

3,93

4,06

4,16

4,26

4,35

4,42

28o

2,50

2,62

2,74

2,85

2,96

3,07

3,18

3,28

3,40

3,50

3,60

3,69

3,87

4,04

4,21

4,36

4,50

4,64

4,75

4,86

4,94

5,00

29o

2,86

2,98

3,10

3,22

3,35

3,47

3,59

3,70

3,82

3,93

4,03

4,14

4,34

4,53

4,72

4,89

5,05

5,20

5,34

5,46

5,56

5,64

30o

3,20

3,35

3,49

3,64

3,77

3,91

4,05

4,17

4,30

4,43

4,55

4,67

4,90

5,12

5,39

5,51

5,68

5,84

5,96

6,08

6,16

6,22

Забележка: Таблицата може да се използва за преобразуване на специфичната плътност dt 20 в d20 20.

ТАБЛИЦА IV

Температурна корекция (с) на плътността на вина с остатъчна захар с алкохолно съдържание над 13 об. %, измерена с пикнометър от стъкло Pyrex при t °C, за съотнасяне на получения резултат към температура 20 °C

Formula

– ако t °C е по-ниска от 20 °C

+ ако t °C е по-висока от 20 °C


 

 

Вина с алкохолно съдържание 13 % об.

Вина с алкохолно съдържание 15 % об.

Вина с алкохолно съдържание 17 % об.

Плътност

Плътност

Плътност

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

Температура °C

10o

2,36

2,71

3,06

3,42

3,72

3,96

4,32

2,64

2,99

3,36

3,68

3,99

4,30

4,59

2,94

3,29

3,64

3,98

4,29

4,60

4,89

11o

2,17

2,49

2,80

2,99

3,39

3,65

3,90

2,42

2,73

3,05

3,34

3,63

3,89

4,15

2,69

3,00

3,32

3,61

3,90

4,16

4,41

12o

1,97

2,25

2,53

2,79

3,05

3,29

3,52

2,19

2,47

2,75

3,01

3,27

3,51

3,73

2,42

2,70

2,98

3,24

3,50

3,74

3,96

13o

1,78

2,02

2,25

2,47

2,69

2,89

3,09

1,97

2,21

2,44

2,66

2,87

3,08

3,29

2,18

2,42

2,64

2,87

3,08

3,29

3,49

14o

1,57

1,78

1,98

2,16

2,35

2,53

2,70

1,74

1,94

2,14

2,32

2,52

2,69

2,86

1,91

2,11

2,31

2,50

2,69

2,86

3,03

15o

1,32

1,49

1,66

1,82

1,97

2,12

2,26

1,46

1,63

1,79

1,95

2,10

2,25

2,39

1,60

1,77

1,93

2,09

2,24

2,39

2,53

16o

1,08

1,22

1,36

1,48

1,61

1,73

1,84

1,18

1,32

1,46

1,59

1,71

1,83

1,94

1,30

1,44

1,58

1,71

1,83

1,95

2,06

17o

0,83

0,94

1,04

1,13

1,22

1,31

1,40

0,91

1,02

1,12

1,21

1,30

1,39

1,48

1,00

1,10

1,20

1,30

1,39

1,48

1,56

18o

0,58

0,64

0,71

0,78

0,84

0,89

0,95

0,63

0,69

0,76

0,83

0,89

0,94

1,00

0,69

0,75

0,82

0,89

0,95

1,00

1,06

19o

0,30

0,34

0,37

0,40

0,43

0,46

0,49

0,33

0,37

0,40

0,43

0,46

0,49

0,52

0,36

0,39

0,42

0,46

0,49

0,52

0,54

20o

21o

0,30

0,33

0,36

0,40

0,43

0,46

0,49

0,33

0,36

0,39

0,43

0,46

0,49

0,51

0,35

0,39

0,42

0,45

0,48

0,51

0,54

22o

0,60

0,67

0,73

0,80

0,85

0,91

0,98

0,65

0,72

0,78

0,84

0,90

0,96

1,01

0,71

0,78

0,84

0,90

0,96

1,01

1,07

23o

0,93

1,02

1,12

1,22

1,30

1,39

1,49

1,01

1,10

1,20

1,29

1,38

1,46

1,55

1,10

1,19

1,29

1,38

1,46

1,55

1,63

24o

1,27

1,39

1,50

1,61

1,74

1,84

1,95

1,37

1,49

1,59

1,72

1,84

1,95

2,06

1,48

1,60

1,71

1,83

1,95

2,06

2,17

25o

1,61

1,75

1,90

2,05

2,19

2,33

2,47

1,73

1,87

2,02

2,17

2,31

2,45

2,59

1,87

2,01

2,16

2,31

2,45

2,59

2,73

26o

1,94

2,12

2,29

2,47

2,63

2,79

2,95

2,09

2,27

2,44

2,62

2,78

2,94

3,10

2,26

2,44

2,61

2,79

2,95

3,11

3,26

27o

2,30

2,51

2,70

2,90

3,09

3,27

3,44

2,48

2,68

2,87

3,07

3,27

3,45

3,62

2,67

2,88

3,07

3,27

3,46

3,64

3,81

28o

2,66

2,90

3,13

3,35

3,57

3,86

4,00

2,86

3,10

3,23

3,55

3,77

3,99

4,20

3,08

3,31

3,55

3,76

3,99

4,21

4,41

29o

3,05

3,31

3,56

3,79

4,04

4,27

4,49

3,28

3,53

3,77

4,02

4,26

4,49

4,71

3,52

3,77

4,01

4,26

4,50

4,73

4,95

30o

3,44

3,70

3,99

4,28

4,54

4,80

5,06

3,68

3,94

4,23

4,52

4,79

5,05

5,30

3,95

4,22

4,51

4,79

5,07

5,32

5,57


 

 

Вина с алкохолно съдържание 19 % об.

Вина с алкохолно съдържание 21 % об.

Плътност

Плътност

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

Температура °C

10o

3,27

3,62

3,97

4,30

4,62

4,92

5,21

3,62

3,97

4,32

4,66

4,97

5,27

5,56

11o

2,99

3,30

3,61

3,90

4,19

4,45

4,70

3,28

3,61

3,92

4,22

4,50

4,76

5,01

12o

2,68

2,96

3,24

3,50

3,76

4,00

4,21

2,96

3,24

3,52

3,78

4,03

4,27

4,49

13o

2,40

2,64

2,87

3,09

3,30

3,51

3,71

2,64

2,88

3,11

3,33

3,54

3,74

3,95

14o

2,11

2,31

2,51

2,69

2,88

3,05

3,22

2,31

2,51

2,71

2,89

3,08

3,25

3,43

15o

1,76

1,93

2,09

2,25

2,40

2,55

2,69

1,93

2,10

2,26

2,42

2,57

2,72

2,86

16o

1,43

1,57

1,70

1,83

1,95

2,08

2,18

1,56

1,70

1,84

1,97

2,09

2,21

2,32

17o

1,09

1,20

1,30

1,39

1,48

1,57

1,65

1,20

1,31

1,41

1,50

1,59

1,68

1,77

18o

0,76

0,82

0,88

0,95

1,01

1,06

1,12

0,82

0,88

0,95

1,01

1,08

1,13

1,18

19o

0,39

0,42

0,45

0,49

0,52

0,55

0,57

0,42

0,46

0,49

0,52

0,55

0,58

0,61

20o

21o

0,38

0,42

0,45

0,48

0,51

0,54

0,57

0,41

0,45

0,48

0,51

0,54

0,57

0,60

22o

0,78

0,84

0,90

0,96

1,02

1,07

1,13

0,84

0,90

0,96

1,02

1,08

1,14

1,19

23o

1,19

1,28

1,38

1,47

1,55

1,64

1,72

1,29

1,39

1,48

1,57

1,65

1,74

1,82

24o

1,60

1,72

1,83

1,95

2,06

2,18

2,29

1,73

1,85

1,96

2,08

2,19

2,31

2,42

25o

2,02

2,16

2,31

2,46

2,60

2,74

2,88

2,18

2,32

2,47

2,62

2,76

2,90

3,04

26o

2,44

2,62

2,79

2,96

3,12

3,28

3,43

2,53

2,81

2,97

3,15

3,31

3,47

3,62

27o

2,88

3,08

3,27

3,42

3,66

3,84

4,01

3,10

3,30

3,47

3,69

3,88

4,06

4,23

28o

3,31

3,54

3,78

4,00

4,22

4,44

4,64

3,56

3,79

4,03

4,25

4,47

4,69

4,89

29o

3,78

4,03

4,27

4,52

4,76

4,99

5,21

4,06

4,31

4,55

4,80

5,04

5,27

5,48

30o

4,24

4,51

4,80

5,08

5,36

5,61

5,86

4,54

4,82

5,11

5,39

5,66

5,91

6,16

ТАБЛИЦА V

Температурна корекция (с) към плътността на сухи вина безалкохолни сухи вина, измерена с обикновен стъклен пикнометър или хидрометър при t °C, за съотнасяне на получения резултат към температура 20 °C

Formula

– ако t °C е по-ниска от 20 °C

+ ако t °C е по-висока от 20 °C


 

 

алкохолно съдържание

0

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Температура °C

10o

1,45

1,51

1,55

1,58

1,64

1,70

1,78

1,88

1,98

2,09

2,21

2,34

2,47

2,60

2,75

2,90

3,06

3,22

3,39

3,57

3,75

3,93

4,12

4,31

11o

1,35

1,40

1,43

1,47

1,52

1,58

1,65

1,73

1,83

1,93

2,03

2,15

2,26

2,38

2,51

2,65

2,78

2,93

3,08

3,24

3,40

3,57

3,73

3,90

12o

1,24

1,28

1,31

1,34

1,39

1,44

1,50

1,58

1,66

1,75

1,84

1,94

2,04

2,15

2,26

2,38

2,51

2,63

2,77

2,91

3,05

3,19

3,34

3,49

13o

1,12

1,16

1,18

1,21

1,25

1,30

1,35

1,42

1,49

1,56

1,64

1,73

1,82

1,91

2,01

2,11

2,22

2,33

2,45

2,57

2,69

2,81

2,95

3,07

14o

0,99

1,03

1,05

1,07

1,11

1,14

1,19

1,24

1,31

1,37

1,44

1,52

1,59

1,67

1,75

1,84

1,93

2,03

2,13

2,23

2,33

2,44

2,55

2,66

15o

0,86

0,89

0,90

0,92

0,95

0,98

1,02

1,07

1,12

1,17

1,23

1,29

1,35

1,42

1,49

1,56

1,63

1,71

1,80

1,88

1,96

2,05

2,14

2,23

16o

0,71

0,73

0,74

0,76

0,78

0,81

0,84

0,87

0,91

0,96

0,99

1,05

1,10

1,15

1,21

1,27

1,33

1,39

1,45

1,52

1,59

1,66

1,73

1,80

17o

0,55

0,57

0,57

0,59

0,60

0,62

0,65

0,67

0,70

0,74

0,77

0,81

0,84

0,88

0,92

0,96

1,01

1,05

1,11

1,15

1,20

1,26

1,31

1,36

18o

0,38

0,39

0,39

0,40

0,41

0,43

0,44

0,46

0,48

0,50

0,52

0,55

0,57

0,60

0,62

0,65

0,68

0,71

0,74

0,78

0,81

0,85

0,88

0,91

19o

0,19

0,20

0,20

0,21

0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

0,30

0,32

0,33

0,35

0,36

0,38

0,39

0,41

0,43

0,44

0,46

20o

21o

0,21

0,22

0,22

0,23

0,23

0,24

0,25

0,25

0,26

0,27

0,29

0,29

0,31

0,32

0,34

0,35

0,36

0,38

0,39

0,41

0,43

0,44

0,46

0,48

22o

0,43

0,45

0,45

0,46

0,47

0,49

0,50

0,52

0,54

0,56

0,58

0,60

0,63

0,65

0,68

0,71

0,73

0,77

0,80

0,83

0,86

0,89

0,93

0,96

23o

0,67

0,69

0,70

0,71

0,72

0,74

0,77

0,79

0,82

0,85

0,88

0,91

0,95

0,99

1,03

1,07

1,12

1,16

1,21

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

24o

0,91

0,93

0,95

0,97

0,99

1,01

1,04

1,07

1,11

1,15

1,20

1,24

1,29

1,34

1,39

1,45

1,50

1,56

1,62

1,69

1,76

1,82

1,88

1,95

25o

1,16

1,19

1,21

1,23

1,26

1,29

1,33

1,37

1,42

1,47

1,52

1,57

1,63

1,70

1,76

1,83

1,90

1,97

2,05

2,13

2,21

2,29

2,37

2,45

26o

1,42

1,46

1,49

1,51

1,54

1,58

1,62

1,67

1,73

1,79

1,85

1,92

1,99

2,07

2,14

2,22

2,31

2,40

2,49

2,58

2,67

2,77

2,86

2,96

27o

1,69

1,74

1,77

1,80

1,83

1,88

1,93

1,98

2,05

2,12

2,20

2,27

2,35

2,44

2,53

2,63

2,72

2,82

2,93

3,04

3,14

3,25

3,37

3,48

28o

1,97

2,03

2,06

2,09

2,14

2,19

2,24

2,31

2,38

2,46

2,55

2,63

2,73

2,83

2,93

3,03

3,14

3,26

3,38

3,50

3,62

3,75

3,85

4,00

29o

2,26

2,33

2,37

2,40

2,45

2,50

2,57

2,64

2,73

2,82

2,91

2,99

3,11

3,22

3,34

3,45

3,58

3,70

3,84

3,97

4,11

4,25

4,39

4,54

30o

2,56

2,64

2,67

2,72

2,77

2,83

2,90

2,98

3,08

3,18

3,28

3,38

3,50

3,62

3,75

3,88

4,02

4,16

4,30

4,46

4,61

4,76

4,92

5,07

Забележка: Тази таблица може да бъде използвана за преизчисляване на относителната плътност dt 20 в d20 20.

ТАБЛИЦА VI

Температурна корекция (с) към плътността на естествена гроздова мъст и на концентрирана гроздова мъст, измерена с пикнометър или хидрометър от обикновено стъкло при t °C, за съотнасяне на получения резултат към температура 20 °C

Formula

– ако t °C е по-ниска от 20 °C

+ ако t °C е по-висока от 20 °C


 

 

плътност

1,05

1,06

1,07

1,08

1,09

1,10

1,11

1,12

1,13

1,14

1,15

1,16

1,18

1,20

1,22

1,24

1,26

1,28

1,30

1,32

1,34

1,36

Температура °C

10o

2,17

2,34

2,52

2,68

2,85

2,99

3,16

3,29

3,44

3,58

3,73

3,86

4,13

4,36

4,60

4,82

5,02

5,25

5,39

5,56

5,73

5,87

11o

2,00

2,16

2,29

2,44

2,59

2,73

2,86

2,99

3,12

3,24

3,37

3,48

3,71

3,94

4,15

4,33

4,52

4,69

4,85

5,01

5,15

5,29

12o

1,81

1,95

2,08

2,21

2,34

2,47

2,58

2,70

2,82

2,92

3,03

3,14

3,35

3,55

3,72

3,90

4,07

4,23

4,37

4,52

4,64

4,77

13o

1,62

1,74

1,85

1,96

2,07

2,17

2,28

2,38

2,48

2,59

2,68

2,77

2,94

3,11

3,28

3,44

3,54

3,72

3,86

3,99

4,12

4,24

14o

1,44

1,54

1,64

1,73

1,82

1,92

2,00

2,08

2,17

2,25

2,34

2,42

2,57

2,73

2,86

2,99

3,12

3,24

3,35

3,46

3,57

3,65

15o

1,21

1,29

1,37

1,45

1,53

1,60

1,68

1,75

1,82

1,89

1,97

2,03

2,16

2,28

2,40

2,51

2,61

2,71

2,80

2,89

2,94

3,01

16o

1,00

1,06

1,12

1,19

1,25

1,31

1,37

1,43

1,49

1,54

1,60

1,65

1,75

1,84

1,94

2,02

2,09

2,17

2,23

2,30

2,36

2,42

17o

0,76

0,82

0,86

0,91

0,96

1,00

1,05

1,09

1,14

1,18

1,22

1,25

1,32

1,39

1,46

1,52

1,57

1,63

1,67

1,71

1,75

1,79

18o

0,53

0,56

0,59

0,63

0,65

0,69

0,72

0,74

0,77

0,80

0,82

0,85

0,90

0,95

0,99

1,02

1,06

1,09

1,13

1,16

1,18

1,20

19o

0,28

0,30

0,31

0,33

0,35

0,36

0,38

0,39

0,41

0,42

0,43

0,43

0,46

0,48

0,50

0,52

0,54

0,55

0,57

0,58

0,59

0,60

20o

21o

0,28

0,29

0,31

0,33

0,34

0,36

0,37

0,39

0,40

0,41

0,43

0,44

0,46

0,48

0,51

0,54

0,56

0,57

0,58

0,59

0,60

0,60

22o

0,55

0,58

0,61

0,64

0,67

0,70

0,73

0,76

0,78

0,81

0,84

0,87

0,93

0,97

1,02

1,06

1,09

1,12

1,15

1,17

1,19

1,19

23o

0,85

0,90

0,95

0,99

1,04

1,08

1,12

1,16

1,21

1,25

1,29

1,32

1,39

1,46

1,52

1,58

1,62

1,68

1,72

1,75

1,77

1,79

24o

1,15

1,19

1,25

1,31

1,37

1,43

1,48

1,54

1,60

1,65

1,71

1,76

1,86

1,95

2,04

2,11

2,17

2,23

2,29

2,33

2,35

2,37

25o

1,44

1,52

1,59

1,67

1,74

1,81

1,88

1,95

2,02

2,09

2,16

2,22

2,34

2,45

2,55

2,64

2,74

2,81

2,87

2,90

2,92

2,96

26o

1,76

1,84

1,93

2,02

2,10

2,18

2,25

2,33

2,41

2,49

2,56

2,64

2,78

2,91

3,03

3,15

3,26

3,37

3,47

3,55

3,62

3,60

27o

2,07

2,16

2,26

2,36

2,46

2,56

2,65

2,74

2,83

2,91

3,00

3,07

3,24

3,39

3,55

3,69

3,82

3,94

4,04

4,14

4,23

4,30

28o

2,39

2,51

2,63

2,74

2,85

2,96

3,06

3,16

3,28

3,38

3,48

3,57

3,75

3,92

4,08

4,23

4,37

4,51

4,62

4,73

4,80

4,86

29o

2,74

2,86

2,97

3,09

3,22

3,34

3,46

3,57

3,69

3,80

3,90

4,00

4,20

4,39

4,58

4,74

4,90

5,05

5,19

5,31

5,40

5,48

30o

3,06

3,21

3,35

3,50

3,63

3,77

3,91

4,02

4,15

4,28

4,40

4,52

4,75

4,96

5,16

5,35

5,52

5,67

5,79

5,91

5,99

6,04

Забележка: Тази таблица може да бъде използвана за преизчисляване на относителната плътност dt 20 в d20 20.

ТАБЛИЦА VII

Температурна корекция (с) на плътността на вина с алкохолно съдържание над 13 об. %, измерена хидрометър или пикнометър от обикновено стъкло при t °C, за съотнасяне на получения резултат към температура 20 °C

Formula

– ако t °C е по-ниска от 20 °C

+ ако t °C е по-висока от 20 °C


 

 

Вина с алкохолно съдържание 13 % об.

Вина с алкохолно съдържание 15 % об.

Вина с алкохолно съдържание 17 % об.

Плътност

Плътност

Плътност

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

Температура °C

10o

2,24

2,58

2,93

3,27

3,59

3,89

4,18

2,51

2,85

3,20

3,54

3,85

4,02

4,46

2,81

3,15

3,50

3,84

4,15

4,45

4,74

11o

2,06

2,37

2,69

2,97

3,26

3,53

3,78

2,31

2,61

2,93

3,21

3,51

3,64

4,02

2,57

2,89

3,20

3,49

3,77

4,03

4,28

12o

1,87

2,14

2,42

2,67

2,94

3,17

3,40

2,09

2,36

2,64

2,90

3,16

3,27

3,61

2,32

2,60

2,87

3,13

3,39

3,63

3,84

13o

1,69

1,93

2,14

2,37

2,59

2,80

3,00

1,88

2,12

2,34

2,56

2,78

2,88

3,19

2,09

2,33

2,55

2,77

2,98

3,19

3,39

14o

1,49

1,70

1,90

2,09

2,27

2,44

2,61

1,67

1,86

2,06

2,25

2,45

2,51

2,77

1,83

2,03

2,23

2,42

2,61

2,77

2,94

15o

1,25

1,42

1,59

1,75

1,90

2,05

2,19

1,39

1,56

1,72

1,88

2,03

2,11

2,32

1,54

1,71

1,87

2,03

2,18

2,32

2,47

16o

1,03

1,17

1,30

1,43

1,55

1,67

1,78

1,06

1,27

1,40

1,53

1,65

1,77

1,88

1,25

1,39

1,52

1,65

1,77

1,89

2,00

17o

0,80

0,90

1,00

1,09

1,17

1,27

1,36

0,87

0,98

1,08

1,17

1,26

1,35

1,44

0,96

1,06

1,16

1,26

1,35

1,44

1,52

18o

0,54

0,61

0,68

0,75

0,81

0,86

0,92

0,60

0,66

0,73

0,80

0,85

0,91

0,97

0,66

0,72

0,79

0,86

0,92

0,97

1,03

19o

0,29

0,33

0,36

0,39

0,42

0,45

0,48

0,32

0,36

0,39

0,42

0,45

0,48

0,51

0,35

0,38

0,41

0,45

0,48

0,51

0,53

20o

21o

0,29

0,32

0,35

0,39

0,42

0,45

0,47

0,32

0,35

0,38

0,42

0,45

0,48

0,50

0,34

0,38

0,41

0,44

0,47

0,50

0,53

22o

0,57

0,64

0,70

0,76

0,82

0,88

0,93

0,63

0,69

0,75

0,81

0,87

0,93

0,98

0,68

0,75

0,81

0,87

0,93

0,99

1,04

23o

0,89

0,98

1,08

1,17

1,26

1,34

1,43

0,97

1,06

1,16

1,25

1,34

1,42

1,51

1,06

1,15

1,25

1,34

1,42

1,51

1,59

24o

1,22

1,34

1,44

1,56

1,68

1,79

1,90

1,32

1,44

1,54

1,66

1,78

1,89

2,00

1,43

1,56

1,65

1,77

1,89

2,00

2,11

25o

1,61

1,68

1,83

1,98

2,12

2,26

2,40

1,66

1,81

1,96

2,11

2,25

2,39

2,52

1,80

1,94

2,09

2,24

2,39

2,52

2,66

26o

1,87

2,05

2,22

2,40

2,56

2,71

2,87

2,02

2,20

2,37

2,54

2,70

2,85

3,01

2,18

2,36

2,53

2,71

2,86

3,02

3,17

27o

2,21

2,42

2,60

2,80

3,00

3,18

3,35

2,39

2,59

2,78

2,98

3,17

3,35

3,52

2,58

2,78

2,97

3,17

3,36

3,54

3,71

28o

2,56

2,80

3,02

3,25

3,47

3,67

3,89

2,75

2,89

3,22

3,44

3,66

3,86

4,07

2,97

3,21

3,44

3,66

3,88

4,09

4,30

29o

2,93

3,19

3,43

3,66

3,91

4,14

4,37

3,16

3,41

3,65

3,89

4,13

4,36

4,59

3,40

3,66

3,89

4,13

4,38

4,61

4,82

30o

3,31

3,57

3,86

4,15

4,41

4,66

4,92

3,55

3,81

4,10

4,38

4,66

4,90

5,16

3,82

4,08

4,37

4,65

4,93

5,17

5,42


 

 

Вина с алкохолно съдържание 19 % об.

Вина с алкохолно съдържание 21 % об.

Плътност

Плътност

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

Температура °C

10o

3,14

3,48

3,83

4,17

4,48

4,78

5,07

3,50

3,84

4,19

4,52

4,83

5,12

5,41

11o

2,87

3,18

3,49

3,78

4,06

4,32

4,57

3,18

3,49

3,80

4,09

4,34

4,63

4,88

12o

2,58

2,86

3,13

3,39

3,65

3,88

4,10

2,86

3,13

3,41

3,67

3,92

4,15

4,37

13o

2,31

2,55

2,77

2,99

3,20

3,41

3,61

2,56

2,79

3,01

3,23

3,44

3,65

3,85

14o

2,03

2,23

2,43

2,61

2,80

2,96

3,13

2,23

2,43

2,63

2,81

3,00

3,16

3,33

15o

1,69

1,86

2,02

2,18

2,33

2,48

2,62

1,86

2,03

2,19

2,35

2,50

2,65

2,80

16o

1,38

1,52

1,65

1,78

1,90

2,02

2,13

1,51

1,65

1,78

1,91

2,03

2,15

2,26

17o

1,06

1,16

1,26

1,35

1,44

1,53

1,62

1,15

1,25

1,35

1,45

1,54

1,63

1,71

18o

0,73

0,79

0,85

0,92

0,98

1,03

1,09

0,79

0,85

0,92

0,98

1,05

1,10

1,15

19o

0,38

0,41

0,44

0,48

0,51

0,52

0,56

0,41

0,44

0,47

0,51

0,54

0,57

0,59

20o

21o

0,37

0,41

0,44

0,47

0,50

0,53

0,56

0,41

0,44

0,47

0,51

0,54

0,57

0,59

22o

0,75

0,81

0,87

0,93

0,99

1,04

1,10

0,81

0,88

0,94

1,00

1,06

1,10

1,17

23o

1,15

1,30

1,34

1,43

1,51

1,60

1,68

1,25

1,34

1,44

1,63

1,61

1,70

1,78

24o

1,55

1,67

1,77

1,89

2,00

2,11

2,23

1,68

1,80

1,90

2,02

2,13

2,25

2,36

25o

1,95

2,09

2,24

2,39

2,53

2,67

2,71

2,11

2,25

2,40

2,55

2,69

2,83

2,97

26o

2,36

2,54

2,71

2,89

3,04

3,20

3,35

2,55

2,73

2,90

3,07

3,22

3,38

3,54

27o

2,79

2,99

3,18

3,38

3,57

3,75

3,92

3,01

3,20

3,40

3,59

3,78

3,96

4,13

28o

3,20

3,44

3,66

3,89

4,11

4,32

4,53

3,46

3,69

3,93

4,15

4,36

4,58

4,77

29o

3,66

3,92

4,15

4,40

4,64

4,87

5,08

3,95

4,20

4,43

4,68

4,92

5,15

5,36

30o

4,11

4,37

4,66

4,94

5,22

5,46

5,71

4,42

4,68

4,97

5,25

5,53

5,77

6,02

2.   ОПРЕДЕЛЯНЕ КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ЗАХАР В МЪСТ, КОНЦЕНТРИРАНА МЪСТ И РЕКТИФИЦИРАНА ГРОЗДОВА МЪСТ С РЕФРАКТОМЕТЪР

1.   ПРИНЦИП НА МЕТОДА

Коефициентът на рефракция при температура 20 °C, изразен като абсолютна стойност или като процент от масата на захарозата, е даден в съответната таблица с цел да се определи концентрацията на захар в грамове на литър и в грамове на килограм за мъст, концентрирана и ректифицирана концентрирана гроздова мъст.

2.   АПАРАТУРА

2.1.   Рефрактометър на Abbe

Използваният рефрактометър трябва да има скала, по която да се отчита:

процентът от масата на захарозата с точност до 0,1 % или

коефициентите на пречупване с точност до четвъртия десетичен знак.

Рефрактометърът трябва да е снабден с термометър, чиято скала обхваща поне интервала от + 15 °C до + 25 °C, както и с приспособление за циркулиране на водата, което дава възможност за провеждането на измервания при температура 20 °C (± 5 °C).

Инструкциите за работа с този апарат трябва да бъдат строго спазвани особено по отношение на калибрацията и светлинния източник.

3.   ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА ЗА ИЗПИТВАНЕ

3.1.   Мъст и концентрирана мъст

При необходимост мъстта се прекарва през суха, прегъната на четири марля и след отстраняването на първите капки от филтрата определението се извършва върху филтрирания продукт.

3.2.   Ректифицирана и концентрирана мъст

В зависимост от концентрацията се използва или ректифицирана концентрирана мъст, или разтвор, получен чрез разреждане с вода на 200 g ректифицирана концентрирана мъст до 500 g, като всички измервания на теглото трябва да бъдат прецизно проведени.

4.   НАЧИН НА РАБОТА

Температурата на пробата се довежда до около 20 °C. Върху долната призма на рефрактометъра се поставя малка проба за анализ, като се внимава (тъй като призмите са плътно притиснати една към друга) тя да покрие равномерно повърхността на стъклото. Измерването се извършва съгласно инструкциите за работа с използвания уред.

Отчита се процентът от масата на захарозата с точност до 0,1 % или коефициентът на рефракция до четвъртия десетичен знак.

Върху една и съща подготвена за анализ проба се провеждат най-малко две определения.

Отбелязва се t °C.

5.   ИЗЧИСЛЕНИЯ

5.1.   Температурна корекция

5.1.1.   Уреди, градуирани в проценти от масата на захарозата: за корекция на температурата се използва таблица I.

5.1.2.   Уреди, градуирани в коефициенти на рефракция: от таблица II се намира коефициентът, измерен при t °C, за да се получи (графа 1) съответната стойност на процента от масата на захарозата при t °C. Тази стойност се коригира в зависимост от температурата и се изразява като концентрация при температура 20 °C с помощта на таблица I.

5.2.   Концентрация на захар в мъст и концентрирана мъст

От таблица II се определя процентът от масата на захарозата при температура 20 °C и от същия ред се отчита концентрацията на захар в грамове на литър и грамове на килограм. Концентрацията на захар се изразява като инвертна захар с точност до първия десетичен знак.

5.3.   Концентрация на захар в ректифицирана концентрирана мъст

От таблица III се определя процентът от масата на захарозата при температура 20 °C и от същия ред се отчита концентрацията на захар в грамове на литър и грамове на килограм. Концентрацията на захар се изразява като инвертна захар с точност да първия десетичен знак.

Ако измерването е извършено върху разредена ректифицирана концентрирана мъст, полученият резултат се умножава по коефициента на разреждане.

5.4.   Коефициент на рефракция на мъст, концентрирана мъст и ректифицирана концентрирана мъст

От таблица II се определя процентът от масата на захарозата при температура 20 °C и от същия ред се отчита коефициентът на рефракция при температура 20 °C. Този коефициент се изразява с точност до четвъртия десетичен знак.

ТАБЛИЦА I

Корекция, която следва да се направи, когато масата на захарозата, изразена в проценти, е определена при температура, различна от 20 °C

Температура

°C

Захароза в грамове на 100 грама продукти

5

10

15

20

30

40

50

60

70

75

 

Изваждане

15

0,25

0,27

0,31

0,31

0,34

0,35

0,36

0,37

0,36

0,36

16

0,21

0,23

0,27

0,27

0,29

0,31

0,31

0,32

0,31

0,23

17

0,16

0,18

0,20

0,20

0,22

0,23

0,23

0,23

0,20

0,17

18

0,11

0,12

0,14

0,15

0,16

0,16

0,15

0,12

0,12

0,09

19

0,06

0,07

0,08

0,08

0,08

0,09

0,09

0,08

0,07

0,05

 

Добавяне

21

0,06

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

22

0,42

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

23

0,18

0,20

0,20

0,21

0,21

0,21

0,21

0,22

0,22

0,22

24

0,24

0,26

0,26

0,27

0,28

0,28

0,28

0,28

0,29

0,29

25

0,30

0,32

0,32

0,34

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,37

Температурата спрямо 20 °C не може да варира с повече от ± 5 °C.

ТАБЛИЦА II

Съдържание на захар (4) в мъст и концентрирана мъст в грамове на литър и грамове на килограм, определено с рефрактометър, градуиран в проценти от масата на захарозата или в коефициенти на рефракция при температура 20 °C. Плътността е определена при температура 20 °C

Захароза

% (m/m)

Коефициент на рефракция 20 °C

Плътност 20 °C

Захар

в g/l

Захар

в g/kg

Алкохолно съдържание

% при температура 20 °C

10,0

1,34781

1,0390

82,3

79,2

4,89

10,1

1,34798

1,0394

83,4

80,2

4,95

10,2

1,34814

1,0398

84,5

81,3

5,02

10,3

1,34830

1,0402

85,6

82,2

5,09

10,4

1,34845

1,0406

86,6

83,2

5,14

10,5

1,34860

1,0410

87,6

84,1

5,20

10,6

1,34875

1,0414

88,6

85,1

5,26

10,7

1,34890

1,0419

89,7

86,1

5,33

10,8

1,34906

1,0423

90,8

87,1

5,39

10,9

1,34921

1,0427

91,8

88,1

5,45

11,0

1,34936

1,0431

92,9

89,1

5,52

11,1

1,34952

1,0435

94,0

90,0

5,58

11,2

1,34968

1,0439

95,0

91,0

5,64

11,3

1,34984

1,0443

96,1

92,0

5,71

11,4

1,34999

1,0447

97,1

92,9

5,77

11,5

1,35015

1,0452

98,2

94,0

5,83

11,6

1,35031

1,0456

99,3

95,0

5,90

11,7

1,35046

1,0460

100,3

95,9

5,96

11,8

1,35062

1,0464

101,4

96,9

6,02

11,9

1,35077

1,0468

102,5

97,9

6,09

12,0

1,35092

1,0473

103,6

98,9

6,15

12,1

1,35108

1,0477

104,7

99,9

6,22

12,2

1,35124

1,0481

105,7

100,8

6,28

12,3

1,35140

1,0485

106,8

101,9

6,35

12,4

1,35156

1,0489

107,9

102,9

6,41

12,5

1,35172

1,0494

109,0

103,8

6,47

12,6

1,35187

1,0498

110,0

104,8

6,53

12,7

1,35203

1,0502

111,1

105,8

6,60

12,8

1,35219

1,0506

112,2

106,8

6,66

12,9

1,35234

1,0510

113,2

107,8

6,73

13,0

1,35249

1,0514

114,3

108,7

6,79

13,1

1,35266

1,0519

115,4

109,7

6,86

13,2

1,35282

1,0523

116,5

110,7

6,92

13,3

1,35298

1,0527

117,6

111,7

6,99

13,4

1,35313

1,0531

118,6

112,6

7,05

13,5

1,35329

1,0536

119,7

113,6

7,11

13,6

1,35345

1,0540

120,8

114,6

7,18

13,7

1,35360

1,0544

121,8

115,6

7,24

13,8

1,35376

1,0548

122,9

116,5

7,30

13,9

1,35391

1,0552

124,0

117,5

7,37

14,0

1,35407

1,0557

125,1

118,5

7,43

14,1

1,35424

1,0561

126,2

119,5

7,50

14,2

1,35440

1,0565

127,3

120,5

7,56

14,3

1,35456

1,0569

128,4

121,5

7,63

14,4

1,35472

1,0574

129,5

122,5

7,69

14,5

1,35488

1,0578

130,6

123,4

7,76

14,6

1,35503

1,0582

131,6

124,4

7,82

14,7

1,35519

1,0586

132,7

125,4

7,88

14,8

1,35535

1,0591

133,8

126,3

7,95

14,9

1,35551

1,0595

134,9

127,3

8,01

15,0

1,35567

1,0599

136,0

128,3

8,08

15,1

1,35583

1,0603

137,1

129,3

8,15

15,2

1,35599

1,0608

138,2

130,3

8,21

15,3

1,35615

1,0612

139,3

131,3

8,27

15,4

1,35631

1,0616

140,4

132,3

8,34

15,5

1,35648

1,0621

141,5

133,2

8,41

15,6

1,35664

1,0625

142,6

134,2

8,47

15,7

1,35680

1,0629

143,7

135,2

8,54

15,8

1,35696

1,0633

144,8

136,2

8,60

15,9

1,35712

1,0638

145,9

137,2

8,67

16,0

1,35728

1,0642

147,0

138,1

8,73

16,1

1,35744

1,0646

148,1

139,1

8,80

16,2

1,35760

1,0651

149,2

140,1

8,86

16,3

1,35776

1,0655

150,3

141,1

8,93

16,4

1,35793

1,0660

151,5

142,1

9,00

16,5

1,35809

1,0664

152,6

143,1

9,06

16,6

1,35825

1,0668

153,7

144,1

9,13

16,7

1,35842

1,0672

154,8

145,0

9,20

16,8

1,35858

1,0677

155,9

146,0

9,26

16,9

1,35874

1,0681

157,0

147,0

9,33

17,0

1,35890

1,0685

158,1

148,0

9,39

17,1

1,35907

1,0690

159,3

149,0

9,46

17,2

1,35923

1,0694

160,4

150,0

9,53

17,3

1,35939

1,0699

161,5

151,0

9,59

17,4

1,35955

1,0703

162,6

151,9

9,66

17,5

1,35972

1,0707

163,7

152,9

9,73

17,6

1,35988

1,0711

164,8

153,9

9,79

17,7

1,36004

1,0716

165,9

154,8

9,86

17,8

1,36020

1,0720

167,0

155,8

9,92

17,9

1,36036

1,0724

168,1

156,8

9,99

18,0

1,36053

1,0729

169,3

157,8

10,06

18,1

1,36070

1,0733

170,4

158,8

10,12

18,2

1,36086

1,0738

171,5

159,7

10,19

18,3

1,36102

1,0742

172,6

160,7

10,25

18,4

1,36119

1,0746

173,7

161,6

10,32

18,5

1,36136

1,0751

174,9

162,6

10,39

18,6

1,36152

1,0755

176,0

163,6

10,46

18,7

1,36169

1,0760

177,2

164,6

10,53

18,8

1,36185

1,0764

178,3

165,6

10,59

18,9

1,36201

1,0768

179,4

166,6

10,66

19,0

1,36217

1,0773

180,5

167,6

10,72

19,1

1,36234

1,0777

181,7

168,6

10,80

19,2

1,36251

1,0782

182,8

169,5

10,86

19,3

1,36267

1,0786

183,9

170,5

10,93

19,4

1,36284

1,0791

185,1

171,5

11,00

19,5

1,36301

1,0795

186,3

172,5

11,07

19,6

1,36318

1,0800

187,4

173,5

11,13

19,7

1,36335

1,0804

188,6

174,5

11,21

19,8

1,36351

1,0809

189,7

175,5

11,27

19,9

1,36367

1,0813

190,8

176,5

11,34

20,0

1,36383

1,0817

191,9

177,4

11,40

20,1

1,36400

1,0822

193,1

178,4

11,47

20,2

1,36417

1,0826

194,2

179,4

11,54

20,3

1,36434

1,0831

195,3

180,4

11,60

20,4

1,36451

1,0835

196,5

181,4

11,67

20,5

1,36468

1,0840

197,7

182,3

11,75

20,6

1,36484

1,0844

198,8

183,3

11,81

20,7

1,36501

1,0849

200,0

184,3

11,88

20,8

1,36518

1,0853

201,1

185,3

11,96

20,9

1,36534

1,0857

202,2

186,2

12,01

21,0

1,36550

1,0862

203,3

187,2

12,08

21,1

1,36568

1,0866

204,5

188,2

12,15

21,2

1,36585

1,0871

205,7

189,2

12,22

21,3

1,36601

1,0875

206,8

190,2

12,29

21,4

1,36618

1,0880

207,9

191,1

12,35

21,5

1,36635

1,0884

209,1

192,1

12,42

21,6

1,36652

1,0889

210,3

193,1

12,49

21,7

1,36669

1,0893

211,4

194,1

12,56

21,8

1,36685

1,0897

212,5

195,0

12,63

21,9

1,36702

1,0902

213,6

196,0

12,69

22,0

1,36719

1,0906

214,8

196,9

12,76

22,1

1,36736

1,0911

216,0

198,0

12,83

22,2

1,36753

1,0916

217,2

199,0

12,90

22,3

1,36770

1,0920

218,3

199,9

12,97

22,4

1,36787

1,0925

219,5

200,9

13,04

22,5

1,36804

1,0929

220,6

201,8

13,11

22,6

1,36820

1,0933

221,7

202,8

13,17

22,7

1,36837

1,0938

222,9

203,8

13,24

22,8

1,36854

1,0943

224,1

204,8

13,31

22,9

1,36871

1,0947

225,2

205,8

13,38

23,0

1,36888

1,0952

226,4

206,7

13,45

23,1

1,36905

1,0956

227,6

207,7

13,52

23,2

1,36922

1,0961

228,7

208,7

13,59

23,3

1,36939

1,0965

229,9

209,7

13,66

23,4

1,36956

1,0970

231,1

210,7

13,73

23,5

1,36973

1,0975

232,3

211,6

13,80

23,6

1,36991

1,0979

233,4

212,6

13,87

23,7

1,37008

1,0984

234,6

213,6

13,94

23,8

1,37025

1,0988

235,8

214,6

14,01

23,9

1,37042

1,0993

237,0

215,6

14,08

24,0

1,37059

1,0998

238,2

216,6

14,15

24,1

1,37076

1,1007

239,3

217,4

14,22

24,2

1,37093

1,1011

240,3

218,2

14,28

24,3

1,37110

1,1016

241,6

219,4

14,35

24,4

1,37128

1,1022

243,0

220,5

14,44

24,5

1,37145

1,1026

244,0

221,3

14,50

24,6

1,37162

1,1030

245,0

222,1

14,56

24,7

1,37180

1,1035

246,4

223,2

14,64

24,8

1,37197

1,1041

247,7

224,4

14,72

24,9

1,37214

1,1045

248,7

225,2

14,78

25,0

1,37232

1,1049

249,7

226,0

14,84

25,1

1,37249

1,1053

250,7

226,8

14,90

25,2

1,37266

1,1057

251,7

227,6

14,96

25,3

1,37283

1,1062

253,0

228,7

15,03

25,4

1,37300

1,1068

254,4

229,9

15,11

25,5

1,37317

1,1072

255,4

230,7

15,17

25,6

1,37335

1,1076

256,4

231,5

15,23

25,7

1,37353

1,1081

257,8

232,6

15,32

25,8

1,37370

1,1087

259,1

233,7

15,39

25,9

1,37387

1,1091

260,1

234,5

15,45

26,0

1,37405

1,1095

261,1

235,3

15,51

26,1

1,37423

1,1100

262,5

236,4

15,60

26,2

1,37440

1,1106

263,8

237,5

15,67

26,3

1,37457

1,1110

264,8

238,3

15,73

26,4

1,37475

1,1114

265,8

239,2

15,79

26,5

1,37493

1,1119

267,2

240,3

15,88

26,6

1,37510

1,1125

268,5

241,4

15,95

26,7

1,37528

1,1129

269,5

242,2

16,01

26,8

1,37545

1,1133

270,5

243,0

16,07

26,9

1,37562

1,1138

271,8

244,1

16,15

27,0

1,37580

1,1144

273,2

245,2

16,23

27,1

1,37598

1,1148

274,2

246,0

16,29

27,2

1,37615

1,1152

275,2

246,8

16,35

27,3

1,37632

1,1157

276,5

247,9

16,43

27,4

1,37650

1,1163

277,9

249,0

16,51

27,5

1,37667

1,1167

278,9

249,8

16,57

27,6

1,37685

1,1171

279,9

250,6

16,63

27,7

1,37703

1,1176

281,3

251,6

16,71

27,8

1,37721

1,1182

282,6

252,7

16,79

27,9

1,37739

1,1186

283,6

253,5

16,85

28,0

1,37757

1,1190

284,6

254,3

16,91

28,1

1,37775

1,1195

286,0

255,4

16,99

28,2

1,37793

1,1201

287,3

256,5

17,07

28,3

1,37810

1,1205

288,3

257,3

17,13

28,4

1,37828

1,1209

289,3

258,1

17,19

28,5

1,37846

1,1214

290,7

259,2

17,27

28,6

1,37863

1,1220

292,0

260,3

17,35

28,7

1,37881

1,1224

293,0

261,0

17,41

28,8

1,37899

1,1228

294,0

261,8

17,47

28,9

1,37917

1,1233

295,3

262,9

17,55

29,0

1,37935

1,1239

296,7

264,0

17,63

29,1

1,37953

1,1244

298,1

265,1

17,71

29,2

1,37971

1,1250

299,4

266,1

17,79

29,3

1,37988

1,1254

300,4

266,9

17,85

29,4

1,38006

1,1258

301,4

267,7

17,91

29,5

1,38024

1,1263

302,8

268,8

17,99

29,6

1,38042

1,1269

304,1

269,9

18,07

29,7

1,38060

1,1273

305,1

270,6

18,13

29,8

1,38078

1,1277

306,1

271,4

18,19

29,9

1,38096

1,1282

307,4

272,5

18,26

30,0

1,38114

1,1288

308,8

273,6

18,35

30,1

1,38132

1,1293

310,0

274,5

18,42

30,2

1,38150

1,1298

311,2

275,5

18,49

30,3

1,38168

1,1302

312,4

276,4

18,56

30,4

1,38186

1,1307

313,6

277,3

18,63

30,5

1,38204

1,1312

314,8

278,3

18,70

30,6

1,38222

1,1317

316,0

279,2

18,77

30,7

1,38240

1,1322

317,2

280,2

18,85

30,8

1,38258

1,1327

318,4

281,1

18,92

30,9

1,38276

1,1332

319,6

282,0

18,99

31,0

1,38294

1,1336

320,8

283,0

19,06

31,1

1,38312

1,1341

322,0

283,9

19,13

31,2

1,38330

1,1346

323,2

284,9

19,20

31,3

1,38349

1,1351

324,4

285,8

19,27

31,4

1,38367

1,1356

325,6

286,8

19,35

31,5

1,38385

1,1361

326,8

287,7

19,42

31,6

1,38403

1,1366

328,1

288,6

19,49

31,7

1,38421

1,1371

329,3

289,6

19,56

31,8

1,38440

1,1376

330,5

290,5

19,64

31,9

1,38458

1,1380

331,7

291,5

19,71

32,0

1,38476

1,1385

332,9

292,4

19,78

32,1

1,38494

1,1391

334,2

293,4

19,86

32,2

1,38513

1,1396

335,5

294,4

19,93

32,3

1,38531

1,1401

336,7

295,4

20,00

32,4

1,38550

1,1406

338,0

296,4

20,08

32,5

1,38568

1,1411

339,3

297,3

20,16

32,6

1,38586

1,1416

340,6

298,3

20,24

32,7

1,38605

1,1422

341,9

299,3

20,31

32,8

1,38623

1,1427

343,1

300,3

20,38

32,9

1,38642

1,1432

344,4

301,3

20,46

33,0

1,38660

1,1437

345,7

302,3

20,54

33,1

1,38678

1,1442

346,9

303,2

20,61

33,2

1,38697

1,1447

348,1

304,1

20,68

33,3

1,38715

1,1452

349,3

305,0

20,75

33,4

1,38734

1,1457

350,5

305,9

20,82

33,5

1,38753

1,1461

351,7

306,9

20,90

33,6

1,38771

1,1466

352,9

307,8

20,97

33,7

1,38790

1,1471

354,1

308,7

21,04

33,8

1,38808

1,1476

355,3

309,6

21,11

33,9

1,38827

1,1481

356,5

310,5

21,18

34,0

1,38845

1,1486

357,7

311,4

21,25

34,1

1,38864

1,1491

359,0

312,4

21,33

34,2

1,38882

1,1496

360,3

313,4

21,41

34,3

1,38901

1,1501

361,5

314,3

21,48

34,4

1,38919

1,1506

362,8

315,3

21,55

34,5

1,38938

1,1512

364,1

316,3

21,63

34,6

1,38957

1,1517

365,4

317,3

21,71

34,7

1,38975

1,1522

366,7

318,2

21,79

34,8

1,38994

1,1527

367,9

319,2

21,86

34,9

1,39012

1,1532

369,2

320,2

21,94

35,0

1,39031

1,1537

370,5

321,1

22,01

35,1

1,39050

1,1543

371,8

322,1

22,09

35,2

1,39069

1,1548

373,0

323,0

22,16

35,3

1,39087

1,1553

374,3

324,0

22,24

35,4

1,39106

1,1558

375,6

325,0

22,32

35,5

1,39125

1,1563

376,9

325,9

22,39

35,6

1,39144

1,1568

378,1

326,9

22,45

35,7

1,39163

1,1573

379,4

327,8

22,54

35,8

1,39181

1,1579

380,7

328,8

22,62

35,9

1,39200

1,1584

381,9

329,7

22,69

36,0

1,39219

1,1589

383,2

330,7

22,77

36,1

1,39238

1,1594

384,5

331,6

22,85

36,2

1,39257

1,1599

385,8

332,6

22,92

36,3

1,39276

1,1604

387,0

333,5

22,99

36,4

1,39295

1,1610

388,3

334,5

23,07

36,5

1,39314

1,1615

389,6

335,4

23,15

36,6

1,39332

1,1620

390,9

336,4

23,22

36,7

1,39351

1,1625

392,2

337,3

23,30

36,8

1,39370

1,1630

393,4

338,3

23,37

36,9

1,39389

1,1635

394,7

339,2

23,45

37,0

1,39408

1,1641

396,0

340,2

23,53

37,1

1,39427

1,1646

397,3

341,1

23,60

37,2

1,39446

1,1651

398,6

342,1

23,68

37,3

1,39465

1,1656

399,8

343,0

23,75

37,4

1,39484

1,1661

401,1

344,0

23,83

37,5

1,39504

1,1666

402,4

344,9

23,91

37,6

1,39523

1,1672

403,7

345,9

23,99

37,7

1,39542

1,1677

405,0

346,8

24,06

37,8

1,39561

1,1682

406,2

347,7

24,13

37,9

1,39580

1,1687

407,5

348,7

24,21

38,0

1,39599

1,1692

408,8

349,6

24,29

38,1

1,39618

1,1698

410,1

350,6

24,37

38,2

1,39637

1,1703

411,3

351,5

24,44

38,3

1,39657

1,1708

412,6

352,4

24,51

38,4

1,39676

1,1713

413,9

353,4

24,59

38,5

1,39695

1,1718

415,2

354,3

24,67

38,6

1,39714

1,1723

416,4

355,2

24,74

38,7

1,39733

1,1728

417,7

356,1

24,82

38,8

1,39753

1,1733

419,0

357,1

24,90

38,9

1,39772

1,1739

420,2

358,0

24,97

39,0

1,39791

1,1744

421,5

358,9

25,04

39,1

1,39810

1,1749

422,8

359,8

25,12

39,2

1,39830

1,1754

424,1

360,8

25,20

39,3

1,39849

1,1759

425,3

361,7

25,27

39,4

1,39869

1,1764

426,6

362,6

25,35

39,5

1,39888

1,1770

427,9

363,6

25,42

39,6

1,39907

1,1775

429,2

364,5

25,50

39,7

1,39927

1,1780

430,5

365,4

25,58

39,8

1,39946

1,1785

431,7

366,3

25,65

39,9

1,39966

1,1790

433,0

367,3

25,73

40,0

1,39985

1,1796

434,3

368,2

25,80

40,1

1,40004

1,1801

435,6

369,2

25,88

40,2

1,40024

1,1806

437,0

370,1

25,96

40,3

1,40043

1,1812

438,3

371,1

26,04

40,4

1,40063

1,1817

439,7

372,1

26,12

40,5

1,40083

1,1823

441,0

373,0

26,20

40,6

1,40102

1,1828

442,3

374,0

26,28

40,7

1,40122

1,1833

443,7

374,9

26,36

40,8

1,40141

1,1839

445,0

375,9

26,44

40,9

1,40161

1,1844

446,4

376,9

26,52

41,0

1,40180

1,1850

447,7

377,8

26,60

41,1

1,40200

1,1855

449,0

378,7

26,68

41,2

1,40219

1,1860

450,2

379,6

26,75

41,3

1,40239

1,1865

451,5

380,5

26,83

41,4

1,40259

1,1870

452,8

381,4

26,90

41,5

1,40279

1,1875

454,1

382,3

26,98

41,6

1,40298

1,1881

455,3

383,2

27,05

41,7

1,40318

1,1886

456,6

384,2

27,13

41,8

1,40338

1,1891

457,9

385,1

27,21

41,9

1,40357

1,1896

459,1

386,0

27,28

42,0

1,40377

1,1901

460,4

386,9

27,35

42,1

1,40397

1,1907

461,7

387,8

27,43

42,2

1,40417

1,1912

463,1

388,8

27,52

42,3

1,40436

1,1917

464,4

389,7

27,59

42,4

1,40456

1,1923

465,8

390,7

27,68

42,5

1,40476

1,1928

467,2

391,6

27,76

42,6

1,40496

1,1934

468,5

392,6

27,84

42,7

1,40516

1,1939

469,9

393,5

27,92

42,8

1,40535

1,1945

471,2

394,5

28,00

42,9

1,40555

1,1950

472,6

395,4

28,08

43,0

1,40575

1,1956

473,9

396,4

28,16

43,1

1,40595

1,1961

475,2

397,3

28,23

43,2

1,40615

1,1967

476,6

398,3

28,32

43,3

1,40635

1,1972

477,9

399,2

28,40

43,4

1,40655

1,1977

479,3

400,1

28,48

43,5

1,40675

1,1983

480,6

401,1

28,56

43,6

1,40695

1,1988

481,9

402,0

28,63

43,7

1,40715

1,1994

483,3

402,9

28,72

43,8

1,40735

1,1999

484,6

403,9

28,79

43,9

1,40755

1,2005

486,0

404,8

28,88

44,0

1,40775

1,2010

487,3

405,7

28,95

44,1

1,40795

1,2015

488,6

406,7

29,03

44,2

1,40815

1,2021

490,0

407,6

29,11

44,3

1,40836

1,2026

491,3

408,5

29,19

44,4

1,40856

1,2032

492,7

409,5

29,27

44,5

1,40876

1,2037

494,0

410,4

29,35

44,6

1,40896

1,2042

495,3

411,3

29,43

44,7

1,40916

1,2048

496,7

412,3

29,51

44,8

1,40937

1,2053

498,0

413,2

29,59

44,9

1,40957

1,2059

499,4

414,1

29,67

45,0

1,40977

1,2064

500,7

415,0

29,75

45,1

1,40997

1,2070

502,1

416,0

29,83

45,2

1,41018

1,2076

503,5

417,0

29,92

45,3

1,41038

1,2081

504,9

417,9

30,00

45,4

1,41058

1,2087

506,3

418,9

30,08

45,5

1,41079

1,2093

507,8

419,9

30,17

45,6

1,41099

1,2098

509,2

420,9

30,25

45,7

1,41119

1,2104

510,6

421,8

30,34

45,8

1,41139

1,2110

512,0

422,8

30,42

45,9

1,41160

1,2115

513,4

423,7

30,50

46,0

1,41180

1,2121

514,8

424,7

30,59

46,1

1,41200

1,2127

516,1

425,6

30,66

46,2

1,41221

1,2132

517,5

426,5

30,75

46,3

1,41241

1,2137

518,8

427,5

30,82

46,4

1,41262

1,2143

520,2

428,4

30,91

46,5

1,41282

1,2148

521,5

429,3

30,99

46,6

1,41302

1,2154

522,8

430,2

31,06

46,7

1,41323

1,2159

524,2

431,1

31,15

46,8

1,41343

1,2165

525,5

432,0

31,22

46,9

1,41364

1,2170

526,9

432,9

31,31

47,0

1,41384

1,2175

528,2

433,8

31,38

47,1

1,41405

1,2181

529,6

434,8

31,47

47,2

1,41425

1,2187

531,0

435,7

31,55

47,3

1,41446

1,2192

532,4

436,7

31,63

47,4

1,41466

1,2198

533,8

437,6

31,72

47,5

1,41487

1,2204

535,3

438,6

31,81

47,6

1,41508

1,2210

536,7

439,5

31,89

47,7

1,41528

1,2215

538,1

440,5

31,97

47,8

1,41549

1,2221

539,5

441,4

32,05

47,9

1,41569

1,2227

540,9

442,4

32,14

48,0

1,41590

1,2232

542,3

443,3

32,22

48,1

1,41611

1,2238

543,6

444,2

32,30

48,2

1,41632

1,2243

545,0

445,1

32,38

48,3

1,41652

1,2249

546,3

446,0

32,46

48,4

1,41673

1,2254

547,7

446,9

32,59

48,5

1,41694

1,2260

549,1

447,8

32,63

48,6

1,41715

1,2265

550,4

448,7

32,70

48,7

1,41736

1,2271

551,8

449,7

32,79

48,8

1,41756

1,2276

553,1

450,6

32,86

48,9

1,41777

1,2282

554,5

451,4

32,95

49,0

1,41798

1,2287

555,8

452,3

33,02

49,1

1,41819

1,2293

557,2

453,3

33,11

49,2

1,41840

1,2298

558,6

454,2

33,19

49,3

1,41861

1,2304

560,0

455,1

33,27

49,4

1,41882

1,2310

561,4

456,1

33,36

49,5

1,41903

1,2315

562,8

457,0

33,44

49,6

1,41924

1,2321

564,2

457,9

33,52

49,7

1,41945

1,2327

565,6

458,8

33,61

49,8

1,41966

1,2332

567,0

459,8

33,69

49,9

1,41987

1,2338

568,4

460,7

33,77

50,0

1,42008

1,2344

569,8

461,6

33,86

50,1

1,42029

1,2349

571,2

462,5

33,94

50,2

1,42050

1,2355

572,6

463,5

34,02

50,3

1,42071

1,2361

574,0

464,4

34,10

50,4

1,42092

1,2366

575,4

465,3

34,19

50,5

1,42114

1,2372

576,9

466,2

34,28

50,6

1,42135

1,2378

578,3

467,2

34,36

50,7

1,42156

1,2384

579,7

468,1

34,44

50,8

1,42177

1,2389

581,1

469,0

34,53

50,9

1,42198

1,2395

582,5

469,9

34,61

51,0

1,42219

1,2401

583,9

470,9

34,69

51,1

1,42240

1,2407

585,4

471,8

34,78

51,2

1,42261

1,2413

586,9

472,8

34,87

51,3

1,42283

1,2419

588,3

473,8

34,95

51,4

1,42304

1,2425

589,8

474,7

35,04

51,5

1,42325

1,2431

591,3

475,7

35,13

51,6

1,42346

1,2437

592,8

476,6

35,22

51,7

1,42367

1,2443

594,3

477,6

35,31

51,8

1,42389

1,2449

595,7

478,6

35,39

51,9

1,42410

1,2455

597,2

479,5

35,48

52,0

1,42431

1,2461

598,7

480,5

35,57

52,1

1,42452

1,2466

600,1

481,4

35,65

52,2

1,42474

1,2472

601,5

482,3

35,74

52,3

1,42495

1,2478

602,9

483,2

35,82

52,4

1,42517

1,2483

604,3

484,1

35,91

52,5

1,42538

1,2489

605,8

485,0

35,99

52,6

1,42559

1,2495

607,2

485,9

36,08

52,7

1,42581

1,2500

608,6

486,8

36,16

52,8

1,42602

1,2506

610,0

487,7

36,24

52,9

1,42624

1,2512

611,4

488,6

36,33

53,0

1,42645

1,2518

612,8

489,6

36,41

53,1

1,42666

1,2524

614,3

490,5

36,50

53,2

1,42686

1,2530

615,8

491,4

36,59

53,3

1,42707

1,2536

617,2

492,4

36,67

53,4

1,42727

1,2542

618,7

493,3

36,76

53,5

1,42748

1,2548

620,2

494,3

36,85

53,6

1,42769

1,2554

621,7

495,2

36,94

53,7

1,42789

1,2560

623,2

496,2

37,03

53,8

1,42810

1,2566

624,6

497,1

37,11

53,9

1,42830

1,2571

626,1

498,0

37,20

54,0

1,42851

1,2577

627,6

499,0

37,29

54,1

1,42874

1,2583

629,0

499,9

37,37

54,2

1,42897

1,2589

630,4

500,8

37,45

54,3

1,42919

1,2595

631,8

501,7

37,54

54,4

1,42942

1,2600

633,2

502,6

37,62

54,5

1,42965

1,2606

634,7

503,5

37,71

54,6

1,42988

1,2612

636,1

504,3

37,79

54,7

1,43011

1,2617

637,5

505,2

37,88

54,8

1,43033

1,2623

638,9

506,1

37,96

54,9

1,43056

1,2629

640,3

507,0

38,04

55,0

1,43079

1,2635

641,7

507,9

38,11

55,1

1,43101

1,2640

643,2

508,8

38,22

55,2

1,43123

1,2646

644,6

509,7

38,30

55,3

1,43145

1,2652

646,1

510,7

38,39

55,4

1,43167

1,2658

647,6

511,6

38,48

55,5

1,43189

1,2664

649,1

512,5

38,57

55,6

1,43210

1,2670

650,5

513,4

38,65

55,7

1,43232

1,2676

652,0

514,3

38,74

55,8

1,43254

1,2682

653,5

515,3

38,83

55,9

1,43276

1,2688

654,9

516,2

38,91

56,0

1,43298

1,2694

656,4

517,1

39,00

56,1

1,43320

1,2700

657,9

518,0

39,09

56,2

1,43342

1,2706

659,4

518,9

39,18

56,3

1,43364

1,2712

660,8

519,9

39,26

56,4

1,43386

1,2718

662,3

520,8

39,35

56,5

1,43409

1,2724

663,8

521,7

39,44

56,6

1,43431

1,2730

665,3

522,6

39,53

56,7

1,43453

1,2736

666,8

523,5

39,62

56,8

1,43475

1,2742

668,2

524,4

39,70

56,9

1,43497

1,2748

669,7

525,4

39,79

57,0

1,43519

1,2754