Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0335

Директива на Комисията от 7 юни 1990 година за четвърто изменение на приложението към Директива 79/117/ЕИО на Съвета относно забраната за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества

OJ L 162, 28.6.1990, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 12 - 12
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 12 - 12
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 91 - 91
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 91 - 91
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 91 - 91
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 91 - 91
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 91 - 91
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 91 - 91
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 91 - 91
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 91 - 91
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 91 - 91
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 15 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 15 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 27/11/2009; отменен от 32009R1128

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/335/oj

03/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

15


31990L0335


L 162/37

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА

от 7 юни 1990 година

за четвърто изменение на приложението към Директива 79/117/ЕИО на Съвета относно забраната за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества

(90/335/EИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 79/117/ЕИО на Съвета от 21 декември 1978 г. относно забраната за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества (1), последно изменена с Директива 89/365/ЕИО (2), и по-специално член 6 от нея,

като има предвид, че развитието на научно-техническото познание налага някои изменения на приложението към Директива 79/117/ЕИО;

като има предвид, че следва да се премахнат някои временни дерогации от постановените в директивата забрани, тъй като понастоящем вече са възможни по-безопасни методи на обработка;

като има предвид, че всички държави-членки са уведомили Комисията, че не възнамеряват или вече не възнамеряват да прилагат тези дерогации;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложението към Директива 79/117/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В Част А „Живачни съединения“:

a)

в точка 4 „Алкилни живачни съединения“ текстът в колона 2 се заличава;

б)

в точка 5 „Алкоксиалкилни и арилни живачни съединения“ текстът в колона 2 се заменя със следния текст:

„Обработка на семена на зърнени култури“.

2.

В Част Б „Устойчиви органо-хлорни съединения“:

а)

в точка 1 „Алдрин“ текстът в колона 2 се заличава;

б)

в точка 5 „Ендрин“ текстът в колона 2 се заличава.

Член 2

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 януари 1991 година. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 7 юни 1990 година.

За Комисията

Ray MAC SHARRY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 33, 8.2.1979 г., стр. 36.

(2)  ОВ L 159, 10.6.1989 г., стр. 58.


Top