Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0469

Решение на Комисията от 5 септември 1990 година относно предоставяне на дерогация на Италия и определяне на еквивалентните санитарни условия, които да бъдат съблюдавани по отношение на разфасоването на прясно месо

OJ L 255, 19.9.1990, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 218 - 219
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 218 - 219
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 187 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 187 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 187 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 187 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 187 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 187 - 188
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 187 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 187 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 187 - 188
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 102 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 102 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; отменен от 32006D0765

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/469/oj

03/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

102


31990D0469


L 255/16

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 5 септември 1990 година

относно предоставяне на дерогация на Италия и определяне на еквивалентните санитарни условия, които да бъдат съблюдавани по отношение на разфасоването на прясно месо

(90/469/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 64/433/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно здравни проблеми, засягащи търговията в Общността с прясно месо (1), последно изменена с Директива 89/662/ЕИО (2), и по-специално член 13 от нея,

като има предвид, че съгласно член 13 от Директива 64/433/ЕИО на Съвета в съответствие с процедурата по член 16, дерогации от параграф 45, буква в) от приложение I могат да бъдат предоставени по молба на всяка държава-членка, която предоставя сходни гаранции; като има предвид, че тези дерогации трябва да определят санитарните условия, които са поне еквивалентни на онези, посочени в приложението;

като има предвид, че властите на Италия, с телекс от 20 април 1990 г. са представили на Комисията молба за дерогация от параграф 45, буква в) от приложение I към Директива 64/433/ЕИО относно разфасоването на прясно говеждо, овче и свинско месо; като има предвид, че тази молба предлага санитарни условия; като има предвид, че е необходимо санитарните условия, които са определени като алтернативни в рамките на исканата дерогация относно разфасоването на прясно месо, да бъдат най-малко еквивалентни на онези по параграф 45, буква в) от приложение I към Директива 64/433/ЕИО;

като има предвид, че санитарните условия, предложени от Италия, са еквивалентни на онези, посочени в параграф 45, буква в) от приложение I към Директива 64/433/ЕИО;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от параграф 45, буква в) от приложение I към Директива 64/433/ЕИО, Италия може да разреши разфасоването на прясно говеждо, овче и свинско месо в съответствие с условията, посочени в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 5 септември 1990 година.

За Комисията

Ray MAC SHARRY

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 2012/64.

(2)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗФАСОВАНЕТО НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ГОВЕДА, ОВЦЕ И СВИНЕ

1.

Труповете, произхождащи от кланици, след охлаждане в хладилните помещения, работещи при температура на въздуха, излизащ от изпарителите, която позволява труповете да могат да бъдат охладени до вътрешна температура от + 7 °С в рамките на 48 часа за трупове на говеда и 20 часа за трупове на овце и свине, се транспортират до помещенията за разфасоване, в които температурата не надвишава + 12 °С и са разположени в същата група сгради, както помещенията за охлаждане.

2.

Месото се премества с една-единствена операция.

3.

Труповете се внасят в помещението за разфасоване и се обезкостяват преди вътрешната им температура да е достигнала + 7 °С, ако разфасоването е извършено в рамките на 48 часа за трупове на говеда и 20 часа за трупове на овце и свине, считано от приключването на кланичните операции.

4.

Времето между внасянето на месото в помещението за разфасоване и по-нататъшното му замразяване не може да надхвърля 60 минути.

5.

Веднага след разфасоването и пакетирането му, месото се транспортира до подходящите хладилни помещения.


Top