Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0424

Решение на Съвета от 26 юни 1990 година относно разходите във ветеринарната област

OJ L 224, 18.8.1990, p. 19–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 136 - 145
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 136 - 145
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 43 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 43 - 52

No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2009; отменен от 32009D0470 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/424/oj

03/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

43


31990D0424


L 224/19

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 26 юни 1990 година

относно разходите във ветеринарната област

(90/424/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 43 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че живите животни и продуктите от животински произход фигурират в списъка на приложение II към Договора; като има предвид, че животновъдството и пускането на пазара на продукти от животински произход представляват източник на доходи за голяма част от селското население;

като има предвид, че рационалното развитие на този отрасъл и подобряването на производителността могат да се постигнат чрез въвеждането на ветеринарни мерки, насочени към защита и повишаване равнището на общественото здраве и здравето на животните в Общността;

като има предвид, че преследването на тази крайна цел налага да се предвиди Общността да оказва помощ на предприетите или на предстоящите дейности;

като има предвид, че Общността трябва да приеме мерките, чието предназначение е постепенното изграждане на вътрешния пазар в продължение на период, който изтича на 31 декември 1992 г.;

като има предвид значението на приноса на Общността чрез финансово участие за възможно най-бързото ликвидиране на всяко огнище на остри заразни болести;

като има предвид, че следва също да се предотврати и намали чрез подходящи мерки за контрол появата на зоонози, които застрашават здравето на човека;

като има предвид, че новата стратегия за контрол предвижда да се премахне контролът по вътрешните граници и да се съгласува режимът за контрол на продуктите, които идват от трети страни; като има предвид, че е подходящо да се улесни провеждането на тази стратегия, като се предвиди финансовото участие на Общността за установяването и развитието на новата стратегия;

като има предвид, че хармонизирането на основните изисквания за защита на общественото здраве, здравето на животните и защита на животните налага да се предвиди да се определят общностни координационни и референтни лаборатории и да се предприемат дейности от научно и техническо естество; като има предвид, че следва да се предвиди финансова помощ на Общността; като има предвид, че е полезно, в частност в областта на защита на животните, да се създаде база данни за събиране, съхраняване и разпространяване на необходимата информация;

като има предвид, че общностни дейности за ликвидирането на някои болести по животните вече получават финансова помощ от Общността; като има предвид, че в тази връзка следва да се посочат Директива 77/391/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. относно въвеждане намерки на Общността за ликвидиране на бруцелозата, туберкулозата и левкозата по говедата (4), последно изменена с Регламент (ЕИО) № 3768/85 (5), Директива 82/400/ЕИО на Съвета от 14 юни 1982 г. за изменение на Директива 77/391/ЕИО и относно въвеждане на допълнителна мярка на Общността за ликвидиране на бруцелозата, туберкулозата и левкозата по говедата (6), последно изменена с Регламент (ЕИО) № 3768/85, Решение 89/145/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1989 г. относно въвеждане на финансова мярка на Общността за ликвидиране на заразната плевропневмония по говедата в Португалия (7), Решение 80/1096/ЕИО на Съвета от 11 ноември 1980 г. относно въвеждане на финансова мярка на Общността за ликвидиране на класическата чума по свинете (8), последно изменено с Решение 87/488/ЕИО (9), Решение 86/649/ЕИО на Съвета от 16 декември 1986 г. относно въвеждане на финансова мярка на Общността за ликвидиране на африканската чума по свинете в Португалия (10), последно изменено с Решение № 89/577/ЕИО (11), Решение 86/650/ЕИО на Съвета от 16 декември 1986 г. относно въвеждане на финансова мярка на Общността за ликвидиране на африканската чума по свинете в Испания (12), Решение 89/455/ЕИО на Съвета от 24 юли 1989 г. относно въвеждане на финансова мярка на Общността за започване на пилотни проекти за борба с бяса с оглед неговото ликвидиране или предотвратяване (13); като има предвид, че е подходящо финансовото участие на Общността за ликвидиране на всяка посочена по-горе болест да продължи да се урежда от съответното решение; като има предвид, че въпреки това, що се отнася до допълнителната мярка за ликвидиране на бруцелозата, туберкулозата и левкозата по говедата, предвидена в Решение 87/58/ЕИО (14), е оправдано с оглед на последователността да се предвиди възможността за увеличаване равнището на финансовото участие на Общността до 50 % от разходите, направени в държавите-членки за клането на животните;

като има предвид, че е от значение да се предвиди финансова мярка на Общността за ликвидиране и мониторинг на някои болести по животните; като има предвид, че е подходящо да се обединят в един дял всички финансови мерки на Общността, които се отнасят за ликвидирането и мониторинга на болестите по животните и които включват задължителни бюджетни разходи за бюджета на Общността;

като има предвид, че е подходящо да се възложи на Комисията да приеме необходимите мерки за прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение определя процедурите за финансовото участие на Общността в:

конкретни ветеринарни мерки,

мерки за контрол във ветеринарната област,

програми за ликвидиране и мониторинг на болестите по животните.

Настоящото решение не засяга възможността на някои държави-членки да се ползват от финансово подпомагане от Общността над 50 % съгласно Регламент (ЕИО) № 2052/88 на Съвета от 24 юни 1988 г. за задачите на структурните фондове, тяхната ефективност, както и за координиране на тяхната дейност помежду им и с дейността на Европейската инвестиционна банка и на другите съществуващи финансови инструменти (15).

ДЯЛ I

КОНКРЕТНИ ВЕТЕРИНАРНИ МЕРКИ

Член 2

Конкретните ветеринарни мерки включват:

спешните намеси,

борбата с шапа,

мерките за защита на животните,

участието в националните дейности за ликвидиране на някои болести,

техническите или научните мерки.

Глава 1

Спешна намеса

Член 3

1.   Разпоредбите на настоящия член се прилагат в случай на поява на територията на държава-членка на следните болести:

чума по говедата,

чума по дребния преживен добитък,

везикулозна болест по свинете,

син език по овцете,

болест на Тешен,

чума по птиците,

шарка по овцете или шарка по козите,

треска от долината на Рифт,

Лаймска болест,

чума по конете,

везикулозен стоматит,

венецуелски вирусен енцефаломиелит по конете.

2.   Съответната държава-членка се ползва от финансово подпомагане от Общността за ликвидиране на болестта, при условие че незабавно приложените мерки включват най-малко изолиране на стопанството от момента на съмнението и след официалното потвърждаване на болестта:

клане на животните от уязвими видове, които са засегнати или заразени или за които има съмнение, че са засегнати или заразени, тяхното унищожаване, а в случай на чума по птиците, унищожаване на яйцата,

унищожаване на заразените фуражи или на заразените съоръжения, доколкото последните не могат да бъдат дезинфекцирани в съответствие с третото тире,

почистване, дезинсекция и дезинфекция на стопанството и на наличните съоръжения в стопанството,

създаване на защитни зони,

прилагане на разпоредби, способни да предотвратяват риска от разпространяване на заразите,

определяне на карентен период преди да се възобнови отглеждането на животни в стопанството след клането,

бързо и подходящо обезщетяване на животновъдите.

3.   Съответната държава-членка незабавно уведомява Комисията и останалите държави-членки за приложените мерки в съответствие с общностното законодателство за обявяване и ликвидиране, както и за резултатите от тях. Веднага щом това стане възможно, обстановката се разглежда в Постоянния ветеринарен комитет, създаден с Решение 68/361/ЕИО (16), наричан по-долу „Комитет“. Конкретното финансово участие на Общността се решава съгласно предвидената в член 41 процедура, без да се засягат мерките, пред видени в рамките на общите организации на съответните пазари.

4.   Ако с оглед развитието на обстановката в Общността се налага по-нататъшно прилагане на предвидените в параграф 2 мерки, ново решение за финансовото участие на Общността, което може да надвишава 50-те процента, предвидени в параграф 5, първо тире, може да се вземе съгласно предвидената в член 40 процедура. При приемането на това решение могат да се определят всички необходими мерки, които съответната държава-членка трябва да въведе за гарантиране на успешна дейност и в частност други мерки, освен посочените в параграф 2.

5.   Без да се засягат мерките за подкрепа на пазарите, които трябва да се приемат в рамките на общите организации на пазарите, финансовото участие на Общността, разделено при необходимост на множество траншове, трябва да е:

50 % от разходите, направени от държавите-членки за обезщетяване на собствениците за клането, унищожаването на животните и, според случая, на техните продукти, за почистването, дезинсекцията и дезинфекцията на стопанството и на съоръженията и за унищожаването на заразените фуражи и заразените съоръжения, посочени в параграф 2, второ тире,

в случая, когато е взето решение за ваксиниране в съответствие с параграф 4, 100 % от доставките на ваксина и 50 % от разходите, направени за извършването на това ваксиниране.

Член 4

1.   Разпоредбите на член 3 се прилагат в случай на поява на африканска чума по свинете и на заразна плевропневмония по говедата на територията или на част от територията на държава-членка, които не са включени в план за ликвидиране на болестта в съответствие с общностните разпоредби.

2.   Разпоредбите на член 3 се прилагат в случай на поява на Нюкасълска болест на територията на държава-членка.

Въпреки това, освен ако Комисията е взела решение съгласно предвидената в член 41 процедура, което разрешава при определени условия и за ограничен период и ограничена област да се прибегне до ваксиниране, не се разрешава никакво финансово участие на Общността за доставката на ваксината или за извършването на ваксинирането.

Член 5

1.   Съгласно предвидената в член 41 процедура Комисията, по искане на държава-членка, добавя в съдържащия се в член 3, параграф 1 списък екзотична болест, подлежаща на задължително обявяване, която може да представлява опасност за Общността.

2.   Съгласно процедурата в член 41 списъкът по член 3, параграф 1 може да се допълва в зависимост от развитието на обстановката с оглед включването на болести, подлежащи на обявяване в съответствие с Директива 82/894/ЕИО, и на болести, които се предават на рибите, или да се изменя или съкращава, като се отчита постигнатият напредък в областта на решените на общностно равнище мерки за борба с някои болести, в частност класическата чума по свинете.

3.   Разпоредбите на член 3, параграф 2 могат да се допълват или изменят съгласно предвидената в член 41 процедура, в частност, като се отчитат включването на нови болести в списъка по член 3, параграф 1, придобитият опит или приемането на общностни разпоредби за мерките за борба с болестите.

Член 6

1.   В случая, когато държава-членка е пряко застрашена от появата или развитието на територията на съседна трета страна или държава-членка на една от болестите, посочени в член 3, параграф 1, в член 4, параграф 1 и 2 или в член 11, параграф 1, тя уведомява Комисията и останалите държави-членки за мерките, които възнамерява да приеме за своята защита.

2.   Веднага щом това стане възможно, се прави преглед на обстановката в Комитета, посочен в член 41. Съгласно предвидената в същия този член процедура, може да се реши да се приемат всички подходящи за обстановката мерки, в частност създаването на буферна зона за ваксиниране, и да се отпусне финансова помощ от Общността за специалните мерки, преценени като необходими за успеха на предприетата дейност.

3.   Решението, посочено в параграф 2, определя разходите, които отговарят на изискванията, и равнището на финансовото участие на Общността.

Член 7

1.   Общността може да реши по искане на държава-членка държавите-членки да създадат запаси от биологични продукти, предназначени за борбата с болестите, посочени в член 3, параграф 1, в член 4, параграф 1 (ваксини, стандартни вирусни серотипове, диагностични серуми) и, без да се засяга решението, предвидено в член 14, параграф 2 от Директива 85/511/ЕИО, в член 11, параграф 1 от настоящото решение.

2.   Дейността, посочена в параграф 1, както и условията и редът за изпълнение, в частност във връзка с избора, с производството, със складирането, с транспорта и с използването на тези запаси, и равнището на финансовото участие на Общността, се определят съгласно предвидената в член 41 процедура.

Член 8

1.   Ако появата или развитието в трета страна на една от болестите, посочени в член 3, параграф 1, в член 4, параграф 1, в член 5, параграф 1 или в член 11, параграф 1, може да представлява опасност за Общността, същата може да даде своята подкрепа за предприетата от тази трета страна борба срещу тази болест, като доставя ваксината или финансира получаването на ваксината.

2.   Дейността, посочена в параграф 1, както условията и редът за изпълнение, обуславящите я условия и равнището на финансовото участие на Общността, се определят съгласно предвидената в член 41 процедура.

Член 9

1.   Комисията, със съдействието на компетентните национални органи, извършва проверки на място, за да се увери от ветеринарна гледна точка в прилагането на предвидените мерки.

2.   Държавите-членки приемат необходимите разпоредби, за да улеснят тези проверки и, в частност, за да гарантират, че експертите разполагат, по тяхно искане, с всички данни и документи, необходими за оценка на осъществяването на дейностите.

3.   Общите разпоредби за прилагането на настоящия член, в частност относно честотата и начините на извършване на проверките, посочени в параграф 1, определянето на ветеринарните експерти и процедурата, която те трябва да спазват при съставянето на доклада си, се приемат съгласно предвидената в член 41 процедура.

Член 10

За предвидените в настоящата глава мерки размерът на необходимите средства се определя всяка година в рамките на бюджетната процедура.

Глава 2

Борба с шапа

Член 11

1.   Разпоредбите на настоящия член се прилагат в случай на поява на шап на територията на държава-членка.

2.   Съответната държава-членка се ползва от финансово подпомагане на Общността за ликвидиране на шапа, при условие че мерките, предвидени в член 3, параграф 2 и съответните разпоредби на Директива 85/511/ЕИО на Съвета от 18 ноември 1985 г. относно въвеждане на мерки на Общността за борба с болестта шап (17), изменена с Директива 90/423/ЕИО (18), се прилагат незабавно.

3.   Прилагат се разпоредбите на член 3, параграф 3.

4.   Без да се засягат мерките за подкрепа на пазара, подлежащи на приемане в рамките на общите организации на пазара, специалното финансово участие съгласно настоящото решение се равнява на 60 % от направените от държавата-членка разходи за:

а)

обезщетяване на животновъдите за:

i)

клането и унищожаването на животните;

ii)

унищожаването на млякото;

iii)

почистването и дезинфекцирането на стопанството;

iv)

унищожаването на заразените фуражи и, доколкото последните не могат да бъдат дезинфекцирани, на заразените съоръжения;

v)

загубите, понесени от животновъдите поради наложените ограничения върху продажбата на живи животни и на пасищно угоявани животни в резултат от повторното въвеждане на спешно ваксиниране в съответствие с член 13, параграф 3, предпоследна алинея от Директива 85/511/ЕИО;

б)

евентуалния превоз на кланичните трупове до преработвателните предприятия;

в)

всички други мерки, които са съществени за ликвидиране на огнището на болестта.

Комисията определя съгласно предвидената в член 41 процедура естеството на тези други мерки, посочени в буква в), които отговарят на изискванията за получаванен на същото финансово подпомагане от Общността, както и случаите на прилагане на буква а), v).

5.   За първи път най-късно 45 дни след официалното потвърждаване на първото огнище на шап и впоследствие в зависимост от развитието на обстановката се прави нов преглед на обстановката в рамките на Комитета, посочен в член 42. Този преглед се отнася както за ветеринарната обстановка, така и за оценката на вече направените или предстоящите разходи. В резултат от този преглед ново решение за финансовото участие на Общността, което може да надвишава 60-те %, предвидени в параграф 4, може да се приеме съгласно предвидената в член 42 процедура. Това решение определя разходите, които отговарят на изискванията, и равнището на финансовото участие на Общността. Освен това, по време на приемането на това решение могат да се определят всички необходими мерки, които съответната държава-членка трябва да приеме за гарантиране на успешна дейност, в частност други мерки, освен посочените в параграф 2.

6.   Въпреки това, чрез дерогация от параграф 4, специалното финансово участие на Общността в мерките, посочени в същия параграф, възлиза на 70 % до 1 януари 1995 г.

Член 12

Всяка мярка, за която Общността е взела решение за борба с шапа извън Общността, в частност взетите на основание член 6 и 8 мерки, може да получи финансова подкрепа от Общността.

Член 13

Мерките и правилата за изпълнение на мерките, посочени в член 12, обуславящите ги условия и равнището на финансовото участие на Общността се определят съгласно предвидената в член 42 процедура.

Член 14

Създаването на общностен резервен фонд от противошапни ваксини, предвиден в член 14, параграф 2 от Директива 85/511/ЕИО, може да получи общностна помощ.

Равнището на общностното участие и обуславящите го условия се определят съгласно предвидената в член 42 процедура.

Член 15

За предвидените в член 12, 13 и 14 мерки размерът на необходимите средства се определя всяка година в рамките на бюджетната процедура.

В случая, когато тежка епидемия от шап поражда съгласно настоящата глава разходи над определените в съответствие с първата алинея, Комисията приема в рамките на своите правомощия необходимите мерки или представя на бюджетния орган необходимите предложения, за да гарантира спазването на финансовите задължения, предвидени в член 11.

Мерките, предвидени в член 11, се считат за интервенция по смисъла на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 729/70.

Глава 3

Защита на животните

Член 16

Общността участва във въвеждането на информационна политика в областта на защитата на животните, включително:

създаването и разработването на система с подходяща база данни, предназначена за събиране и съхраняване на цялата информация за общностното законодателство за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели, защита на животните по време на превоз и защита на животните за клане, както и за разпространяване на такава информация на компетентните органи, на производителите и на потребителите,

провеждането на необходимите проучвания за подготовката и развитието на законодателството в областта на защитата на животните.

Член 17

Мерките, посочени в член 16, както и правилата за тяхното изпълнение, и равнището на финансовото участие на Общността се определят съгласно предвидената в член 41 процедура.

Член 18

За предвидените в настоящата глава мерки размерът на необходимите средства се определя всяка година в рамките на бюджетната процедура.

Глава 4

Технически и научни мерки

Член 19

Общността предприема или подпомага държавите-членки да предприемат необходимите технически и научни мерки за развитието на общностното законодателство във ветеринарната област.

Член 20

Мерките, посочени в член 19, както и правилата за тяхното изпълнение, и равнището на финансовото участие на Общността, се определят съгласно предвидената в член 41 процедура.

Член 21

За предвидените в настоящата глава мерки размерът на необходимите средства се определя всяка година в рамките на бюджетната процедура.

ДЯЛ II

Програма за ликвидиране и мониторинг на болестите по животните

Член 22

1.   Финансовото участие на Общността в ликвидиране на бруцелозата, туберкулозата и левкозата по говедата, без да се засягат разпоредбите на член 25, параграф 1, се определя със:

Директива 77/391/ЕИО,

Директива 82/400/ЕИО,

Решение 87/58/ЕИО.

2.   Финансовото участие на Общността в ликвидиране на заразната плевропневмония по говедата се определя с Решение 89/145/ЕИО.

Член 23

1.   Финансовото участие на Общността в ликвидиране на класическата чума по свинете се определя с Решение 80/1096/ЕИО.

2.   Финансовото участие на Общността в ликвидиране на африканската чума по свинете се определя със:

Решение 86/649/ЕИО;

Решение 86/650/ЕИО;

Решение 90/217/ЕИО на Съвета от 25 април 1990 г. относно финансовата помощ на Общността за ликвидиране на африканската чума по свинете в Сардиния (19).

3.   Финансовото участие на Общността в ликвидиране на бруцелозата по овцете се определя с Решение 90/242/ЕИО на Съвета от 21 май 1990 г. относно въвеждане на финансова мярка на Общността за ликвидиране на бруцелозата по овцете и козите (20).

4.   Финансовото участие на Общността в ликвидиране на инфекциозната хемопоетична некроза ще се определи до 31 декември 1990 г. в рамките на решение на Съвета относно въвеждане на финансова мярка на Общността за ликвидиране на инфекциозната хематопоетична некроза по сьомгата в Общността.

Член 24

1.   Въвежда се финансова мярка на Общността за ликвидиране и мониторинг на болестите, посочени в списъка в приложението. Този списък може да се допълва или изменя в зависимост от развитието на здравната обстановка в Общността с решение на Съвета, който се произнася с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.

2.   До 1 октомври 1990 г. Съветът, с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, определя общностните критерии, приложими за предвидената в параграф 1 мярка. Въпреки това, за болестите, за които Общността вече е определила общностните критерии, приложими за мярката, която трябва да бъде предприета, държавите-членки могат да представят на Комисията програма в съответствие с параграф 3 веднага след нотифициране на настоящото решение.

3.   При представянето на програма на Комисията съответната държава-членка предоставя цялата съответна финансова информация и посочва в частност общата прогнозна годишна сума за осъществяването на тази програма. Тази програма, евентуално променена след разглеждане от Комисията, се одобрява съгласно предвидената в член 41 процедура.

4.   За всяка програма равнището на финансовото участие на Общността и евентуалните обуславящи го условия се определят съгласно предвидената в член 41 процедура.

5.   Заявленията за плащане се отнасят за разходите, направени от съответната държава-членка през календарната година и се представят на Комисията до 1 юли на следващата година.

6.   Комисията се произнася за помощта след консултация с Комитета.

7.   Комисията извършва в сътрудничество с компетентните национални органи редовни проверки на място, за да се увери в прилагането на програмите, които се ползват от финансовото участие на Общността.

8.   Комисията редовно уведомява за това, най-малко веднъж годишно, държавите-членки в рамките на Комитета, на основа на сведенията, предоставени от органите на съответните държави-членки, които изпращат подробен доклад на Комисията заедно със заявленията за плащане, както и на основата на доклади, представени от експерти, които като действат от името на Общността и посочени от Комисията, са извършили проверки на място.

9.   Подробните правила за прилагането на настоящия член се определят съгласно предвидената в член 41 процедура.

Член 25

1.   Независимо от членове 22, 23 и 24, равнището на финансовото участие на Общността в програми за болестите, посочени в тези членове, се определя от Комисията съгласно предвидената в член 41 процедура на 50 % от направените в държавите-членки разходи за обезщетяване на собствениците за клането на животните поради съответната болест.

2.   По искане на държава-членка Комисията преразглежда в рамките на Постоянния ветеринарен комитет обстановката във връзка с болестите, обхванати от членове 22, 23 и 24. Това преразглеждане се отнася както за ветеринарната обстановка, така и за преценката на разходите, които вече са или ще бъдат поети. В резултат от това преразглеждане, всяко ново решение за финансовото участие на Общността, което може да надвишава 50 % от разходите, направени в държавите-членки за обезщетяване на животновъдите за клането на животните поради съответната болест, се приема съгласно предвидената в член 42 процедура.

По време на приемането на това решение могат да се определят всички необходими мерки за изпълнение от съответната държава-членка за гарантиране успеха на дейността.

Член 26

Прогнозната годишна помощ за сметка на бюджета на Общността в главата разходи в областта на земеделието се изчислява на 70 милиона ECU за мерките, предвидени в настоящия дял.

ДЯЛ III

ВЕТЕРИНАРНИ ПРОВЕРКИ

Член 27

Общността съдейства за повишаване ефикасността на режима на ветеринарните проверки:

като отпуска финансова помощ на координационни и референтни лаборатории,

като участва финансово в извършването на проверки, целящи предотвратяване на зоонозите,

като участва финансово в провеждането на новата стратегия в областта на контрола, произтичаща от изграждането на вътрешния пазар.

Глава 1

Координационни и референтни лаборатории

Член 28

1.   Всяка координационна и референтна лаборатория, определена като такава в съответствие с общностното ветеринарно законодателство и която изпълнява определените в него задължения и изисквания, може да получава финансова помощ от Общността.

2.   Правилата за отпускане на предвидените в параграф 1 помощи, обуславящите ги условия, както и техният размер се определят съгласно предвидената в член 41 процедура.

3.   За предвидените в настоящата глава мерки размерът на необходимите средства се определя всяка година в рамките на бюджетната процедура.

Глава 2

Проверки с цел предотвратяване на зоонозите

Член 29

Веднага след въвеждането на общностно законодателство за контрол на зоонозите държавите-членки могат в рамките на национален план, подлежащ на одобрение от Комисията съгласно предвидената в член 41 процедура, да поискат финансово участие на Общността в техния план за контрол.

Член 30

Когато представя на Комисията своя план за контрол, съответната държава-членка предоставя цялата подходяща финансова информация и посочва по-специално общия прогнозен размер на годишните разходи за изпълнение на плана.

Член 31

За всеки национален план за контрол равнището на финансовото участие на Общността и възможните условия, на които може да подлежи, се определят съгласно предвидената в член 41 процедура.

Член 32

За целите на настоящата глава се прилагат параграфи 5 — 8 от член 24.

Член 33

За предвидените в настоящата глава мерки размерът на необходимите средства се определя всяка година в рамките на бюджетната процедура.

Глава 3

Нова стратегия в областта на контрола

Член 34

1.   Всяка държава-членка изготвя програма за обмен на служители, които работят във ветеринарната област.

2.   Комисията заедно с държавите-членки, в рамките на Постоянния ветеринарен комитет, съгласува програмите за обмен.

3.   Държавите-членки приемат всички необходими мерки за осъществяването на съгласуваните програми за обмен.

4.   Всяка година в рамките на Комитета, на основата на доклад на държавите-членки, се прави преглед на изпълнението на програмите за обмен.

5.   Държавите-членки вземат под внимание придобития опит с оглед да подобрят и да задълбочат програмите за обмен.

6.   Финансова помощ от Общността може да се отпусне с цел съдействане за гладкото протичане на програмите за обмен, особено чрез допълнителни курсове за обучение, посочени в член 36, параграф 1. Равнището на финансовото участие на Общността и условията, на които то подлежи, се определят съгласно предвидената в член 41 процедура.

7.   За целите на настоящия член се прилагат членове 20 и 21.

Член 35

Разпоредбите на член 34, параграфи 6 и 7 се прилагат за програмите, които трябва да се създадат съгласно решението, предвидено в член 19 от Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (21), с цел да се организират ветеринарните проверки по външните граници за внасяните в Общността продукти от трети страни.

Член 36

1.   Комисията може пряко или чрез компетентните национални органи, да организира опреснителни курсове или срещи за персонала в държавите-членки, в частност за персонала, който отговаря за посочените в член 35 проверки.

2.   Правилата за организиране на предвидените в параграф 1 мерки и равнището на финансовото участие на Общността се определят от Комисията съгласно предвидената в член 41 процедура.

Член 37

1.   Въвеждането на системи за идентификация на животни и обявяване на болести съгласно законодателството за ветеринарните проверки при търговията с живи животни в Общността, с цел изграждането на вътрешния пазар, може да получава финансова подкрепа от Общността.

2.   Правилата за организиране на предвидената в параграф 1 мярка и равнището на финансовото участие от Общността се определят от Комисията след консултация с Комитета.

Член 38

1.   Ако от структурна или географска гледна точка държава-членка изпитва трудности с персонала или инфраструктурни трудности при осъществяването на новата стратегия за контрол, породена от изграждането на вътрешния пазар на живи животни и продукти от животински произход, тя може за един преходен период да получава финансово подпомагане от Общността, което постепенно се намалява.

2.   Съответната държава-членка представя на Комисията национална програма, придружена от цялата подходяща финансова информация, предназначена да подобри нейната система за контрол.

3.   За целите на настоящия член се прилагат член 24, параграф 3 и член 24, параграфи 5—8.

Член 39

За предвидените в настоящата глава мерки размерът на необходимите средства се определя всяка година в рамките на бюджетната процедура.

ДЯЛ IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 40

Членове 8 и 9 от Регламент (ЕИО) № 729/70 на Съвета от 21 април 1970 г. относно финансирането на общата селскостопанска политика (22), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 2048/88 (23), се прилагат mutatis mutandis.

Член 41

1.   В случаите, в които трябва да се следва определената в настоящия член процедура, Постоянният ветеринарен комитет, създаден с Директива 68/361/ЕИО (24), по-нататък наричан „Комитетът“, се сезира незабавно от председателя, по негова инициатива или по искане на държава-членка.

2.   Представителят на Комисията представя на Комитета проект на мерките, които да се приемат. Комитетът представя своето становище по проекта в срок, който председателят може да определи в зависимост от неотложността на въпроса. Становището се приема с мнозинството, предвидено в член 148, параграф 2 от Договора за приемане на решения, които Съветът взема по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в Комитета се претеглят по начина, определен в посочения по-горе член. Председателят не участва в гласуването.

3.

а)

Комисията приема предложените мерки, ако те са в съответствие със становището на Комитета.

б)

Ако предложените мерки не са в съответствие със становището на Комитета или ако не е представено никакво становище, Комисията незабавно представя на Съвета предложение за мерките, които трябва да се приемат. Съветът се произнася с квалифицирано мнозинство.

Ако в срок от три месеца, считано от датата на сезиране, Съветът не се е произнесъл, Комисията приема предложените мерки и незабавно ги прилага.

Член 42

1.   В случаите, в които трябва да се следва процедурата, определена в настоящия член, въпросите се отнасят незабавно до Комитета от председателя, по негова инициатива или по искане на държава-членка.

2.   Представителят на Комисията представя на Комитета проект на мерките, които да се приемат. Комитетът представя своето становище по проекта в срок от два дни. Становището се приема с мнозинството, определено в член 148, параграф 2 от Договора за приемане на решения, които Съветът взема по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в Комитета се претеглят по начина, описан в посочения по-горе член. Председателят не участва в гласуването.

3.

а)

Комисията приема предложените мерки, ако те са в съответствие със становището на Комитета.

б)

Ако предложените мерки не са в съответствие със становището на Комитета или ако не е представено никакво становище, Комисията незабавно представя на Съвета предложение за мерките, които трябва да се приемат. Съветът се произнася с квалифицирано мнозинство.

Ако в срок от петнадесет дни, считано от датата на сезиране, Съветът не се е произнесъл, Комисията приема предложените мерки и ги прилага незабавно.

Член 43

1.   Решение 77/97/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. за финансирането от Общността на някои неотложни мерки във ветеринарната област (25), последно изменено и допълнено с Регламент (ЕИО) № 3768/85, се отменя с действие от датата на съобщаване на настоящото решение.

Съгласно предвидената в член 41 процедура Комисията определя правилата за поемане на разходите за мерките за ваксиниране срещу африканската чума по конете, считано от 1 септември 1989 г.

2.   Въпреки това решенията за прилагане, приети въз основа на Решение 77/97/ЕИО, остават в сила.

Член 44

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 26 юни 1990 година.

За Съвета

Председател

M. O'KENNEDY


(1)  ОВ С 84, 2.4.1990 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 149, 18.6.1990 г.

(3)  ОВ С 168, 10.7.1990 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 14.

(5)  ОВ L 362, 31.12.1985 г., стр. 9.

(6)  ОВ L 173, 19.6.1982 г., стр. 18.

(7)  ОВ L 53, 25.2.1989 г., стр. 55.

(8)  ОВ L 325, 1.12.1980 г., стр. 5.

(9)  ОВ L 280, 3.10.1987 г., стр. 26.

(10)  ОВ L 382, 31.12.1986 г., стр. 5.

(11)  ОВ L 322, 7.11.1989 г., стр. 21.

(12)  ОВ L 382, 31.12.1986 г., стр. 9.

(13)  ОВ L 223, 2.8.1989 г., стр. 19.

(14)  ОВ L 24, 27.1.1987 г., стр. 51.

(15)  ОВ L 185, 15.7.1988 г., стр. 9.

(16)  ОВ L 255, 18.10.1968 г., стр. 23.

(17)  ОВ L 315, 26.11.1985 г., стр. 11.

(18)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 13.

(19)  ОВ L 116, 8.5.1990 г., стр. 24.

(20)  ОВ L 140, 1.6.1990 г., стр. 123.

(21)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(22)  ОВ L 94, 28.4.1970 г., стр. 13.

(23)  ОВ L 185, 15.7.1988 г., стр. 1.

(24)  ОВ L 255, 18.10.1968 г., стр. 23.

(25)  ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 78.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА БОЛЕСТИ

Група 1

Ендемични болести, подлежащи на мерки за борба и/или за ликвидиране, задължителни или доброволни, в стадото

Туберкулоза по говедата

Бруцелоза по говедата

Инфекциозен ринотрахеит по говедата (IBR)/Инфекциозен пустулозен вулвовагинит (IPV) (AI + ембрионни единици)

Бруцелоза по овцете и козите (B. melitensis)

Ензоотична левкоза по говедата

Болест на Ауески

Салмонела по пилетата

Салмонела по кокошките

Антракс

Меди/Висна и вирусен артрит и енцефалит по козите (CAEV)

Инфекциозен ринотрахеит по говедата (IBR)/Инфекциозен пустулозен вулвовагинит (IPV) (други видове животновъдство)

Болест на Джонс (паратуберкулоза)

Микоплазма галисептикум

Група 2

Зоонози или епизоотии, които не попадат в обхвата на други разпоредби

Бяс

Ехинококоза

Спонгиформна енцефалопатия по говедата (BSE) или друго бавноразвиващо се заболяване


Top