Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0258

Решение на Комисията от 10 май 1990 година за определяне на зоотехническите сертификати за чистопородни разплодни овце и кози, техните сперма, яйцеклетки и ембриони

OJ L 145, 8.6.1990, p. 39–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 224 - 233
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 224 - 233
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 80 - 88
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 80 - 88
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 80 - 88
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 80 - 88
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 80 - 88
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 80 - 88
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 80 - 88
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 80 - 88
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 80 - 88
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 4 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 4 - 12
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 7 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/258/oj

03/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

4


31990D0258


L 145/39

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 10 май 1990 година

за определяне на зоотехническите сертификати за чистопородни разплодни овце и кози, техните сперма, яйцеклетки и ембриони

(90/258/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 89/361/ЕИО на Съвета от 30 май 1989 г. относно чистопородните разплодни овце и кози (1), и по-специално член 6 от нея,

като има предвид, че член 6 от Директива 89/361/ЕИО предвижда, че Комисията трябва определи, в съответствие с процедурите, предвидени в член 8, зоотехническия сертификат, който може да бъде изискван от държавите-членки за търговията с чистопородни разплодни овце и кози , техните сперма, яйцеклетки и ембриони;

като има предвид, че е необходимо да се определят данните, които да бъдат включени в зоотехническия сертификат; като има предвид, че за практически цели следва да се предвидят образец на сертификата и условията, при които данните могат да бъдат попълнени в документите, придружаващи чистопородните разплодни овце и кози, техните сперма, яйцеклетки и ембриони;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по зоотехника,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Следните данни са предвидени в зоотехническия сертификат за чистопородни разплодни овце и кози:

издаващ орган,

наименование на родословната книга,

входящ номер в родословната книга,

дата на издаване,

система за идентификация,

идентификация,

дата на раждане,

порода,

пол,

име и адрес на животновъда,

име и адрес на собственика,

родословие:


Баща

Родословна книга №

Майка

Родословна книга №

Дядо

Родословна книга №

Дядо

Родословна книга №

Баба

Родословна книга №

Баба

Родословна книга №

2.   Резултатите от тестовете за продуктивността и актуализираните резултати (с посочване на произхода), от оценката на генетичната стойност на животното и на неговите родители и прародители, се посочват в сертификата, ако те са били проведени в съответствие с Решение 90/256/ЕИО на Комисията (2).

Член 2

Данните, посочени в член 1, могат да бъдат включени:

1.

в сертификат, съответстващ на образеца в приложение I;

2.

в документите, придружаващи чистопородните разплодни овце или кози , в който случай компетентният орган удостоверява, че данните, посочени в член 1, се съдържат в документите чрез следната формула:

„Долуподписаният удостоверява, че тези документи съдържат данните, посочени в член 1 от Решение 90/258/ЕИО на Комисията.“

Член 3

Следните данни се посочват в зоотехническия сертификат за сперма от чистопородни разплодни овце и кози:

всички данни, посочени в член 1, отнасящи се до мъжкоот животно донор и, в случаите на млечни породи, неговата кръвна група или резултатите от тест, които дават еквивалентни научни гаранции,

информация, позволяваща идентифициране на спермата, датата на вземането ѝ и името и адреса на центъра за събиране на спермата и на получателя.

Член 4

Данните, посочени в член 3, могат да се съдържат:

1.

в сертификат, съответстващ на образеца в приложение II;

2.

в документи, придружаващи спермата от чистопородните разплодни овце или кози, в който случай компетентният орган удостоверява, че данните, посочени в член 3, се съдържат в документите чрез следната формула:

„Долуподписаният удостоверява, че тези документи съдържат данните, посочени в член 3 от Решение 90/258/ЕИО на Комисията.“

Член 5

1.   Следните данни се посочват в зоотехническия сертификат за яйцеклетки от чистопородни разплодни овце и кози:

всички данни, посочени в член 1, отнасящи се до донора овца и коза,

информация, която позволява идентификация на яйцеклетките, дата на събирането им и името и адреса на център за събиране на яйцеклетки и на получателя.

2.   Когато има повече от една яйцеклетка в пайета, това трябва да бъде ясно посочено, а всички яйцеклетки трябва да имат едни и същ произход.

Член 6

Данните, посочени в член 5, могат да се съдържат:

1.

в сертификат, съответстващ на образеца в приложение III;

2.

в документи, придружаващи яйцеклетките от чистопородните разплодни овце или кози, в който случай компетентният орган удостоверява, че данните, посочени в член 5, се съдържат в документите чрез следната формула:

„Долуподписаният удостоверява, че тези документи съдържат данните, посочени в член 5 от Решение 90/258/ЕИО на Комисията.“

Член 7

1.   Следните данни се посочват в зоотехническия сертификат за ембриони от чистопородни разплодни овце и кози:

всички данни, посочени в член 1 относно женското животно донор и всички данни, посочени в първото тире от член 3, отнасящи се до мъжкото животно донор,

информация, която позволява идентификация на ембрионите, дата на осеменяване или оплождане, датата на събиране и името и адреса на центъра за събиране на ембриони и на получателя.

2.   Когато има повече от един ембрион в пайета, това трябва да бъде ясно посочено, а всички ембриони трябва да имат едни и същ произход.

Член 8

Данните, посочени в член 7, могат да се съдържат:

1.

в сертификат, съответстващ на образеца в приложение IV;

2.

в документи, придружаващи ембрионите от чистопородните разплодни овце или кози, в който случай компетентният орган удостоверява, че данните, посочени в член 7, се съдържат в документите чрез следната формула:

„Долуподписаният удостоверява, че тези документи съдържат данните, посочени в член 7 от Решение 90/258/ЕИО на Комисията.“

Член 9

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 10 май 1990 година.

За Комисията

Ray MAC SHARRY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 153, 6.6.1989 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 145, 8.6.1990 г., стр. 35.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Image

Image


Top