Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0212

Решение на Съвета от 23 април 1990 година за изменение на Решение 77/271/Евратом за прилагане на Решение 77/270/Евратом за упълномощаване на Комисията да отпуска заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали

OJ L 112, 3.5.1990, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 10 Volume 001 P. 63 - 63
Special edition in Swedish: Chapter 10 Volume 001 P. 63 - 63
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 24 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 24 - 24
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 24 - 24
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 24 - 24
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 24 - 24
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 24 - 24
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 24 - 24
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 24 - 24
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 24 - 24
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 24 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 24 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 6 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/212/oj

10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

24


31990D0212


L 112/26

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 23 април 1990 година

за изменение на Решение 77/271/Евратом за прилагане на Решение 77/270/Евратом за упълномощаване на Комисията да отпуска заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали

(90/212/Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Решение 77/270/Евратом на Съвета от 29 март 1977 г. за упълномощаване на Комисията да отпуска заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали (1), и по-специално член 1 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че общата стойност на извършените сделки достигна сумата от ECU 2 800 милиона, както се предвижда в Решение 77/271/Евратом (2), последно изменено с Решение 85/537/Евратом (3);

като има предвид, че атомната енергия представлява голяма част от общия размер на енергийните доставки в Общността и в този отрасъл трябва да се направят значителни инвестиции, както на етапа на производството от гледна точка на изискванията за безопасност и сигурност, така и в последващите производството етапи, особено с оглед на преработването и съхраняването на отпадъците;

като има предвид, че съгласно придобития опит е желателно общият размер на кредитите да се увеличи с ECU 1 000 милиона, представляващи общия размер на заемите, които Комисията е упълномощена да договаря от името на Европейската общност за атомна енергия;

като има предвид, че Решение 77/271/Евратом следва да бъде съответно изменено,

РЕШИ:

Член единствен

Член единствен на Решение 77/271/Евратом се заменя със следния текст:

„Член единствен

Заемите, предвидени в член 1 от Решение 77/270/Евратом, могат да се договарят за суми, чийто общ размер на главницата не може да надхвърля равностойността на ECU 4 000 милиона.

Когато общата стойност на извършените сделки достигне ECU 3 800 милиона, Комисията информира Съвета, който единодушно, по предложение на Комисията взема решение за определяне на нов размер във възможно най-кратки срокове.“

Съставено в Люксембург на 23 април 1990 година.

За Съвета

Председател

А. REYNOLDS


(1)  ОВ L 88, 6.4.1977 г., стр. 9.

(2)  ОВ L 88, 6.4.1977 г., стр. 11.

(3)  ОВ L 334, 12.12.1985 г., стр. 23.


Top