Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981D0121

Решение на Съвета от 3 март 1981 година за отпускане на дневни пари и възстановяване на пътни разходи на членовете на Икономическия и социален комитет, техните заместници и експертите

OJ L 67, 12.3.1981, p. 29–29 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 006 P. 61 - 61
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 006 P. 61 - 61
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 002 P. 13 - 14
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 002 P. 13 - 14
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 108 - 108
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 108 - 108
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 108 - 108
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 108 - 108
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 108 - 108
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 108 - 108
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 108 - 108
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 108 - 108
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 108 - 108
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 38 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 38 - 38
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 3 - 3

No longer in force, Date of end of validity: 14/10/2013; отменен от 32013D0471 . Latest consolidated version: 01/01/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/121/oj

01/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

38


31981D0121


L 067/29

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 3 март 1981 година

за отпускане на дневни пари и възстановяване на пътни разходи на членовете на Икономическия и социален комитет, техните заместници и експертите

(81/121/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Единен съвет и Единна комисия на Европейските общности, и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че трябва да се установят процедури за отпускане на дневни пари и за възстановяване на пътни разходи на членовете на Икономическия и социален комитет, на техните заместници и експертите по смисъла на процедурния правилник на Икономическия и социален комитет от 13 юни 1974 г. (1), изменен на 22 юли 1980 г. (2),

РЕШИ:

Член 1

Членовете на Икономическия и социален комитет, техните заместници и експертите имат право на дневни пари за дни, прекарани в срещи или пътуване, и право на възстановяване на пътни разходи в съответствие с разпоредбите по-долу.

Член 2

Дневните пари за ден, прекаран в срещи, са в размер на:

3 300 Bfrs за членове,

2 475 Bfrs за заместници и експерти.

Член 3

1.   Взетото предвид време за възстановяване на средства за дни, прекарани в пътуване, се определя въз основа на постоянна ставка за пътувания за завръщане в съответствие със следното изчисление:

три четвърти ден за разстояние над 100 километра и под 200 километра,

един ден за разстояние над 200 километра и под 500 километра,

един ден и половина за разстояние над 500 километра и под 1 000 километра,

два дни за разстояние над 1 000 километра.

2.   Средствата за време, прекарано в пътуване, обаче продължават да се възстановяват по ставките, използвани съгласно финансовите правила на Икономическия и социален комитет, които са в сила към 1 март 1981 г., дотогава, докато описаният в параграф 1 метод на изчисление позволи да се достигне същото ниво на възстановените суми.

Член 4

1.   Пътните разходи се възстановяват в съответствие с финансовите правила на Икономическия и социален комитет, които са в сила към 1 март 1981 г., като се разбира, че заместниците се ползват със същите права, както членовете и експертите.

2.   Разходите за пътуване със самолет на членовете, техните заместници и експертите обаче се възстановяват въз основа на цената на билета за туристическа класа, освен в случаите на пътуване на официална мисия на председателя, от една страна, и на заместник-председателя, от друга страна, които имат правото да им бъде възстановена сумата за билет първа класа.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила на 1 март 1981 г.

Съставено в Брюксел на 3 март 1981 година.

За Съвета

Председател

G. M. V. van AARDENNE


(1)  ОВ L 228, 19.8.1974 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 366, 31.12.1980 г., стр. 30.


Top