Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980D0156

Рeшeниe на Съвeта от 21 януари 1980 година за създаване на Консултативен комитет за обучение на акушерки

OJ L 33, 11.2.1980, p. 13–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 01 Volume 002 P. 142 - 143
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 100 - 101
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 100 - 101
Special edition in Finnish: Chapter 16 Volume 001 P. 45 - 46
Special edition in Swedish: Chapter 16 Volume 001 P. 45 - 46
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 97 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 97 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 97 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 97 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 97 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 97 - 98
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 97 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 97 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 97 - 98
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 34 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 34 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 10 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/156/oj

01/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

34


31980D0156


L 033/13

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РEШEНИE НА СЪВEТА

от 21 януари 1980 година

за създаване на Консултативен комитет за обучение на акушерки

(80/156/EИО)

СЪВEТЪТ НА EВРОПEЙСКИТE ОБЩНОСТИ,

като взе предвид договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид проекторешението, представено от Комисията,

като има предвид, че в своята Резолюция от 6 юни 1974 г. относно взаимното признаване на дипломи, свидетелства и други документи за официална квалификация Съветът се произнесе в полза на създаването на консултативни комитети;

като има предвид, че е важно да се гарантира едно качествено съизмеримо ниво на образование в контекста на взаимното признаване на дипломи, свидетелства и други документи за официална квалификация по акушерство;

като има предвид, че за да се допринесе за постигането на тази цел, е желателно да се създаде консултативен комитет, който да съветва Комисията,

РEШИ:

Член 1

Към Комисията се създава Консултативен комитет за обучение на акушерки, наричан по-долу „Комитетът“.

Член 2

1.   Задачата на Комитета е да допринася за гарантирането на качествено съизмеримо обучение на акушерките в Общността.

2.   Той изпълнява тази задача, по-специално, чрез следните средства:

обмен на изчерпателна информация за методите на обучение и за съдържанието, нивото и структурата на теоретичните и практическите курсове, предвидени в държавите-членки,

обсъждане и консултации с цел разработване на общ подход към стандартите, които да бъдат постигнати при обучението на акушерки и когато е подходящо, за структурата и съдържанието на такова обучение,

преразглеждане на приспособяването на гореспоменатото обучение към развитието на акушерската практика, на медицинската и социалната наука и на преподавателските методи.

3.   Комитетът съобщава на Комисията и държавите-членки становищата и препоръките си, включително, когато сметне за подходящо, предложенията за изменения, които трябва да бъдат направени в членовете, отнасящи се до обучението на акушерките, в Директиви 80/154/EИО (1) и 80/155/EИО (2).

4.   Комитетът също така съветва Комисията по всеки въпрос, който Комисията отнася до него във връзка с обучението на акушерки.

Член 3

1.   Комитетът се състои от трима експерти от всяка държава-членка, както следва:

един експерт, практикуващ професията,

един експерт от институциите, отговарящи за обучението на акушерки,

един експерт от компетентните власти на държавата-членка.

2.   Всеки член има заместник. Заместниците присъстват на заседанията на Комитета.

3.   Членовете и заместниците, посочени в параграфи 1 и 2, се определят от държавите-членки. Членовете, посочени в параграф 1, първо и второ тире, и техните заместници се определят по предложение на практикуващите акушерската професията и на институциите, отговорни за обучението на акушерки. Така посочените членове и заместници се назначават от Съвета.

Член 4

1.   Мандатът на членовете на Комитета е три години. След изтичане на мандата членовете на Комитета запазват постовете си, докато не бъдат сменени или преназначени.

2.   Мандатът на даден член може да бъде прекратен преди изтичането на тригодишния период при подаване на оставка, смърт или заместването му с друго лице в съответствие с процедурата, предвидена в член 3. Така назначеният заместник изпълнява длъжността за остатъка от мандата.

Член 5

Комитетът избира измежду членовете си председател и двама заместник-председатели. Той приема свой процедурен правилник. Дневният ред на заседанията се изработва от председателя на Комитета след консултации с Комисията.

Член 6

Комитетът може да създава работни групи, да кани и да допуска наблюдатели или експерти, които да го подпомагат при специфични аспекти на работата му.

Член 7

Секретариатът на Комитета се осигурява от Комисията.

Съставено в Брюксел на 21 януари 1980 година.

За Съвета

Председател

G. MARCORA


(1)  ОВ L 33, 11.2.1980 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 33, 11.2.1980 г., стр. 8.


Top