Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975D0320

Решение на Съвета от 20 май 1975 година за създаване на Фармацевтичен комитет

OJ L 147, 9.6.1975, p. 23–23 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 102 - 102
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 102 - 102
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 108 - 108
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 108 - 108
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 74 - 74
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 74 - 74
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 74 - 74
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 74 - 74
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 74 - 74
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 74 - 74
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 74 - 74
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 74 - 74
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 74 - 74
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 23 - 23
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 23 - 23
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 10 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1975/320/oj

01/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

23


31975D0320


L 147/23

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 май 1975 година

за създаване на Фармацевтичен комитет

(75/320/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че осъществяването на мерките, приети от Съвета, по отношение на сближаването на законодателството в областта на патентовани медицински продукти за хуманна употреба може да постави за обсъждане проблеми, които следва да бъдат разглеждани съвместно;

като има предвид, че за тази цел следва да се създаде комитет, който да се председателства от представител на Комисията и с членове — представители на администрациите на държавите-членки,

РЕШИ:

Член 1

Към Комисията се създава комитет, наречен „Фармацевтичен комитет“.

Член 2

Без да се засягат задачите на Комитета за патентовани медицински продукти, посочен в член 8 от Втора директива 75/319/ЕИО на Съвета от 20 май 1975 г. за сближаване на разпоредбите, предвидени със законов, подзаконов или административен акт, отнасящи се до патентованите медицински продукти (1), задачите на настоящия комитет са да разглежда:

всички въпроси, отнасящи се до приложението на директивите за патентовани медицински продукти, които поставени за обсъждане от председателя на Комитета по негова собствена инициатива или по молба на представител на държава-членка;

всеки друг въпрос от областта на патентованите медицински продукти, повдигнат от председателя по негова собствена инициатива или по молба на представител на държава-членка.

Комисията се консултира с Комитета при изготвяне на предложения за директиви в областта на патентовани медицински продукти и по-специално, когато, при наличие на основание за това, разглежда евентуални изменения на Директива 65/65/ЕИО на Съвета от 26 януари 1965 г. за сближаване на разпоредбите, предвидени със законов, подзаконов или административен акт, отнасящи се до патентованите медицински продукти (2).

Член 3

1.   Комитетът се състои от старши експерти по обществено здраве от администрациите на държавите-членки, като всяка държава-членка има един представител.

2.   Всеки представител има един заместник. Заместникът има право да присъства на заседанията на комитета.

3.   Комитетът се председателства от представител на Комисията.

Член 4

Комитетът приема свой процедурен правилник.

Съставено в Брюксел на 20 май 1975 година.

За Съвета

Председател

R. RYAN


(1)  ОВ L 147, 9.6.1975 г., стр. 13.

(2)  ОВ 22, 9.2.1965 г., стр. 369/65.


Top