Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31958R0001

Регламент № 1 за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност

OJ 17, 6.10.1958, p. 385–386 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1952-1958 P. 59 - 59
English special edition: Series I Volume 1952-1958 P. 59 - 59
Greek special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 14 - 14
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 8 - 8
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 8 - 8
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 001 P. 14 - 14
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 001 P. 14 - 14
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 3 - 3

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(1)/oj

01/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


31958R0001


P 017/385

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ № 1

за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,

като взе предвид член 217 от Договора, по силата на който Съветът с единодушие определя езиковия режим на институциите на Общността, без да се засягат разпоредбите, предвидени в процедурния правилник на Съда на Европейските общности,

като има предвид, че всеки от четирите езика, на които е изготвен Договорът, е признат за официален език в една или няколко държави-членки на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Официалните и работните езици на институциите на Общността са италиански, немски, нидерландски и френски.

Член 2

Текстовете, адресирани до институциите от страна на държава-членка или от лице, попадащо под юрисдикцията на държава-членка, се изготвят по избор от подателя на един от официалните езици. Отговорът се изготвя на същия език.

Член 3

Текстовете, адресирани от институциите до държава-членка или до лице, попадащо под юрисдикцията на държава-членка, се изготвят на езика на тази държава.

Член 4

Регламентите и другите общи текстове с всеобщо приложение се изготвят на четирите официални езика.

Член 5

Официалният вестник на Общността се издава на четирите официални езика.

Член 6

Институциите могат да определят реда и условията за прилагане на този езиков режим във вътрешните се правилници.

Член 7

Езиковият режим на процедурата на Съда на Европейските общности се определя в неговия процедурен правилник.

Член 8

Когато в държава-членка има няколко официални езика, по искане на заинтересованата държава ще се използва езикът, определен съгласно общите правила, произтичащи от законодателството на тази държава.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 април 1958 година.

За Съвета

Председател

V. LAROCK


Top