Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004A1124(01)

Протокол относно определяне, за периода от 3 декември 2003 г. до 2 декември 2007 г., на риболовните възможности и финансовата компенсация, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и правителството на Мавриций относно риболова във водите на Мавриций

OJ L 348, 24.11.2004, p. 3–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 273 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 273 - 283

No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2004/2003/oj

04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

273


22004A1124(01)


L 348/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ПРОТОКОЛ

относно определяне, за периода от 3 декември 2003 г. до 2 декември 2007 г., на риболовните възможности и финансовата компенсация, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и правителството на Мавриций относно риболова във водите на Мавриций

Член 1

1.   По силата на член 2 от споразумението, за период от четири години, считано от 3 декември 2003 г., се предоставят следните риболовни възможности:

риболовни кораби за мрежов улов на риба тон: лицензии за 41 кораба;

риболовни кораби за надводен риболов на дълго влакно: лицензии за 49 кораба;

кораби за риболов на влакно: лицензии за 25 бруто регистър тона (GRT)/месечно на средногодишна основа.

2.   Само кораби, регистрирани в Общността, които притежават валидна лицензия, издадена съгласно настоящия протокол и в съответствие с формалностите, описани в приложението, могат да получат разрешение за извършване на риболов в риболовната зона на Мавриций.

Член 2

1.   Финансовата компенсация, посочена в член 6 от споразумението, за гореспоменатия период е фиксирана на 487 500 EUR годишно.

2.   Тази компенсация покрива общото тегло на улова в размер на 6 500 тона улов годишно от водите под суверенитета на Мавриций. Ако годишният обем на улова от борда на кораби на Общността във водите на Мавриций надвишава това количество, посочената по-горе компенсация се увеличава пропорционално в размер на 75 EUR за всеки допълнителен тон улов. Въпреки това общият размер на финансовата компенсация, която следва да бъде изплатена от Общността за улова на риба тон и подобни на риба тон видове, не може да надвишава двойния размер на сумата, посочена в параграф 1.

3.   Първата част от финансовата компенсация, равняваща се на 292 500 EUR годишно, се изплаща по сметка на името на Държавната хазна и впоследствие се превежда на Делегацията на Комисията на Европейските общности в Мавриций след влизането в сила на настоящия протокол. Първата вноска подлежи на плащане не по-късно от 1 юни 2004 г., а останалите — под формата на равни годишни вноски до датата на подписването на протокола през съответната година. Определянето на предназначението, за което компенсацията ще бъде изразходвана, е от изключителната компетентност на Мавриций.

4.   Втората част от финансовата компенсация, равняваща се на 195 000 EUR годишно, е предназначена за финансиране на мерките, посочени в член 3 от настоящия протокол.

Член 3

1.   С оглед на осигуряването на развитието на устойчив и отговорен риболов, двете страни, в техен общ интерес, ще развиват взаимно сътрудничество с насърчителна цел, по-конкретно за повишаване на осведомеността относно рибните и биологичните ресурси, контрола над рибарството, развитието на непромишления риболов, риболовните общности и обучението.

2.   Изложените по-долу мерки се финансират със средствата от втората част от финансовата компенсация, в размер на 195 000 EUR годишно, разпределени както следва:

а)

150 000 EUR за научни и технически програми за подобряване на разбирането и управлението на риболовните дейности и на живите ресурси в риболовната зона на Мавриций;

б)

30 000 EUR за отпускане на безвъзмездни суми за образование и за провеждане на практически курсове на обучение в различните научни, технически и икономически области, свързани с риболова, и участие в международни срещи по въпросите на рибарството;

в)

15 000 EUR за мониторинг, контрол и надзор, в това число за Системата за мониторинг на кораби (Vessel Monitoring System — VMS).

3.   Сумите, посочени в параграф 2, букви а) и в), се предоставят на разположение на Министерството на Мавриций, което отговаря за рибарството, след като на Комисията бъде предадено подробна годишна програма, включително график, и очакваните цели на специфичните дейности, които ще бъдат предприети за всяка отделна мярка, не по-късно от 1 юни 2004 г. за първата година и до 1 април за следващите години. Сумите се изплащат по банкова сметка на името на Държавната хазна и впоследствие се превеждат на Делегацията на Комисията в Мавриций след влизането в сила на настоящия протокол.

4.   Посочената в буква б) на параграф 2 сума се предоставя на разположение на Министерството на Мавриций, отговарящо за рибарството, и при употребата ѝ се изплаща по банковите сметки на компетентните органи на Мавриций.

5.   Министерството на Мавриций, отговарящо за рибарството, предава подробен годишен отчетен доклад относно приложението на тези мерки и постигнатите резултати в Делегацията на Комисията в Мавриций, не по-късно от три месеца след датата на подписването на протокола през съответната година. Комисията си запазва правото да изисква допълнителна информация за тези резултати от държавния орган на Мавриций, отговарящ за рибарството, и да преглежда извършените във връзка с тях плащания в светлината на действителното изпълнение на мерките.

Член 4

В случай, че Европейската общност не извърши навреме което и да било от плащанията, посочени в членове 2 и 3, Мавриций има право да прекрати приложението на настоящия протокол.

Член 5

Когато риболовните дейности в риболовната зона на Мавриций са възпрепятствани от непреодолими обстоятелства, които не се дължат на природни явления, Европейската общност има право да прекрати изплащането на финансовия принос след предварителни консултации, когато е възможно, между двете страни по протокола, в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 8 от споразумението.

Изплащането на финансовия принос се подновява веднага след като обстановката се нормализира и след проведена консултация между двете страни по протокола в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 8 от споразумението, с която е постигнато съгласие, че обстановката позволява подновяване на обичайните риболовни дейности.

Валидността на издадените лицензии на кораби на Общността съгласно член 4 от споразумението се удължава със срок, равен на продължителността на периода, през който са били преустановени риболовните дейности.

Член 6

С настоящата разпоредба приложението към Споразумението между Европейската икономическа общност и Правителството на Мавриций относно риболова във водите на Мавриций се отменя и се заменя с приложението към настоящия протокол.

Член 7

Настоящият протокол и приложението към него влизат в сила в деня на подписването му.

Прилага се от 3 декември 2003 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия за извършване на риболовни дейности от кораби на Общността във водите на Мавриций

1.   Заявление за издаване на лицензия и формалности при издаването ѝ

Процедурата за подаване на заявления и издаване на лицензии, разрешаващи на корабите на Общността да извършват риболов във водите на Мавриций, е следната:

а)

Комисията подава пред компетентния орган в Мавриций, посредством Делегацията на Европейската комисия в Мавриций, заявление за издаване на лицензия, попълнено от собственика на кораба, за всеки отделен кораб, с който ще се извършва риболов съгласно настоящото споразумение, най-малко 20 дни преди началната дата, от която започва срокът на валидност на лицензията, посочен в заявлението. Заявлението се попълва на бланки, предвидени за тази цел от властите в Мавриций, образец от които е приложен като допълнение 1.

б)

Всяка лицензия се издава на корабособственика за един посочен от него кораб. По искане на Комисията, лицензията за даден кораб може, а в случай на непреодолима сила се заменя с лицензия за друг кораб, плаващ под флага на Общността.

в)

Властите на Мавриций предават издадените лицензи на Делегацията на Комисията в Мавриций.

г)

Лицензионният документ трябва да бъде държан на борда на кораба по всяко време. Въпреки това при получаването на нотификацията за извършено авансово плащане, изпратено от Комисията до компетентния орган на Мавриций, корабът се включва в списък, който се нотифицира на органите в Мавриций, упражняващи контрол над рибарството. До получаването на лицензионния документ от него може да бъде получено копие по факс:, което се съхранява на борда на кораба и служи за основание за извършване на риболов до доставянето на борда на лицензионния документ.

д)

Преди датата на влизане в сила на протокола, компетентният орган на Мавриций съобщава договореностите за плащания на лицензионните такси и по-специално пълните данни за банковата сметка и валутата, които следва да бъдат използвани.

е)

Корабособствениците излъчват и назначават свой агент, който пребивава постоянно в Мавриций и чиито пълномощия включват представителство на корабособствениците във всякакви съдебни процеси. Корабособствениците нотифицират властите на Мавриций за името и адреса на техния агент.

2.   Валидност на лицензиите и заплащане на такси

1.   Авансови плащания

За корабите за мрежов улов на риба тон и кораби за повърхностен риболов на дълго влакно валидността на лицензиите е една година. Лицензиите са подновяеми.

Таксата се определя в размер на 25 EUR за тон улов от водите на Мавриций.

За риболовни кораби за мрежов улов на риба тон лицензите се издават при авансово плащане на годишна сума в размер на 2 000 EUR на кораб, равняваща се на таксите за 80 тона годишен улов във водите на Мавриций.

За риболовни кораби за повърхностен риболов на дълго влакно лицензиите се издават при авансово плащане в полза на Мавриций на годишна сума в размер на 1 550 EUR за кораби с капацитет, по-голям от 150 GRT, и 1 100 EUR за кораби с капацитет 150 GRT или по-малък. Тези суми съответстват на дължимите такси съответно за 62 тона и 44 тона годишен улов във водите на Мавриций.

За кораби за риболов на влакно лицензиите са валидни в срок от три, шест или дванадесет месеца. Таксата се определя според капацитета в бруто тонове, както следва: 80 EUR годишно на един бруто тон pro rata temporis.

2.   Заключително становище

За корабите за мрежов улов на риба тон и корабине за повърхностен риболов на дълго влакно в края на всяка календарна година Европейската комисия съставя заключително становище за дължимите такси за изтичащата риболовна година въз основа на заявленията за улова, подадени от корабособствениците и потвърдени от научните институти, компетентни да удостоверяват верността на статистиката за улова, като IRD (Office for Research and Revelopment), IFREMER (Institut Français de Recherche et d'Exploitation de la Mer), IEO (Spanish Oceanographic Institute), IPIMAR (Instituto Nacional des Pescas e do Mar) или всяка международна риболовна организация от района на Индийския океан, която бъде посочена от компетентния орган на Мавриций.

Заключителното становище се нотифицира на властите на Мавриций не по-късно от 15 март на следващата година. Компетентният орган на Мавриций реагира на него по съответен начин в рамките на 30 дни от нотифицирането. След това становището се нотифицира и на корабособствениците.

Корабособствениците изпълняват своите финансови задължения до 30 дни от получаването на становището.

Ако размерът на дължимата сума за действително извършените риболовни дейности е по-малък от авансовото плащане, съответният остатък до размера на по-голямата сума не подлежи на възстановяване на корабособственика.

3.   Претоварване на улова от един на друг кораб

Корабите могат да претоварват на друг кораб своя улов в Мавриций съобразно интересите си.

За всички претоварвания на улов от едно на друго плавателно средство в пристанищата на Мавриций органите на Мавриций се нотифицират 48 часа предварително.

4.   Декларации за улов

Корабите, получили разрешение за риболов във водите на Мавриций съгласно споразумението, нотифицират водената от тях статистика за улова пред властите на Мавриций, заедно с копие от нея до Делегацията на Комисията в Мавриций, по описаната по-долу процедура.

Корабите за мрежов улов на риба тон попълват риболовен дневник по образеца в допълнение 2. Корабите за повръхностен риболов на дълго влакно попълват риболовен дневник по образеца в допълнение 3. Корабите за риболов на влакно попълват риболовен дневник по образеца в допълнение 4.

Риболовните дневници трябва да се попълват четливо и да бъдат подписани от капитана на кораба или от представителя на асоциацията на корабособствениците. Освен това, дневниците се попълват за всички плавателни средства, получили лицензии, дори ако не са извършвали улов.

Риболовните дневници се изпращат на компетентния орган на Мавриций не по-късно от 45 дни след изтичането на всяка риболовна кампания.

5.   Съобщаване

Най-малко един час преди навлизане и/или напускане на водите на Мавриций и на всеки три дни по време на риболов във водите на Мавриций, корабите с капацитет над 50 GRT съобщават по радиостанция (името, позивната и честотата, на която се посочват в лицензията) или по факс: (№ 230-208-1929), или по електронна поща (fish@intnet.mu) своето местонахождение и обема на улова на борда им.

6.   Наблюдатели

По искане на органите на Мавриций, всеки кораб с капацитет над 50 GRT приема на борда си наблюдател, назначен от тези органи. Наблюдателят разполага с всички необходими пособия за изпълнение на неговите задължения, както е изложено по-долу, включително има достъп до определени места и документи. Присъствието му на борда на кораба не трябва да надвишава времетраенето, необходимо за изпълнение на неговите задължения. На борда на кораба му се предоставя офицерско звание.

По време на престоя му на борда на наблюдателя се осигурява подходяща храна и помещение за преспиване. Заплатата и вноските за социално осигуряване на наблюдателя се покриват от органите на Мавриций.

Пристанището, от което наблюдателят се качва на кораб, както и условията, регламентиращи неговото качване, се определят по взаимно споразумение между корабособственика или неговия агент и органите на Мавриций.

В случай че кораб, на борда на който се намира наблюдател от Мавриций, напусне водите на Мавриций, ще бъдат предприети всички необходими стъпки, за да се гарантира връщането на наблюдателя в Мавриций възможно най-скоро, на разноски на корабособственика.

Съответният корабособственик, посредством своя агент, изплаща на правителството на Мавриций по 14 EUR за всеки ден, прекаран от наблюдателя на борда на кораба в риболовната зона на Мавриций.

След качването му на кораба наблюдателят:

наблюдава риболовните дейности на кораба,

удостоверява местоположението на кораба, извършващ риболовни дейности,

отбелязва използваните риболовни уреди и техните принадлежности,

удостоверява данните за улова в риболовната зона на Мавриций, вписани в риболовния дневник,

съставя отчет за дейността, който се предава на компетентния орган в Мавриций.

По време на престоя му на борда на кораба наблюдателят:

трябва да предприеме всички подходящи стъпки, за да се увери, че условията, при които е приет на борда, както и неговото присъствие на борда, не нарушава или възпрепятства риболовните дейности,

трябва да опазва материалите и оборудването на борда и да запази конфиденциалността на всички документи, принадлежащи на кораба.

7.   Инспекция

Всяко друго длъжностно лице от Мавриций, отговарящо за извършване на инспекция и мониторинг, се допуска на борда на кораба и му се оказва съдействие при изпълнението на неговите задължения.

8.   Назначаване на моряци

Във флота на ЕО ще постъпят на работа 10 моряка от Мавриций.

При постъпването на работа на местни моряци в кораб под флага на ЕО, собственикът на кораба или неговият агент сключва трудов договор със съответния моряк и/или съюза на работниците, в който той членува, или с представителя на моряка пред компетентните органи на Мавриций. Тези договори гарантират на моряците възможността да се възползват от действащия в тяхната страна режим на социално осигуряване, включително застраховане на живота, здравето и срещу злополука. Условията на възнаграждението на местните моряци не могат да бъдат по-неблагоприятни от приложимите условия спрямо местните екипажи и в никакъв случай не могат да бъдат по-неблагоприятни от възприетите стандарти на МОТ.

По един екземпляр от трудовия договор се предоставя на подписалите го страни и на органите на Мавриций.

В случай, че трудовият договор е сключен с агент на собственика на кораба, в него се посочва името на собственика на кораба и държавата на флага.

Собственикът на кораба гарантира на местните моряци, постъпили на работа при него, условия на живот и работа на борда, подобни на условията, предоставени на моряците от ЕО.

В случай на недопускане на местен моряк на работа на борда на кораб, корабособственикът изплаща еднократна сума, равняваща се на заплатата на недопуснатия на работа моряк за периода на продължителност на риболовната кампания във водите на Мавриций. В случай, че риболовната кампания продължи по-малко от месец, корабособствениците ще трябва да платят сумата, съответстваща на едномесечната заплата на моряка.

9.   Риболовни зони

За да бъде избегнато всякакво противопоказно въздействие върху маломащабните рибарски дейности в Мавриций, риболовът с кораби за мрежов улов на риба тон и с кораби за риболов на дълго влакно, плаващи под флага на Общността, не е разрешен в разстояние от 15 морски мили, измерени от базовата линия, нито в радиус от 3 морски мили около всяко приспособление за събиране на риба, поставено от Мавриций, чиито географски координати се съобщават на представителите или агентите на корабособствениците.

Корабите за риболов на влакно имат право да извършват риболов само в традиционните за тях места за риболов, а именно — Суданското крайбрежие и Източносуданското крайбрежие.

10.   Доставки на риба тон за местната консервна промишленост

Корабите за улов на риба тон, плаващи под флага на Общността, полагат усилия да продават част от техния улов на риба тон за целите на консервната промишленост на Мавриций на цена, фиксирана по взаимно споразумение между собствениците на кораби от Общността и собствениците на заводи за консервиране на риба тон от консервната промишленост на Мавриций.

11.   Санкции

Независимо от която и да било санкция по силата на вътрешното право на Мавриций, неспазването на някое от предвидените условия в протокола и настоящото приложение или в който и да било съотносим закон на Мавриций може да бъде санкционирано чрез прекратяване, отнемане или неподновяване на риболовните лицензии на въпросния кораб. Преди да бъде наложена някоя от тези санкции, органите на Мавриций преценяват с необходимата прецизност тежестта на нарушението и прилагат принципа на пропорционалността. Прекратяването или отнемането на риболовната лицензия се смята за непреодолима сила по смисъла на параграф 1, буква б).

Делегацията на Комисията и агентът на корабособственика в Мавриций се нотифицират писмено в срок от 24 часа за всяко прекратяване, отнемане или неподновяване на лицензия, с кратък доклад за релевантните факти.

12.   Процедура в случай на акостиране

1.   Предаване на информация

Държавният орган на Мавриций, отговарящ за рибарството, в срок от 48 часа информира писмено Делегацията на Комисията в Мавриций и държавата на флага за всяко акостиране на кораб, плаващ под знамето на държава-членка на Общността и извършващ риболовна дейност по силата на Споразумението за риболов в риболовната зона на Мавриций, и предава кратък доклад за обстоятелствата и причините, довели до такова акостиране. Делегацията и държавата на флага биват редовно информирани за всяка започната съдебна процедура и наложени наказания.

2.   Уреждане на въпроса с акостирането

Съгласно закона за рибарството и съответните разпоредби, нарушенията могат да бъдат уредени по следния начин:

а)

или по споразумение, в който случай размерът на глобата се определя съобразно законодателството на Мавриций, постановяващо минимални и максимални размери;

б)

или посредством съдебна процедура, ако не е възможно споразумение, съгласно правото на Мавриций.

3.   Корабът се освобождава и екипажът му получава разрешение да напусне пристанището:

а)

или веднага след като бъде изпълнено задължението, наложено по процедурата за споразумение, чрез представяне на квитанцията, удостоверяваща изплащането на договорената сума, или

б)

при представяне на доказателство, че е депозирана банкова гаранция до приключването на съдебната процедура.

Допълнение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ НА ЧУЖДЕСТРАНЕН РИБОЛОВЕН КОРАБ

Име на заявителя: …

Адрес на заявителя: …

Име и адрес на ползвателите на кораба, ако са различни от горното лице: …

Име и адрес на агента в Мавриций: …

Име на кораба: …

Вид кораб: …

Пристанище и регистрационен номер:…

Външна идентификация на кораба: …

Позивен сигнал и неговата честота: …

Номер на факса на кораба …

Дължина на кораба: …

Ширина на плавателния съд: …

Вид и мощност на двигателя: …

Брутен регистър тонаж на кораба …

Нетен регистър тонаж на кораба:…

Минимален брой на пълния състав на екипажа:…

Упражняван вид риболов:…

Видове риба за улов: …

Заявен срок на валидност: …

Удостоверявам, че горните данни са верни.

Дата: … Подпис: …

Допълнение 2

Image

Допълнение 3

Image

Image

Допълнение 4

Image


Top