Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A1231(02)

Протокол за определяне на условията за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за риболов между Европейската общност и Република Мозамбик

OJ L 345, 31.12.2003, p. 48–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 249 - 264
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 249 - 264
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 249 - 264
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 249 - 264
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 249 - 264
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 249 - 264
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 249 - 264
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 249 - 264
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 249 - 264
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 106 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 106 - 121

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; отменен от 22007A1217(06)

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2003/2329/oj

04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

106


22003A1231(02)


L 345/48

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ПРОТОКОЛ

за определяне на условията за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за риболов между Европейската общност и Република Мозамбик

Член 1

Считано от датата на влизане в сила на споразумението и за срок от три години условията за риболов съгласно член 3 от споразумението се определят, както следва:

a)

Хладилни риболовни траулери за дънен улов на дълбоководни скариди (гамба): до 1 000 тона (t) годишно и 535 t на допълнителен улов, разпределени, както следва:

лангустини 100 t;

главоноги 75 t;

риба 240 t;

лангусти 0 t;

раци 120 t;

за максимален брой от десет кораба;

б)

Хладилни кораби за улов на тон:

35 кораба;

в)

Риболовни кораби с индустриални въдици за улов на малка дълбочина:

14 кораба

Член 2

1.   Размерът на финансовата компенсация съгласно член 5 от споразумението, съответстващ на условията за риболов по член 1 от този протокол, се определя на 4 090 000 EUR годишно.

Финансовата компенсация за улов на тон и подобните видове е 600 000 EUR годишно; тя покрива улова в мозамбикски води на 8 000 тона риба тон и подобни на нея видове. Ако годишният обем на улова, осъществен от кораби на Общността в изключителната икономическа зона в Мозамбик надвиши това количество, горният размер се увеличава пропорционално с по 75 EUR на тон допълнителен улов. Въпреки това общият размер на финансовата компенсация, изплащана от Общността за улов на риба тон и подобни видове не може да надвишава тавана от 1 800 000 EUR годишно.

Годишният размер на финансовата компенсация за улов на дълбоководни скариди и съпътстващ улов в мозамбикски води се определя на 3 490 000 EUR за количествата, определени в член 1.

2.   Финансовата компенсация е предназначена за финансиране на дейностите по член 3 от този протокол.

Член 3

1.   Общият размер на финансовата компенсация от 4 090 000 EUR годишно е предназначен за финансирането на следните дейности и по следното разпределение:

а)

1 500 000

EUR за наблюдение на морския риболов;

б)

1 000 000

EUR за институционално развитие;

в)

1 000 000

EUR за научно-изследователска дейност;

г)

430 000

EUR за обучение;

д)

100 000

EUR за качествен контрол;

е)

60 000

EUR за участие в заседанията на смесената комисия и други международни срещи.

2.   Посочените по-горе суми имат указателен характер и правителството на Република Мозамбик, представлявано от министерството на риболова и министерството на планирането и финансите, може да внася изменения в тях, като предварително информира за това Комисията на Европейските общности.

3.   Решението за дейностите и съответстващите им годишни размери се взема от министерството на риболова, което информира Комисията на Европейските общности.

4.   Годишните размери по параграф 1, с изключение на тези по точки г) и е), се предоставят на компетентните мозамбикски власти след влизането в сила на протокола за първата година, и на датата на влизане в сила на протокола за следващите години.

5.   Тези суми се изплащат, въз основа на годишната програма за тяхното използване, на валутната банкова сметка № …, открита в Мозамбикската банка на името на министерството на планирането и финансите, като съответната стойност в национална валута се прехвърля на банковата сметка № … на Fundo de Fomento Pesqueiro. Сумите по точки d) и f) се изплащат на части по искане, отправено от министерството на риболова до Комисията на Европейските общности за финансиране на предвидените дейности.

Член 4

Министерството на риболова предава на делегацията на Комисията на Европейските общности в Мозамбик в срок от три месеца от датата на влизане в сила на протокола, подробен годишен проектодоклад за осъществяването на дейностите по член 3 и постигнатите резултати. Докладът се обсъжда и приема от двете страни в рамките на смесената комисия.

Комисията на Европейските общности си запазва правото да изисква от министерството на риболова всякаква допълнителна информация за резултатите от осъществените дейности.

След консултация между страните в рамките на смесената комисия Комисията на Европейските общности може да преразгледа плащанията в зависимост от действителните резултати от съответните дейности. В този случай Мозамбик също може да преразгледа условията за риболов, определени с настоящия протокол.

Член 5

В случай на неизпълнение от страна на Общността на заплащането по член 3, Република Мозамбик може да прекрати изпълнението на настоящия протокол.

Член 6

Настоящият протокол влиза в сила на 1 януари 2004 г., след като двете страни взаимно си нотифицират приключването на съответните процедури по одобрение.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия за извършване на риболов от кораби на Общността в акваторията на Мозамбик

Всеки кораб на Общността с разрешение за риболов в мозамбикски води е подчинен на действащото мозамбикско законодателство. Освен това в случая се прилагат и следните правила и процедури:

1.   Условия за подаване на заявление и получаване на лицензия за корабите за улов на риба тон и подобните на нея видове и за хладилните траулери за дънен риболов

Процедурата за подаване на заявление и издаване на лицензия на корабите от Общността за риболов в мозамбикски води е следната:

а)

Чрез представителя си в Мозамбик и с посредничеството на своята делегация в страната Комисията на Европейските общности подава за всеки кораб заявление за издаване на лицензия, адресирана до мозамбикските власти от собственика или ползвателя на кораба, желаещ да извършва риболов съгласно този протокол, най-малко двадесет и пет дни преди началото на срока на валидност, посочен в заявлениета. Молбите се попълват в готов формуляр, предоставен от Мозамбик, като образците са дадени в допълнение 1 за корабите за улов на тон с мрежи и индустриални въдици и в допълнения 1 и 2 за хладилните траулери за дънен риболов. Те се придружават от документ за заплащане на аванс от страна на собственика или ползвателя на кораба.

б)

Лицензията се издава за определен ползвател на определен кораб и не може да се преотстъпва;

Въпреки това при извънредни обстоятелства и по искане на Комисията на Европейските общности лицензията за даден кораб може да се замени с лицензия за друг кораб с подобни характеристики. Чрез делегацията на Комисията на Европейските общности ползвателят на кораба, който се заменя, предава преди това анулираният лицензия в министерството на риболова.

Върху новият лицензия се обозначават:

датата на издаване и срокът на валидност;

фактът, че новият лицензия анулира и замества този на предишния кораб.

В този случай не се дължи никакъв допълнителен аванс.

в)

Мозамбикските власти изпращат лицензиите до делегацията на Комисията на Европейските общности в Мозамбик.

2.   Разпоредби относно корабите за улов на тон с риболовни мрежи и индустриални въдици

Собствениците на кораби за улов на тон трябва да имат упълномощен представител в Мозамбик.

Лицензиите за риболов важат за една година, от 1 януари до 31 декември за всяка година. Те се продължават по искане на ползвателя на кораба, който за целта подава, най-малко тридесет дни преди изтичането на лицензията, заявление за издаване на лицензия (формуляра от допълнение 1).

Лицензията се съхранява на борда на кораба непрекъснато. Преди получаването на оригиналния лицензия копие от него може да бъде получено по факс:, като в този случай също се съхранява на борда.

Таксите се определят на 25 EUR за тон риба тон и подобни видове, уловени в акваторията на Мозамбик. Ако риболовен кораб на Общността надвиши максималното количество улов на кораб, се заплаща такса 25 EUR за всеки тон.

Лицензиите се издават след предварително заплащане във Fundo de Fomento pesqueiro на аванс от 3 000 EUR годишно за кораб за улов на тон с мрежи и 1 500 EUR годишно за кораби с индустриални въдици за улов на малки дълбочини, което отговаря на таксите, дължими за улов съответно на 120 тона и 60 тона риба тон и подобни видове в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Мозамбик.

Преди влизането на споразумението в сила мозамбикските власти съобщават всички данни за банковите сметки, по които ще се заплащат таксите

3.   Декларация за улов и отчисляване на таксите, дължими за улов на риба тон и подобни видове.

Корабите за улов на тон с разрешение да извършват риболов в риболовната зона на Мозамбик съгласно споразумението, съобщават на министерството на риболова данните за съответния улов с копие до делегацията на Комисията на Европейските общности в Мозамбик, при следните условия и ред:

капитаните на корабите, извършващи улов на риба тон и подобни видове, попълват формуляр (декларация за улов) по формуляра от допълнение 3 за всеки риболовен сезон в риболовната зона на Мозамбик;

формулярът се изпраща в Министерството на риболова в срок от четиридесет и пет ден от приключването на риболовната дейност в риболовната зона на Мозамбик; попълва се четливо и се подписва от капитана на кораба.

Формулярът се попълва от всеки кораб получил лицензия за риболов, независимо има ли улов или не.

При неспазване на тези разпоредби Министерството на риболова си запазва правото да спре временно лицензията на кораба в нарушение до извършването на съответните формалности. В този случай делегацията на Комисията на Европейските общности се информира незабавно.

Окончателното изчисляване на таксите за съответния сезон се определя от Комисията на Европейските общности в края на всяка календарна година въз основа на декларациите за улов, попълнени от всеки собственик или ползвател на кораб и потвърдени от компетентните научни институти за проверка на данните от улова като Научно-изследователския институт за развитие (Institut de recherche pour le développement (IRD), Испанския океанографски институт (Instituto Español de Oceanografía (IEO), Португалския институт за морски изследвания (Instituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR) et Националния институт за изследвания на рибните ресурси (Instituto Nacional de Investigação Pesqueira (IIP). Резултатът се съобщава едновременно на министерството на риболова и на собствениците на кораби.

При необходимост всички допълнителни суми се заплащат от ползвателите на кораби на министерството на риболова в срок от тридесет дни, считано от нотифицирането на окончателния размер. Ако обаче окончателния размер е по-нисък от размера на гореспоменатия аванс, ползвателят на кораб не може да прибере разликата.

4.   Разпоредби относно хладилни траулери за дънен риболов

Собствениците на хладилни траулери за дънен риболов трябва да имат упълномощен представител в Мозамбик.

Лицензиите за риболов важат за една година, от 1 януари до 31 декември за всяка година. Те се продължават по искане на ползвателя на кораба, който за целта подава, най-малко тридесет дни преди изтичането на лицензията, заявление за издаване на лицензия по формуляр.

Лицензията се съхранява на борда на кораба непрекъснато.

Таксата за лицензията за риболов се определя на 600 EUR за тон от квотата.

Лицензиите се издават след предварително заплащане на министерството на риболова на такса от 600 EUR за тон от квотата.

По отношение на санитарно-хигиенните инспекции се прилага мозамбикското законодателство. За тази цел, собствениците или ползватели на кораби на Общността попълват приложения формуляр (допълнение 2) и подават писмена заявление за издаване на международен транзитен документ.

Таксите за санитарни инспекции (санитарно разрешение и международен транзитен санитарен сертификат) се определят на EUR 1 550 годишно на кораб.

Санитарното разрешение и санитарният сертификат се издават след предварително заплащане на горните такси на министерството на риболова

Министерството на риболова съобщават всички данни за банковите сметки, по които ще се заплащат таксите.

5.   Декларация за улов за хладилните траулери за дънен риболов

Траулерите с разрешение да извършват риболов в ИИЗ на Мозамбик съгласно настоящия договор съобщават на министерството на риболова чрез делегацията на Комисията на Европейските общности в Мозамбик данните за съответния улов и дейност. Образец на формуляра, който се използва в случая, е даден в допълнения 4 и 5 Декларациите от допълнение 4 се разпределят в десетдневни периоди и се предават на единадесетия, двадесет и първия и последния ден от месеца. Декларациите от допълнение 5 се предават веднъж месечно.

6.   Контрол на риболовните полета, санитарни инспекции и вземане на проби

6.1.   Корабите на Общността, които извършват риболов в ИИЗ на Мозамбик, разрешават достъпа и качването на борда на риболовни инспектори, обикновено обозначавани в практиката в Общността като наблюдатели, които в рамките на длъжността си имат право:

да посещават кораба на море и в пристанищата;

да проверяват лицензиите за риболов, бордовия дневник, съхранявания на борда улов, уредите за риболов;

да проверяват положението на кораба по време на риболов;

да нареждат на всеки кораб да спре и да извърши необходимите за инспекцията маневри;

да наредят влизането в най-близкото мозамбикско пристанище при съмнение за сериозно нарушение на правилата за риболовна дейност.

6.2.   Хладилните траулери за дънен риболов се подчиняват на санитарните разпоредби в действащото мозамбикско законодателство.Те разрешават достъпа на борда на кораба на санитарните инспектори, които имат право:

да посещават кораба на море и в пристанищата;

да проверяват санитарните лицензии и общите санитарно-хигиенни условия на кораба;

да проверяват медицинските свидетелства на екипажа;

да проверяват санитарно-хигиенните условия и условията за складиране на рибата.

6.3.   Корабите на Общността разрешават качването на борда на научни работници, които нямат правомощия за инспекция, но имат задачата да събират данни за проследяване на експлоатацията на рибните ресурси в Мозамбик, както и данни за околната среда. Този персонал има право да:

взема биологични проби и в частност да измерва и тегли уловените видове;

събира океанографски данни (температура на въздуха и водата, соленост, ветрове, течения и пр.);

да взема проби от риби за лабораторен анализ.

6.4.   Всеки кораб на Общността, който взема на борда си инспектори или научен персонал за вземане на проби, е длъжен да им осигури прехрана, помещения и медицинска помощ на равнище, не по-малко от това на помощта, която се оказва на бордовите офицери.

Когато инспектор или член на научен персонал слиза на място, различно от пристанището, на което се е качил, пътните разходи за завръщането му в началното пристанище се поемат от ползвателя на кораба.

Ако един инспектор или член на научен персонал не се яви в уречените място и час и в последващите дванадесет часа, ползвателят на кораба се освобождава от задължението да качи въпросното лице на борда.

6.5.   Присъствието на борда на гореспоменатите лица е строго ограничено за времето, което по преценка на мозамбикските власти е необходимо за изпълнение на задачите им.

7.   Наблюдение със сателит

Корабите на Общността, които извършват риболов съгласно настоящия договор, се наблюдават със сателит по правилата, установени за риболова от мозамбикското законодателство и съгласно европейското законодателство, при условия, които се договорят с протокол, подписан от двете страни.

При съмнение за нарушение мозамбикските власти могат да поискат от Комисията на Европейските общности информация за регистрите за наблюдението със сателит на корабите на Общността, извършващи риболов в изключителната икономическа зона в Мозамбик.

8.   Радиовръзки

Капитанът нотифицира най-малко шестнадесет часа предварително чрез радиостанция в Мапуто, чрез телекс: или телефакс, намерението си да въведе кораба в риболовната зона на Мозамбик и данните за съхранявания на борда улов. Когато нотифицира намерението си да напусне зоната, капитанът съобщава и обема на улова, събран по време на присъствието на кораба му в риболовната зона на Мозамбик.

Радиочестотите и номерата на телекс: и факс: се обозначават върху лицензията за риболов.

9.   Риболовни зони.

За кораби за улов на тон:

 

Между паралели 10°30′ ю.ш. и 26°30′ ю.ш., отвъд дванадесет мили от брега.

За траулери:

 

между паралели 10°30′ ю.ш et 26°30′ ю.ш., отвъд дванадесет мили от брега и на дълбочина над 150 метра.

10.   Наемане на екипажа

Хладилните траулери за дънен риболов с разрешение за риболов в мозамбикски води в рамките на споразумението за риболов са длъжни да наемат мозамбикски моряци до 50 % от екипажа, с изключение на офицерите.

Заплащането на тези моряци се поема от ползвателя на кораба и включва вноските за социално осигуряване на моряка: застраховка живот, застраховка злополука, здравна застраховка и социалноосигурителна каса.

11.   Използване на пристанищните съоръжения.

Условията за използване на пристанищните съоръжения се определят от пристанищните власти в Мозамбик.

12.   Трансбордиране

Всяко трансбордиране на хладилен траулер за дънен риболов се нотифицира на мозамбикските риболовни власти с предизвестие от два работни дни и се извършва в пристанищата Бейра или Мапуто в присъствието на мозамбикските риболовни и митнически власти.

Всеки хладилен траулер, които желае да напусне изключителната икономическа зона на Мозамбик заедно с улова си, е длъжен да приеме риболовен контрол, проверка на необходимите транзитни сертификати за улова и митнически контрол в пристанищата Бейра или Мапуто, които се съобщават с предизвестие от два работни дни.

Трансбордирането и риболовният и митнически контрол в пристанища Бейра и Мапуто не отменят принадлежността на улова на Общността.

13.   Услуги

Собствениците на кораби на Общността, които действат в изключителната икономическа зона на Мозамбик, са длъжни да отдават предимство на мозамбикските услуги (докери, складова техника, снабдяване с гориво, консигнация и пр.).

14.   Процедура при оглед

Мозамбикските власти информират писмено делегацията на Комисията на Европейските общности в Мапуто най-късо в срок от два работни дни, за всеки оглед на кораб на Общността, опериращ в риболовната зона на Мозамбик, като уточняват обстоятелствата и мотивите за задържането. Делегацията на Комисията на Европейските общности се информира също и за развитието на започнатите процедури и за евентуалните административни санкции.

15.   Нарушения

Всяко нарушение на мозамбикското законодателство или на разпоредбите на настоящия протокол от страна на кораб на Общността се нотифицира на делегацията на Комисията на Европейските общности в Мапуто, без това да засяга санкциите съгласно съответното законодателство.

Допълнение 1

Image

Image

Допълнение 2

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Допълнение 3

Image

Допълнение 4

Image

Допълнение 5

Image


Top