EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12012J

Присъединяване на Хърватия - Съдържание

OJ L 112, 24.4.2012, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 300, 9.11.2013, p. 8–10 (HR)

In force

24.4.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 112/6


СЪДЪРЖАНИЕ

А.

Договор между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Република Хърватия за присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

Б.

Акт относно условията за присъединяване на Република Хърватия и промените в Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия

Част първа:

Принципи

Част втора:

Промени в Договорите

Дял I:

Институционални разпоредби

Дял II:

Други промени

Част трета:

Постоянни разпоредби

Част четвърта:

Временни разпоредби

Дял I:

Преходни мерки

Дял II:

Институционални разпоредби

Дял III:

Финансови разпоредби

Дял IV:

Други разпоредби

Част пета:

Разпоредби относно прилагането на настоящия акт

Дял I:

Адаптации в процедурните правилници на институциите и в правилниците и в процедурните правилници на комитетите

Дял II:

Приложимост на актовете на институциите

Дял III:

Заключителни разпоредби

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I:

Списък на конвенциите и протоколите, по които Република Хърватия става страна при присъединяването (посочен в член 3, параграф 4 от Акта за присъединяване)

ПРИЛОЖЕНИЕ II:

Списък на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз и в актовете, които се основават на тях или по друг начин са свързани с тях, които са обвързващи за, и се прилагат в Република Хърватия, считано от присъединяването (посочени в член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване)

ПРИЛОЖЕНИЕ III:

Списък, посочен в член 15 от Акта за присъединяване: адаптации на актове, приети от институциите

1.

Свободно предоставяне на услуги

2.

Право на интелектуална собственост

I.

Марка на Общността

II.

Сертификати за допълнителна закрила

III.

Промишлен дизайн на Общността

3.

Финансови услуги

4.

Селско стопанство

5.

Рибарство

6.

Данъчно облагане

7.

Регионална политика и координация на структурни инструменти

8.

Околна среда

ПРИЛОЖЕНИЕ IV:

Списък, посочен в член 16 от Акта за присъединяване: други постоянни разпоредби

1.

Право на интелектуална собственост

2.

Политика на конкуренция

3.

Селско стопанство

4.

Рибарство

5.

Митнически съюз

Допълнение към приложение IV

ПРИЛОЖЕНИЕ V:

Списък, посочен в член 18 от Акта за присъединяване: преходни мерки

1.

Свободно движение на стоки

2.

Свободно движение на хора

3.

Свободно движение на капитали

4.

Селско стопанство

I.

Преходни мерки за Хърватия

II.

Преходни тарифни квоти за сурова тръстикова захар за рафиниране

III.

Временни мерки за директни плащания за Хърватия

5.

Безопасност на храните, ветеринарна и фитосанитарна политика

I.

Кокошки носачки

II.

Предприятия (за месо, мляко, риба и странични животински продукти)

III.

Предлагане на семена на пазара

IV.

Neum

6.

Рибарство

7.

Транспортна политика

8.

Данъчно облагане

9.

Свобода, сигурност и правосъдие,

10.

Околна среда

I.

Хоризонтално законодателство

II.

Качество на въздуха

III.

Управление на отпадъците

IV.

Качество на водите

V.

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)

VI.

Химикали

Допълнение към приложение V

ПРИЛОЖЕНИЕ VI:

Развитие на селските райони (посочено в член 35, параграф 2 от Акта за присъединяване)

ПРИЛОЖЕНИЕ VII:

Конкретни ангажименти, поети от Република Хърватия в хода на преговорите за присъединяване (посочени в член 36, параграф 1, втора алинея от Акта за присъединяване)

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII:

Ангажименти, поети от Република Хърватия относно преструктурирането на хърватската корабостроителна промишленост (посочени в член 36, параграф 1, трета алинея от Акта за присъединяване)

ПРИЛОЖЕНИЕ IХ:

Ангажименти, поети от Република Хърватия относно преструктурирането на стоманодобивния сектор (посочени в член 36, параграф 1, трета алинея от Акта за присъединяване)

ПРОТОКОЛ

Протокол за някои договорености относно евентуално еднократно прехвърляне на Република Хърватия на предписани емисионни единици съгласно Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата, както и за свързаните с това компенсации

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

I.

Текст на Заключителния акт

II.

Декларации

A.

Съвместна декларация на настоящите държави-членки

Съвместна декларация относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген

Б.

Съвместна декларация на отделни настоящи държави-членки

Съвместна декларация на Федерална република Германия и на Република Австрия относно свободното движение на работници: Хърватия

В.

Съвместна декларация на настоящите държави-членки и на Република Хърватия

Съвместна декларация относно Европейския фонд за развитие

Г.

Декларация на Република Хърватия

Декларация на Република Хърватия относно преходната договореност за либерализиране на пазара на земеделска земя в Хърватия

III.

Размяна на писма между Европейския съюз и Република Хърватия по процедура за информиране и консултиране относно приемането на някои решения и други мерки в периода преди присъединяването

Top