EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1243-20170512

Consolidated text: Регламент за изпълнение (ЕС) № 1243/2014 на Комисията от 20 ноември 2014 година за установяване на правила в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на информацията, която следва да бъде изпратена от държавите членки, както и по отношение на нуждите от данни и синергиите между евентуалните източници на данни

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1243/2017-05-12

02014R1243 — BG — 12.05.2017 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1243/2014 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2014 година

за установяване на правила в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на информацията, която следва да бъде изпратена от държавите членки, както и по отношение на нуждите от данни и синергиите между евентуалните източници на данни

(ОВ L 334, 21.11.2014 г., стp. 39)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/788 НА КОМИСИЯТА от 8 май 2017 година

  L 119

7

9.5.2017


поправен от

 C1

Поправка, ОВ L 221, 22.8.2015, стp.  7 (№ 1243/2014)
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1243/2014 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2014 година

за установяване на правила в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на информацията, която следва да бъде изпратена от държавите членки, както и по отношение на нуждите от данни и синергиите между евентуалните източници на данниЧлен 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват правилата за информацията, която държавите членки предоставят на Комисията с оглед на мониторинга и оценката на операциите, за да се даде възможност за мониторинг и оценка на операциите, финансирани по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) в рамките на споделеното управление.

Член 2

Списък на данните и структура на базата данни

1.  Всяка държава членка регистрира в своята база данни, както е посочено в член 125, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и предоставя на Комисията списък на данни, съдържащ информацията, посочена в член 107, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014, и в съответствие със структурата, изложена в приложение I към настоящия регламент.

▼M1

2.  Списъкът на данните се изготвя и предоставя на Комисията до 31 март всяка година в съответствие с образците, изложени в приложенията към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1242/2014 на Комисията ( 1 ), за всяка операция, която е избрана за финансиране по оперативната програма, подпомагана от ЕФМДР.

▼M1 —————

▼B

Член 4

Данни за изпълнението на операцията

Информацията, посочена в част Г от приложение I (данни за изпълнението на операцията) е въз основа на посочените в приложение II полета.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

СТРУКТУРА НА БАЗАТА ДАННИ

▼M1

ЧАСТ А

Административна информаци:Поле

Съдържание на полето

Описание

Нужди от данни и синергии

1

CCI

Единен идентификационен код на оперативната програма

Поле за данни 19 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията (1)

2

Единен идентификационен код на операцията (ID)

Изисква се за всички операции, за които се предоставя подпомагане от фонда

Поле за данни 5 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014

3

Наименование на операцията

Ако е налично и ако поле 2 е число

Поле за данни 5 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014

4

Номер на кораба — Номер в регистъра на флота на Общността (CFR (2))

Където е приложимо

Специфични по ЕФМДР

5

Код по NUTS (3)

Въведете най-подходящото ниво по NUTS (по подразбиране = ниво III)

Специфични по ЕФМДР

6

Бенефициер

Наименование на бенефициера (само юридически и физически лица в съответствие с националното право)

Поле за данни 1 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014

7

Пол на бенефициера

Където е приложимо (възможни стойности: 1: мъжки, 2: женски, 3: друго)

Специфични по ЕФМДР

8

Размер на предприятието

Където е приложимо (4) (възможни стойности: 1: микро-, 2: малко, 3: средно, 4: голямо)

Специфични по ЕФМДР

9

Състояние на напредъка на операцията

1 цифра:

Код 0 = операция, обхваната от решение за отпускане на помощ, разходите за която обаче все още не са декларирани от бенефициера пред управляващия орган

Код 1 = прекъсната операция след частично изпълнение (някои разходи за която са декларирани от бенефициера пред управляващия орган)

Код 2 = преустановена операция след частично изпълнение (някои разходи за която са декларирани от бенефициера пред управляващия орган)

Код 3 = завършена операция (за която всички разходи са изплатени на бенефициера)

Код 4 = операция в процес на изпълнение (някои разходи за която са декларирани от бенефициера пред управляващия орган)

Код 5 = изцяло изпълнена операция (за която обаче не всички разходи са непременно изплатени на бенефициера)

Специфични по ЕФМДР

(1)   Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ L 138, 13.5.2014 г., стр. 5).

(2)   Приложение I към Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията от 30 декември 2003 г. относно регистъра на риболовния флот на Общността (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 25).

(3)   Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

(4)   В съответствие с член 2, точка 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 от 17 декември 2013 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320) за МСП.

ЧАСТ Б

Прогноза за разходите (във валутата, която се прилага за операцията)Поле

Съдържание на полето

Описание

Нужди от данни и синергии

10

Общо допустими разходи

Общ размер на допустимите разходи по операцията, одобрен в документа, в който се определят условията за предоставяне на подпомагането

Поле за данни 41 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014

11

Общо допустими публични разходи

Общ размер на допустимите разходи, представляващи публични разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Поле за данни 42 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014

12

Подпомагане от ЕФМДР

Размер на подпомагането по линия на ЕФМДР, посочен в документа, в който се определят условията за предоставяне на подпомагането

Специфични по ЕФМДР

13

Дата на одобрението

Дата на документа, в който се определят условията за предоставяне на подпомагането

Поле за данни 12 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014

ЧАСТ В

Финансово изпълнение на операцията (в евро)Поле

Съдържание на полето

Описание

Нужди от данни и синергии

14

Общо допустими разходи

Общо допустими разходи, декларирани от бенефициера пред управляващия орган в искането (исканията) за плащане

Поле за данни 46 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014

15

Общо допустими публични разходи

Публични разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, които съответстват на допустимите разходи, декларирани от бенефициера пред управляващия орган в искането (исканията) за плащане

Поле за данни 47 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014

16

Допустими разходи по ЕФМДР

Разходи по ЕФМДР, които съответстват на допустимите разходи, декларирани от бенефициера пред управляващия орган в искането (исканията) за плащане

Специфични по ЕФМДР

17

Дата на окончателното плащане на бенефициера

 

Поле за данни 45 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 (само датата на окончателно плащане на бенефициера)

ЧАСТ Г

Данни за изпълнението на операциятаПоле

Съдържание на полето

Коментар

Нужди от данни и синергии

18

Разглеждана мярка

Код на мярката (вж. приложение II)

Специфични по ЕФМДР

19

Показател за изпълнението

Цифрова стойност

Специфични по ЕФМДР

20

Данни за изпълнението на операцията

Вж. приложение II

Специфични по ЕФМДР

21

Стойност на данните за изпълнението

Цифрова стойност

Специфични по ЕФМДР

(актуализира се само два пъти — когато поле 9 се попълва с код 0 и код 5)

▼B

ЧАСТ Д

Показатели за резултатитеПоле

Съдържание на полето

Коментар

Нужди от данни и синергии

22

Показател(и) за резултатите, свързани с операцията

Кодов номер на показателя за резултатите (1)

Специфични по ЕФМДР

23

Примерни резултати, очаквани от бенефициера

Цифрова стойност

Специфични по ЕФМДР

24

Стойност на показателя за резултатите, потвърдена след изпълнението

Цифрова стойност

Специфични по ЕФМДР

(1)   Определен в съответствие с член 107, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 508/2014.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАЦИЯТАКод на мярката

Мерки в Регламент (ЕС) № 508/2014

Данни за изпълнението на операцията

Глава I: Устойчиво развитие на рибарството

I.1

Член 26 и член 44,параграф 3

Иновации

— Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

— Вид на иновациите: продукти и оборудване; процеси и техники; система за управление и организация;

— Брой на лицата, които пряко се ползват от операцията, в подпомаганите дружества

I.2

Член 27 и член 44, параграф 3

Консултантски услуги

— Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

— Вид на консултантските услуги: проучвания за осъществимост и консултантски услуги; професионални консултации; бизнес стратегии

I.3

Член 28 и член 44, параграф 3

Партньорство между учени и рибари

— Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

— Вид на дейността: мрежи; споразумения за партньорство или асоциации; събиране и управление на данни; проучвания; пилотни проекти; разпространение; семинари; и най-добри практики

— Брой на учените, участващи в партньорство

— Брой на рибарите, участващи в партньорство

— Брой на другите организации, които се ползват от операцията

I.4

Член 29, параграфи 1 и 2 и член 44, параграф 1, буква а)

Насърчаване на човешкия капитал, създаването на работни места и социалния диалог — обучение, създаване на мрежи от контакти, социален диалог, подкрепа за съпрузи и партньори

— Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

— Вид на дейността: обучение и образование; създаване на мрежи от контакти; социален диалог;

— Брой на съпрузите и на партньорите, които се ползват от операцията

— Брой на лицата или организациите, които се ползват от операцията (участниците в обучението, членовете на мрежите, организациите, участващи в действията за социален диалог)

I.5

Член 29, параграф 3 и член 44, параграф 1, буква а)

Насърчаване на човешкия капитал, създаването на работни места и социалния диалог — стажанти на борда на кораби за дребномащабен крайбрежен риболов

— Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

— Вид на дейността: обучение и образование

— Брой на стажантите, които се ползват от операцията

I.6

Член 30 и член 44, параграф 4

Диверсификация и нови форми на доход

— Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

— Вид на диверсификацията: инвестиции на борда на корабите; риболовен туризъм; ресторанти: услуги, свързани с опазване на околната среда; образователни дейности

— Брой на засегнатите рибари

I.7

Член 31 и член 44, параграф 2

Подпомагане за започване на дейност от млади рибари

— Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

— Възраст на младите рибари, които се ползват от операцията

I.8

Член 32 и член 44, параграф 1, буква б)

Здраве и безопасност

— Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

— Вид на оборудването: инвестиции на борда на корабите; индивидуално оборудване

— Брой на рибарите, засегнати от операцията

I.9

Член 33

Временно преустановяване на риболовните дейности

— Брой на засегнатите рибари

— Брой на обхванатите дни

I.10

Член 34

Окончателно преустановяване на риболовните дейности

— Брой на засегнатите рибари

I.11

Член 35

Взаимоспомагателни фондове за неблагоприятни климатични явления и екологични инциденти — създаване на фонда

— Наименование на взаимоспомагателния фонд

I.12

Член 35

Взаимоспомагателни фондове за неблагоприятни климатични явления и екологични инциденти — изплатени обезщетения

— Изплатени обезщетения за: неблагоприятни климатични явления; екологични инциденти; разходи за спасителни операции

— Брой на засегнатите кораби

— Брой на засегнатите членове на екипажа

I.13

Член 36

Подпомагане на системите за разпределяне на възможности за риболов

— Вид на дейността: подготовка; разработване; мониторинг; оценка; управление

— Вид на бенефициера: публичен орган; юридическо или физическо лице; организация на рибарите; организации на производителите; други

I.14

Член 37

Подпомагане на подготовката и изпълнението на мерките за опазване и регионално сътрудничество

— Вид на дейността: подготовка; разработване и мониторинг; участие на заинтересовани страни; пряко зарибяване

— Брой на обхванатите запаси (ако е приложимо)

— Обща площ, обхваната от проекта (в km2)

I.15

Член 38 и член 44, параграф 1, буква в)

Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете

— Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

— Вид на инвестицията: избирателност на уредите; намаляване на изхвърлянето на улов или справяне с нежелания улов; премахване на въздействията върху съответната екосистема и морското дъно; защита на риболовните уреди и на улова от бозайници и птици; устройства за привличане на рибата в най-отдалечените региони

— Брой на рибарите, които се ползват от операцията

I.16

Член 39 и член 44, параграф 1, буква в)

Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси

— Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

— Вид на операцията: развитие на нови технически или организационни знания, намаляващи въздействията; въвеждане на нови технически или организационни знания, намаляващи въздействията; развитие на нови технически или организационни знания, които позволяват устойчиво използване на ресурсите; въвеждане на нови технически или организационни знания, които позволяват устойчиво използване на ресурсите

— Брой на рибарите, които се ползват от операцията

I.17

Член 40, параграф 1, буква а)

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие — събиране на отпадъци

— Брой на рибарите, които се ползват от операцията

I.18

Член 40, параграф 1, букви б)—ж) и и) и член 44, параграф 6

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие — принос за по-доброто управление или съхранение, изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения, изготвяне на планове за защита и управление, свързани с обектите по „Натура 2000“ и защитените територии, управление, възстановяване и наблюдение на морските защитени територии, включително обекти по „Натура 2000“, повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда, участие в други действия, целящи поддържането и подобряването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги

— Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

— Вид на операцията: инвестиции в съоръжения; управление на ресурсите; планове за управление на обекти по „Натура 2000“ и на специални защитени зони; управление на „Натура 2000“; управление на морските защитени територии; повишаване на осведомеността; други действия за подобряване на биологичното разнообразие

— Обхваната обща площ по „Натура 2000“ (в km2)

— Обхваната обща площ на морските защитени територии (в km2)

— Брой на засегнатите рибари

I.19

Член 40, параграф 1, буква з)

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие — схеми за компенсиране на щетите върху улова, нанесени от бозайници и птици

— Брой на рибарите, които се ползват от операцията

I.20

Член 41, параграф 1, букви а)—в) и член 44, параграф 1, буква г)

Енергийна ефективност и смекчаване на въздействието от изменението на климата — инвестиции на борда на корабите, одити и схеми за енергийна ефективност, проучвания

— Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

— Вид на операцията: оборудване на борда на корабите; риболовни уреди; енергийна ефективност; проучвания

— Брой на рибарите, които се ползват от операцията

— намаление в % на разхода на гориво

— намаление в % на емисиите на CO2, ако е приложимо

I.21

Член 41, параграф 2 и член 44, параграф 1, буква г)

Енергийна ефективност и смекчаване на въздействието от изменението на климата — подмяна или осъвременяване на двигателя

— Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

— Вид на операцията: подмяна на двигатели; осъвременяване

— kW преди интервенцията (сертифицирани или преминали физическа проверка)

— kW след интервенцията (сертифицирани или преминали физическа проверка)

— Брой на рибарите, които се ползват от операцията

— намаление в % на разхода на гориво

— намаление в % на емисиите на CO2, ако е приложимо

I.22

Член 42 и член 44, параграф 1, буква д)

Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов

— Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

— Вид на операцията: инвестиции, които добавят стойност на продуктите; инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на рибните продукти

— Брой на рибарите, които се ползват от операцията

I.23

Член 43, параграфи 1 и 3 и член 44, параграф 1, буква е)

Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки — инвестиции за подобряване на инфраструктурата на рибарските пристанища, рибните борси, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки; инвестиции за подобряване на безопасността на рибарите

— Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

— Категория инвестиции: рибарски пристанища; кейове за разтоварване; рибни борси; покрити лодкостоянки

— Вид на инвестициите: качество; контрол и проследяемост; енергийна ефективност; опазване на околната среда; безопасност и условия на труд

— Брой на рибарите, които се ползват от операцията

— Брой на другите ползватели на пристанището или на другите работници, които се ползват от операцията

I.24

Член 43, параграф 2

Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки — инвестиции, улесняващи изпълнението на задължението за разтоварване на сушата на целия улов

— Категория инвестиции: Рибарски пристанища; кейове за разтоварване; рибни борси; покрити лодкостоянки

— Брой на рибарите, които се ползват от операцията

Глава II: Устойчиво развитие на аквакултурите

II.1

Член 47

Иновации

— Вид на иновациите: развитие на знанието; въвеждане на нови видове; проучвания за осъществимост

— Вид на участващата научноизследователска организация: частна, публична

— Брой на заетите лица, които пряко се ползват от операцията, в подпомаганите предприятия

II.2

Член 48, параграф 1, букви а)—г) и е)—з)

Продуктивни инвестиции в аквакултурите

— Вид на инвестициите: продуктивни инвестиции; диверсификация; осъвременяване; здраве на животните; качество на продуктите възстановяване; допълнителни дейности

— Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

II.3

Член 48, параграф 1, букви д), и) и ѝ)

Продуктивни инвестиции в аквакултурите — ефективност на ресурсите, намаляване на използването на вода и химикали, рециркулационни системи, които свеждат до минимум потреблението на вода

— Вид на инвестициите: околна среда и ресурси; потребление и качество на водата; затворени системи

II.4

Член 48, параграф 1, буква к)

Продуктивни инвестиции в аквакултурите — повишаване на енергийната ефективност, енергия от възобновяеми източници

— Вид на инвестициите: енергийна ефективност; енергия от възобновяеми източници

II.5

Член 49

Услуги по управление и възстановяване и консултантски услуги за стопанствата за аквакултури

— Вид на операцията: създаване на услуги по управление; услуги по възстановяване и консултантски услуги; получаването от стопанствата на консултантски услуги;

— Вид консултантски услуги, ако е приложимо: спазване на законодателството в областта на околната среда; оценка на въздействието върху околната среда; спазването на законодателството във връзка с хуманното отношение към животните, здравеопазването и безопасността, както и на законодателството в областта на общественото здраве; стратегии за предлагане на пазара и бизнес стратегии

— Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

II.6

Член 50

Насърчаване на човешкия капитал и създаването на мрежи от контакти

— Вид на дейността: професионално обучение; учене през целия живот, разпространение; нови професионални умения; подобряване на условията на труд и безопасността на работното място; създаване на мрежи от контакти и обмен на опит

— Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

— Брой на съпрузите и партньорите на семейни начала, които се ползват от операцията

II.7

Член 51

Увеличаване на потенциала на обектите за производство на аквакултури

— Вид на операцията: определяне на зони; подобряване на помощни съоръжения и инфраструктури; предотвратяване на сериозни увреждания; действия след откриване на смъртност или болести

— Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

II.8

Член 52

Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури

— Обхваната обща площ (в km2)

— Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

II.9

Член 53

Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури

— Вид на операцията: преминаване към биологични аквакултури; участие в схемите по управление на околната среда и одитиране (СУОСО)

— Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

— Обхваната обща площ (в km2)

II.10

Член 54

Аквакултури, осигуряващи услуги за околната среда

— Вид на операцията: аквакултури в „Натура 2000“; опазване и възпроизводство ex-situ; операции, които са свързани с аквакултури, включително опазването и подобряването на околната среда и на биологичното разнообразие

— Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

— Обхваната обща площ по „Натура 2000“ (в km2)

— Обхваната обща площ извън „Натура 2000“ (в km2)

II.11

Член 55

Мерки в областта на общественото здравеопазване

— Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

II.12

Член 56

Мерки за здравето на животните и хуманното отношение към тях

— Вид на операцията: контрол и ликвидиране на болести; най-добри практики и кодекси на поведение; намаляване на зависимостта от ветеринарни лекарствени продукти; ветеринарни или фармацевтични проучвания и добри практики; групи за защита на здравето; компенсиране на производителите на черупчести мекотели

— Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

II.13

Член 57

Застраховане на запасите от аквакултури

— Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

Глава III: Устойчиво развитие на районите за рибарство и аквакултури

III.1

Член 62, параграф 1, буква а)

Подпомагане от ЕФМДР за водено от общностите местно развитие — подготвително подпомагане

— Вид на бенефициера: публичен орган; НПО; друг колективен орган; частно лице

III.2

Член 63

Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие — подбор на местни инициативни рибарски групи (МИРГ) (1)

— Общ брой на населението, обхванато от МИРГ (в единици)

— Брой на публичните партньори в МИРГ

— Брой на частните партньори в МИРГ

— Брой на партньорите от гражданското общество в МИРГ

— Брой на работещите в еквиваленти на пълно работно време (ПРВ), наети или назначени от МИРГ за администриране

— Брой на работещите в еквиваленти на ПРВ, наети или назначени от МИРГ за популяризиране

III.3

Член 63

Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие — проекти, подкрепени от МИРГ (включително текущи разходи и популяризиране)

— Вид на операцията: добавяне на стойност; диверсификация; околна среда; социално-културни операции; управление; текущи разходи и популяризиране

III.4

Член 64

Дейности за сътрудничество

— Вид на операцията: подготвително подпомагане; проекти в рамките на една и съща държава членка; проекти с други държави членки; проекти с партньори извън ЕС

— Брой партньори, ако е приложимо

Глава IV: Мерки, свързани с предлагането на пазара и преработването

IV.1

Член 66

Планове за производство и предлагане на пазара

— Брой на съответните членове на организации на производителите

IV.2

Член 67

Помощ за съхранение

— Брой на членовете на организациите на производители, които се ползват от операцията

IV.3

Член 68

Мерки за предлагане на пазара

— Вид на операцията: създаване на организации на производители, на асоциации или на междубраншови организации; търсене на нови пазари и подобряване на условията за търговия; повишаване на качеството и добавената стойност; прозрачност на производството; проследяемост и екомаркировка; стандартни договори; информационни и рекламни кампании

— За проекти, чиято цел са търсенето на нови пазари и подобряването на условията за пускане на пазара: видове с търговски потенциал; нежелан улов; продукти с ниска степен на въздействие или биологични продукти.

— За проекти, чиято цел е повишаването на качеството и добавената стойност; сертифициране и насърчаване на устойчиви продукти; пряко предлагане на пазара; опаковане

— Брой на предприятията, които се ползват от операцията

— Брой на членовете на организациите на производители, които се ползват от операцията

IV.4

Член 69

Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

— Вид на инвестицията: реализиране на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда; подобряване на безопасността, хигиената, здравето и условията на труд; преработване на улов, който не е предназначен за консумация от човека; преработване на странични продукти; преработване на продукти от биологични аквакултури; нови или подобрени продукти, процеси или управленски системи

— Брой на подпомаганите предприятия

— Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

Глава V: Компенсация за допълнителни разходи в най-отдалечените региони за продукти от риболов и аквакултури

V.1

Член 70

Компенсационен режим

— Компенсиране на допълнителни разходи

— Брой на предприятията, които се ползват от операцията

— Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

Глава VI: Съпътстващи мерки за ОПОР при споделено управление

VI.1

Член 76

Контрол и изпълнение

— Вид на операцията: закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии; разработване, закупуване и инсталиране на компонентите, които са необходими, за да се осигури предаването на данни; разработване, закупуване и инсталиране на компонентите, които са необходими за гарантиране на проследяемостта; въвеждане на програми за обмен и анализ на данни; осъвременяване и закупуване на кораби, самолети и хеликоптери за патрулиране; закупуване на други средства за контрол; разработване на иновативни системи за контрол и мониторинг и изпълнение на пилотни проекти; програми за обучение и обмен на опит; анализ на разходите и ползите и оценка на одитите; семинари и медийни средства; оперативни разходи; изпълнение на план за действие

— Вид на бенефициера: частен, публичен, смесен

— Брой на засегнатите риболовни кораби (ако е приложимо)

VI.2

Член 77

Събиране на данни

— Вид на бенефициера: частен, публичен, смесен

Глава VII: Техническа помощ по инициатива на държави членки

VII.1

Член 78

Техническа помощ по инициатива на държави членки

— Вид на операцията: изпълнение на оперативната програма; информационни системи; подобряване на административния капацитет; информационни дейности; оценка; проучвания; контрол и одит, мрежа от МИРГ; други

Глава VIII: Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика

VIII.1

Член 80, параграф 1, буква а)

Интегрирано морско наблюдение

— Вид на операцията: принос за интегрираното морско наблюдение; принос за общата среда за обмен на информация (CISE)

— Вид на бенефициера: частен, публичен, смесен

VIII.2

Член 80, параграф 1, буква б)

Опазване на морската среда и устойчиво използване на морските и крайбрежните ресурси

— Вид на операцията: морски защитени територии; „Натура 2000“

— Площ на обхванатите морски защитени територии (km2)

— Обхваната площ по „Натура 2000“ (km2)

— Вид на бенефициера: частен, публичен, смесен

VIII.3

Член 80, параграф 1, буква в)

Повишаване на знанията за състоянието на морската среда

— Вид на операцията: създаване на система за мониторинг; определяне на мерки за Рамковата директива за морска стратегия

— Вид на бенефициера: частен, публичен, смесен

(1)   Информация, която се предоставя само когато е избрана МИРГ.( 1 ) Регламент за изпълнение (ЕС) № 1242/2014 на Комисията от 20 ноември 2014 г. за установяване на правила в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на представянето на съответните общи данни за операциите (ОВ L 334, 21.11.2014 г., стр. 11).

Top