EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0808-20180803

Consolidated text: Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/808/2018-08-03

02014R0808 — BG — 03.08.2018 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 808/2014 НА КОМИСИЯТА

от 17 юли 2014 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

(ОВ L 227, 31.7.2014 г., стp. 18)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/669 НА КОМИСИЯТА от 28 април 2016 година

  L 115

33

29.4.2016

►M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1997 НА КОМИСИЯТА от 15 ноември 2016 година

  L 308

5

16.11.2016

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1077 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2018 година

  L 194

44

31.7.2018
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 808/2014 НА КОМИСИЯТА

от 17 юли 2014 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)Член 1

Предмет

В настоящия регламент се определят правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 по отношение на представянето на програми за развитие на селските райони, процедури и графици за одобрения и изменение на програмите за развитие на селските райони и националните рамки, съдържанието на националните рамки, информиране и публичност за програмите за развитие на селските райони, прилагането на определени мерки за развитие на селските райони, мониторинг, оценка и докладване.

Член 2

Съдържание на програмите за развитие на селските райони и на националните рамки

Представянето на съдържанието на програмите за развитие на селските райони, както е посочено в член 27 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 8 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, на националните програми, предназначени за съвместни инструменти за неограничени гаранции и за секюритизация с цел предоставяне на капиталово облекчение, осъществявани от Европейската инвестиционна банка („ЕИБ“), както е посочено в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и на националните рамки, както е посочено в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, се извършва в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 3

Приемане на национални рамки

Националните рамки, указани в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, се приемат в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Член 4

Изменения на програмите за развитие на селските райони

1.  Предложенията за изменение на програмите за развитие на селските райони и конкретните програми за създаването и функционирането на националните мрежи за селските райони съдържат по-специално следната информация:

а) вида на предлаганото изменение;

б) причините и/или свързаните с изпълнението проблеми, които обосновават изменението;

в) очакваните последици от изменението;

г) въздействието от промяната върху показателите;

д) връзката между промяната и споразумението за партньорство, посочено в дял II, глава II от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

▼M2

2.  Изменения на програмата от вида, посочен в член 11, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, могат да се предлагат не повече от три пъти по време на програмния период.

Общо за всички останали видове изменения:

а) за всяка календарна година и за всяка програма може да се подава само едно предложение за изменение, с изключение на 2023 година, през която може да се подаде повече от едно предложение за изменение, за изменения, свързани изключително с адаптирането на плана за финансиране, включително всички произтичащи промени в плана за показателите;

б) по време на програмния период могат да се подават по три предложения за допълнителни изменения за всяка програма.

Максималният брой изменения, посочен в първа и втора алинея, не се прилага:

а) в случай че е необходимо да бъдат предприети извънредни мерки вследствие на природни бедствия, катастрофични събития или неблагоприятни климатични явления, официално признати от компетентния национален публичен орган, или вследствие на съществена и внезапна промяна в социално-икономическите условия на държавата членка или региона, включително съществени и внезапни демографски промени в резултат на миграция или приемане на бежанци;

б) в случай че е необходимо изменение след промяна в правната рамка на Съюза;

в) след прегледа на изпълнението, посочен в член 21 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

г) при промяна в планираните средства от ЕЗФРСР за всяка година, както е посочено в член 8, параграф 1, буква з), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в резултат на промени, свързани с годишната разбивка по държави членки съгласно член 58, параграф 7 от посочения регламент; предлаганите изменения могат да включват последващи промени в описанието на мерките;

д) при промени, свързани с въвеждането на финансовите инструменти, посочени в член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, или

е) при промени, свързани с въвеждането на новото определяне на граници, посочено в член 32, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

▼B

3.  Държавите членки представят на Комисията своето последно изменение по програмата от вида, посочен в член 11, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, не по-късно от 30 септември 2020 г.

Останалите видове изменения по програмата се представят на Комисията не по-късно от 30 септември 2023 г.

4.  Когато изменение по програмата води до промяна на данните, включени в таблицата от националната рамка, посочена в член 6, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1305/2013, одобрението на изменението по програмата представлява одобрение на съответното преразглеждане на тази таблица.

Член 5

Изменение на национални рамки

1.  Член 30 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, член 11 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 и член 4, параграф 1, букви б) и в) от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis към измененията на националните рамки.

2.  Държавите членки, които са предпочели да представят национални рамки, съдържащи таблицата, посочена в член 6, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1305/2013, могат да представят на Комисията изменения на националната рамка, свързани с тази таблица, като отчитат степента на изпълнение на различните си програми.

3.  Комисията одобрява измененията, посочени в параграф 2, и след това изменя посочените в член 8, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 планове за финансиране на съответните програми в преразгледаната таблица, при условие че:

а) не се променя общият принос от ЕЗФРСР за една програма за целия програмен период;

б) не се променя общият размер на подпомагането от ЕЗФРСР за съответната държава членка;

в) не се променят разбивките на програмата по години, за годините, предхождащи годината на преразглеждането;

г) са съобразени с годишния размер на подпомагането от ЕЗФРСР за съответната държава членка;

д) са съобразени с общото финансиране от ЕЗФРСР за мерки, свързани с околната среда и климата, както е посочено в член 59, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

▼M2

4.  Искания за изменение на националната рамка, както е посочено в параграф 2, могат да се подават само веднъж за календарна година преди 1 април, освен в случай на извънредни мерки вследствие на природни бедствия, катастрофични събития или неблагоприятни климатични явления, официално признати от компетентния национален публичен орган, или вследствие на съществена и внезапна промяна в социално-икономическите условия на държавата членка или региона, включително съществени и внезапни демографски промени в резултат на миграция или приемане на бежанци, в случай на промени в правната рамка или в случай на промени в резултат на прегледа на изпълнението, посочен в член 21 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Чрез дерогация от член 4, параграф 2, втора алинея промените в програмите, произтичащи от такова преразглеждане, могат да се правят в допълнение към предложенията за изменение, подадени в съответствие със същата алинея.

▼B

5.  Актът за изпълнение, с който се одобрява изменението, се приема своевременно, така че да могат да се изменят съответните бюджетни задължения преди края на годината, в която е представен прегледът.

Член 6

Трансфер на знания и действия за осведомяване

1.  Държавите членки могат да предвидят възможност за покриване на разходите за път, настаняване и дневните командировъчни на участниците в трансфера на знания и действията за осведомяване, посочени в член 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, както и свързани разходи за заместване на земеделските стопани чрез система за ваучери или друга система с равностоен ефект.

2.  По отношение на системите, посочени в параграф 1, държавите членки предвиждат:

а) че периода на валидност на ваучера или равностойния инструмент не може да надхвърля една година;

б) правила за получаване на ваучери или равностойни инструменти, по-специално че те са свързани с конкретно действие;

в) определянето на конкретни условия, при които стойността на ваучерите може да се възстановява на доставчика на обучение или на други форми трансфер на знания и действия за осведомяване.

▼M3 —————

▼B

Член 8

Бизнес планове

▼M3 —————

▼B

2.  В случай на подпомагане по член 19, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, когато в бизнес плана се посочва използване на други мерки за развитие на селските райони съгласно посочения регламент, държавите членки могат да предвидят, че одобряването на заявлението за подпомагане осигурява достъп и до подпомагане по въпросните други мерки. Когато държава членка се възползва от тази възможност, тя предвижда, че заявлението за подпомагане съдържа необходимата информация, за да се оцени допустимостта по въпросните други мерки.

▼M1

Член 9

1.  Когато поетите ангажименти по членове 28, 29 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 се отнасят до животински единици, се прилагат посочените в приложение II коефициенти на преобразуване на различните категории животни в животински единици.

2.  Когато ангажиментите по членове 28, 29 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 са изразени в мерни единици, различни от посочените в приложение II към същия регламент, държавите членки могат да изчисляват плащанията въз основа на тези други единици. В тези случаи държавите членки гарантират спазването на максималните годишни размери, които са допустими за подпомагане от ЕЗФРСР, както са определени в посоченото приложение.

3.  С изключение на плащанията по ангажиментите за отглеждане на местни породи, застрашени от изчезване в животновъдството, посочени в член 28, параграф 10, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, плащанията по членове 28, 29 и 34 от посочения регламент не могат да се предоставят на животинска единица.

▼B

Член 10

Стандартно допускане за допълнителни разходи и пропуснати ползи

1.  Държавите членки могат да определят фиксирана сума за плащанията по мерките или видовете операции, посочени в членове 28—31 и членове 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, въз основа на стандартно допускане за допълнителни разходи и пропуснати ползи.

2.  Държавите членки гарантират, че изчисленията и съответните плащания, посочени в параграф 1:

а) съдържат само проверими елементи;

б) са основани на стойности, установени посредством съответна експертиза;

в) посочват ясно източника на използваните стойности;

г) са диференцирани, за да се отчетат регионалните или местни условия и реалния начин на земеползване, когато е приложимо;

д) не съдържат елементи, свързани с инвестиционни разходи.

Член 11

Комбинация от ангажименти и комбинация от мерки

1.  Могат да се комбинират различни ангажименти за агроекология и климат съгласно член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, ангажименти за биологично земеделие съгласно член 29 от същия регламент, ангажименти за хуманно отношение към животните съгласно член 33 от същия регламент и ангажименти за екология и климат в областта на горското стопанство съгласно член 34 от същия регламент, при условие че те се допълват и са съвместими. Държавите членки прилагат списъка с разрешените комбинации към своите програми за развитие на селските райони.

2.  Когато се комбинират мерки или различни ангажименти по една или различни мерки, посочени в параграф 1, при определянето на равнището на подпомагане държавите членки отчитат конкретните пропуснати ползи и допълнителни разходи в резултат на комбинацията.

3.  Когато дадена операция е обхваната от две или повече мерки или от два или повече различни вида операции, държавите членки могат да припишат разходите към доминиращата мярка или вид операция. Прилага се специфичното процентно участие на тази доминираща мярка или вид операция.

Член 12

Национална мрежа за селските райони

1.  Държавите членки предвиждат създаването и функционирането на националната мрежа за селските райони, посочена в член 54 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, и стартирането на нейния план за действие най-късно 12 месеца след като Комисията одобри програмата за развитие на селските райони или специфичната програма за създаването и функционирането на националната мрежа за селските райони, в зависимост кое от двете е приложимо.

2.  Необходимата структура за управлението на националната мрежа за селските райони се създава или в рамките на компетентните национални или регионални органи, или външно чрез подбор посредством тръжна процедура, или като комбинация от двете. Тази структура трябва да бъде в състояние да изпълнява поне дейностите, посочени в член 54, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

3.  Когато дадена държава членка е предпочела специфична програма за създаването и функционирането на националната мрежа за селските райони, тази програма включва елементите, посочени в част 3 от приложение I към настоящия регламент.

Член 13

Информиране и публичност

1.  Управляващият орган представя стратегия за информиране и публичност, както и всички изменения по нея, на мониторинговия комитет за сведение. Стратегията се представя не по-късно от шест месеца след приемането на програмата за развитие на селските райони. Управляващият орган информира мониторинговия комитет поне веднъж годишно относно напредъка по прилагането на стратегията за информиране и публичност и за своя анализ на резултатите, както и за планираните действия за информиране и публичност, които ще бъдат осъществени през следващата година.

2.  Подробни правила за задълженията на управляващия орган и бенефициерите за информиране и публичност се съдържат в приложение III.

Член 14

Система за мониторинг и оценка

1.  Общата система за мониторинг и оценка, посочена в член 67 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, включва следните елементи:

а) интервенционна логика, която показва взаимодействията между приоритетите, областите с поставен акцент и мерките;

б) набор от общи показатели за контекст, резултати и крайни продукти, включително показатели, които да се използват за количественото определяне на цели във връзка с областите с поставен акцент за развитие на селските райони, и набор от предварително определени показатели за прегледа на изпълнението;

в) общи въпроси за оценка, посочени в приложение V;

г) събиране, съхранение и предаване на данни;

д) редовно докладване относно дейностите по мониторинг и оценка;

е) плана за оценка;

ж) предварителни и последващи оценки и всички други дейности за оценка, свързани с програмата за развитие на селските райони, включително необходимите дейности за спазване на повишените изисквания за годишните доклади за изпълнението за 2017 и 2019 г., посочени в член 50, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и член 75, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

з) подпомагане, за да могат всички участници, отговорни за мониторинга и оценката, да изпълнят своите задължения.

2.  Наборът от общи показатели за контекст, резултати и крайни продукти за политиката за развитие на селските райони е посочен в приложение IV. В това приложение също така се определят показателите, които следва да се използват за количественото определяне на цели във връзка с областите с поставен акцент за развитие на селските райони. За определяне на етапните и общи цели в рамката на изпълнението, посочени в точка 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1303/2013, държавата членка използва или предварително определените рамкови показатели за изпълнението, посочени в точка 5 от приложение IV към настоящия регламент, или заменя и/или допълва тези показатели с други съответни показатели за крайни продукти, определени в програмата за развитие на селските райони.

3.  Документите за техническа подкрепа, определени в приложение VI, представляват част от системата за мониторинг и оценка.

▼M2

4.  За видовете операции, при които е определен потенциален финансов принос към областите с поставен акцент, посочени в член 5, първа алинея, точка 2, буква а), член 5, първа алинея, точка 5, букви а)—г) и член 5, първа алинея, точка 6, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, или за видовете операции, при които е определен потенциален финансов принос към интеграцията на граждани на трети държави, електронният запис на операциите, посочени в член 70 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, включва флаг или флагове, за да се обозначат случаите, в които операцията съдържа компонент, имащ финансов принос към една или повече от тези области с поставен акцент или тази цел.

▼B

Член 15

Годишен доклад за изпълнението

Представянето на годишния доклад за изпълнението, посочен в член 75 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, е определено в приложение VII към настоящия регламент.

Член 16

План за оценка

Минималните изисквания за плана за оценка, посочен в член 56, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, са определени в приложение I, част 1, точка 9 към настоящия регламент.

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ 1

Представяне на съдържанието на програмите за развитие на селските райони

1.    Наименование на програмата за развитие на селските райони (ПРСР)

2.    Държава членка или административен район

а) Географски район, обхванат от програмата.

б) Класификация на района.

3.    Предварителна оценка

Не се прилага за национални програми, посветени на съвместни инструменти, изпълнявани от ЕИБ, които са посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

а) Описание на процеса, включително графика на основните прояви и междинните доклади, свързани с ключовите етапи при реализирането на програмата за развитие на селските райони.

б) Структурирана таблица, съдържаща препоръките от предварителната оценка и информация за начина, по който те са взети предвид.

в) Пълният доклад от предварителната оценка (включително изискванията на стратегическата оценка за околната среда — СООС) се представя като приложение към програмата за развитие на селските райони.

4.    Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (по-нататък наричан „SWOT анализ“) и установяване на потребностите

Не се прилага за национални програми, посветени на съвместни инструменти, изпълнявани от ЕИБ, които са посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

а) SWOT анализ, съдържащ следните специализирани раздели:

i) изчерпателно описание на настоящото положение в програмния район въз основа на общите и специфичните за програмата показатели за контекста и друга качествена актуална информация;

ii) силни страни, установени в програмния район;

iii) слаби страни, установени в програмния район;

iv) възможности, установени в програмния район;

v) заплахи, установени в програмния район;

vi) структурирана таблица, съдържаща данни за общите и специфичните за програмата показатели за контекста.

б) Оценка на нуждите въз основа на данни от SWOT анализа за всеки от приоритетите на Съюза в областта на развитието на селските райони (по-надолу за краткост „приоритет“) и за всяка област с поставен акцент, както и за трите междусекторни цели (околна среда, включително специфичните нужди на зоните по „Натура 2000“, области по рамката за приоритетни действия ( 1 ), смекчаване на изменението на климата и адаптация, иновации).

5.    Описание на стратегията

а) Обосновка на избора на потребностите, които ще бъдат включени в програмата за развитие на селските райони, както и обосновка на избора на цели, приоритети и области с поставен акцент въз основа на данните от SWOT анализа и оценката на потребностите. Където е уместно, обосновка на тематични подпрограми, включени в програмата. Обосновката по-специално показва изпълнението на изискванията, посочени в член 8, параграф 1, буква в), подточки i) и iv) от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

б) Комбинацията и обосновката на мерките за развитие на селските райони за всяка област с поставен акцент, включително обосновката на финансовите средства, отпуснати за мерките, както и адекватността на финансовите ресурси с поставените цели, както е посочено в член 8, параграф 1, буква в), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. Комбинацията от мерки, включени в интервенционната логика, се базира на данни от SWOT анализа и обосновка и приоритизиране на потребностите, посочени в буква а).

в) Описание на това как ще бъдат обхванати междусекторните цели, включително специфичните изисквания, посочени в член 8, параграф 1, буква в), подточка v) от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

г) Обобщена таблица, съдържаща информация за интервенционната логика, за приоритетите и приоритетните области, избрани за програмата за развитие на селските райони, за количествено определените цели и комбинацията от мерки, които ще бъдат предприети за постигането на целите, включително планираните разходи. Обобщаващата таблица се генерира автоматично от информацията, предвидена в точка 5, буква б) и точка 11, като се използват характеристиките на системата за електронен обмен на данни („SFC 2014“), посочени в член 4, букви а) и б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 на Комисията ( 2 ).

д) Описание на капацитета за предоставяне на консултации, за да се гарантира подходящо консултиране и подкрепа за нормативните изисквания и за действията във връзка с иновациите, за да се демонстрират предприетите мерки, както се изисква в член 8, параграф 1, буква в), подточка vi) от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

6.

Оценка на предварителните условия, включваща следните структурирани таблици:

а) Информация за оценката на приложимостта на предварителните условия.

б) За всяко приложимо общо и свързано с приоритет предварително условие в една таблица:

i) оценка на изпълнението му; и

ii) списък с приоритетите/приоритетните области и мерки, за които се отнася. Примерен списък на приоритети/области с поставен акцент и мерки от особено значение за всяко предварително условие е посочен в част 4;

iii) списък с критериите, които са от значение, както и оценка на изпълнението им;

iv) препратки към стратегии, нормативни актове или други съответни документи, включително препратки към съответните раздели и членове за документиране на изпълнението на даден критерий.

в) Две отделни таблици — една за приложимите общи предварителни условия и една за свързаните с приоритет предварителни условия, които са изцяло или частично неизпълнени, като за всяко се представя следната информация:

i) определяне на неизпълнения критерий;

ii) дейности, които трябва да се предприемат с цел изпълняването на всеки от тези критерии;

iii) срокове за тези дейности; както и

iv) органи, отговарящи за изпълнението.

7.

Описание на рамката на изпълнението

Не се прилага за национални програми, посветени на съвместни инструменти, изпълнявани от ЕИБ, които са посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

а) Когато е уместно, информация за избора на показателите, както е посочено в член 14, параграф 2, на етапните цели, на ключовите етапи на изпълнението, както и за разпределянето на резерва за изпълнение. Определянето на целите се обоснова съгласно стратегията, в съответствие с точка 5, буква а).

б) Таблица, посочваща за всеки приоритет разпределението на резерва за изпълнение, и за всеки показател:

i) цели за 2023 г. Целите не вземат предвид допълнителното национално финансиране, както е посочено в точка 12, и държавната помощ под формата на допълнително национално финансиране, както е посочено в точка 13;

ii) основни етапи за 2018 г. въз основа на цели.

В случай че общата сума от ЕЗФРСР, разпределена за резерва за изпълнение, се различава от пропорционалното разпределение ( 3 ) на средства от общия национален резерв за изпълнение на ЕЗФРСР съгласно Споразумението за партньорство за всички национални и регионални програми, с изключение на националните програми, посветени на съвместни инструменти, изпълнявани от ЕИБ, които са посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и специфични програми за създаването и обслужването на националната мрежа за селските райони, посочена в член 54, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да се представи обосновка на сумата на средствата в резерва за изпълнение.

8.

Описание на избраните мерки

1) Описание на общите условия, прилагани за повече от една мярка, включително и, ако е приложимо, определение на селски район, основни параметри, кръстосано съответствие, предназначение на финансовите инструменти, предназначение на авансите и общи разпоредби за инвестиции, включително разпоредбите на членове 45 и 46 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Където е приложимо, списъкът на разрешените комбинации от ангажименти, посочени в член 11, параграф 1, се прилага към програмите за развитие на селските райони.

2) Описание по мярка, което включва:

а) правно основание.

б) общо описание на мярката, включително нейната интервенционна логика и приносът ѝ за приоритетните области и междусекторните цели.

▼M3

в) приложно поле, равнище на подпомагане, допустими за подпомагане бенефициери и когато е приложимо — методология за изчисляване на размера или процента на подпомагане, разбити по подмярка и/или вид операция, когато е необходимо. За всеки вид операция — посочване на допустимите разходи, условията за допустимост, приложимите размери и ставки на подпомагане и принципите във връзка с определянето на критерии за подбор. Когато подпомагането се предоставя за финансов инструмент, изпълняван по член 38, параграф 4, първа алинея, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 — описание на вида на финансовия инструмент, общите категории крайни получатели, общите категории допустими разходи и максималното равнище на подпомагане.

▼B

г) описание на възможностите за доказуемост и контрол на мерките и/или видовете операции:

i) рискове при изпълнение на мерките и/или вида операции;

ii) действия за смекчаване на последиците;

iii) цялостна оценка на мярката или вида операции.

За мярката съгласно член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, описанието включва и таблица, която показва връзката между ангажименти за агроекология и климат, както и методите за тяхната проверка и контрол.

д) описание, специфично за всяка мярка и/или вид операция, както следва:

1.    Трансфер на знания и действия за осведомяване (член 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

 определяне на необходимия капацитет на органите, предоставящи услуги по трансфер на знания, да изпълняват задачите си под формата на квалификации на персонала и редовно обучение;

 определяне на продължителността и съдържанието на схемите за обмен на земеделски и горски стопанства и посещения, както е посочено в член 3 от Регламент (ЕС) № 807/2014.

2.    Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството (член 15 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

 общи принципи за гарантиране на подходящите ресурси под формата на редовно обучен и квалифициран персонал, както и консултантски опит и надеждност по отношение на областите, в които се предоставят консултации Определяне на елементите, които консултациите ще обхващат.

3.    Схеми за качеството за селскостопански продукти и храни (член 16 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

 посочване на допустимите схеми за качество, включително схеми за сертифициране на земеделски стопанства, за селскостопанските продукти, памука или храните, признати на национално равнище, както и потвърждение, че тези схеми за качество отговарят на критериите, посочени в член 16, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

 посочване на допустимите схеми за доброволно сертифициране на селскостопански продукти, признати от държавата членка за спазващи насоките за най-добри практики на Съюза.

4.    Инвестиции в материални активи (член 17 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

 определяне на инвестициите в непроизводствени дейности;

 определяне на колективните инвестиции;

 определяне на интегрираните проекти;

 определяне и посочване на допустимите райони по „Натура 2000“ и други допустими обекти с висока природна стойност;

 описание на насочването на подпомагането за земеделските стопанства съгласно SWOT анализа, извършен във връзка с приоритета, посочен в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

 списък с новите изисквания, наложени от законодателството на Съюза, за спазването на които може да бъде предоставено подпомагане по силата на член 17, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

 по целесъобразност, минимални стандарти за енергийна ефективност, посочени в член 13, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014;

 по целесъобразност, определяне на праговете, посочени в член 13, буква д) от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014.

▼M3

5.    Развитие на стопанството и стопанската дейност (член 19 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

 определение за малко стопанство, посочено в член 19, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

 определение за действията, посочени в член 2, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 („дата на установяване“);

 определяне на горните и долните прагове, предвидени в член 19, параграф 4, петата алинея от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

 специални условия за подпомагане на младите земеделски стопани, когато те не се установяват като едноличен ръководител на стопанството в съответствие с член 2, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 8072014;

 информация за прилагането на гратисния период, посочен в член 2, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014;

 обобщение на изискванията на бизнесплана;

 използване на възможността за съчетаване на различните мерки чрез бизнесплана, даващо достъп на младия земеделски стопанин до тези мерки;

 обхванати области на разнообразяване.

▼B

6.    Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

 Определяне на малка по мащаби инфраструктура, включително малка по мащаби туристическа инфраструктура, както е посочено в член 20, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

 ако е приложимо — специална дерогация, която позволява да се подпомага по-голяма инфраструктура при инвестициите в широколентов достъп и енергия от възобновяеми източници;

 минимални стандарти за енергийна ефективност, посочени в член 13, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014;

 определяне на праговете, посочени в член 13, буква д) от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014.

7.    Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите (член 21 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

 определяне и обосноваване на размера на стопанствата, над който подпомагане ще се предоставя само при представяне на план за управление на горите или на еквивалентен инструмент в съответствие с устойчивото управление на горите;

 определение за „еквивалентен инструмент“.

Залесяване и създаване на гористи местности

 Определяне на дървесните видове, площите и методите, които да се използват, за да се избегне неправилно залесяване, както е посочено в член 6, буква а) от Регламент (ЕС) № 807/2014, включително описание на природните и климатичните условия на районите, в които се предвижда залесяване, както е посочено в член 6, буква б) от посочения регламент;

 определяне на минималните екологични изисквания, посочени в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014.

Създаване на агролесовъдни системи

 Определяне на минималния и максималния брой дървета на хектар, които да се посадят и които да се запазят при достигане на зрялост, и на горските видове, които да се използват, както е посочено в член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

 посочване на очакваните ползи за околната среда от подпомаганите системи.

Превенция и възстановяване на вредите върху горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

 По целесъобразност, изготвяне на списък на видовете вредители по растенията, които могат да причинят бедствия;

 определяне на горските райони, класифицирани като райони със среден или висок риск от пожари според плана за опазване на горите;

 в случай на превантивни действия във връзка с вредители и болести, описание на настъпване на съответното бедствие, подкрепено с научни доказателства, включително, по целесъобразност, препоръки относно справянето с вредители и болести, направени от научни организации.

Инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми

 Определяне на видовете допустими инвестиции и очакваните резултати за околната среда и/или повишаването на привлекателността на районите.

8.    Учредяване на групи и организации на производителите (член 27 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

 Описание на официалната процедура за признаване на групите и организациите.

9.    Агроекология и климат (член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

 Определяне и посочване на съответните базови елементи; това включва съответните задължителни стандарти, установени по силата на дял VI, глава I от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ), съответните критерии и минимални дейности, установени по силата на член 4, параграф 1, буква в), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 5 ), съответните минимални изисквания за използването на торове и препарати за растителна защита, както и други свързани задължителни изисквания, установени от националното законодателство;

 минималните изисквания за употребата на торове следва да включват, между другото, кодексите за добра селскостопанска практика, въведени с Директива 91/676/ЕИО на Съвета ( 6 ), по отношение на земеделските стопанства извън уязвимите на нитрати зони, както и изискванията относно замърсяването с фосфор; минималните изисквания за употребата на препарати за растителна защита трябва да включва, наред с другото, общи принципи за интегрирано управление на вредителите, въведени с Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 7 ), изисквания за притежаване на разрешение за използването на препаратите и за изпълнение на задълженията за обучение, изисквания за безопасно съхранение, проверки на техническите средства, използвани за пръскането, и правила за използването на пестициди в близост до води и други чувствителни обекти, както това е установено в националното законодателство

 таблица, която илюстрира връзката между ангажиментите за агроекология и климат и съответните обичайни селскостопански практики и съответните елементи от референтното ниво (базови елементи), т.е. добри селскостопански и екологични условия и законоустановени изисквания за управление, минималните изисквания за употребата на торове и пестициди, други свързани национални/регионални изисквания и минимални дейности.

 списък на местните породи, които са заплашени от изчезване в животновъдството, и на генетичните растителни ресурси, които са заплашени от генетична ерозия;

 описание на методологията и агрономическите прогнози и параметри,включително описание на базовите изисквания, посочени в член 28, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, които имат отношение към всеки конкретен вид ангажимент, използвани като референтна точка при изчисленията за оправдаване на допълнителни разходи, пропуснати ползи поради поетия ангажимент и размера на разходите по трансакции; където е от значение, тази методология взема предвид помощта, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013, включително плащания за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, за да изключи двойното финансиране; когато е целесъобразно, метода на превръщане, който се използва за друг вид единици съгласно член 9 от настоящия регламент.

10.    Биологично земеделие (член 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

 Определяне и посочване на съответните базови елементи; това включва съответните задължителни стандарти, установени по силата на дял VI, глава I от Регламент (ЕС) № 1306/2013, съответните критерии и минимални дейности, установени по силата на член 4, параграф 1, буква в), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, съответните минимални изисквания за използването на торове и препарати за растителна защита, както и други свързани задължителни изисквания, установени от националното законодателство;

 описание на методологията и агрономическите прогнози и параметри, включително описание на базовите изисквания, посочени в член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, които имат отношение към всеки конкретен вид ангажимент, използвани като референтна точка при изчисленията за обосновка на допълнителни разходи, пропуснати ползи поради поетия ангажимент и размера на разходите по трансакции; където е от значение, тази методология взема предвид помощта, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013, включително плащания за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, за да изключи двойното финансиране; когато е целесъобразно, метода на превръщане, който се използва за друг вид единици съгласно член 9 от настоящия регламент.

11.    Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите („РДВ“) (член 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

 за „Натура 2000“: зоните, определени в изпълнение на Директива 92/43/ЕИО на Съвета и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 8 ), както и задълженията за земеделските стопани, произтичащи от съответните разпоредби на националното законодателство или местното управление;

 в случай, че други определени защитени природни зони с екологични ограничения са избрани за подпомагане в рамките на тази мярка — спецификация на обектите и принос към прилагането на член 10 на Директива 92/43/ЕИО;

 за плащания по РДВ: определение за съществени промени във вида земеползване и описание на връзките с програмите от мерки на плана за управление на речните басейни, посочен в член 13 от Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 9 ) (РДВ);

 определяне и посочване на базовите елементи; за плащания по „Натура 2000“ това включва доброто земеделско и екологично състояние, посочено в член 94 и приложение II към Регламент (ЕС) № 1306/2013 и съответните критерии и минимални дейности, посочени в член 4, параграф 1, буква в), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013; за плащания по РДВ това включва задължителните стандарти, установени в дял VI, глава I от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и съответните критерии и минимални дейности, установени съгласно член 4, параграф 1, буква в), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013;

 посочване на връзката между осъществяването на мярката и рамката за приоритетни действия (член 8, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО);

 определяне на ограниченията/неблагоприятните условия, въз основа на които могат да бъдат отпуснати плащания, и посочване на задължителните практики;

 описание на методологията и на агрономическите прогнози, включително описание на базовите изисквания, посочени в член 30, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 за директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, както и в член 30, параграф 4 от същия регламент за Директивата за водите (РДВ), използвани като отправна точка за изчисленията, които доказват допълнителните разходи и пропуснатите ползи, произтичащи от неблагоприятните условия във съответните райони, свързани с изпълнението на директиви 92/43/ЕИО, 2009/147/ЕО и на РДВ; когато е уместно, тази методология е съобразена с плащанията за земеделски практики, благоприятни за климата и околната среда, предоставени в съответствие с Регламент (ЕС) № 1307/2013, така че да се изключва двойното финансиране.

12.    Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения (член 31 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

 определяне на праговото ниво за площ на стопанство, въз основа на което държавата членка изчислява намаляването на плащанията;

Определяне на райони с природни и други специфични ограничения

 описание на равнището на местната административна единица, което се прилага за определяне на площите;

 описание на прилагането на метода, включително на критериите, посочени в член 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 за определяне на границите на трите категории райони, посочени в същия член, включително описание и резултатите от прецизирането за райони с природни или други специфични ограничения, различни от планинските райони.

13.    Хуманно отношение към животните (член 33 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

 определяне и посочване на националните и съюзните изисквания, съответстващи на задължителните стандарти, установени съгласно дял VI, глава I от Регламент (ЕО) № 1306/2013;

 описание на методологията и агрономическите/зоотехническите прогнози и параметри, включително описание на базовите изисквания, посочени в член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, които имат отношение към всеки конкретен вид ангажимент, използвани като референтна точка при изчисленията за обосновка на допълнителни разходи и пропуснати ползи поради поетия ангажимент.

14.    Екологични услуги в горското стопанство, климатични услуги и опазване на горите (член 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

 Определяне и обосноваване на размера на стопанствата, над който подпомагане ще се предоставя само при представяне на план за управление на горите или на еквивалентен инструмент;

 определение за „еквивалентен инструмент“;

 посочване на съответните задължителни изисквания, установени в националното законодателство в областта на горите или в друго приложимо национално законодателство;

 описание на методологията и на прогнозите и параметрите, включително описание на базовите изисквания, посочени в член 34, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, които имат отношение към всеки конкретен вид ангажимент, използвани като референтна точка при изчисленията за обосновка на допълнителни разходи и пропуснати ползи поради поетия ангажимент.

15.    Сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

 Определяне на характеристиките на пилотните проекти, клъстерите, мрежите, късите вериги на доставки и местните пазари.

▼M3

16.    Управление на риска (членове 36 — 39а от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

▼B

 Описание на механизмите за избягване на свръхкомпенсация.

Застраховане на реколтата, животните и растенията

 Описанието на условията за допустимост за подпомагане на застрахователните договори следва да включва най-малко:

 

а) конкретните рискове, срещу които се сключва застраховката;

б) покритите конкретни икономически загуби;

 правилата за изчисляване на унищожената пропорция от средногодишната продукция на даден земеделски стопанин.

Взаимоспомагателни фондове в случай на неблагоприятни климатични явления, болести по животните или растенията, нашествия на вредители или екологични инциденти

 Принципите на договореностите за финансиране, създаване и управление на взаимоспомагателните фондове, следва да включват по-специално:

 

а) списъка на неблагоприятните климатични явления, болестите по животните или растенията, нашествията на вредители и екологичните инциденти, които могат да породят основание за изплащане на компенсации на земеделските стопани, включително географския обхват, когато е целесъобразно;

б) критериите за оценяване дали дадено събитие довежда до изплащане на компенсация на селскостопанските производители;

в) методите за изчисляване на допълнителните разходи, които представляват икономически загуби;

г) изчисляването на административните разходи;

д) метода за изчисляване на унищожената пропорция от средногодишната продукция на даден земеделски стопанин;

е) всякакви ограничения на разходите, допустими за финансов принос;

 когато източникът на финансовата компенсация, която се изплаща от взаимоспомагателния фонд, е търговски заем, да се посочи минималната и максималната продължителност на търговския заем

Инструмент за стабилизиране на доходите

 Принципите на договореностите за финансиране, на създаването и управлението на взаимоспомагателните фондове за отпускане на компенсаторни плащания на земеделските стопани включват по-специално:

 

а) изчисляването на административните разходи;

б) правила за изчисляване на спада на доходите;

в) всякакви ограничения на разходите, допустими за финансов принос;

 когато източникът на финансовата компенсация, която се изплаща от взаимоспомагателния фонд, е търговски заем, да се посочи минималната и максималната продължителност на търговския заем

17.    Водено от общностите местно развитие (LEADER) (член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, членове 43 и 44 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

 описание на задължителните елементи на воденото от общностите местно развитие (по-нататък ВОМР), от които е съставена мярката LEADER: подготвително подпомагане, изпълнение на операции по стратегията за ВОМР, подготовка и осъществяване на дейности по сътрудничество от страна на местната група за действие, текущи разходи и популяризиране на стратегията, както е посочено в член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

 описание на употребата на стартовия пакет в рамките на LEADER, посочен в член 43 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, като специфичен вид за подготвително подпомагане, ако е уместно;

 описание на системата за текущо подаване на заявления за проекти за сътрудничество в рамките на LEADER, посочена в член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

 процедурата и сроковете за избор на стратегии за местно развитие;

 обосновка за избора на географските райони, за изпълнение на стратегията за местно развитие, чието население попада извън границите, посочени в член 33, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

 координация с други европейски структурни и инвестиционни фондове (наричани по-нататък „ЕСИ фондове“) по отношение на ВОМР, включително възможно решение, прилагано по отношение на използването на варианта на водещия фонд и евентуално цялостно взаимно допълване между ЕСИ фондовете за финансиране на подготвителното подпомагане;

 евентуална възможност за авансови плащания;

 определяне на задачите на управляващия орган, разплащателната агенция и МИГ в рамките на LEADER, по-специално по отношение на недискриминационна и прозрачна процедура за подбор и обективни критерии за подбор на операциите, посочени в член 34, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

 описание на предвидените механизми за координация и гарантираното взаимно допълване с дейностите, подпомагани в рамките на други мерки за развитие на селските райони, особено по отношение на:

 

 инвестиции в неселскостопански дейности и помощ за новосъздадени предприятия в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1305/2013,

 инвестиции по член 20 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, и

 сътрудничество по силата на член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в частност за прилагане на стратегии за местно развитие посредством публично-частни партньорства.

9.

План за оценка, съдържащ следните раздели:

Не се прилага за национални програми, посветени на съвместни инструменти, изпълнявани от ЕИБ, които са посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

1)   Цели и задачи

Описание на целта и задачите на плана за оценка, въз основа на необходимостта да се гарантира, че предприетите действия за оценка са достатъчни и целесъобразни, по-специално с цел осигуряване на необходимата за управлението на програмата информация, за годишните доклади за изпълнението през 2017 г. и 2019 г. и последващата оценка, както и с цел осигуряване на данните, необходими за оценката на програмата за РСР.

2)   Управление и координация

Кратко описание на договореностите за мониторинг и оценка на програмата за развитие на селските райони, като се посочат основните органи, участващи в тези процеси, и техните отговорности. Обяснение за това как дейностите за оценка са свързани с изпълнението на програмата за РСР по отношение на съдържанието и на графика.

3)   Предмет и дейности на оценката

Примерно описание на предмета и очакваните дейности на оценката, включително, но не само, изпълнението на изисквания за оценяване, предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в Регламент (ЕС) № 1305/2013. То обхваща:

а) дейности, необходими за оценка на приноса на всеки приоритет на Съюза по програмите за РСР, както е посочено в член 5 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, за целите на развитието на селските райони, предвидени в член 4 от посочения регламент, оценка на резултатите и въздействието на стойностите на показателите, анализ на нетните ефекти, тематични въпроси, включително подпрограми, междусекторни въпроси, Национална мрежа за селските райони, принос на стратегиите за ВОМР;

б) подкрепа, планирана за оценка на равнището на местните групи за действие;

в) специфични за програмата елементи, като например разработване на методики или действия, насочени към конкретни области на политиката.

4)   Данни и информация

Кратко описание на системата за записване, поддържане, управление и отчитане на статистическа информация относно изпълнението на програмата за развитие на селските райони и предоставяне на данни от наблюдението за целите на оценката. Определяне на източниците на данни, които ще бъдат използвани, пропуските в данните, евентуалните институционални въпроси, свързани с предоставянето на данни, както и решения на набелязаните аспекти. Настоящият раздел трябва да покаже, че съответните системи за управление на данни ще започнат да функционират в срок.

5)   График

Основни етапни цели през програмния период и примерен план на необходимото време, за да се гарантира, че резултатите ще бъдат готови в необходимия момент.

6)   Комуникация

Описание на начина, по който резултатите от оценката ще бъдат разпространени до целевите получатели, включително описание на механизмите, разработени с цел проследяване на начина, по който се използват резултатите от оценката.

7)   Ресурси

Описание на предвидените ресурси, необходими за изпълнението на плана за оценка, включително прогноза за нуждата от административен капацитет, данни, финансови средства и информационни технологии. Описание на предвидените дейности за изграждане на капацитет, чрез които да се гарантира, че планът за оценка може да бъде изцяло изпълнен.

10.

Финансов план, съдържащ отделни структурирани таблици, които включват:

a)    Годишния принос на ЕЗФРСР

i) за всички видове райони, посочени в член 59, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013,

ii) за сумите, посочени в член 59, параграф 4, буква е) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, и средствата, прехвърлени на ЕЗФРСР, посочени в член 58, параграф 6 от същия регламент,

iii) за средства, разпределени в резерва за изпълнение в съответствие с член 20 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

б)

Единното процентно участие на ЕЗФРСР за всички мерки, разбити по вид регион, както е посочено в член 59, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

в)

Разбивката по мярка или вид операция, с конкретния размер на процентното участие на ЕЗФРСР:

i) общо участие на Съюза, процентно участие на ЕЗФРСР, както и прогнозна разбивка на общото участие на Съюза по приоритетни области ( 10 ),

ii) за мерките, посочени в членове 17 и 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, общият размер на вноската на Съюза, запазено за операциите, посочени в член 59, параграф 6 от същия регламент,

iii) за техническа помощ, общият размер на вноската на Съюза и размера на процентното участие на ЕЗФРСР, използвани в съответствие с член 51, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013,

iv) за разходи, свързани с правните ангажименти към бенефициерите, поети в обхвата на мерките по Регламент (ЕО) № 1698/2005, които нямат съответствия през програмния период 2014—2020 г., общият размер на вноската на Съюза, и размера на процентното участие на ЕЗФРСР,

▼M3

v) за операциите, изпълнявани в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, когато минималният праг на загуба е определен на 20 %, и за операциите, изпълнявани в съответствие с член 39а от Регламент (ЕС) № 1305/2013 — ориентировъчното общо финансово участие на Съюза и ориентировъчното процентно участие.

▼B

Когато дадена мярка или тип операция със специфично процентно участие на ЕЗФРСР допринася за финансовите инструменти, посочени в член 38, параграф 1, буква б), от Регламент (ЕС) № 1303/2013, в таблицата се посочват поотделно вноските за финансовите инструменти и за други операции, както и прогнозна сума от ЕЗФРСР, съответстваща на планирания принос към финансовия инструмент.

За мярката, посочена в член 17 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, приносът на ЕЗФРСР, запазен за операции, които попадат в обхвата на член 59, параграф 6 от посочения регламент, съответства на приноса на мярката за приоритетите, определени в член 5, параграфи 4 и 5 от посочения регламент.

▼M3

За целите на междинните плащания, посочени в член 36 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, плащането на салдото, посочено в член 37, и уравняването на сметки, посочено в член 51 от същия регламент, финансовото участие на ЕЗФРСР, което се изплаща по отношение на допустимите публични разходи за съответната програма, се спазва на равнището на мярката;

▼B

г)

За всяка подпрограма — прогнозна разбивка по мерки на общия размер на вноската на Съюза.

11.

План на показателите, съдържащ отделни структурирани таблици, които включват:

а) количествените цели по области с поставен акцент, заедно с планираните резултати и планираните общи публични разходи по мерките, избрани за съответните области с поставен акцент;

б) подробно изчисление за селското стопанство и горите на целите от приоритетите, установени в член 5, параграф 4 и член 5, параграф 5, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

в) в качествено изражение — допълнителния принос на мерките към други области с поставен акцент.

12.

Допълнително национално финансиране:

За мерките и операциите, попадащи в обхвата на член 42 от Договора, се изготвя таблица за допълнителното национално финансиране по мерки в съответствие с член 82 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, като се включват сумите по мерки и се указва съответствието с критериите от посочения регламент.

13.

Елементи, необходими за оценка на държавната помощ:

За мерки и операции, които попадат извън обхвата на член 42 от Договора, таблица на схемите за помощ, попадащи в обхвата на член 81, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, които да бъдат използвани за изпълнението на програмите, включително наименованието на схемата за помощ, както и участието на ЕЗФРСР, националното съфинансиране и допълнителното национално финансиране. Съвместимостта с правилата на Съюза в областта на държавната помощ трябва да бъде гарантирана през цялата продължителност на програмата.

Таблицата се придружава от ангажимент от страна на държавата членка, че когато по силата на правилата за държавни помощи или при определени условия на решението за одобрение на държавна помощ това е необходимо, подобни мерки ще бъдат индивидуално нотифицирани съгласно член 108, параграф 3 от Договора.

14.

Информация за взаимно допълване, съдържаща следните раздели:

Не се прилага за национални програми, посветени на съвместни инструменти, изпълнявани от ЕИБ, които са посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

1) Описание на средствата за осигуряване на допълняемост и съгласуваност със:

 други инструменти на Съюза, и по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове и инструментите по стълб 1, включително плащанията за екологизиране и други инструменти на общата селскостопанска политика;

 когато държавата членка е избрала да представи национална програма и пакет от регионални програми, както е посочено в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, информация за взаимно допълване между тях.

2) Когато е целесъобразно, информация за взаимното допълване с други финансови инструменти на Съюза, включително програма LIFE ( 11 ).

15.

Разпоредби за изпълнение на програмата, съдържащи следните раздели:

За националните програми, предназначени за съвместни инструменти, които се изпълняват от ЕИБ, посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се прилагат само букви а), б) и в) от настоящата точка

а) определяне от държавата членка на всички органи, предвидени в член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, както и кратко описание на структурата за управление и контрол на програмата, посочени в член 8, параграф 1, буква м), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, и условията по член 74, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

б) предвидения състав на Комитета за мониторинг;

в) разпоредбите, с които се гарантира, че програмата е оповестена публично, включително чрез националната мрежа за селските райони, с позоваване на стратегията за информиране и публичност, посочена в член 13;

г) описание на механизмите за гарантиране на последователност по отношение на стратегиите за местно развитие, изпълнявани по LEADER, дейностите, предвидени по мярката за сътрудничество, посочена в член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, мярката за основни услуги и обновяване на селата в селските райони, посочена в член 20 от същия регламент, и другите ЕСИ фондове;

д) описание на дейностите за намаляване на административната тежест за бенефициерите, посочени в член 27, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

е) описание на използването на техническа помощ, включително действията, свързани с подготовката, управлението, мониторинга, оценката, информацията и контрола на програмата и нейното изпълнение, както и на дейностите, които се отнасят до предходни и последващи периоди на програмиране, както е посочено в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

16.

Действия, предприети за привличане на партньорите

Не се прилага за национални програми, посветени на съвместни инструменти, изпълнявани от ЕИБ, които са посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Списък на действията, предприети за ангажиране на партньорите, предмет и резюме на резултатите от съответните консултации.

17.

Национална мрежа за селските райони

Не се прилага за национални програми, посветени на съвместни инструменти, изпълнявани от ЕИБ, които са посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Описание на:

а) процедурата и графика за създаването на националната мрежа за селските райони („НМСР“);

б) планираната организация на НМСР, а именно начина, по който организациите и администрациите, ангажирани в развитието на селските райони, включително партньорите, както е посочено в член 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, ще бъдат включени и как ще се посредничи при работата в мрежа;

в) обобщено описание на основните категории дейности на националната мрежа за селските райони в съответствие с целите на програмата;

г) налични ресурси за създаването и привеждането в действие на националната мрежа за селските райони.

18.

Предварителна оценка на възможността за проверка и контрол, както и на риска от грешки

Не се прилага за национални програми, посветени на съвместни инструменти, изпълнявани от ЕИБ, които са посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

 декларация от управляващия орган и разплащателната агенция на възможността за проверка и контрол на мерките, подпомагани по програмата за развитие на селските райони;

 декларация на функционално независимия орган, посочен в член 62, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, удостоверяваща адекватността и точността на изчисленията на стандартни разходи, допълнителни разходи и пропуснати ползи.

19.

Преходни разпоредби

Не се прилага за национални програми, посветени на съвместни инструменти, изпълнявани от ЕИБ, които са посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

 описание на преходните разпоредби по мерки;

 прогнозна таблица за прехвърляне на средства.

20.

Тематични подпрограми

20.1.    SWOT и установяване на потребностите

а) Методология на основата на SWOT анализ, съдържаща следните раздели:

i) изчерпателно описание на темата на подпрограмата, като се използват общите и специфичните за програмата показатели за контекста и качествено определената информация;

ii) установените силни страни във връзка с темата на подпрограмата;

iii) установените слаби страни във връзка с темата на подпрограмата;

iv) възможности във връзка с темата на подпрограмата;

v) заплахи във връзка с темата на подпрограмата;

б) оценката на нуждите на базата на данни от SWOT анализа за всеки приоритет и всяка област с поставен акцент и трите междусекторни цели (околната среда, изменението на климата и смекчаването на въздействието му, иновации), за които допринася тематична подпрограма.

20.2.    Описание на стратегията

а) Когато не всички нужди, установени по точка 20, подточка 1, буква б), могат да бъдат обхванати от тематичната подпрограма, дава се обосновка на нуждите, избрани да бъдат обхванати, и на избора на цели, приоритети и области с поставен акцент въз основа на данните от SWOT анализа и на оценката на нуждите;

б) комбинацията и обосновката на мерките за развитие на селските райони за всяка област с поставен акцент, към която допринася тематичната подпрограма, включително обосновката на финансовите средства, отпуснати за мерките, както и адекватността на финансовите ресурси с поставените цели, както е посочено в член 8, параграф 1, буква в), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. Комбинацията от мерки, включени в интервенционната логика, се базира на данни от SWOT анализа и, когато е уместно, обосновка и приоритизиране на потребностите, посочени в буква а);

в) описание на това как ще бъдат обхванати междусекторните теми, включително специфичните изисквания, посочени в член 8, параграф 1, буква в), подточка v) от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

г) обобщена таблица, съдържаща информация за интервенционната логика, за приоритетите и областите с поставен акцент, избрани за подпрограмата, за количествено определените цели и комбинацията от мерки, които ще бъдат предприети за постигането на целите, включително планираните разходи. Обобщената таблица се генерира автоматично от информацията, предвидена в точка 5, буква б) и точка 11, като се използват характеристиките на SFC 2014.

20.3.

План на показателите, съдържащ отделни структурирани таблици, които включват:

а) количествените цели по области с поставен акцент, заедно с планираните резултати и планираните общи публични разходи по мерките, избрани за съответните области с поставен акцент;

б) подробно изчисление за селското стопанство и горите на целите от приоритетите, установени в член 5, параграф 4 и член 5, параграф 5, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

ЧАСТ 2

Представяне на съдържанието на националните рамки

1.    Заглавие на националната рамка

2.    Държава членка

а) Географски район, обхванат от рамката;

б) Класификация на районите.

3.    Общо представяне на връзката между националната рамка, споразумението за партньорство и програмите за РСР

4.    Таблица, обобщаваща по регион и по година общата стойност на участието на ЕЗФРСР за държавата членка за целия програмен период

5.    Описание на мерките

1) Описание на общите условия, които се прилагат за повече от една мярка, включително, когато е приложимо, определяне на селските райони, изходното състояние, кръстосаното съответствие, финансовите инструменти, които се предвижда да бъдат използвани, планираното използване на авансови плащания.

2) Описание по мярка, което включва:

а) Правно основание.

б) Общо описание на мярката, включително общите принципи на нейната интервенционна логика и приносът ѝ за областите с поставен акцент и междусекторните цели.

▼M1

в) Приложно поле, равнище на подпомагане, допустими за подпомагане бенефициери и когато е приложимо — методология за изчисляване на размера или процента на подпомагане, разбити по подмярка и/или вид операция, когато е необходимо. За всеки вид операция уточняване на допустимите разходи, условията за допустимост, приложимите размери и ставки на подпомагане и принципите във връзка с определянето на критерии за подбор. Когато подпомагането се предоставя за финансов инструмент, прилаган съгласно член 38, параграф 4, първа алинея, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, описание на вида на финансовия инструмент, общите категории крайни получатели, общите категории допустими разходи, максималното равнище на подпомагане и принципите във връзка с определянето на критерии за подбор.

▼B

г) Общи принципи за проверка и контрол на мерките, и, когато е приложимо, методиката за изчисляване на размера на подпомагането.

д) Когато е уместно, описание, специфично за всяка мярка по смисъла на точка 8, подточка 2 от част 1.

6.    Когато е приложимо, допълнително национално финансиране:

За мерките и операциите, попадащи в обхвата на член 42 от Договора, се изготвя таблица за допълнителното национално финансиране по мерки в съответствие с член 82 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, като се указва съответствието с критериите от посочения регламент.

7.    Когато е приложимо — елементи, необходими за оценка на държавната помощ:

За мерки и операции, които попадат извън обхвата на член 42 от Договора, таблица на схемите за помощ, попадащи в обхвата на член 81, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, които да бъдат използвани за изпълнението на програмите, включително наименованието на схемата за помощ и препратки към нея, участието на ЕЗФРСР, националното съфинансиране и допълнителното национално финансиране. Съвместимостта с правилата на Съюза в областта на държавната помощ трябва да бъде гарантирана през цялата продължителност на програмата.

Таблицата се придружава от ангажимент от страна на държавата членка, че когато по силата на правилата за държавни помощи или при определени условия на решението за одобрение на държавна помощ това е необходимо, подобни мерки ще бъдат индивидуално нотифицирани съгласно член 108, параграф 3 от Договора.

Декларация дали мярката/операцията е обхваната от държавна помощ съгласно националната рамка или по съответните програми за развитие на селските райони.

ЧАСТ 3

Представяне на съдържанието на програмите за национални мрежи за селските райони (НМСР)

1.    Наименование на конкретната програма за НМСР

2.    Държава членка или административен район

а) географски район, обхванат от програмата;

б) класификация на района.

3.    Предварителна оценка

а) описание на процеса, включително графика на основните прояви и междинните доклади, свързани с ключовите етапи при реализирането на програмата за НМСР.

б) Структурирана таблица, съдържаща препоръките от предварителната оценка и информация за начина, по който те са взети предвид.

в) Пълният доклад от предварителната оценка се прилага към програмата за НМСР.

4.    План за оценка, съдържащ следните раздели:

1)   Цели и задачи

Описание на целта и задачите на плана за оценка, въз основа на необходимостта да се гарантира, че предприетите действия за оценка са достатъчни и целесъобразни, по-специално с цел осигуряване на необходимата за управлението на програмата информация, за годишните доклади за изпълнението през 2017 г. и 2019 г. и последващата оценка, както и с цел осигуряване на данните, необходими за оценката на програмата за НМСР.

2)   Управление и координация

Кратко описание на договореностите за мониторинг и оценка на програмата за НМСР, като се посочат основните органи, участващи в тези процеси, и техните отговорности. Обяснение за това как дейностите за оценка са свързани с изпълнението на програмата за НМСР по отношение на съдържанието и на графика.

3)   Предмет и дейности на оценката

Примерно описание на темите на оценката, свързани с НМСР и очакваните дейности, включително, но без да се ограничава до изпълнението на изисквания на оценката, предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в Регламент (ЕС) № 1305/2013. То покрива дейностите, необходими за оценка на приноса на програмата за целите на НМСР, оценка на стойностите на показателя за резултат, анализ на нетните ефекти. Специфични за програмата елементи, като например разработване на методики или действия, насочени към конкретни области на политиката

4)   Данни и информация

Кратко описание на системата за записване, поддържане, управление и отчитане на статистическа информация относно изпълнението на програмата за НМСР и предоставяне на данни от наблюдението за целите на оценката. Определяне на източниците на данни, които ще бъдат използвани, пропуските в данните, евентуалните институционални въпроси, свързани с предоставянето на данни, както и решения на набелязаните аспекти. Настоящият раздел трябва да покаже, че съответните системи за управление на данни ще започнат да функционират в срок.

5)   График

Основни етапни цели през програмния период и примерен план на необходимото време, за да се гарантира, че резултатите ще бъдат готови в необходимия момент.

6)   Комуникация

Описание на начина, по който резултатите от оценката ще бъдат разпространени до целевите получатели, включително описание на механизмите, разработени с цел проследяване на начина, по който се използват резултатите от оценката.

7)   Ресурси

Описание на предвидените ресурси, необходими за изпълнението на плана за оценка, включително прогноза за нуждата от административен капацитет, данни, финансови средства и информационни технологии. Описание на предвидените дейности за изграждане на капацитет, чрез които да се гарантира, че планът за оценка може да бъде изцяло изпълнен.

5.

План за финансиране, в който се посочват:

а) Годишното участие на ЕЗФРСР;

б) общият размер на участието на Съюза и процентът на участието на ЕЗФРСР.

6.

Разпоредби за изпълнение на програмата, съдържащи следните раздели:

а) Определяне от държавата членка на всички органи, предвидени в член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, както и обобщено описание на структурата за управление и контрол на програмата, посочена в член 8, параграф 1, буква м), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, и условията по член 74, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

б) предвидения състав на Комитета за мониторинг;

в) описание на системата за мониторинг и оценка.

7.

НМСР

Описание на:

а) процедурата и графика за създаването на националната мрежа за селските райони (НМСР);

б) планираното изграждане и организация на НМСР, а именно начина, по който организациите и администрациите, ангажирани в развитието на селските райони, включително партньорите, посочени в член 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, ще бъдат включени и как ще се посредничи при работата в мрежа.

Когато държава членка е избрала да подкрепи НМСР от специфичната програма и регионални програми за НМСР, информация за взаимното допълване между тях;

в) обобщено описание на основните категории дейности, които ще бъдат предприети от НМСР в съответствие с целите на програмата;

г) налични ресурси за създаването и привеждането в действие на националната мрежа за селските райони.

ЧАСТ 4

Ориентировъчен списък с приоритети/области с поставен акцент и мерки от особена важност за предварителните условия (общи и свързани с развитието на селските райони), посочени в точка 6, буква б), подточка ii) от част 11.  СПЕЦИФИЧНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Приоритет на ЕС за РСР/Тематична цел (ТЦ) на ОСР

Предварително условие

Критерии за изпълнение

Приложимост към области с поставен акцент, мерки

Както е посочено в приложение V към Регламент (ЕС) № 1305/2013

Както е посочено в приложение V към Регламент (ЕС) № 1305/2013

Както е посочено в приложение V към Регламент (ЕС) № 1305/2013

Приоритет за РСР 3: подпомагане доброто организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство

ТЦ 5: насърчаване на адаптирането към изменението на климата, избягването и управлението на риска

3.1.  Избягване и управление на риска: наличието на национални или регионални оценки на риска за целите на управлението на бедствията, които вземат под внимание приспособяването към изменението на климата

—  Въведена е национална или регионална оценка на риска със следните елементи:

— описание на процеса, методологията, методите и неповерителните данни, използвани за оценка на риска, както и на основаните на риска критерии за определяне на приоритетите по отношение на инвестициите;

— описание на сценарии с един риск и множество рискове;

— отчитане, където е целесъобразно, на националните стратегии за приспособяване към изменението на климата.

Област с поставен акцент: 3Б

Мерки по членове 18, 24 и 36—39 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Приоритет за РСР 4: възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство

ТЦ 5: насърчаване на адаптирането към изменението на климата, избягването и управлението на риска

ТЦ 6: Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност

4.1.  Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС): на национално ниво са въведени стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята, посочени в дял VI, глава I от Регламент (ЕС) № 1306/2013

—  стандартите за ДЗЕС са определени в националното законодателство и посочени в програмите

Области с поставен акцент: 4A, 4Б, 4В

Мерки по членове 28, 29 и 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

4.2.  Минимални изисквания за употребата на торове и продукти за растителна защита: на национално равнище са установени минималните изисквания за употребата на торове и продукти за растителна защита, посочени в дял III, глава I, член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

—  в програмите са указани минималните изисквания за употребата на торове и продукти за растителна защита, посочени в дял III, глава I от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Области с поставен акцент: 4A, 4Б, 4В

Мерки по членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

4.3.  Други приложими национални стандарти: за целите на дял III, глава I, член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 са определени приложими задължителни национални стандарти

—  в програмите са указани приложимите задължителни национални стандарти

Области с поставен акцент: 4A, 4Б, 4В

Мерки по членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Приоритет за РСР 5: насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в секторите на селското стопанство и храните и в горския сектор

ТЦ 4: подпомагане на прехода към нисковъглеродна икономика във всички сектори

ТЦ 6: Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност

5.1.  Енергийна ефективност: Проведени са действия за насърчаване на разходоефективни подобрения на ефективността при крайното потребление на енергия и разходоефективни инвестиции в енергийната ефективност при изграждането или реновирането на сгради.

—  Действията са:

— Мерки, които да гарантират въвеждането на минимални изисквания във връзка с енергийните характеристики на сградите съгласно членове 3, 4 и 5 от Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1);

— Мерки, необходими за въвеждане на система за сертифициране на енергийните характеристики на сградите съгласно член 11 от Директива 2010/31/ЕС;

— Мерки за осигуряване на стратегическото планиране в областта на енергийната ефективност съгласно член 3 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2);

— Мерки съгласно член 13 от Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, с цел да се осигури предоставянето на индивидуални измерителни уреди на крайните клиенти, доколкото това е технически възможно, разумно от финансова гледна точка и съразмерно на потенциалните икономии на енергия.

Области с поставен акцент: 5Б

Мерки по членове 17, 19, 20 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

5.2.  Воден сектор: Наличие на а) политика за определяне на цените на водата, която осигурява на потребителите подходящи стимули да използват водните ресурси ефективно, и б) адекватен принос на различните потребители на вода към възстановяването на разходите за водни услуги на равнище, определено в одобрения план за управление на речни басейни за инвестиции, подкрепени от програмите.

В подпомаганите от ЕЗФРСР сектори държавата членка е осигурила участието на различните видове ползване на водите във възстановяването на разходите за водни услуги от отрасъла в съответствие с член 9, параграф 1, първо тире от Рамковата директива за водите, като се отчита по целесъобразност социалното, екологичното и икономическото въздействие на това възстановяване, както и географските и климатичните условия в засегнатия(те) регион(и);

Област с поставен акцент: 5Б

Мерки по членове 17 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

5.3.  Енергия от възобновяеми източници: Проведени са действия за насърчаване на производството и разпространението на възобновяеми енергийни източници (4).

— Въведени са прозрачни схеми за подкрепа, приоритетен достъп до мрежата или гарантиран достъп и приоритет при разпределението, както и публично оповестени стандартни правила за поемането и поделянето на разходите за техническо приспособяване, съвместими с член 14, параграф 1 и член 16, параграфи 2 и 3 от Директива 2009/28/ЕО;

— Държавата членка е приела национален план за действие относно енергията от възобновяеми източници в съответствие с член 4 от Директива 2009/28/ЕО.

Област с поставен акцент: 5В

Мерки по членове 17, 19, 20 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Приоритет за РСР 6: насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони

ТЦ 2: Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество (цел във връзка с широколентовите мрежи)

6.1.  Мрежова инфраструктура от следващо поколение (NGN): Наличие на национални или регионални планове за достъп от следващо поколение (NGA), които вземат под внимание регионалните дейности за постигане на целите на Съюза във връзка с достъпа до високоскоростен Интернет, съсредоточавайки се върху областите, в които пазарът не осигурява отворена инфраструктура на приемлива цена и с качество в съответствие с правилата на Съюза за конкуренцията и държавните помощи, и за предоставяне на достъпни услуги за уязвимите групи

—  Въведен е национален или регионален план за мрежова инфраструктура от следващо поколение, който включва:

— основан на икономически анализ план за инвестициите в инфраструктурата, в който се отчитат съществуващата частна и публична инфраструктура и планирани инвестиции;

— модели за устойчиви инвестиции, които повишават конкуренцията и обезпечават достъп до отворени качествени инфраструктура и услуги на приемлива цена, които са готови за бъдещето;

— мерки за насърчаване на частните инвестиции.

Област с поставен акцент: 6В

Мерки по членове 20 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

(1)   Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 13).

(2)   Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО(ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

(3)   Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяването на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета (ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 64).

(4)   Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).2.  ОБЩИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Предварително условие

Критерии за изпълнение

Приложимост към области с поставен акцент, мерки

Както е посочено в приложение XI, част II към Регламент (ЕС) № 1303/2013

Както е посочено в приложение XI, част II към Регламент (ЕС) № 1303/2013

1.  Борба с дискриминацията

Наличие на административен капацитет за въвеждането и прилагането на правото и политиката на Съюза за борба с дискри-минацията в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове

Договорености в съответствие с институционалната и правната рамка на държавите членки за осигуряване на участието на органите, отговарящи за насърчаването на равното третиране на всички лица, през цялото време на изготвянето и изпълнението на програмите, включително предоставянето на консултации по въпросите на равенството в рамките на дейностите, свързани с ЕСИ-фондове;

— Договорености за обучение на персонала на органите, които участват в управлението и контрола на ЕСИ-фондовете, в областите на правото и политиката на Съюза за борба с дискриминацията.

Област с поставен акцент: 6Б

Мерки по членове 14, 15 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, LEADER

2.  Равенство между половете

Наличие на административен капацитет за въвеждането и прилагането на правото и политиката на Съюза за равенството между половете в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове

Договорености в съответствие с институционалната и правната рамка на държавите членки за осигуряване на участието на органите, отговарящи за равенството между половете, през цялото време на изготвянето и изпълнението на програмите, включително предоставянето на консултации по въпросите на равенството между половете в рамките на дейностите, свързани с ЕСИ фондове;

— Договорености за обучение на персонала на органите, които участват в управлението и контрола на европейските структурни и инвестиционни фондове, в областите на правото и политиката на Съюза за равенството между половете, както и интегрирането на принципа на равенство между половете.

Области с поставен акцент: 6А, 6Б

Мерки по членове 14, 15, 19, 20 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, LEADER

3.  Увреждания

Наличие на административен капацитет за въвеждането и прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с Решение на Съвета 2010/48/ЕО (1).

Договорености в съответствие с институционалната и правната рамка на държавите членки за консултиране и осигуряване на участието на органите, отговарящи за защитата на правата на хората с увреждания, или представителни организации на хората с увреждания и други заинтересовани страни през цялото време на подготовката и изпълнението на програмите;

Договорености за обучение на персонала на органите, които участват в управлението и контрола на европейските структурни и инвестиционни фондове, в областите на приложимите право и политика на Съюза и на държавите членки, включително достъпността и практическото прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както е отразена в законодателството на Съюза и на държавите-членки, по целесъобразност;

— Договорености за осигуряване на мониторинг на изпълнението на член 9 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания във връзка с европейските структурни и инвестиционни фондове през цялото време на изготвянето и изпълнението на програмите.

Области с поставен акцент: 6А, 6Б

Мерки по членове 19, 20 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, LEADER

4.  Възлагане на обществени поръчки

Наличие на договорености за ефективното прилагане на законодателството на Съюза за обществените поръчки в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Договорености за ефективното прилагане на правилата на Съюза за обществените поръчки посредством подходящи механизми;

Договорености, гарантиращи прозрачни процедури за възлагане на договори;

Договорености за обучение и снабдяване с информация на персонала, който участва в привеждането на европейските структурни и инвестиционни фондове в действие;

— Договорености, гарантиращи административния капацитет за въвеждане и прилагане на правилата на Съюза за обществените поръчки.

Области с поставен акцент: 2A, 5A, 5Б, 5В, 6Б

Мерки по членове 14, 15, 17, 19, 20, член 21е и член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, LEADER

5.  Държавна помощ

Наличие на договорености за ефективното прилагане на правилата на Съюза за държавните помощи в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Договорености за ефективното прилагане на правилата на Съюза за държавните помощи;

Договорености за обучение и снабдяване с информация на персонала, който участва в привеждането на европейските структурни и инвестиционни фондове в действие;

— Договорености, гарантираща административния капацитет за въвеждане и прилагане на правилата на Съюза за държавните помощи.

Всички области с поставен акцент и мерки, при условие че операциите по тях попадат извън обхвата на член 42 от Договора

6.  Законодателство в областта на околната среда във връзка с оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) и стратегическата оценка на околната среда (СООС)

Наличие на уредба за ефективното прилагане на законодателството на Съюза относно околната среда, свързано с ОВОС и СООС.

Уредба за ефективното прилагане на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВОС (2)) и на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (СООС) (3);

Договорености за обучение на персонала, който участва в прилагането на директивите за ОВОС и СООС, и за разпространение на информация до този персонал;

— Договорености за осигуряване на достатъчен административен капацитет.

Области с поставен акцент: 2A, 3A, 4A, 4Б, 4В, 5A, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 6A, 6В

Мерки по членове 17, 19, 20, 21 и 28 – 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

7.  Статистически системи и показатели за резултатите

Наличие на статистическа база, необходима за оценяване на ефективността и въздействието на програмите.

Наличие на система от показатели за резултатите, необходими за подбора на действия, които най-ефективно допринасят за постигане на желаните резултати, за наблюдение на напредъка към постигане на резултатите и за извършване на оценка на въздействието.

Въведена е организация за своевременно събиране и агрегиране на статистически данни със следните елементи:

идентифициране на източници и механизми за осигуряване на статистическо валидиране;

договорености относно публикуването и публичната достъпност на агрегираните данни;

Ефективна система от показатели за резултатите, включително:

подбор на показатели за резултатите за всяка програма, които предоставят информация за обосновката на подбора на свързани с политиката действия, финансирани от програмата;

определяне на количествени цели за тези показатели;

съгласуваност на всеки показател със следните реквизити: солидност и статистическо валидиране, яснота на тълкуванието на нормите, реагиране на предприетите мерки на ниво политика, своевременно събиране на данните;

— въведени процедури, които гарантират, че всички операции, финансирани от програмата, възприемат ефективна система от показатели.

Приложимо, но вече изпълнено, обща система за мониторинг и оценка

(1)   Решение на Съвета от 26 ноември 2009 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (ОВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 35).

(2)   Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).

(3)   Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30).

ЧАСТ 5Кодове на мерките и подмерките

Мерки съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 или Регламент (ЕС) № 1303/2013

Код на мярката по настоящия регламент

Подмярка за програмни цели

Код на подмярката по настоящия регламент

Член 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Трансфер на знания и действия за осведомяване

1

подпомагане за дейности за професионално обучение и придобиване на умения

1.1

подпомагане за демонстрационни дейности и действия за осведомяване

1.2

подпомагането може да обхваща и краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства, както и посещения на земеделски и горски стопанства

1.3

Член 15 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Консултантски услуги, управление на стопанство и услуги по заместване в стопанството

2

подпомагане, насочено към възможностите за ползване на консултантски услуги

2.1

подпомагане за въвеждането на услуги по управление на стопанства, услуги по заместване в стопанства и консултантски услуги в областта на селското стопанство, както и в областта на горското стопанство

2.2

подпомагане за обучение на консултанти

2.3

Член 16 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Схеми за качеството за селскостопански продукти и храни

3

подпомагане с цел първо присъединяване към схеми за качество

3.1

подпомагане, насочено към дейности за предоставяне на информация и популяризиране, осъществявани от групи производители на вътрешния пазар

3.2

Член 17 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

инвестиции във физически активи

4

подпомагане за инвестиции в земеделски стопанства

4.1

подпомагане за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти

4.2

подпомагане за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство

4.3

подпомагане за инвестиции в непроизводствени дейности, свързани с постигане на агроекологичните цели и целите в областта на климата

4.4

Член 18 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки

5

подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития

5.1.

инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития

5.2.

Член 19 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Развитие на земеделските стопанства и предприятията

6

помощ при стартиране за млади земеделски стопани

6.1

помощ при стартиране за неселскостопански дейности в селските райони

6.2

помощ при стартиране за развитието на малки стопанства

6.3

подпомагане за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности

6.4

плащания на земеделски стопани, отговарящи на условията по схемата за дребни земеделски стопани, които трайно прехвърлят стопанството си на друг земеделски стопанин

6.5

Член 20 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

7

подпомагане за изготвяне и актуализиране на планове за развитие на общините и селата в селските райони и на техните основни услуги и на планове за защита и управление, отнасящи се до зони по „Натура 2000“ и други райони с висока природна стойност

7.1

подпомагане за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия

7.2

подпомагане за широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство

7.3

подпомагане за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура

7.4

подпомагане за инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура

7.5

подпомагане за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на села, ландшафта в селски райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на информираността по екологични въпроси

7.6

подпомагане за инвестиции, чиято цел е преместването на дейности и преустройството на сгради или други съоръжения, разположени във или в близост до населени места от селски тип, с оглед подобряване на качеството на живот или повишаване на екологичната ефективност на населеното място

7.7

други

7.8

Член 21 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите

8

подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви

8.1

подпомагане за създаване на агролесовъдни системи

8.2

подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

8.3

подпомагане за възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

8.4

подпомагане за инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми

8.5

подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

8.6

Член 27 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Създаване на групи и организации на производители

9

учредяване на групи и организации на производителите в секторите на селското и горското стопанство

9

Член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Агроекологични мерки и мерки във връзка с климата

10

плащания за ангажименти за агроекология и климат

10.1

подпомагане за опазване и устойчиво използване и развитие на генетичните ресурси в земеделието

10.2

Член 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Биологично земеделие

11

плащания за преминаване към практики и методи за биологично земеделие

11.1

плащания за поддържане на практики и методи за биологично земеделие

11.2

Член 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите

12

компенсационни плащания по „Натура 2000“ за земеделски площи

12.1

компенсационни плащания по „Натура 2000“ за горски райони

12.2

компенсационни плащания за селскостопански райони, включени в плановете за управление на речните басейни

12.3

Член 31 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Плащания за райони с природни или други специфични ограничения

13

компенсационни плащания в планински райони

13.1

компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения

13.2

компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения

13.3

Член 33 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Хуманно отношение към животните

14

плащания за хуманно отношение към животните

14

Член 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите

15

плащания за ангажименти по опазване на околната среда в горите и ангажименти в областта на климата

15.1

подпомагане за опазването и укрепването на генетичните ресурси в горските стопанства

15.2

Член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Сътрудничество

16

подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост

16.1

подпомагане за пилотни проекти и за разработване на нови продукти, практики, процеси и технологии

16.2

сътрудничество между малки икономически оператори за организиране на съвместни работни процеси и за споделяне на оборудване и ресурси, и за разработване и пазарна реализация на туристически услуги

16.3

подпомагане за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари и за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари

16.4

подпомагане за предприемане на съвместни действия с оглед смекчаване или адаптиране към последиците от изменението на климата и за съвместни подходи към екологични проекти и съществуващи екологични практики

16.5

подпомагане за сътрудничество между участниците във веригата на доставки за устойчиво доставяне на биомаса за приложение в производството на храни и енергия и в промишлени процеси

16.6

подпомагане за стратегии за местно развитие, различни от воденото от общностите местно развитие

16.7

подпомагане за изготвяне на планове за управление на горите или еквивалентни инструменти

16.8

подпомагане за разнообразяване на селскостопанските дейности към дейности, свързани със здравеопазване, социална интеграция, поддържана от общността селскостопанска дейност и образователна дейност за околната среда и храните

16.9

други

16.10

Член 36 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Управление на риска

17

застрахователни премии за реколтата, животните и растенията

17.1

взаимоспомагателни фондове в случай на неблагоприятни климатични явления, болести по животните или растенията, нашествия на вредители или екологични инциденти

17.2

инструмент за стабилизиране на доходите

17.3

Член 40 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Финансиране на допълнителни национални директни плащания за Хърватия

18

финансиране на допълнителни национални директни плащания за Хърватия

18

Член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Подкрепа за стратегии за местно развитие по LEADER (ВОМР)

19

подготвително подпомагане

19.1

подпомагане за операции в рамките на стратегията за ВОМР

19.2

подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местните групи за действие

19.3

подпомагане за текущи разходи и разходи за съживяване на района

19.4

Членове 51—54 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Техническа помощ

20

Подпомагане за техническа помощ (различна от НМСР)

20.1

подпомагане за създаването и привеждането в действие на НМСР

20.2

ЧАСТ 6Приоритетите на Съюза за развитие на селските райони и кодове на областите с поставен акцент

Приоритет

Член на Регламент (ЕС) № 1305/2013/код на областта с поставен акцент

Област с поставен акцент

Приоритет 1: Поощряване на трансфера на знания и иновациите в селското и горското стопанство и селските райони

член 5, параграф 1, буква а) = област с поставен акцент 1А

Стимулиране на иновациите, сътрудничеството, и развитието на базата от знания в селските райони

член 5, параграф 1, буква б) = област с поставен акцент 1Б

Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели

член 5, параграф 1, буква в) = област с поставен акцент 1В

Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство

Приоритет 2: Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите

член 5, параграф 2, буква а) = област с поставен акцент 2А

Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство

член 5, параграф 2, буква б) = област с поставен акцент 2Б

Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията

Приоритет 3: Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство

член 5, параграф 3, буква а) = област с поставен акцент 3А

Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации

член 5, параграф 3, буква б) = област с поставен акцент 3Б

Подпомагане на стопанствата при предотвратяването и управлението на риска

Приоритет 4: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство

член 5, параграф 4, буква а) = област с поставен акцент 4А

Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти

член 5, параграф 4, буква б) = област с поставен акцент 4Б

Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите

член 5, параграф 4, буква в) = област с поставен акцент 4В

Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им

Приоритет 5: Насърчаване на ефективното използване на ресурси и подпомагане на прехода към икономика с ниска въглеродна интензивност и устойчивост към измененията на климата в секторите на селското и горското стопанство и хранителната промишленост

член 5, параграф 5, буква а) = област с поставен акцент 5А

Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство

член 5, параграф 5, буква б) = област с поставен акцент 5Б

Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

член 5, параграф 5, буква в) = област с поставен акцент 5В

Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката

член 5, параграф 5, буква в) = област с поставен акцент 5Г

Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство

член 5, параграф 5, буква в) = област с поставен акцент 5Д

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство

Приоритет 6: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони

член 5, параграф 6, буква а) = област с поставен акцент 6А

Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места

член 5, параграф 6, буква б) = област с поставен акцент 6Б

Стимулиране на местното развитие в селските райони

член 5, параграф 6, буква в) = област с поставен акцент 6В

Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ IIКоефициенти на преобразуване на животните в животински единици (ЖЕ), посочени в член 9, параграфи 1 и 2

(1)  Бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над две години и животни от семейство коне на възраст над шест месеца

1,0 ЖЕ

(2)  Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от шест месеца до две години

0,6 ЖЕ

(3)  Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под шест месеца

0,4 ЖЕ

(4)  Животни от рода на овцете и козите

0,15 ЖЕ

(5)  Свине за разплод > 50 kg

0,5 ЖЕ

(6)  Други свине

0,3 ЖЕ

(7)  Кокошки носачки

0,014 ЖЕ

(8)  Други домашни птици

0,03 ЖЕ

Коефициентите на преобразуване за категориите или подкатегориите животни в настоящата таблица може да се увеличават или намаляват по изключение, като се вземат предвид научните данни, които трябва да бъдат обяснени и надлежно обосновани в програмите за развитие на селските райони.

Други категории животни може да се добавят по изключение. Коефициентите на преобразуване за такива категории се определят, като се вземат предвид конкретните обстоятелства и научните данни, които трябва да бъдат обяснени и надлежно обосновани в програмите за развитие на селските райони.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Информация и публичност, посочени в член 13

ЧАСТ 1

Дейности за информация и публичност

1.    Задължения на управляващия орган

1.1.    Стратегия за информация и публичност

Управляващият орган гарантира, че действията за информация и публичност се изпълняват в съответствие с неговата стратегия за информация и публичност, която обхваща най-малко следното:

а) целите на стратегията и целевите групи;

б) описание на съдържанието на действията за информация и публичност;

в) ориентировъчен бюджет за изпълнението на стратегията;

г) описание на административните органи, включително персонала, които отговарят за изпълнението на дейностите за информация и публичност;

д) описание на ролята на НМСР и как нейния план за комуникации, посочен в член 54, параграф 3, подточка vi) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, ще допринесе за изпълнението на стратегията;

е) описание на начина, по който дейностите за информация и комуникация ще бъдат оценявани от гледна точка на видимостта и осведомеността за политиката, оперативните програми и операциите и за ролята на ЕЗФРСР и Съюза;

ж) годишна актуализация, в която се посочват информационните и комуникационните дейности, които трябва да бъдат извършени през следващата година.

1.2.    Информация за потенциалните бенефициери

Управляващият орган прави необходимото потенциалните бенефициери да имат достъп до съответната информация, включително актуална информация, когато е необходимо, като взема под внимание достъпността на електронните или други услуги за комуникация за някои потенциални бенефициери, поне за следното:

а) възможностите за финансиране и публикуването на покани по ПРСР;

б) административните процедури, които да се следват с цел допускане до финансиране в рамките на ПРСР;

в) процедурите за разглеждане на заявленията за финансиране;

г) условията за допустимост и/или критериите за избор и оценка на проектите, които да бъдат финансирани;

д) имената на лица или на лицата за контакт на национално, регионално или местно равнище, които могат да обяснят начина на действие на ПРСР и критериите за подбор и оценка на операциите;

е) задължението на бенефициерите да уведомяват обществеността за целта на операцията и за подпомагането от ЕЗФРСР за операцията съгласно част 1, точка 2. Управляващият орган може да изиска от потенциалните бенефициери да предложат в заявленията примерни комуникационни дейности, пропорционални на размера на операцията;

ж) процедурите за разглеждане на жалби съгласно член 74, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

1.3.    Информация за обществеността

Управляващият орган информира обществеността за съдържанието на ПРСР, приемането ѝ от Комисията и нейните актуализации, основните постижения при изпълнението на програмата и нейното приключване, както и за нейния принос за постигането на приоритетите на Съюза, както е посочено в Споразумението за партньорство.

Управляващият орган следи за създаването на единен уебсайт или на единен портал, предоставящ информацията, посочена в точки 1.1 и 1.2, както и първия параграф на настоящата точка. Създаването на единния уебсайт не нарушава гладкото прилагане на ЕЗФРСР и не ограничава достъпа на потенциалните бенефициери и заинтересовани страни до информация. Дейностите за информиране на обществеността включват елементите, посочени в част 2, точка 1.

1.4.    Участие на органи, действащи като посредници

Управляващият орган гарантира, включително чрез НМСР, че органи, които могат да играят ролята на посредници, участват в действия за осведомяване на потенциалните бенефициери, и по-специално:

а) партньори, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1303/2013;

б) информационните центрове за Европа, както и представителствата на Комисията и информационните бюра на Европейския парламент в държавите членки;

в) образователните и научноизследователските институции.

1.5.    Уведомяване за предоставяне на подпомагане

Управляващият орган гарантира, че уведомлението за отпускането на подпомагането информира бенефициерите, че дейностите се финансират по програма, частично финансирана от ЕЗФРСР, както и за съответния приоритет и мярка от съответната ПРСР.

2.    Задължения на бенефициерите

2.1.

При всички дейности за информация и комуникация, предприети от бенефициера, се потвърждава подпомагането от ЕЗФРСР за операцията, чрез поставяне на:

а) емблемата на Съюза;

б) препратка към подпомагането от ЕЗФРСР.

Когато дадена дейност за информация или популяризиране е свързана с операция или с няколко операции, съфинансирани от повече от един фонд, предвидената в точка б) препратка може да се замени с препратка към европейските структурни и инвестиционни фондове.

2.2.

По време на осъществяването на дадена операция бенефициерът информира обществеността за полученото от ЕЗФРСР подпомагане, като:

а) включва на професионалния си уебсайт, ако има такъв, кратко описание на операцията, когато може да се установи връзка между целта на уебсайта и предоставеното на операцията подпомагане; описанието е пропорционално на нивото на подпомагане и включва нейните цели и резултатите от нея, като подчертава финансовото подпомагане от Европейския съюз;

▼M1

б) за операциите, които не попадат в обхвата на буква в) и за които общото публично подпомагане надхвърля 50 000 EUR, поставя на видимо за обществеността място поне плакат (с минимален размер A3) или табела с информация за проекта, като подчертава финансовото подпомагане от Съюза. Държавите членки обаче могат да решат, че настоящото изискване не се прилага или че прагът се увеличава по отношение на операциите по член 21, параграф 1, букви а) и б) (относно пропуснатите доходи и разходите за поддръжка) и членове 28—31, 33, 34 и 40 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. Държавите членки могат да решат също, че настоящото изискване не се прилага или че прагът се увеличава по отношение на други операции, които не водят до инвестиция, когато поради характера на финансираната операция е невъзможно да се определи подходящо място за плаката или табелата. В служебните помещения на местните групи за действие, финансирани по LEADER, се поставя обяснителна табела;

▼B

в) поставяне на видимо за обществеността място на временен билборд с големи размери за всяка операция, която представлява финансиране на инфраструктура или строителни дейности, за които общото подпомагане с публични средства надхвърля 500 000 EUR.

Не по-късно от три месеца след приключването на дадена операция бенефициерът поставя постоянна табела или билборд с големи размери на видимо за обществеността място за всяка операцията, която изпълнява следните критерии:

i) общото публично подпомагане за операцията надхвърля 500 000 EUR;

ii) операцията се състои в закупуване на физически предмет или във финансиране на инфраструктура или на строителни работи.

Този билборд посочва името и главната цел на дейността и подчертава финансовото подпомагане, предоставено от Европейския съюз.

Билбордовете, плакатите, табелите и уебсайтовете съдържат описание на проекта/операцията и елементите, посочени в част 2, точка 1. Информацията заема най-малко от 25 % от билборда, табелата или уебсайта.

ЧАСТ 2

Технически характеристики на действията за информация и публичност

1.    Лого и девиз

Всяка дейност за информация и публичност съдържа следните елементи:

а) емблемата на ЕС съгласно графичните стандарти, представени на http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, придружен от обяснение на ролята на ЕС посредством следното изявление:

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони“.

▼M2

б) за действията и мерките, финансирани от LEADER, логото на LEADER:

image

▼B

2.    Информационни и комуникационни материали

Публикациите (като например брошури, листовки и бюлетини) и плакатите за мерките и дейностите, съфинансирани от ЕЗФРСР, съдържат на заглавната си страница ясно посочено участието на Съюза, както и емблемата на ЕС, когато се използва също национална или регионална емблема. Публикациите посочват органа, който отговаря за съдържанието, както и управляващия орган, определен да изпълнява въпросната национална програма за подпомагане и/или програма на ЕЗФРСР.

Когато информацията се разпространява чрез електронни средства (уебсайтове, бази данни за потенциалните бенефициери) или като аудио-визуални материали, разпоредбите на първия параграф се прилагат по аналогия.

Уебсайтовете във връзка с ЕЗФРСР следва да:

а) посочват финансовия принос от ЕЗФРСР най-малко на заглавната страница на сайта;

б) включват препратка към уебсайта на Комисията за ЕЗФРСР.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Общ набор от контекстуални показатели и показатели за резултатите и изпълнението, посочени в член 14, параграф 2

1.    Контекстуални показатели

C1.

Население

C2.

Възрастова структура

C3.

Територия

C4.

Гъстота на населението

C5.

Равнище на заетост ( *1 )

C6.

Равнище на самостоятелната заетост

C7.

Равнище на безработицата

C8.

БВП на глава от населението (*1) 

C9.

Равнище на бедността (*1) 

C10.

Структура на икономиката

C11.

Структура на заетостта

C12.

Производителност на труда по икономически сектори

C13.

Заетост по икономически дейности

C14.

Производителност на труда в селското стопанство

C15.

Производителност на труда в горското стопанство

C16.

Производителност на труда в хранително-вкусовата промишленост

C17.

Земеделски стопанства

C18.

Площи със селскостопанско предназначение

C19.

Земеделска площ за биологично земеделие

C20.

Поливни площи

C21.

Животински единици

C22.

Заети лица в стопанствата

C23.

Възрастова структура на ръководителите на стопанствата

C24.

Квалификация на ръководителите на стопанствата в областта на селското стопанство

C25.

Земеделски факторен доход (*1) 

C26.

Земеделски предприемачески доход (*1) 

C27.

Обща факторна производителност в селското стопанство (*1) 

C28.

Бруто образуване на основен капитал в селското стопанство

C29.

Гори и други залесени площи

C30.

Туристическа инфраструктура

C31.

Земна покривка

▼M2

C32.

Райони с природни или други специфични ограничения

▼B

C33.

Интензивност на селското стопанство

C34.

Зони по „Натура 2000“

C35.

Индекс за птици, обитаващи обработваема земя (*1) 

C36.

Природозащитен статус на земеделските местообитания (затревени площи)

C37.

Земеделие с висока природна стойност (*1) 

C38.

Защитени гори

C39.

Водочерпене за земеделски цели (*1) 

C40.

Качество на водата (*1) 

C41.

Органични вещества в почвите на обработваемата земя (*1) 

C42.

Причинена от вода ерозия на почвата (*1) 

C43.

Производство на енергия от възобновяеми източници в селското и горското стопанство

C44.

Потребление на енергия в селското стопанство, горското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

C45.

Емисии на парникови газове от селското стопанство (*1) 

2.    Показатели за резултатите

R1

:

процент на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по програмата за развитие на селските райони за инвестиции в преструктуриране или модернизация (област с поставен акцент 2A)

R2

:

Промени в селскостопанската продукция на подпомогнатите стопанства/ГРЕ (годишни работни единици) (област с поставен акцент 2А) ( *2 )

R3

:

процент на земеделските стопанства, разполагащи с бизнес план за развитие/инвестиции за млади земеделски стопани, подпомагани по програмата за развитие на селските райони (област с поставен акцент 2Б)

R4

:

процент на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по схеми за качество, местни пазари и къси вериги на доставки и групи/организации на производителите (област с поставен акцент 3A)

R5

:

процент на стопанствата, които участват в схеми за управление на риска (област с поставен акцент 3Б)

R6

:

процент на гори или други залесени райони, обхванати от договори за управление в подкрепа на биологичното разнообразие (област с поставен акцент 4А)

R7

:

процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление в подкрепа на биологичното разнообразие и/или ландшафти (област с поставен акцент 4А)

R8

:

процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на водите (област с поставен акцент 4Б)

R9

:

процент на горската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на водите (област с поставен акцент 4Б)

R10

:

процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на почвите и/или предотвратяване на почвената ерозия (област с поставен акцент 4В)

R11

:

процент на горската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на почвите и/или предотвратяване на почвената ерозия (област с поставен акцент 4В)

R12

:

процент на поливните площи, преминаващи към по-ефективни напоителни системи (област с поставен акцент 5А)

R13

:

По-ефективно използване на водата за селскостопански цели по проекти, подпомагани в рамките на програмата за развитие на селските райони (област с поставен акцент P5A) (*2) 

R14

:

По-ефективно използване на водата за селскостопански цели и преработване на храни по проекти, подпомагани в рамките на програмата за развитие на селските райони (област с поставен акцент P5A) (*2) 

R15

:

Енергия от възобновяеми източници, произвеждана по подпомаганите проекти (област с поставен акцент 5В) (*2) 

R16

:

процент на животинските единици (ЖЕ), засегнати от инвестиции в управлението на животновъдството с оглед на намаляване на емисиите на парникови газове и/или на амоняк (област с поставен акцент 5Г)

R17

:

процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление за намаляване на емисиите на парникови газове и/или на амоняк (област с поставен акцент 5Г)

R18

:

Намаляване на емисиите на метан и двуазотен оксид (област с поставен акцент 5Г) (*2) 

R19

:

Намаляване на емисиите на амоняк (област с поставен акцент 5г) (*2) 

R20

:

процент от земеделските и горските земи, обхванати от договори за управление, допринасящи за улавяне или съхранение на въглерод (област с поставен акцент 5Д)

R21

:

Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти (област с поставен акцент 6А)

R22

:

процент от населението в селските райони, обхванато от стратегии за местно развитие (област с поставен акцент 6Б)

R23

:

процент от населението в селските райони, което се възползва от подобрените услуги/инфраструктура (област с поставен акцент 6Б)

R24

:

Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти (LEADER) (област с поставен акцент 6Б)

R25

:

процент от населението в селските райони, което се възползва от нови или подобрени услуги/инфраструктура (информационни и комуникационни технологии — ИКТ) (област с поставен акцент 6В)

Показателите в курсив също са целеви показатели, както са изброени в точка 4.

3.    Показатели за изпълнението на РСРНомер

Показатели за изпълнението

Кодове на мерките (членове от Регламент (ЕС) № 1305/2013 или Регламент (ЕС) № 1303/2013)

O.1

Общо публични разходи (1)

Всички мерки

O.2

Общо инвестиции

4 (член 17), 5 (член 18), 6.4 (член 19), 7.2 — 7.8 (член 20), 8.5 и 8.6 (член 21) (Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.3

Брой на действията/операциите, получаващи подкрепа

1 (член 14), 2 (член 15), 4 (член 17), 7 (член 20), 8.5 и 8.6 (член 21) 9 (член 27), 17.2 и 17.3 (член 36) (Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.4

Брой на стопанствата/бенефициерите, получаващи подкрепа

3 (член 16), 4.1 (член 17), 5 (член 18), 6 (член 19), 8.1 — 8.4 (член 21), 11 (член 29), 12 (член 30), 13 (член 31), 14 (член 33), 17.1 (член 36) (Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.5

Обща площ (ha)

4 (член 17), 8.1 — 8.5 (член 21), 10 (член 28), 11 (член 29), 12 (член 30), 13 (член 31), 15 (член 34) (Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.6

Подпомагана физическа площ (ha)

10 (член 28) (Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.7

Брой на подпомаганите операции

10 (член 28) 15 (член 34) (Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.8

Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)

14 (член 33) 4 (член 17) (Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.9

Брой земеделски стопанства, които участват в подпомаганите схеми

9 (член 27) 16.4 (член 35), 17.2 и 17.3 (член 36) (Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.10

Брой на земеделските производители, ползващи се от плащания

17.2 и 17.3 (член 36) (Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.11

Брой на дните проведено обучение

1 (член 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.12

Брой участниците в обучения

1 (член 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.13

Брой на консултираните бенефициери

2 (член 15 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.14

Брой на обучените консултанти

2 (член 15 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.15

Брой на жителите, които се ползват от подобрени услуги/инфраструктура (ИТ или други)

7 (член 20 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.16

Брой на подпомогнатите оперативни групи в рамките на ЕПИ, брой подпомогнати операции по ЕПИ и брой и вид на партньорите в групите по ЕПИ

16 (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.17

Брой на подпомогнатите операции за сътрудничество (различни от ЕПИ)

16 (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.18

Брой жители, обхванати от местните групи за действие

19 (член 32 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

O.19

Брой на избраните местни групи за действие

19 (член 32 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

O.20

Брой на подпомогнатите проекти в рамките на LEADER

19 (член 35, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

O.21

Брой на подпомогнатите проекти за сътрудничество

19 (член 35, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

O.22

Брой и вид на организаторите на проектите

19 (член 35, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

O.23

Единен номер на местните групи за действие, участващи в проект за сътрудничество

19 (член 35, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

O.24

Брой на тематичните и аналитичните обмени, извършени с помощта на националната мрежа за селските райони

Работа в мрежа (член 54 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.25

Брой на инструментите за комуникация в рамките на националната мрежа за селските райони

Работа в мрежа (член 54 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.26

Брой на дейностите в рамките на Европейската мрежа за развитие на селските райони, в които е участвала националната мрежа за селските райони

Работа в мрежа (член 54 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

(*1)   Този показател съответства на показателя за рамката на изпълнението, установен в член 5, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на Комисията от 7 март 2014 г. за определяне на разпоредби за изпълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на методологиите за подкрепата във връзка с изменението на климата, определянето на етапни и общи цели в рамката на изпълнението и номенклатурата на категориите интервенции за европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 69, 8.3.2014 г., стр. 65).

4.    Целеви показатели

T1

:

процент на разходи по членове 14, 15 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка с общите разходи за ПРСР (област с поставен акцент 1А)

T2

:

Общ брой на операциите за сътрудничество, подпомагани по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013) (групи, мрежи/клъстери, пилотни проекти...) (област с поставен акцент 1Б)

T3

:

Общ брой на участниците в обучения съгласно член 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 (област с поставен акцент 1В)

T4

:

процент на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по ПРСР за инвестиции в преструктуриране или модернизация (област с поставен акцент 2A)

T5

:

процент на земеделските стопанства, разполагащи с бизнес план за развитие/инвестиции за млади земеделски стопани, подпомагани по ПРСР (област с поставен акцент 2Б)

T6

:

процент на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по схеми за качество, местни пазари и къси вериги на доставки и групи/организации на производителите (област с поставен акцент 3A)

T7

:

процент на стопанствата, които участват в схеми за управление на риска (област с поставен акцент 3Б)

T8

:

процент на гори или други залесени райони, обхванати от договори за управление в подкрепа на биологичното разнообразие (област с поставен акцент 4А)

T9

:

процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление в подкрепа на биологичното разнообразие и/или ландшафти (област с поставен акцент 4А)

T10

:

процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на водите (област с поставен акцент 4Б)

T11

:

процент на горската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на водите (област с поставен акцент 4Б)

T12

:

процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на почвите и/или предотвратяване на почвената ерозия (област с поставен акцент 4В)

T13

:

процент на горската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на почвите и/или предотвратяване на почвената ерозия (област с поставен акцент 4В)

T14

:

процент на поливните площи, преминаващи към по-ефективни напоителни системи (област с поставен акцент 5А)

T15

:

Общите инвестиции за енергийна ефективност (област с поставен акцент 5Б)

T16

:

Общ размер на инвестициите в производство на енергия от възобновяеми източници (област с поставен акцент 5В)

T17

:

процент на ЖЕ, засегнати от инвестиции в управление на добитък с оглед намаляване на емисиите на парникови газове и/или на амоняк (област с поставен акцент 5Г)

T18

:

процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление за намаляване на емисиите на парникови газове и/или на амоняк (област с поставен акцент 5Г)

T19

:

процент от земеделските и горските земи, обхванати от договори за управление, допринасящи за улавяне и съхранение на въглерод (област с поставен акцент 5Д)

T20

:

Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти (област с поставен акцент 6А)

T21

:

процент от населението в селските райони, обхванато от стратегии за местно развитие (област с поставен акцент 6Б)

T22

:

процент от населението в селските райони, което се възползва от подобрените услуги/инфраструктура (област с поставен акцент 6Б)

T23

:

Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти (LEADER) (област с поставен акцент 6Б)

T24

:

процент от населението в селските райони, което се възползва от нови или подобрени услуги/инфраструктура (ИКТ) (област с поставен акцент 6В)

5.    Предложени показатели за рамката на изпълнението 

Показатели

Свързан показател за изпълнението

Приоритет 2 (П2):

Общо публични разходи П2 (в евро)

O.1

Брой на земеделски стопанства с подпомагане от ПРСР за инвестиции в преструктуриране и модернизация (област с поставен акцент 2А) + стопанства с бизнес план за развитие/инвестиция за млади земеделски стопани, подпомагани по линия на ПРСР (област с поставен акцент 2Б)

O.4

Приоритет 3

(П3)

Общо публични разходи П3 (в евро)

O.1

Брой на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по схеми за качество, за местни пазари/ къси вериги на доставки и групи на производителите (област с поставен акцент 3A)

O.4, O.9

Брой на земеделските стопанства, които участват в схеми за управление на риска (област с поставен акцент 3Б)

O.4, O.9

Приоритет 4

(П4)

Общо публични разходи П4 (в евро)

O.1

Земеделска земя, обхваната от договори за управление с цел подкрепа на биологичното разнообразие (област с поставен акцент 4А) + подобряване на управлението на водите (област с поставен акцент 4Б) + подобряване на управлението на почвите и/предотвратяването на почвената ерозия (област с поставен акцент 4В)

O.5

Приоритет 5

(П5)

Общо публични разходи П5 (в евро)

O.1

Брой на инвестиционните операции в енергоспестяването и енергийната ефективност (област с поставен акцент 5Б) + в производство на енергия от възобновяеми източници (област с поставен акцент 5В)

O.3

Земеделски и горски земи под управление за насърчаване на поглъщането/съхраняването на въглерод (област с поставен акцент 5Д) + земеделска земя, обхваната от договори за управление с цел намаляване на емисиите на парникови газове и/или на амоняк (област с поставен акцент 5Г) + поливни площи, преминаващи към по-ефективни напоителни системи (област с поставен акцент 5А)

O.5

Приоритет 6

(П6)

Общо публични разходи П6 (в евро)

O.1

Брой операции, подпомогнати с цел подобряване на основни услуги и инфраструктура в селските райони (области с поставен акцент 6Б и 6В)

O.3

Население, обхванато от местни групи за действие (област с поставен акцент 6Б)

O.18
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Общи въпроси за оценка на развитието на селските райони

Въпроси за оценка, свързани с областите с поставен акцент

За всяка област с поставен акцент, включена в ПРСР, на съответния въпрос се отговаря в преработените годишни доклади за изпълнението (наричани по-нататък „ГДИ“), които се представят през 2017 г. и 2019 г., и в доклада от последващата оценка.

1. Област с поставен акцент 1А: До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали иновациите, сътрудничеството и на развитието на базата от знания в селските райони?

2. Област с поставен акцент 1Б: До каква степен интервенциите по ПРСР са засилили връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели?

3. Област с поставен акцент 1В: До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство?

4. Област с поставен акцент 2А: До каква степен интервенциите по ПРСР са допринесли за подобряване на икономическите резултати, преструктурирането и модернизацията на подпомогнатите стопанства, в частност чрез увеличаване на тяхното участие на пазара и разнообразяването на селскостопанските дейности?

5. Област с поставен акцент 2Б: До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията?

6. Област с поставен акцент 3А: До каква степен интервенциите по ПРСР са допринесли за подобряване на конкурентоспособността на подпомаганите първични производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига чрез схеми за качество, чрез добавяне на стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации?

7. Област с поставен акцент 3Б: До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали превенцията и управлението на риска на стопанствата?

8. Област с поставен акцент 4А: До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали възстановяването, запазването и укрепването на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“, области с природни или други специфични ограничения, както и земеделието с висока природна стойност, както и състоянието на европейския ландшафт?

9. Област с поставен акцент 4Б: До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали подобряването на управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите?

10. Област с поставен акцент 4В: До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали предотвратяването на почвената ерозия и подобряването на управлението на почвите?

11. Област с поставен акцент 5А: До каква степен интервенциите по ПРСР са допринесли за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство?

12. Област с поставен акцент 5Б: До каква степен интервенциите по ПРСР са допринесли за повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и преработката на храни?

13. Област с поставен акцент 5В: До каква степен интервенциите по ПРСР са допринесли за доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци, остатъци и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката?

14. Област с поставен акцент 5Г: До каква степен интервенциите по ПРСР са допринесли за намаляване на емисиите на парникови газове и на амоняк от селското стопанство?

15. Област с поставен акцент 5Д: До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали съхраняването и поглъщането на въглерода в секторите на селското и горското стопанство?

16. Област с поставен акцент 6А: До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали диверсификацията, създаването и развитието на малки предприятия и създаване на работни места?

17. Област с поставен акцент 6Б: До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали местното развитие в селските райони?

18. Област с поставен акцент 6В: До каква степен интервенциите по ПРСР са подобрили достъпа, използването и качеството на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в селските райони?

Въпроси за оценка, свързани с други аспекти на програмата за развитие на селските райони

На следните въпроси трябва да се отговори в преработените ГДИ, представени през 2017 г. и 2019 г., и в доклада от последващата оценка.

19. В каква степен полезните взаимодействия между приоритетите и областите с поставен акцент са повишили ефективността на ПРСР?

20. До каква степен техническата помощ е допринесла за постигането на целите, определени в член 59 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в член 51, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 1305/2013?

21. До каква степен НМСР е допринесла за постигането на целите, определени в член 54, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 1305/2013?

Въпроси за оценка, свързани с целите на равнището на ЕС

На следните въпроси трябва да се отговори в преработения ГДИ, представени през 2019 г., и в доклада от последващата оценка.

22. До каква степен ПРСР е допринесла за постигането на водещата цел на „ЕС 2020“ за увеличаване на процента на заетостта на населението на възраст 20-64 години до поне 75 %?

23. До каква степен ПРСР е допринесла за постигането на водещата цел на „ЕС 2020“ за инвестиране на 3 % от БВП на ЕС в научноизследователска и развойна дейност и иновации?

24. До каква степен ПРСР е допринесла за смекчаване на последиците от и изменението на климата и адаптиране към него, за постигането на водещата цел на „ЕС 2020“ за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 20 % в сравнение с нивата от 1990 г., или с 30 %, ако условията позволяват това, за увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници в крайното енергопотребление до 20 % и постигане на 20 % повишаване на енергийната ефективност?

25. До каква степен ПРСР е допринесла за постигането на водещата цел на „ЕС 2020“ за намаляване на броя на европейците, които живеят под националния праг на бедността?

26. До каква степен ПРСР е допринесла за подобряване на състоянието на околната среда и за постигането на целта на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие — спиране на загубата на биологично разнообразие и на влошаването на услугите от екосистемите, и за тяхното възстановяване?

27. До каква степен ПРСР е допринесла за постигане на целта на ОСП за насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство?

28. До каква степен ПРСР е допринесла за постигане на целта на ОСП за осигуряване на устойчиво управление на природните ресурси и действията в областта на климата?

29. До каква степен ПРСР е допринесла за постигане на целта на ОСП за балансирано териториално развитие на селските икономики и общности, включително създаването и поддържането на заетостта?

30. До каква степен ПРСР е допринесла за насърчаване на иновациите?
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Основни елементи на документите за техническа подкрепа за системата за мониторинг и оценка

Един от основните елементи на системата за мониторинг и оценка на развитието на селските райони е техническата помощ, предоставяна на държавите членки, на оценителите и на другите участващи в оценката заинтересовани лица, за да се изгради капацитет за оценка и да се повиши качеството и съгласуваността на дейностите по оценката. Комисията съвместно с държавите членки изготвя документи за техническа помощ, които обхващат следните теми:

1) Фишове за всеки от общите показатели, които включват определение на показателя; връзката с интервенционната логика; мерната единица; методиката, използвана за получаване на стойностите; изисквани данни и техните източници; информация за събирането на данни, включително за органа, който отговаря за честотата на събиране; изисквания за отчитане.

2) Методически указания, които да подпомагат държавите членки и оценителите при изпълнението на изискванията на системата за мониторинг и оценка, като обхващат различните ѝ компоненти, включително оценка на методиките и подходите, както и предоставянето на помощ по конкретни въпроси като оценка на ВОМР.

3) Насоки за предварителна оценка на ПРСР, разглеждащи целите на предварителната оценка, процеса и ролите на участниците, както и обхвата на оценката, и предоставящи методологична подкрепа относно подходящите подходи и методи, както и набор от примерни образци.

4) Насоки за изготвяне на планове за оценка, обхващащи целите и ползите от плана за оценка, елементите, които трябва да бъдат включени, и препоръки за подходящи процедури за неговото създаване. Включени са съображенията, свързани с управлението и прилагането, както и примерни образци за аспектите на оценката.

5) Насоки относно използването и създаването на косвени показатели, насочени по-специално към регионални ПРСР, които описват целите и характеристиките на косвените показатели и определят данни и методи, които могат да се използват, когато са необходими косвени показатели.

6) Насоки относно плана за показателите, обхващащи елементите, които трябва да бъдат включени, правилата, които да се прилагат, и образците за таблици.

7) Насоки относно мониторинга, обхващащи елементите, които трябва да бъдат включени в годишните доклади за изпълнението, правилата, които да се прилагат, и образците за таблици.

8) Насоки за оценка на стойностите на показателите за допълнителни резултати, включващи определяне на съответната популация от проекти, стратегии за правене на извадки, подходящи методики, източници на данни и методи за оценка.

9) Насоки относно оценяването на въздействието на ПРСР, обхващащи целите и използването на показатели за въздействието, връзките между политиката за развитие на селските райони и другите политики и фактори, които засягат стойностите на показателите за въздействието, и предложените методи за оценка на нетния ефект от интервенциите за развитие на селските райони.

10) Насоки за отговори на общите въпроси за оценка на развитието на селските райони, включващи връзките с интервенционната логика и общите показатели, и предлагащи допълнителни данни, критерии за преценка и диапазон от възможни подходи, които могат да бъдат използвани за отговори на въпросите.

11) Насоки за последваща оценка на ПРСР за периода 2014—2020 г., които обхващат целите, процеса и обхвата на оценката, предоставят методологична подкрепа и определят добрите практики, включително примерни образци за аспектите на оценката.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Структура и съдържание на годишните доклади за изпълнението (посочени в член 50 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 75 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

1.    Ключова информация относно изпълнението на програмата и нейните приоритети

а)    Финансови данни

Финансови данни за изпълнението, които представят отчет на направените и включените в декларациите разходи за всяка мярка и област с поставен акцент. Те обхващат общо направените публични разходи, както и възстановяванията на средства и корекциите, направени от държавите членки през предходната календарна година.

б)    Общи и специфични за програмата показатели и количествени целеви стойности

Информация относно изпълнението на ПРСР, измерено посредством общи и специфични показатели, включително на постигнатия напредък спрямо целите, поставени за всяка област с поставен акцент, и относно постигнатите в сравнение с планираните резултати, както са изложени в плана за показателите. Считано от годишния доклад за изпълнението, който ще бъде представен през 2017 г., постиженията във връзка с етапните цели, определени в рамката на изпълнението (таблица Е). Допълнителна информация относно етапа на изпълнение на ПРСР се предоставя чрез данни за финансовите ангажименти по мерки и области с поставен акцент и свързания с тях очакван напредък в постигането на целите.

Таблици:

 Таблица А: Поети разходни задължения по мерки и области с поставен акцент

 Таблица Б: Показатели за реализирани резултати по мерки и области с поставен акцент

▼M2

 Таблица В: Разбивка за съответните резултати и мерки по типове области, пол и/или възраст и по операции, имащи финансов принос към интеграцията на граждани на трети държави

▼B

 Таблица Г: Напредък към постигане на целите

 Таблица Д: Мониторинг на преходните мерки

 Таблица Е: Постигане на показателите от рамката на изпълнението

2.    Напредъкът в изпълнението на плана за оценка се представя както следва:

а) Описание на евентуални изменения, направени в плана за оценка на ПРСР през годината, със съответната обосновка.

б) Описание на предприетите дейности за оценка през годината (във връзка с раздел 3 на плана за оценка). *

в) Описание на дейностите, предприети по отношение на предоставянето и управлението на данни (във връзка с раздел 4 на плана за оценка). *

г) Списък на завършените оценки, включително посочване на местата, където те са публикувани в интернет.

д) Резюме на приключени оценки, което се съсредоточава върху заключенията от тях.

е) Описание на дейностите, предприети по отношение на публикуването на констатациите от оценката (във връзка с раздел 6 на плана за оценка). *

ж) Описание на предприетите последващи действия във връзка с резултатите от оценката (във връзка с раздел 6 на плана за оценка).*

* Прави се препратка към плана за оценка, описват се евентуални трудности при изпълнението, както и приети или предложени решения.

3.    Въпроси, засягащи резултатите от програмата и предприетите мерки

Описание на стъпките, предприети от управляващия орган или Комитета за мониторинг с цел да се осигурят качеството и ефективността на изпълнението на програмата и по-специално по въпроси, възникнали при управлението на програмата, и евентуално предприети коригиращи мерки, особено в отговор на забележките, направени от Комисията.

4.    Стъпки, предприети за прилагане на техническата помощ и изискванията за публичност на програмите

а) Когато техническата помощ обхваща създаването и функционирането на НМСР, в отчета се описват предприетите действия и актуалното състояние по отношение на създаването на НМСР и изпълнението на нейния план за действие;

б) Мерки, предприети с цел гарантиране на публичност на програмата (член 13 от настоящия регламент).

5.    Действия, предприети в изпълнение на предварителните условия, (през 2017 г. и през 2016 г., когато е уместно)

Описание на предприетите действия по приоритет/област с поставен акцент/мярка за изпълняване на приложимите общи или обвързани с приоритети предварителни условия, които не са били изпълнени или са били частично изпълнени в момента на приемането на ПРСР. Прави се препратка към неизпълнените или частично изпълнените критерии, към всяка стратегия, правен акт или други документи от значение, включително препратки към съответните раздели и членове, както и към органите, на които е възложено изпълнението. Когато е необходимо, държавите членки може да представят пояснения или допълнителна информация за допълване на описанието.

6.    Описание на изпълнението на подпрограмите

ГДИ, представени през 2017 г. и 2019 г., включват също информация за изпълнението, измерено посредством общи и специфични показатели, както и относно постигнатия напредък по отношение на поставените цели в плана на показателите на подпрограмата, и за постигнатите резултати и разходите в сравнение с планираните резултати и разходите по подпрограмата.

7.    Оценка на информацията и напредъка в постигането на целите на програмата

ГДИ, представени през 2017 г. и 2019 г., също така съдържат следната информация в резултат от действия по оценка:

Докладване и количествено изражение на постиженията на програмата, по-специално чрез оценка на допълнителните показатели за резултатите и съответните въпроси за оценка.

ГДИ, представени през 2019 г., също така съдържат следната информация в резултат от действия по оценка:

Докладване относно напредъка в постигането на целите на програмата и нейния принос за постигането на целите на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, наред с другото и посредством оценка на нетния принос на програмата към промените в ОСП, стойностите на показателя за въздействието и съответните въпроси за оценка.

8.    Изпълнение на дейности с цел отчитане на принципите, определени в членове 6, 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

ГДИ, представени през 2017 г. и 2019 г. също така съдържат следната информация:

а)    Насърчаване на равенството между мъжете и жените и премахването на дискриминацията (член 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Оценка на действията, предприети с цел да гарантират, че равенството между мъжете и жените и отчитането на социалните аспекти на пола се вземат под внимание и се насърчават през цялото време на подготовката и изпълнението на програмите, включително по отношение на мониторинга, докладването и оценката.

б)    Устойчиво развитие (член 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Оценка на действията, предприети с цел да се гарантира, че целите и изпълнението на ЕЗФРСР са съответствие с принципа на устойчивото развитие и с действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 91, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“.

Освен това се предоставя информация относно подпомагането на изпълнението на цели във връзка с изменението на климата (проследяване на изменението на климата).

в)    Ролята на партньорите, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, във връзка с изпълнението на програмата

Оценка на действията, предприети с цел да се гарантира, че партньорите, посочени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, са ангажирани в изготвянето на докладите за напредъка и в целия цикъл на изпълнение на програмите, включително чрез участие в комитетите за мониторинг на програмите съгласно член 48 от посочения регламент, както и в НМСР.

9.    Напредък в осигуряването на интегриран подход

ГДИ, подадени през 2019 г., съдържат също така и следната информация:

Описание на постигнатия напредък за осигуряване на интегриран подход при използването на ЕЗФРСР и други финансови инструменти на ЕС за подпомагане на териториалното развитие на селските райони, включително чрез стратегии за местно развитие.

10.    Доклад за изпълнението на финансовите инструменти (член 46 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

ГДИ също така включват като приложение:

конкретен доклад за операциите, включващи финансови инструменти. Съдържанието на този доклад е определено в член 46, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и подаването му се осъществява чрез образеца на ЕСИ фондовете.( 1 ) Член 8, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

( 2 ) Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 година за определяне на условията и реда, приложими за електронната система за обмен на данни между държавите членки и Комисията, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за приемане на номенклатурата на категориите интервенции за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ОВ L 57, 27.2.2014 г., стр. 7).

( 3 ) Да се използва общият размер на участието на ЕЗФРСР за всяка от съответните програми.

( 4 ) Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

( 5 ) Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

( 6 ) Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1).

( 7 ) Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71).

( 8 ) Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

( 9 ) Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

( 10 ) Ориентировъчната разбивка на общото участие на Съюза по области с поставен акцент следва да бъде използвана в контекста на приноса на програмата за развитие на селските райони за тематичните цели и целите в областта на климата, както е посочено в член 15, параграф 1, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, на суспендиранията, упоменати в член 19, параграф 5 и член 22, параграф 6 от посочения регламент и, когато е приложимо, на изчисляването на сумите, които трябва да бъдат запазени по силата на член 59, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

( 11 ) Член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185).

( *1 Контекстуални показатели, които включват показатели за въздействието от общата селскостопанска политика („ОСП“)

( *2 Показатели за допълнителни резултати

Top