EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0522-20171112

Consolidated text: Делегиран регламент (ЕС) № 522/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подробните правила за принципите за подбор и управление на иновативните действия в сферата на устойчивото градско развитие, които ще бъдат подкрепяни по линия на Европейския фонд за регионално развитие

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/522/2017-11-12

02014R0522 — BG — 12.11.2017 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 522/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2014 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подробните правила за принципите за подбор и управление на иновативните действия в сферата на устойчивото градско развитие, които ще бъдат подкрепяни по линия на Европейския фонд за регионално развитие

(ОВ L 148, 20.5.2014 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2056 НА КОМИСИЯТА от 22 август 2017 година

  L 294

26

11.11.2017
▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 522/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2014 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подробните правила за принципите за подбор и управление на иновативните действия в сферата на устойчивото градско развитие, които ще бъдат подкрепяни по линия на Европейския фонд за регионално развитиеЧлен 1

Управление на иновативните действия

1.  Комисията определя един или повече субекти или органи, на които да се възложат задачите по изпълнението на бюджета за иновативните действия на нивото на Съюза съгласно член 58, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (наричан по-нататък „оправомощен субект“).

В допълнение към изискванията по член 60, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 оправомощеният субект трябва да има доказан опит в управлението на финансови средства на Съюза в няколко държави членки.

2.  Комисията сключва споразумение за възлагане на задачи с оправомощения субект съгласно член 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, като в допълнение към изискванията по член 40 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията ( 1 ) в това споразумение се съдържат клаузи, уреждащи:

а) насоките за заявителите и бенефициерите;

б) годишна работна програма, която се одобрява от Комисията;

в) организирането на поканите за представяне на предложения във връзка с иновативните действия;

г) оценката на допустимостта на заявителите;

д) създаването на експертна група със съгласието на Комисията, която ще извършва оценка и класиране на предложенията;

е) подбора на иновативните действия въз основа на препоръката на експертната група със съгласието на Комисията;

ж) изискването да се предостави на бенефициера документ, в който се уточняват определените от Комисията условия за подкрепата;

з) разглеждането на отчетите, представяни от бенефициерите, и на плащанията за бенефициерите;

и) наблюдението на отделните иновативни действия;

й) организирането на комуникационни прояви;

к) осведомяването за резултатите със съгласието на Комисията;

л) одита на отделните иновативни действия, за да се гарантира, че безвъзмездните средства по тях се управляват съгласно принципите на добро финансово управление;

м) финансовите средства за подпомагане на задачите по управлението на оправомощения субект, които се предоставят под формата на фиксирана сума за оперативните разходи на оправомощения субект и чийто размер се определя въз основа на размера на средствата на Съюза, предоставени на този субект за целите на отпускането на безвъзмездни средства.

3.  Оправомощеният субект представя на Комисията документите съгласно член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и цялата необходима информация за оценка на изпълнението на иновативните действия.

Член 2

Подбор на иновативните действия

1.  Оправомощеният субект подбира иновативните действия чрез покани за представяне на предложения, като взема предвид темите, които службите на Комисията определят ежегодно.

2.  Следните органи могат да подават заявления за подпомагане при започване на иновативни действия:

а) всеки градски орган на местна административна единица, определена в зависимост от степента на урбанизация като градска агломерация, град или предградие и с население от поне 50 000  жители;

б) сдружения или обединения на градски органи на местни административни единици, определени в зависимост от степента на урбанизация като градски агломерации, градове или предградия и с общо население от поне 50 000  жители, като може да се касае за трансгранични сдружения или обединения и сдружения или обединения в различни региони и/или държави членки.

3.  Експертната група по член 1, параграф 2, буква д) отправя препоръки относно иновативните действия, които следва да се изберат. Нейният състав е балансиран от географска гледна точка и тя се председателства от Комисията. При изготвяне на препоръките си експертната група взема предвид по-специално следните критерии:

а) иновативното съдържание на предложението и потенциала му да набележи или приложи нови решения;

б) качеството на предложението;

в) участието на съответните партньори в подготовката на предложението;

г) възможността да се докажат измерими резултати;

д) възможността да се приложат на други места предложените решения.

При формулиране на препоръките си експертната група прави необходимото, за да се вземе предвид териториалното многообразие на градските райони в Съюза.

4.  Оправомощеният субект подбира иновативните действия въз основа на препоръката на експертната група и със съгласието на Комисията.

5.  Сумата, която се отпуска за всяко иновативно действие, не надхвърля 5 000 000 EUR.

▼M1

6.  Всяко иновативно действие се изпълнява в рамките на максимален период от четири години.

▼B

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.( 1 ) Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

Top