EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994L0062-20180704

Consolidated text: Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/62/2018-07-04

01994L0062 — BG — 04.07.2018 — 007.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 94/62/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 декември 1994 година

относно опаковките и отпадъците от опаковки

(ОВ L 365, 31.12.1994 г., стp. 10)

Изменена с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1882/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 септември 2003 година

  L 284

1

31.10.2003

►M2

ДИРЕКТИВА 2004/12/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 февруари 2004 година

  L 47

26

18.2.2004

►M3

ДИРЕКТИВА 2005/20/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2005 година

  L 70

17

16.3.2005

 M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 219/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2009 година

  L 87

109

31.3.2009

►M5

ДИРЕКТИВА 2013/2/ЕС НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 7 февруари 2013 година

  L 37

10

8.2.2013

►M6

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/720 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 29 април 2015 година

  L 115

11

6.5.2015

►M7

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/852 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 30 май 2018 година

  L 150

141

14.6.2018
▼B

ДИРЕКТИВА 94/62/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 декември 1994 година

относно опаковките и отпадъците от опаковкиЧлен 1

Цели

1.  Настоящата директива има за цел да хармонизира националните мерки относно управлението на дейността, свързана с опаковките и отпадъците от опаковки, от една страна, за да предотврати въздействието им върху околната среда на държавите-членки, както и на трети страни, или да намали такова въздействие, като осигури високо ниво на опазване на околната среда, и от друга страна, да гарантира функционирането на вътрешния пазар и да избегне пречките за търговията и нарушаването и ограничаването на конкуренцията в рамките на Общността.

▼M7

2.  За тази цел настоящата директива установява мерки, насочени приоритетно към предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки и като допълнителни основни принципи, към повторна употреба на опаковките, към рециклиране и други форми на оползотворяване на отпадъците от опаковки, и следователно към намаляване на окончателното обезвреждане на такива отпадъци, с цел да се спомогне за прехода към кръгова икономика.

▼B

Член 2

Обхват

1.  Настоящата директива се отнася за всички опаковки, предлагани на пазара в Общността, и всички отпадъци от опаковки, независимо дали са използвани или са образувани на ниво промишленост, търговия, офис, магазин, услуги, домакинство или нещо друго, независимо от материала.

2.  Настоящата директива се прилага, без да се засягат съществуващите изисквания за качеството на опаковката, като тези относно безопасността, опазването на здравето и хигиената на опакованите продукти или съществуващите изисквания за транспортиране, или разпоредбите на Директива 91/689/ЕИО от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци ( 1 ).

Член 3

Дефиниции

За целите на настоящата директива:

1. „опаковка“ означават всички продукти, направени от материал от всякакво естество, използвани, за да се поставят в тях, съхраняват, пренасят, доставят и представят стоки, от сурови материали до обработени стоки, от производителя до ползвателя или потребителя. Артикули, които „не се връщат“ и се използват за същите цели, също се считат за опаковки.

„Опаковката“ включва само:

а) търговска опаковка или първична опаковка, т.е. опаковка, замислена като единица стока за продажба на крайния потребител на мястото на покупката;

б) групова опаковка или вторична опаковка, т.е. опаковка, замислена за група от определен брой единици стока на мястото на продажбата, независимо дали ще се продава по този начин на крайния ползвател или потребител, или служи само за попълване на рафтовете на мястото на продажба; тя се отстранява от продукта, без да се отразява на качествата му;

в) транспортна опаковка или третична опаковка, т.е. опаковка, замислена за улесняване на пренасянето и транспорта на брой артикули или групови опаковки, за да се предотврати физическото манипулиране с тях или повредите при транспортирането. Транспортните опаковки не включват контейнери за шосеен, железопътен превоз, превоз по море и въздух.

▼M2

Определението за „опаковка“ се основава допълнително на посочените по-долу критерии. Артикулите, които са изброени в приложение I, са пояснителни примери за прилагането на тези критерии.

i) Артикулите се разглеждат като опаковки, ако съответстват на посоченото по-долу определение, без да се засягат другите функции, които опаковката може също да изпълнява, освен ако артикулът не е неразделна част от продукта и е необходимо да съдържа, поддържа или предпазва този продукт по време на целия му жизнен цикъл, и се предвижда всички елементи да бъдат използвани, консумирани или изхвърлени заедно.

ii) Артикулите, предназначени и предвидени за пълнене в търговските обекти, и артикулите за еднократна употреба, които се продават, напълват или са създадени или предназначени да бъдат напълвани в търговските обекти, се считат за опаковки, при условие че изпълняват функциите на опаковки.

iii) Елементите на опаковките и помощните елементи, които изграждат опаковката, се считат за част от опаковката, в която са интегрирани. Помощните елементи, които висят директно от или са прикрепени към продукт и които изпълняват функцията на опаковка, се считат за опаковка, освен ако не са неразделна част от този продукт и всички елементи са предназначени да бъдат консумирани или изхвърлени заедно.

▼M7 —————

▼M6

1а. „пластмаса“ означава полимер по смисъла на член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ), към който може да са добавени добавки или други вещества и който може да функционира като основен структурен компонент за торбички за пазаруване;

1б. „пластмасови торбички за пазаруване“ означава торбички за пазаруване, със или без дръжка, произведени от пластмаса, които се предлагат на потребителите на мястото на продажба на стоките или продуктите;

1в. „тънки пластмасови торбички за пазаруване“ означава пластмасови торбички за пазаруване с дебелина на стената под 50 микрона;

1г. „много тънки пластмасови торбички за пазаруване“ означава пластмасови торбички за пазаруване с дебелина на стената под 15 микрона, чието използване се налага за целите на хигиената или които се предлагат като първични опаковки за насипна храна, когато това помага за предотвратяване на разхищаването на храни;

1д. „разградими при окисляване пластмасови торбички за пазаруване“ означава пластмасови торбички за пазаруване, произведени от пластмасови материали, които съдържат добавки, действащи като катализатор за разпадането на пластмасовия материал на микрофрагменти;

▼M7

2. „отпадъци от опаковки“ означава всяка опаковка или опаковъчен материал, обхванат от определението за отпадъци, установено в член 3 от Директива 2008/98/ЕИО, с изключение на производствени отпадъци;

▼M7

2а. „опаковки за многократна употреба“ означава опаковки, създадени, проектирани и пуснати на пазара с цел да претърпят в рамките на своя жизнен цикъл многократни промени или преобразуване, като се пълнят отново или се използват за същата цел, за която са били създадени;

2б. „смесени опаковки“ означава опаковки, произведени от два или повече слоя от различни материали, които не могат да бъдат разделени ръчно и образуват една съставна единица, състояща се от вътрешна приемна част и външна обвивка, която се пълни, съхранява, транспортира и изпразва като такава;

2в. прилагат се определенията за „отпадък“, „управление на отпадъци“, „събиране“, „разделно събиране“, „предотвратяване“, „повторна употреба“, „третиране“, „оползотворяване“, „рециклиране“, „обезвреждане“ и „схема на разширена отговорност на производителя“, установени в член 3 от Директива 2008/98/ЕО;

▼M7 —————

▼B

11. „икономически оператори“ във връзка с опаковките означава доставчици на опаковъчни материали, производители на опаковки и лица, които преобразуват, пълнят, използват, внасят, търгуват, разпространяват опаковки, както и органи и организации, установени съгласно закона;

12. „доброволно споразумение“ означава официалното споразумение, сключено между компетентните държавни органи на държавите-членки и засегнатите икономически сектори, което трябва да е открито за всички партньори, които искат да отговарят на условията на споразумението с оглед на полагането на усилия за изпълнението на настоящата директива.

▼M2

Член 4

Превенция

▼M7

1.  Държавите членки осигуряват, в допълнение към мерките, предприети в съответствие с член 9, прилагането на други превантивни мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки и за свеждане до минимум на въздействието на опаковките върху околната среда.

Такива други превантивни мерки могат да се състоят в национални програми, в стимули, предоставяни чрез схемите на разширена отговорност на производителя за намаляване до минимум на въздействието на опаковките върху околната среда или в други подобни действия, които се приемат, ако е целесъобразно, след консултации със стопанските субекти, организации на потребителите и екологични организации и са предназначени за обобщаване и възползване от опита от многобройните инициативи, подети в държавите членки, в областта на предотвратяването.

Държавите членки използват икономически инструменти и други мерки, за да предоставят стимули за прилагането на йерархията на отпадъците, като например посочените в приложение IVa към Директива 2008/98/ЕС, или други подходящи инструменти и мерки.

▼M6

1а.  Държавите членки предприемат необходимите мерки за постигане на трайно намаление в потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване на своята територия.

Тези мерки могат да включват прилагането на национални целеви показатели за намаляване на потреблението, запазването или въвеждането на икономически инструменти, както и ограничения за търговия чрез дерогация от член 18, при условие че тези ограничения са пропорционални и недискриминационни.

Тези мерки могат да варират в зависимост от въздействието на тънките пластмасови торбички за пазаруване върху околната среда, след като бъдат оползотворени или обезвредени, от техните характеристики на компостиране, от издръжливостта им или от конкретно планираното им предназначение.

Мерките, предприети от държавите членки, включват един от следните елементи, или и двата заедно:

а) приемане на мерки, които да гарантират, че нивото на годишното потребление не превишава съответно 90 тънки пластмасови торбички за пазаруване на човек до 31 декември 2019 г. и 40 тънки пластмасови торбички за пазаруване на човек до 31 декември 2025 г., или равностойни цели, изразени в тегло. Много тънките пластмасови торбички за пазаруване могат да бъдат изключени от националните цели в областта на потреблението;

б) приемане на инструменти, с които да се гарантира, че до 31 декември 2018 г. тънките пластмасови торбички за пазаруване ще престанат да се предлагат безплатно на мястото на продажба на стоките или продуктите, освен ако не се прилагат инструменти с равностойна ефективност. Много тънките пластмасови торбички за пазаруване могат да бъдат изключени от тези мерки.

От 27 май 2018 г. държавите членки докладват относно годишното потребление на тънки пластмасови торбички за пазаруване, когато предоставят на Комисията данни относно опаковките и отпадъците от опаковки в съответствие с член 12.

До 27 май 2016 г. Комисията приема акт за изпълнение, с който се определя методологията за изчисляване на годишното потребление на тънки пластмасови торбички за пазаруване на човек и се адаптират форматите за докладване, приети съгласно член 12, параграф 3. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 21, параграф 2.

1б.  Без да се засяга член 15, държавите членки могат да предприемат мерки, като например икономически инструменти и национални целеви показатели за намаляване на потреблението, по отношение на всеки вид пластмасови торбички за пазаруване, независимо от дебелината на техните стени.

1в.  Поне през първата година след 27 ноември 2016 г. Комисията и държавите членки активно насърчават кампании за информиране и повишаване на осведомеността, насочени към широката общественост, относно отрицателните последици за околната среда от прекомерното потребление на тънки пластмасови торбички за пазаруване.

▼M2

2.  Комисията съдейства за насърчаването на превенцията чрез стимулиране на развитието на подходящи Европейски стандарти съгласно член 10. Стандартите имат за цел да намалят до минимум влиянието на опаковките върху околната среда, съгласно членове 9 и 10.

▼M7 —————

▼M7

Член 5

Повторна употреба

1.  В съответствие с йерархията на отпадъците, установена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО, държавите членки предприемат мерки за насърчаване на увеличаването на дела на опаковките за многократна употреба, пуснати на пазара, и на системите за повторна употреба на опаковките по безопасен за околната среда начин и в съответствие с Договора, без да се излагат на риск хигиената на храните или безопасността на потребителите. Тези мерки могат да включват, inter alia:

а) използването на схеми за връщане на депозит;

б) определянето на качествени или количествени цели;

в) използването на икономически стимули;

г) установяване на минимален процент за опаковките за многократна употреба, пускани на пазара всяка година, за всеки поток от опаковки.

2.  Държавите членки могат да решат да постигнат коригирано равнище на целите, посочени в член 6, параграф 1, букви е) — и), за дадена година, като вземат предвид средния дял на търговските опаковки за многократна употреба, пуснати на пазара за първи път и повторно използвани като част от система за повторна употреба на опаковките през предходните три години.

Коригираното равнище се изчислява чрез изваждане:

а) от целите, посочени в член 6, параграф 1, букви е) и з), на дела на търговските опаковки за многократна употреба, посочени в първата алинея от настоящия параграф, от общия брой на търговските опаковки, пуснати на пазара, и

б) от целите, посочени в член 6, параграф 1, букви ж) и и), на дела на търговските опаковки за многократна употреба, посочени в първата алинея от настоящия параграф, направени от съответния опаковъчен материал, от общия брой на търговските опаковки от този материал, пуснати на пазара.

При изчисляването на съответното коригирано равнище на целите могат да се вземат предвид не повече от пет процентни пункта от този дял.

3.  Държавите членки могат да вземат предвид количествата дървени опаковки, поправени с цел повторна употреба, при изчисляването на целите, посочени в член 6, параграф 1, буква е), буква ж), подточка ii), буква з) и буква и), подточка ii).

4.  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на параграфи 2 и 3 от настоящия член, Комисията приема в срок до 31 март 2019 г. актове за изпълнение за установяване на правила за изчисляване, проверка и докладване на данни, и за изчисляване на целите съгласно параграф 3 от настоящия член. Посочените актове за изпълнение се приемат. в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.

5.  Не по-късно от 31 декември 2024 г. Комисията проучва данните относно опаковките за многократна употреба, предоставени от държавите членки в съответствие с член 12 и приложение III, с цел разглеждане на възможностите за въвеждането на количествени цели за повторната употреба на опаковки, включително правилата за изчисление, и всякакви допълнителни мерки за насърчаване на повторната употреба на опаковки. За тази цел Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение.

▼M2

Член 6

Възстановяване и рециклиране

1.  За да се съобразят с целите на настоящата директива, държавите-членки трябва да предприемат необходимите мерки за постигане на следните цели на цялата им територия:

а) не по-късно от 30 юни 2001 г. между минимум 50 % и максимум 65 % от теглото на отпадъците от опаковки трябва да бъдат оползотворявани или изгаряни в инсинератори с възстановяване на енергията;

б) не по-късно от 31 декември 2008 г. най-малко 60 % от теглото на отпадъците от опаковки трябва да се оползотворява или изгаря в инсинератори с възстановяване на енергията;

в) не по-късно от 30 юни 2001 г. между минимум 25 % и максимум 45 % от теглото на общото количество опаковъчни материали, съдържащи се в отпадъците от опаковки, трябва да бъдат рециклирани до минимум 15 % от теглото на всеки опаковъчен материал;

г) не по-късно от 31 декември 2008 г. между минимум 55 % и максимум 80 % от теглото на отпадъците от опаковки трябва да се рециклира;

д) не по-късно от 31 декември 2008 г. трябва да се постигнат следните минимални цели за рециклиране на материали, които съдържат отпадъци от опаковки:

i) 60 % от теглото на стъклото;

ii) 60 % от теглото на хартията и картона;

iii) 50 % от теглото на металите;

iv) 22,5 % от теглото на пластмасите, предимно съдържащи материали, които обратно се рециклират в пластмаси;

v) 15 % от теглото на дървесината;

▼M7

е) не по-късно от 31 декември 2025 г. минимум 65 % от теглото на всички отпадъци от опаковки ще бъдат рециклирани;

ж) не по-късно от 31 декември 2025 г. ще бъдат изпълнени следните минимални цели, изразени в тегловни проценти, за рециклирането по отношение на долупосочените специфични материали, които се съдържат в отпадъците от опаковки:

i) 50 % за пластмасата;

ii) 25 % за дървесината;

iii) 70 % за черните метали;

iv) 50 % за алуминия;

v) 70 % за стъклото;

vi) 75 % за хартията и картона;

з) не по-късно от 31 декември 2030 г. минимум 70 % от теглото на всички отпадъци от опаковки ще се рециклират;

и) не по-късно от 31 декември 2030 г. ще бъдат изпълнени следните минимални цели, изразени в тегловни проценти, за рециклирането по отношение на следните специфични материали, които се съдържат в отпадъците от опаковки:

i) 55 % за пластмасата;

ii) 30 % за дървесината;

iii) 80 % за черните метали;

iv) 60 % за алуминия;

v) 75 % за стъклото;

vi) 85 % за хартията и картона.

1а.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, букви е) и з), държава членка може да отложи сроковете за постигане на целите, посочени в параграф 1, буква ж), подточки i)—vi) и параграф 1, буква и), подточки i)—vi), до пет години при следните условия:

а) дерогацията е ограничена до най-много 15 процентни пункта от една цел или се разделя между две цели,

б) процентът на рециклиране за една цел не намалява под 30 % в резултат от дерогацията,

в) процентът на рециклиране за една от целите, посочени в параграф 1, буква ж), подточки v) и vi) и параграф 1, буква и), подточки v) и vi), не намалява под 60 % в резултат от дерогацията, и

г) най-късно 24 месеца преди съответния срок, установен в параграф 1, буква ж) или буква и) от настоящия член, държавата членка уведомява Комисията за намерението си да отложи съответния срок и представи план за изпълнение в съответствие с приложение IV към настоящата директива. Държавите членки могат да съчетаят този план с план за изпълнение, представен съгласно член 11, параграф 3, буква б) от Директива 2008/98/ЕО.

1б.  В срок от три месеца от получаването на плана за изпълнение, представен съгласно параграф 1а, буква г), Комисията може да поиска от дадена държава членка да преразгледа този план, ако Комисията счете, че планът не отговаря на изискванията, установени в приложение IV. Съответната държава членка представя преразгледан план в срок от три месеца от датата на получаване на искането на Комисията.

1в.  Най-късно до 31 декември 2024 г. Комисията прави преглед на целите, установени в параграф 1, букви з) и и), с оглед на поддържането или, по целесъобразност, на увеличаването на целите. За тази цел Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение.

▼M7 —————

▼M2

4.  Когато е целесъобразно, държавите-членки поощряват използването на материали, които са получени от рециклирани отпадъци от опаковки за производството на опаковки и други продукти чрез:

а) подобряване на условията на пазара за такива материали;

б) преразглеждане на съществуващите правила, които пречат на използването на такива материали.

▼M7 —————

▼M2

6.  Мерките и целите по параграф 1 се публикуват от държавите-членки и са предмет на информационна кампания за обществеността и стопанските субекти.

7.  Гърция, Ирландия и Португалия, поради особеното им местоположение, а именно поради големия брой малки острови, наличието на селски и планински райони и съществуващите в момента ниски нива на потребление на опаковки, могат да решат да:

а) постигнат, не по-късно от 30 юни 2001 г., по-ниски цели от тези, определени в параграф 1, букви а) и в), но трябва да постигнат поне 25 % за възстановяване или изгаряне в инсинератори с възстановяване на енергията;

б) отложат в същото време постигането на целите в параграф 1, букви а) и в) за по-късен краен срок, който обаче да не е по-късно от 31 декември 2005 г.;

в) отложат постигането на целите, посочени в параграфи 1, букви б), г) и д), за по-късна дата по техен избор, но не по-късно от 31 декември 2011 г.

▼M7 —————

▼M2

10.  Държавите-членки, които са разработили или ще разработят програми, които превишават максималните цели на параграф 1 и които предоставят добри възможности за рециклиране и възстановяване, имат право да следват тези цели в интерес на по-високата степен на опазване на околната среда, при условие че предприетите мерки не създават проблеми на вътрешния пазар и не пречат на другите държави-членки да спазват изискванията на настоящата директива. Държавите-членки уведомяват Комисията за предприемането на такива мерки. Комисията одобрява тези мерки, след като потвърди в сътрудничество с държавите-членки, че те не са в противоречие със споменатите по-горе съображения и не представляват средство за дискриминация или прикрита форма за ограничаване на търговията между държавите-членки.

▼M3

11.  Държавите-членки, които се присъединиха към Европейския съюз с Договора за присъединяване от 16 април 2003 г., могат да отложат постигането на целите, посочени в параграф 1, букви б), г) и д) до дата, която сами изберат, но която не е по-късно от 31 декември 2012 г. за Чешката република, Естония, Кипър, Литва, Унгария, Словения и Словакия; 31 декември 2013 г. за Малта; 31 декември 2014 г. за Полша и 31 декември 2015 г. за Латвия.

▼M7

Член 6а

Правила относно изчисляването на степента на постигане на целите

1.  За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите, установени в член 6, параграф 1, букви е)—и):

а) държавите членки изчисляват теглото на образуваните и рециклираните отпадъци от опаковки през дадена календарна година. Образуваните отпадъци от опаковки в дадена държава членка могат да се считат за равни на количеството на опаковките, пуснати на пазара през същата година в тази държава членка;

б) теглото на рециклираните отпадъци от опаковки се изчислява като теглото на опаковките, превърнали се в отпадъци, които, след като са били подложени на всички необходими дейности по проверка, сортиране и други предварителни дейности по отстраняване на отпадъчни материали, които не са обект на по-нататъшно преработване, и за да се гарантира висококачествено рециклиране, се включват в процес на рециклиране, при което отпадъчните материали фактически се преработват в продукти, материали или вещества.

2.  За целите на параграф 1, буква а), теглото на рециклираните отпадъци от опаковки се измерва при включването на отпадъците в процеса на рециклиране.

Чрез дерогация от първа алинея, теглото на рециклираните отпадъците от опаковки може да бъде измерено след каквато и да е дейност по сортиране, при условие че:

а) тези изходни отпадъци са рециклирани впоследствие;

б) теглото на материалите или веществата, които са отстранени от процесите по други дейности, предхождащи дейността по рециклиране, и не са рециклирани впоследствие, не се включва в теглото на отпадъците, отчитани като рециклирани.

3.  Държавите членки създават ефективна система за качествен контрол и проследимост на отпадъците от опаковки, за да се гарантира спазването на условията по параграф 1, буква а) от настоящия член и параграф 2, букви а) и б) от настоящия член. За да се гарантират надеждността и точността на събраните данни относно рециклираните отпадъци от опаковки, системата може да се състои от електронни регистри, създадени съгласно член 35, параграф 4 от Директива 2008/98/ЕО, от технически спецификации за изискванията относно качеството на сортираните отпадъци или в процент на средни загуби при сортирането на отпадъците, който варира съответно за различните видове отпадъци и различните практики по управление на отпадъците. Процентът на средни загуби се прилага само когато не могат да бъдат получени надеждни данни по друг начин и се изчислява въз основа на правилата за изчисление, които са определени в приетия съгласно член 11а, параграф 10 от Директива 2008/98/ЕО делегиран акт.

4.  За да се изчисли дали целите по член 6, параграф 1, букви е)—и) са постигнати, количеството биоразградими отпадъци от опаковки, подложени на аеробно или анаеробно третиране, може да се отчита като рециклирано, когато от това третиране се образуват компост, ферментационни продукти или други изходни материали, при които теглото на рециклираните отпадъци е подобно на теглото на входящите отпадъци, и които предстои да бъдат използвани като рециклиран продукт, материал или вещество. Когато изходните материали се използват върху земна повърхност, държавите членки могат да ги считат за рециклирани само ако тяхното използване води до ползи за селското стопанство или до подобряване на екологичното състояние.

5.  Количеството отпадъчни материали от опаковки, които са престанали да бъдат отпадъци в резултат на евентуална подготвителна операция преди действителната им преработка, могат да се отчитат като рециклирани, ако тези материали са предназначени за последваща преработка в продукти, материали или вещества, които да бъдат използвани за първоначалната им цел или за други цели. Въпреки това крайните отпадъчни материали, предназначени да бъдат използвани като гориво или други средства за получаване на енергия, или за изгаряне, насипване или депониране, не се отчитат във връзка с постигането на целите на рециклирането.

6.  За да се изчисли дали целите по член 6, параграф 1, букви е)—и) са постигнати, държавите членки може да вземат предвид рециклирането на метали, разделени след изгаряне на отпадъци, в съотношение, съответстващо на дяла на изгорените опаковки от отпадъци, при условие че рециклираните метали отговарят на определени критерии за качество, посочени в акта за изпълнение, приет съгласно член 11а, параграф 9 от Директива 2008/98/ЕО.

7.  Отпадъците от опаковки, изпращани към друга държава членка за целите на рециклиране в съответната друга държава членка, се вземат предвид с оглед на постигането на целите по член 6, параграф 1, букви е) — и) само от страна на държавата членка, в която отпадъците от опаковки са събрани.

8.  Отпадъците от опаковки, изнасяни извън Съюза, се вземат предвид с оглед на постигането на целите по член 6, параграф 1 от настоящата директива отстрана на държавата членка, в която те са събрани, само ако са изпълнени изискванията по параграф 3 от настоящия член и ако, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ), износителят може да докаже, че при превоза на отпадъци са спазени изискванията на посочения регламент и че третирането на отпадъците от опаковки извън Съюза е било извършено при условия, които са равностойни в голяма степен на изискванията на съответното право на Съюза в областта на околната среда.

9.  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на параграфи 1—5 от настоящия член, Комисията приема в срок до 31 март 2019 г. актове за изпълнение за установяване на правила за изчисляване, проверка и докладване на данни, по-специално относно теглото на образуваните отпадъци от опаковки. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.

Член 6б

Доклад за ранно предупреждение

1.  Комисията, в сътрудничество с Европейската агенция за околна среда, изготвя доклади относно напредъка във връзка с постигането на целите, определени в член 6, параграф 1, букви е—и), не по-късно от три години преди всеки от посочените в тези разпоредби срокове.

2.  Докладите по параграф 1 включват:

а) оценка на постигането на целите от всяка държава членка;

б) списък на държавите членки, за които съществува риск да не постигнат целите в рамките на съответните срокове, като този списък се придружава от подходящи препоръки към съответните държави членки;

в) примери за най-добри практики, които се използват в целия Съюз, които биха могли да дадат насоки за стъпките към постигане на целите.

▼M7

Член 7

Системи за връщане, събиране и оползотворяване

1.  За да постигнат определените в настоящата директива цели, държавите членки предприемат необходимите мерки за гарантиране, че системите са създадени, за да осигурят:

а) връщане и/или събиране на използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки от потребителя, различен от крайния потребител, или от потока отпадъци, за да се насочат те към най-подходящите алтернативи за управление на отпадъците;

б) повторна употреба или оползотворяване, включително рециклиране на опаковки и/или събрани отпадъци от опаковки.

Тези системи са отворени за участието на стопанските субекти в засегнатите сектори и за участието на компетентните държавни органи. Системите се отнасят също и за внесени продукти съгласно недискриминиращи условия, включително и подробни мерки и митнически тарифи, наложени за достъп до системите, и са създадени така, че да не поставят пречки пред търговията или да нарушават конкуренцията в съответствие с Договора.

2.  Държавите членки гарантират, че до 31 декември 2024 г. се установяват схеми на разширена отговорност на производителя за всички опаковки съгласно членове 8 и 8а от Директива 2008/98/ЕО.

3.  Мерките, посочени в параграфи 1 и 2, представляват част от политиката за опаковките и отпадъците от опаковки и отчитат по-специално изискванията относно опазването на околната среда и здравето на потребителя, сигурността и хигиената, защитата на качеството, автентичността и техническите характеристики на опакованите стоки и използваните материали, както и защитата на права във връзка с индустриалната и търговската собственост.

4.  Държавите членки предприемат мерки за насърчаване на висококачествено рециклиране на отпадъците от опаковки и изпълнение на необходимите стандарти за качество за съответните рециклиращи сектори. За тази цел член 11, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО се прилага за отпадъците от опаковки, включително от композитни опаковки.

▼B

Член 8

Система за маркиране и идентификация

1.  Съветът, в съответствие с условията, залегнали в Договора, взема решение за маркиране на опаковките не по-късно от две години след влизането в сила на настоящата директива.

▼M2

2.  За да се улеснят събирането, повторната употреба и възстановяването, включително рециклирането, опаковките трябва да посочват вида на материала/ите, използван/и в опаковката въз основа на Решение 97/129/ЕО на Комисията ( 4 ), за целите на тяхното идентифициране и класифициране от съответните промишлени сектори.

▼B

3.  На опаковката е поставена подходяща маркировка — или на самата опаковка, или на етикета. Тя ясно се вижда и лесно се чете. Маркировката е неизтриваема и трайна дори и след отварянето на опаковката.

▼M6

Член 8а

Специфични мерки за биоразградими и компостируеми пластмасови торбички за пазаруване

До 27 май 2017 г. Комисията приема акт за изпълнение, в който се определят спецификациите на етикетите или маркировките, за да се осигури признаването на територията на целия Съюз на биоразградимите и компостируемите пластмасови торбички за пазаруване и да се предостави на потребителите точната информация относно характеристиките на компостиране на такива торбички. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 21, параграф 2.

Най-късно осемнадесет месеца след приемането на посочения акт за изпълнение държавите членки гарантират, че биоразградимите и компостируеми пластмасови торбички за пазаруване са етикетирани в съответствие със спецификациите, предвидени в този акт за изпълнение.

▼B

Член 9

Основни изисквания

1.  Държавите-членки осигуряват три години след влизането в сила на настоящата Директива опаковките да се пускат на пазара само ако изпълняват основните изисквания, определени в настоящата директива, включително и в приложение II.

2.  От датата, посочена в член 22, параграф 1, държавите-членки приемат за съответстващи на всички основни изисквания, изложени в настоящата директива, включително приложение II, опаковките, които отговарят:

а) на съответните хармонизирани стандарти, референтните номера на които са били публикувани в Официален вестник на Европейските общности. Държавите-членки публикуват референтните номера на националните си стандарти, като транспонират тези хармонизирани стандарти.

б) на съответните национални стандарти, посочени в параграф 3, доколкото в областите, в които те действат, няма хармонизирани стандарти.

3.  Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на националните си стандарти, както са посочени в параграф 2, буква б), които те считат, че отговарят на изискванията на настоящия член. Комисията незабавно изпраща такива текстове на останалите държави-членки.

Държавите-членки публикуват референции за тези стандарти. Комисията гарантира публикуването им в Официален вестник на Европейските общности.

4.  Когато държава-членка или Комисията счете, че стандартите, посочени в параграф 2, не отговарят изцяло на основните изисквания, посочени в параграф 1, Комисията или въпросната държава-членка поставят въпроса пред Комитета, създаден съгласно Директива 83/189/ЕИО, като излагат причините за това. Комитетът дава незабавно становище.

В светлината на становището на Комитета Комисията информира държавите-членки за това дали е необходимо или не да се оттеглят тези стандарти от публикуването, посочено в параграфи 2 и 3.

▼M7

5.  До 31 декември 2020 г. Комисията проучва възможността за засилване на основните изисквания с цел, inter alia, подобряване на проектирането за повторна употреба и насърчаване на висококачествено рециклиране, както и укрепване на тяхното прилагане. За тази цел Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение.

▼B

Член 10

Стандартизация

Комисията поощрява, доколкото е уместно, подготовката на стандарти относно основните изисквания, посочени в приложение II.

Комисията по-специално поощрява подготовката на Европейски стандарти относно:

 критерии и методологии за анализ на цикъла на живот на опаковките,

 методи за измерване и доказване присъствието на тежки метали и други опасни вещества в опаковките и освобождаването им в околната среда чрез опаковки и отпадъци от опаковки,

 критерии за минимално съдържание на рециклиран материал в опаковки при определени видове опаковки,

 критерии за методи на рециклиране,

 критерии за методи на биологично разграждане и произвеждане на тор,

 критерии за маркиране на опаковките.

Член 11

Нива на концентрация на тежки метали в опаковките

1.  Държавите-членки осигуряват сумата от нивата на концентрация на олово, кадмий, живак и хексавалентен хром в опаковката или съставки за опаковка да не надвишават следните стойност:

 600 ppm теглово две години след датата, посочена в член 22, точка i),

 250 ppm теглово три години след датата, посочена в член 22, точка i),

 100 ppm теглово пет години след датата, посочена в член 22, точка i),

2.  Нивата на концентрация, посочени в параграф 1, не се отнасят за опаковка изцяло направена от оловно кристално стъкло, както е дефинирана в Директива 69/493/ЕИО ( 5 ).

▼M7

3.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 21а, за допълване на настоящата директива чрез определяне на условията, при които нивата на концентрация, посочени в параграф 1 от настоящия член, не се прилагат за рециклирани материали и за обвързани продукти, които са в затворена и контролирана верига, както и за да определя видовете опаковки, които са освободени от изискването по параграф 1, трето тире от настоящия член.

▼B

Член 12

▼M7

Информационни системи и докладване на данни

▼B

1.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки за осигуряване създаването на бази данни относно опаковките и отпадъците от опаковки, ако още няма такива, на хармонизирана основа, за да се съдейства на държавите-членки и Комисията да следят осъществяването на целите, поставени в настоящата директива.

▼M7

2.  Посочените в параграф 1 бази данни включват данните въз основа на приложение III, и предоставят по-специално информация за големината, характеристиките и еволюцията на потоците опаковки и отпадъци от опаковки на равнище отделни държави членки, включително информация за токсичността или опасността, произтичаща от опаковъчните материали и компонентите, използвани при производството им.

▼M7 —————

▼M7

3а.  Държавите членки докладват на Комисията данните относно изпълнението на член 6, параграф 1, букви а)—и), и данните относно опаковките за многократна употреба за всяка календарна година.

Те докладват данните по електронен път в рамките на 18 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните. Данните се докладват във формàта, определен от Комисията въз основа на приложение III в съответствие с параграф 3г от настоящия член.

Първият период на докладване относно целите, определени в член 6, параграф 1, букви e)—и), и на данни относно опаковките за многократна употреба започва през първата пълна календарна година след приемането на акта за изпълнение, с който се определя формàтът за докладване в съответствие с параграф 3г от настоящия член, и обхваща данните за този период на докладване.

3б.  Данните, докладвани от държавите членки в съответствие с настоящия член, се придружават от доклад за проверка на качеството и от доклад за предприетите мерки съгласно член 6а, параграфи 3 и 8, включително подробна информация относно средните проценти на загуба, когато е приложимо.

3в.  Комисията прави преглед на данните, докладвани в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. Докладът съдържа оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки, както и на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя след първото докладване на данните от държавите членки и след това на всеки четири години.

3г.  До 31 март 2019 г., Комисията приема актове за изпълнение за установяване на формàта за докладване на данните в съответствие с параграф 3а от настоящия член. За целите на докладването на данни относно прилагането на член 6, параграф 1, букви а)—д) от настоящата директива, държавите членки използват формàта, определен в Решение 2005/270/ЕО на Комисията ( 6 ). Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2 от настоящата директива.

▼B

4.  Държавите-членки отчитат конкретните проблеми на малките и средните предприятия при предоставянето на подробни данни.

▼M7 —————

▼B

6.  Държавите-членки изискват от всички участващи икономически оператори да предоставят на компетентните органи надеждни данни за техния сектор съгласно изискването на настоящия член.

Член 13

Информиране на потребителите на опаковки

Държавите-членки предприемат мерки в срок от две години от датата, посочена в член 22, параграф 1, да гарантират ползвателите на опаковки, включително по-специално потребителите, да получат необходимата информация за:

 системите за връщане, събиране и възстановяване, които имат на разположение,

 ролята им за подпомагане на повторната употреба, възстановяването и рециклирането на опаковки и отпадъци от опаковки,

 значението на маркировките върху съществуващите опаковки на пазара,

 подходящите елементи от плановете за управление на опаковките и отпадъците от опаковки, посочени в член 14.

▼M2

Държавите-членки също насърчават информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността на потребителите.

▼B

Член 14

Планове за управление

В изпълнение на целите и мерките, посочени в настоящата директива, държавите-членки включват в плановете за управление на отпадъците, изисквани в съответствие с член 17 от Директива 75/442/ЕИО, отделна глава за управлението на опаковките и отпадъците от опаковки, включително и за мерки, предприети съгласно членове 4 и 5.

Член 15

Икономически инструменти

Като действа на основата на съответните разпоредби от Договора, Съветът приема икономически инструменти за поощряване осъществяването на целите, определени в настоящата директива. В случай на липса на такива мерки държавите-членки могат в съответствие с принципите на политиката за околната среда на Общността и inter alia в съответствие с принципа „замърсителят плаща“ и задълженията, породени от Договора, да приемат мерки за постигане на тези цели.

Член 16

Нотифициране

1.  Без да се засяга Директива 83/189/ЕИО, преди приемането на такива мерки държавите-членки уведомяват Комисията за проектомерките, които възнамеряват да приемат в рамките на настоящата директива, като изключват мерките от фискален характер, но включват технически спецификации, свързани с фискални мерки, които насърчават постигането на съответствие с такива технически спецификации, за да се даде възможност на Комисията да ги разгледа в светлината на съществуващите разпоредби, като следва за всеки отделен случай процедурата съгласно горепосочената директива.

2.  Ако предлаганата мярка е същевременно и технически въпрос по смисъла на Директива 83/189/ЕИО, въпросната държавата-членка може да посочи при следване на процедурата за нотифициране, посочена в настоящата директива, че нотифицирането е валидно и за Директива 83/189/ЕИО.

▼M7 —————

▼B

Член 18

Свобода на пускане на пазара

Държавите-членки не възпрепятстват пускането на пазара на тяхна територия на опаковки, които отговарят на разпоредбите на настоящата директива.

▼M7

Член 19

Адаптиране към научно-техническия прогрес

1.  Комисията приема актовете за изпълнение, необходими за адаптиране към научно-техническия прогрес на системата за идентификация по член 8, параграф 2 и член 10, втора алинея, шесто тире. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а, за да изменя обяснителните примери за определянето на опаковките, посочени в приложение I.

Член 20

Специфични мерки

На Комисията се предоставя правомощието да приема, в съответствие с член 21а, делегирани актове за допълване на настоящата директива, необходими за преодоляване на трудностите при прилагане на разпоредбите на настоящата директива, по-специално по отношение на инертните опаковъчни материали, пуснати на пазара в много малки количества (т.е. приблизително 0,1 % от теглото) в Съюза, първичните опаковки за медицински изделия и фармацевтични продукти, малките и луксозните опаковки.

▼M6

Член 20а

Доклад относно пластмасовите торбички за пазаруване

1.  До 27 ноември 2021 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, в който се оценява ефективността на равнището на Съюза на мерките в член 4, параграф 1a за борба срещу замърсяването, промяна на поведението на потребителите и насърчаване на предотвратяването на генерирането на отпадъци. Ако оценката покаже, че приетите мерки не са ефективни, Комисията разглежда други възможни начини за постигане на намаление на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване, включително определянето на реалистични и постижими цели на равнището на Съюза, и ако е уместно — представя законодателно предложение.

2.  До 27 май 2017 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, в който се разглежда въздействието от използването на разградими при окисляване пластмасови торбички за пазаруване върху околната среда и ако е уместно — представя законодателно предложение.

3.  До 27 май 2017 г. Комисията прави оценка на въздействието по време на целия жизнен цикъл на различните възможности за намаляване на потреблението на много тънките пластмасови торбички за пазаруване, и ако е уместно — представя законодателно предложение.

▼M7

Член 21

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден по силата на член 39 от Директива 2008/98/ЕО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 7 ).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

▼M7

Член 21а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, параграф 3, член 19, параграф 2 и член 20, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 4 юли 2018 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 11, параграф 3, член 19, параграф 2 и член 20, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество ( 8 ).

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 11, параграф 3, член 19, параграф 2 и член 20, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

▼B

Член 22

Прилагане в националното право

1.  Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административните разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 30 юни 1996 г. Те незабавно информират Комисията за това.

2.  Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

3.  В допълнение държавите-членки съобщават Комисията за всички съществуващи законови, подзаконови и административни разпоредби, приети относно материята, попадаща в обхвата на настоящата директива.

▼M6

3а.  При положение че са постигнати целите, определени в член 4 и член 6, държавите членки могат да транспонират разпоредбите на член 4, параграф 1а и член 7 чрез споразумения между компетентните органи и заинтересованите икономически сектори.

▼M2

Тези споразумения трябва да отговарят на следните изисквания:

а) споразуменията трябва да са влезли в сила;

б) споразуменията трябва да имат конкретни цели със съответните крайни срокове;

в) споразуменията се публикуват в националния официален вестник или като официален документ, еднакво достъпен за обществеността, и се препращат на Комисията;

г) постигнатите резултати се наблюдават постоянно, докладват се на компетентните органи и на Комисията и са достъпни за обществеността според условията, посочени в съответното споразумение;

д) компетентните власти гарантират, че постигнатият напредък по споразумението ще бъде контролиран;

е) в случай на неспазване на споразумението държавите-членки прилагат съответните разпоредби на настоящата директива чрез законови, подзаконови и административни мерки.

▼B

4.  Изискванията за производство на опаковки в никакъв случай не се отнася за опаковки, използвани за даден продукт преди датата на влизане в сила на настоящата директива.

5.  Държавите-членки позволяват за срок, не по-дълъг от пет години от датата на влизане в сила на настоящата директива, пускането на пазара на опаковки, произведени преди тази дата, които са в съответствие със съществуващото национално законодателство.

Член 23

Директива 85/339/ЕИО се отменя, считано от датата, посочена в член 22, параграф 1.

Член 24

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 25

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

▼M5
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЯСНИТЕЛНИ ПРИМЕРИ ЗА КРИТЕРИИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1

Обяснителни примери за критерий i)

Опаковка

Кутии за сладки

Тънка опаковка около кутия за CD

Пощенски пликове за каталози и списания (със списанието)

Подложки за сладкиш, продавани заедно със сладкиша

Ролки, тръби и цилиндрични вложки, около които се навиват гъвкави материали (например пластмасово фолио, алуминий, хартия), с изключение на ролки, тръби и цилиндрични вложки, които са част от машини за производство и не се използват при представянето на продукта за продажба

Саксии за цветя, които са предназначени да бъдат използвани единствено при продажбата и транспортирането на растението, а не по време на целия му жизнен цикъл

Стъклени шишенца за инжекционни разтвори

Шпиндели за CD (които се продават заедно с компактдисковете и не са предназначени да бъдат използвани за тяхното съхранение)

Закачалки за дрехи (продавани с дрехите)

Кибритени кутии

Стерилни преградни системи (пликове, поставки и материали, необходими за запазване на стерилността на продукта)

Капсули за машини за напитки (например кафе, какао, мляко), които след употреба остават празни

Стоманени бутилки за многократно пълнене, използвани за различни видове газ, с изключение на пожарогасители

Артикули, които не са опаковки

Саксии за цветя, които са предназначени да бъдат използвани по време на целия жизнен цикъл на растението

Кутии за инструменти

Пакетчета за чай

Восъчни обвивки около сирене

Обвивки на колбаси

Закачалки за дрехи (продавани самостоятелно)

Капсули за машини за кафе, пликове за кафе от фолио, торбички за кафе от филтърна хартия, които се изхвърлят заедно с използваното кафе

Касети за принтер

Кутии за CD, DVD и видеокасети (продавани заедно със CD-, DVD- или видеоносители)

Шпиндели за CD (които се продават самостоятелно и са предназначени да бъдат използвани за съхранение)

Водоразтворими пликове за детергенти

Надгробни светилници (чашкообразни поставки за свещи)

Механична мелница (вградена в съд за многократно пълнене, например мелнички за пипер за многократно пълнене)

Обяснителни примери за критерий ii)

Опаковки, ако са предназначени и предвидени за пълнене на мястото на продажба

Хартиени или найлонови торбички

Чинии и чаши за еднократна употреба

Пластмасово прилепващо фолио за опаковка на храна (cling film)

Пликчета за сандвичи

Алуминиево фолио

Пластмасово фолио за почистени дрехи в обществени перални

Артикули, които не са опаковки

Бъркалки

Прибори за хранене за еднократна употреба

Опаковъчна хартия (продавана самостоятелно)

Хартиени форми за печене на тестени изделия (продавани празни)

Подложки за сладкиш, продавани без сладкиша

Обяснителни примери за критерий iii)

Опаковка

Етикети, които са закачени директно или са прикрепени към продукта

Части от опаковки

Четки от спирала за очи, които са част от капачката на кутия

Залепващи се етикети, които са прикрепени към друг елемент на опаковката

Книговезки телени скоби

Пластмасови калъфи

Дозатор, който е част от капачката на контейнер с детергент

Механична мелница (вградена в съд за еднократна употреба, напълнен с продукт, например мелнички за пипер за еднократна употреба)

Артикули, които не са опаковки

Етикети за радиочестотна идентификация (RFID tags)

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪСТАВА И ЕСТЕСТВОТО НА ОПАКОВКИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПОВТОРНО, ВЪЗСТАНОВИМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ГОДНИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

1.   Специфични изисквания за производството и състава на опаковките

 Опаковките са така произведени, че обемът на опаковката и теглото са ограничени до минималното адекватно количество, за да се поддържа необходимото ниво на безопасност, хигиена и приемливост както на опакования продукт, така и за потребителя.

▼M7

 Опаковката е направена, произведена и пусната в търговски оборот по такъв начин, че да позволи повторната употреба или оползотворяване, включително рециклиране, в съответствие с йерархията на отпадъците, и да се намали до минимум въздействието ѝ върху околната среда, когато се обезвреждат отпадъци от опаковки или остатъчни вещества от операции с такива отпадъци.

▼B

 Опаковката се произвежда така, че присъствието на вредни и други опасни вещества и материали като съставки на опаковъчния материал или на някой от опаковъчните компоненти е сведено до минимум с оглед на появата им в емисии, прах или утайка след прецеждане, когато опаковки или остатъци от операции или отпадъци от опаковки се изгарят или се депонират.

2.   Специфични изисквания за естеството на опаковки за повторна употреба

Следните изисквания трябва да се изпълнят едновременно:

 физичните свойства и характеристики на опаковката позволяват няколко завъртания при нормално предвидими условия за използване,

 възможност за преработване на използвани опаковки, за да се изпълнят здравните изисквания и изискванията за безопасност по отношение на работната сила,

 да се изпълнят специфичните изисквания за възстановими опаковки, когато опаковката не може отново да се използва и така се превръща в отпадъци.

3.   Специфични изисквания за естеството на опаковките за възстановяване

а)   Опаковки, възстановими чрез рециклиране на материала

Опаковката трябва да е произведена по начин, който позволява рециклирането на определен процент от теглото на материала, използван за производството на продукти за продажба, в съответствие със съществуващите стандарти в Общността. Определянето на този процент може да варира в зависимост от вида на материала, от който е направена опаковката.

б)   Опаковка, възстановима под формата на отделяне на енергия

Отпадъците от опаковки, преработвани за целите на отделяне на енергия, имат минимална калорична стойност, за да се даде възможност за оптимизиране на отделянето на енергия.

▼M7

в)   Опаковки, възстановими за друга употреба под формата на тор от отпадъци

Отпадъците от опаковки, обработени с цел получаване на тор, са от такова биоразграждащо се естество, което не пречи на отделното събиране и на процеса или дейността за биоразграждане, в които се въвежда.

г)   Биоразграждащи се опаковки

Биоразграждащите се отпадъци от опаковки са от такова естество, че са в състояние да претърпят физично, химично, термично или биологично разлагане от вид, при който по-голямата част от крайната получена тор в крайна сметка се разлага на въглероден двуокис, биомаса и вода. Разградимите чрез окисляване пластмасови опаковки не се считат за биоразграждащи се опаковки.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДАННИ, КОИТО СЕ ВКЛЮЧВАТ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ В ТЯХНАТА БАЗА ДАННИ ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТАБЛИЦИ 1—4)

1.

За първична, вторична и третична опаковка:

а) количествата за всяка широка категория материал на опаковки, използвани в страната (произведено + внесено – изнесено) (таблица 1);

б) повторно използваните количества (таблица 2).

2.

За битови и небитови отпадъци от опаковки:

а) количествата за всяка широка категория материал, възстановен и изхвърлен в страната (произведено + внесено – изнесено) (таблица 3);

б) рециклираните количества и възстановените количества за всяка широка категория материал (таблица 4).

ТАБЛИЦА 1

Количества опаковки (първични, вторични и третични), използвани на територията на дадена страна

image

►(1) M7  

ТАБЛИЦА 2

Количество опаковки (първични, вторични и третични) за многократна употреба на територията на дадена страна

image

►(4) M7  

►(4) M7  

►(4) M7  

►(4) M7  

ТАБЛИЦА 3

Количество отпадъци от опаковки, възстановени и обезвредени на територията на дадена страна

image

►(2) M7  

►(2) M7  

ТАБЛИЦА 4

Количество отпадъци от опаковки, рециклирани или възстановени на територията на дадена страна

image

►(2) M7  

►(2) M7  

▼M7
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 1А, БУКВА Г)

Планът за изпълнение, който следва да се представи съгласно член 6, параграф 1а, буква г), съдържа следното:

1. оценка на минали, настоящи и прогнозни проценти на рециклиране, депониране и други видове третиране на отпадъци от опаковки и на потоците, от които се състоят;

2. оценка на прилагането на плановете за управление на отпадъците и програмите за предотвратяване на образуването на отпадъци в съответствие с членове 28 и 29 от Директива 2008/98/ЕО;

3. причините, поради които държавата членка счита, че не би могла да постигне съответната цел, посочена в член 6, параграф 1, букви ж) и и), в рамките на определения за нея срок, и оценка на допълнителния срок, необходим за постигането на тази цел;

4. мерките, необходими за постигане на целите, посочени в член 6, параграф 1, букви ж) и и) от настоящата директива, приложими за държавата членка в рамките на допълнителния срок, включително подходящи икономически инструменти и други мерки, за да се предоставят стимули за прилагането на йерархията на отпадъците, както е определено в член 4, параграф 1 от и приложение IVа към Директива 2008/98/ЕО;

5. график за изпълнението на мерките, определени в точка 4, определяне на органа, компетентен за тяхното изпълнение, и оценка на индивидуалния им принос за постигането на целите, приложими в случай на удължаване на крайния срок;

6. информация относно финансирането за управлението на отпадъците в съответствие с принципа „замърсителят плаща“;

7. мерки за подобряване на качеството на данните, когато е целесъобразно, с оглед на по-добро планиране и мониторинг на изпълнението в сферата на управление на отпадъците.( 1 ) ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20.

( 2 ) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

( 3 ) Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).

( 4 ) ОВ L 50, 20.2.1997 г., стр. 28.

( 5 ) ОВ L 326, 29.12.1969 г., стр. 36.

( 6 ) Решение 2005/270/ЕО на Комисията от 22 март 2005 г. за установяване на формати, свързани със системата от база данни съгласно Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 86, 5.4.2005 г., стр. 6).

( 7 ) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

( 8 ) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Top