EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CA0293

Съединени дела C-293/12 и C-594/12: Решение на Съда (голям състав) от 8 април 2014 г. (преюдициални запитвания от High Court of Ireland, Ирландия, и Verfassungsgerichtshof, Австрия) — Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl и др. (C-594/12)/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ирландия, и Attorney General (Електронни съобщения — Директива 2006/24/ЕО — Обществено достъпни електронни съобщителни услуги или обществени съобщителни мрежи — Запазване на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на такива услуги — Валидност — Членове 7, 8 и 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз)

OB C 175, 10.6.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/6


Решение на Съда (голям състав) от 8 април 2014 г. (преюдициални запитвания от High Court of Ireland, Ирландия, и Verfassungsgerichtshof, Австрия) — Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl и др. (C-594/12)/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ирландия, и Attorney General

(Съединени дела C-293/12 и C-594/12) (1)

((Електронни съобщения - Директива 2006/24/ЕО - Обществено достъпни електронни съобщителни услуги или обществени съобщителни мрежи - Запазване на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на такива услуги - Валидност - Членове 7, 8 и 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз))

2014/C 175/07

Език на производството: немски

Запитващи юрисдикции

High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl и др. (C-594/12)

Ответници: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ирландия, и Attorney General

в присъствието на: Irish Human Rights Commission

Предмет

(Дело C-293/12)

Преюдициално запитване — High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof — Тълкуване на членове 3, 4 и 6 от Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/ЕО (ОВ L 105, стр. 54; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 53, стр. 51) — Ограничаване на правата на жалбоподателя в областта на мобилната телефония — Съвместимост с член 5, параграф 4 и член 21 ДФЕС — Съвместимост с членове 7, 8, 10 и 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз

(Дело C-594/12)

Преюдициално запитване — Verfassungsgerichtshof — Валидност на членове 3 — 9 от Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/EО (ОВ L 105, стр. 54; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 53, стр. 51), с оглед на членове 7, 9 и 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Тълкуване на Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално на членове 7, 8, 52 и 53 от нея, на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (OB L 281, стр. 31; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 17, стр. 10) и на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OB L 8, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 30, стр. 142) — Конституционна жалба за обявяване противоконституционност на някои разпоредби от федералния закон за далекосъобщенията, с които се транспонира Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи

Диспозитив

Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/EО, е невалидна.


(1)  ОВ C 258, 25.8.2012 г.

ОВ C 79, 16.3.2013 г.


Top