EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0087

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

COM/2016/087 final

Брюксел, 26.2.2016

COM(2016) 87 final

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

{SWD(2016) 38 final}


СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна1. Представяне на контекста

Трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна 1 стана едно от най-печелившите организирани престъпления. Точните мащаби е трудно да се определят количествено, но според различни източници 2 печалбите от този трафик са от 8 до 20 милиарда евро годишно. Засегнати са широк спектър защитени видове, в това число слонове и носорози, корали, панголини, тигри и човекоподобни маймуни.

Все по-голям проблем в целия свят...

От 2007 г. насам незаконната търговия със слонова кост се е увеличила повече от два пъти, а в сравнение с 1998 г. се е утроила. През периода 2007—2013 г. бракониерството на носорози в Южна Африка се е увеличило със 7000 %, застрашавайки самото оцеляване на този вид 3 . Само през периода от ноември 2013 г. до април 2014 г. властите в различни държави на транзитно преминаване и местоназначение са иззели над 4000 тона от силно застрашеното розово дърво, за които се подозира, че са били незаконно изнесени от Мадагаскар.

На ЕС се пада важна роля за предотвратяване на този трафик, тъй като понастоящем Европа е пазар по предназначение и разпределителен център за транзитен трафик към други региони. Тя е и източник на някои видове за незаконна търговия. През последните години държавите членки съобщават по-специално за изземване на слонова кост и рогове от носорози в транзитно преминаване, както и за незаконен внос на живи влечуги и екзотични птици, а няколко тона силно застрашени от изчезване змиорки от ЕС са били незаконно продадени в Азия.

… с много сериозни последици за върховенството на закона, за престъпността и сигурността

Трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна има пагубни последици за биологичното разнообразие и заплашва да заличи някои видове. Освен това той създава стимули за корупционни практики и се подпомага от тях, като по този начин подкопава върховенството на закона. Особено в някои региони на Африка това има изключително неблагоприятно въздействие върху потенциала за икономическо развитие 4 .

Трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна е силно атрактивен за престъпниците, тъй като е много доходоносен и — за разлика от други форми на трафик — в повечето държави не е приоритет за правоприлагащите органи, така че рискът от откриване и санкции е твърде ограничен. Редовно се съобщава за връзки с изпирането на пари и други форми на организирана престъпност, като трафик на наркотици и огнестрелни оръжия 5 . Съветът за сигурност на ООН признава, че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна в Централна Африка финансира въоръжени конфликти и е заплаха за регионалната и националната сигурност, тъй като е източник на финансиране за въоръжени групировки 6 .

По-голямо международно внимание...

През последните години трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна предизвиква все по-голямо внимание на международната политическа сцена, тъй като обемът и въздействието му все повече се увеличават. През юли 2015 г. Общото събрание на ООН прие първата резолюция по този въпрос, която бе подкрепена от всички държави от ЕС 7 . Въпросът беше специално разгледан на други важни международни форуми, като конференцията на високо равнище в Касане (Ботсуана) през март 2015 г. 8 и срещата на върха на Г7 през юни 2015 г. 9 Вследствие на това бяха поети съвместни ангажименти от международната общност, включително от ЕС и държавите членки, да се предприемат по-сериозни действия за борба с този трафик.

Многобройни мерки за борба срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна бяха приети с Конвенцията за международна търговия със застрашени видове (CITES) — ключов международен договор за регулиране на международната търговия с видове на дивата флора и фауна, по който ЕС стана страна през 2015 г. Съединените американски щати създадоха експертна група към президента и приеха национална стратегия срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна. Държави с голямо значение на пазара, като Китай, показват все по-голяма загриженост, по-специално чрез усилия за по-ефикасно прилагане на законодателството и воля за по-тясно сътрудничество с ЕС по тези въпроси. Африканският съюз започна изпълнението на стратегия за целия континент.

...което трябва да доведе до действия по места

ЕС вече зае водещи позиции в борбата срещу незаконната търговия с природни ресурси, като прие амбициозна политика за продуктите от дървен материал и от риболов. Планът за действие на ЕС показва, че Съюзът е готов да отговори на международните очаквания и ангажименти и пристъпва към още по-амбициозни действия срещу незаконната търговия с видове на дивата флора и фауна. Това ще помогне също да се гарантира, че значителните инвестиции, направени през последните десетилетия чрез подкрепата на ЕС за опазване на дивата флора и фауна в целия свят, няма да бъдат обезсмислени от престъпни дейности.

Планът за действие е съществен принос към заложените цели в програмата за устойчиво развитие до 2030 г., приета от държавните глави на среща на върха в ООН през септември 2015 г. Целевият показател по цел 15, която е свързана с биологичното разнообразие, е „да се предприемат спешни мерки, за да се сложи край на бракониерството и трафика на защитени видове на флората и фауната, както и на търсенето и предлагането на продукти на дивата природа“ 10 . 

С резолюция от януари 2014 г. Европейският парламент призова да се състави план за действие 11 . При консултация със заинтересованите страни относно подхода на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, проведена по инициатива на Европейската комисия през февруари 2014 г. 12 , план за действие на ЕС бе подкрепен и от много държави — членки на Съюза, международни организации, неправителствени организации и засегнати предприятия.

ЕС и държавите членки трябва да решат този проблем с общи усилия. От 1983 г. във всички държави членки действат общоевропейски правила за регулиране на търговията с видове на дивата флора и фауна 13 в изпълнение на СІТЕS, а през 2007 г. 14 Комисията излезе с препоръка относно привеждането им в изпълнение.

Докладите 15 обаче показват значителни различия в начина, по който държавите членки изпълняват и прилагат тези общи правила. Това крие голям риск — престъпниците могат лесно да използват създалото се положение, като пренасочват търговските маршрути, както показаха редица примери през последните години. В различни доклади и по време на консултацията със заинтересованите страни беше установено, че недостатъчната осведоменост и политическа ангажираност също са големи пречки пред ефикасната борба срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна.

Планът за действие изразява общата ангажираност на ЕС и държавите членки да се предприемат редица мерки, да се изпълнят общите международни задължения и да се признае на политическо равнище колко е важно да бъде решен проблемът, и същевременно е начин да се осигури по-унифицирано прилагане на правилата в целия ЕС. Това ще помогне за повишаване на доверието в ЕС навсякъде по света, когато Съюзът иска от своите глобални партньори да предприемат по-дейни мерки срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна.

При изпълнението на плана за действие много важно ще бъде да се работи в тясно сътрудничество със заинтересованите страни, в това число с организациите на гражданското общество и съответните стопански сектори, по многобройни конкретни мерки, така че максимално да се използват наличният експертен капацитет и знания, за да се гарантира максимален ефект.

2. Елементи на плана за действие

Планът за действие на ЕС съдържа редица мерки, които следва да се предприемат от институциите и/или държавите — членки на ЕС. Те са изложени в приложението към настоящото съобщение.

Очевидно ще са необходими достатъчно финансови и човешки ресурси в подкрепа на тези мерки. Планът за действие дава тласък и рамка за по-добро използване на съществуващите ресурси на ЕС. Мерките са предназначени основно за подобряване на сътрудничеството между всички заинтересовани страни, по-ефективно използване на съществуващите инструменти и политики и засилване на полезните взаимодействия между тях, така че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна да бъде по-добре овладян на цялата територия на ЕС и в световен мащаб.

Мерките имат за цел да се намери комплексно решение на този сложен проблем чрез участието на всички заинтересовани организации и се основават на три приоритета:

1) предотвратяване на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и премахване на основните причини за него;    

2) по-ефикасно прилагане и принудително изпълнение на съществуващите правила и по-ефикасна борба с организираните престъпления срещу дивата флора и фауна;

3) засилване на глобалното партньорство на държавите на произход, потребление и транзитно преминаване срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна.

Целите и съответните мерки по всеки приоритет са изложени подробно в таблицата в приложението.

Приоритет 1: Предотвратяване на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и премахване на основните причини за него

Ще бъдат положени усилия да се намалят търсенето и предлагането на незаконни продукти на дивата природа както в рамките на ЕС, така и в световен мащаб, като се използват съществуващите многостранни (СІТЕS) и специфично европейски инструменти, подкрепят се конкретни кампании и се въведат допълнителни ограничения за търговията със слонова кост в ЕС и за износа от Съюза (цел 1.1 — вж. таблицата в приложението). Важен начин да се премахнат основните причини за трафика на екземпляри от дивата флора и фауна е селските общности в държавите на произход да се ангажират по-активно с опазване на дивата флора и фауна и да извличат по-голяма полза от това (цел 1.2).

Друга важна област е по-ефективното ангажиране на съответните стопански сектори, от търгуващите с видове на дивата флора и фауна и ползвателите на продукти на дивата природа до съпътстващите търговията услуги. Това отразява ангажираността на ЕС за отговорно управление на глобалните вериги за доставки 16 (цел 1.3). Ще бъдат предприети също така многостранни и двустранни мерки за борба срещу корупцията — много важен фактор за осъществяване на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна на всички етапи от прилагането на законодателството (цел 1.4).

Приоритет 2: По-ефикасно прилагане и принудително изпълнение на съществуващите правила и по-ефикасна борба с организираните престъпления срещу дивата флора и фауна

Въпреки че съществуващите международни и европейски правила за търговията с видове на дивата флора и фауна са като цяло адекватни, много проучвания и доклади разкриват 17 значителни трудности при тяхното прилагане и принудително изпълнение. Това е вярно преди всичко за организираните престъпления срещу дивата флора и фауна, които са сравнително ново явление. Във всички държави членки предстои да се направи преглед на недостатъците при прилагането и да се разработят стратегии за преодоляването им с цел да се гарантира по-последователно прилагане на съществуващите правила на цялата територия на ЕС (цел 2.1).

Съвместното определяне на приоритетите при правоприлагането и включването на Европол и Евроюст като механизъм за специализирана подкрепа при трансграничните случаи ще помогнат проверките и принудителното изпълнение да придобият по-стратегически характер. В съответствие с Програмата за сигурност на ЕС през 2016 г. ще започне преглед за оценка на това дали настоящата законодателна уредба на ЕС за борба с престъпленията срещу околната среда, и по-специално с организираните престъпления срещу дивата флора и фауна, е подходяща за целта.

Задачата на цел 2.2 е да се увеличи капацитетът на всички звена във веригата на правоприлагащите и съдебните органи, за да могат те да предприемат ефективни действия срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в ЕС. За това са необходими действия на национално равнище за по-добро сътрудничество и координация между агенциите, по-добра комуникация и оптимизиране на потока от данни чрез обмен на най-добри практики на равнището на ЕС. Познанията за случаите на трафик на екземпляри от дивата флора и фауна трябва да се подобрят, като много важна роля има обучението.

За по-ефикасна борба срещу организираната престъпност (цел 2.3) при трафика на екземпляри от дивата флора и фауна трябва целенасочено да се повишава осведомеността сред специалистите в областта на организираната престъпност, киберпрестъпността и изпирането на пари. Освен това държавите членки трябва да изпълняват поетите от тях международни ангажименти, за да се гарантира, че законите им в областта на организираната престъпност обхващат трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и че за него могат да бъдат налагани адекватни санкции. И накрая, трябва да се подобри международното сътрудничество за прилагане на правото (цел 2.4) чрез участие в международни операции за правоприлагане, техническа помощ и целева финансова подкрепа.

Приоритет 3: Засилване на глобалното партньорство на държавите на произход, потребление и транзитно преминаване срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

Ще бъдат предприети различни мерки, за да се осигури по-голямо финансиране за усилията на развиващите се държави за борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, така че тази помощ да стане по-ефективна и да се използва по-стратегически. Това ще бъде направено чрез обстойни оценки на нуждите и по-ефективно съгласуване на помощта с други донори (цел 3.1). За да се засили глобалното партньорство срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, дипломатическите инструменти на ЕС и държавите членки, както и други инструменти, а именно търговската политика на ЕС, трябва да се използват по-ефективно в отношенията с ключовите държави на произход, транзитно преминаване и потребление, както и със съответните регионални организации (цел 3.2).

Трябва да се разработят по-добри инструменти за решаване на проблема с връзките между трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и сигурността в някои региони (цел 3.3). Съществуващите многостранни процеси по линия на международните споразумения и форуми трябва да се използват, така че проблемът да остане в световния дневен ред, да се запази политическата ангажираност и да се следи изпълнението на поетите задължения. Следващата конференция на страните по СІТЕS през септември 2016 г. ще има особено голямо значение за постигането на тази цел (цел 3.4).

3. Наблюдение и оценка

Планът за действие обхваща петгодишния период от 2016 до 2020 г. В таблицата в приложението всяка мярка се възлага на един субект в ЕС (службите на Комисията, ЕСВД, Европол, Евроюст) и/или на държавите членки, като се определя срок за тяхното изпълнение. Службите на Комисията и ЕСВД ще изготвят набор от показатели за наблюдение на изпълнението.

Групата за правоприлагане в търговията с видове на дивата флора и фауна, създадена по силата на Регламент (ЕО) № 338/97 и състояща се от представители на правоприлагащите органи на държавите — членки на ЕС, трябва да извършва преглед на напредъка два пъти годишно. През юли 2018 г. Комисията ще докладва на Съвета и на Европейския парламент за напредъка при изпълнението на плана за действие и дали заложените в плана приоритети и цели са целесъобразни и актуални. Постигнатият напредък и успехът на плана за действие за ограничаване на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна ще бъдат оценени през 2020 г. Въз основа на това Комисията ще обсъди какви допълнителни мерки са необходими.

Междуведомствена група в Комисията ще координира дейностите във въпросните области и ще гарантира, че съответните служби на Комисията и ЕСВД изпълняват възложените им задачи.

4. Връзки с други инициативи и политики на ЕС

Планът за действие заменя Препоръка № 2007/425/EО на Комисията, с която се определя набор от мерки за принудително изпълнение на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях.

Планът за действие ще се изпълнява по начин, който осигурява съгласуваност с политиките на ЕС относно незаконната търговия с природни ресурси. Това включва плана за действие на ЕС за правоприлагане, управление и търговия в горския сектор (FLEGT); политиката на ЕС срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов; и инициативите на ЕС срещу трафика с отпадъци, наркотици, фалшифицирани стоки, огнестрелни оръжия или хора, изпирането на пари и незаконните финансови потоци.

ПРИЛОЖЕНИЕ — Таблица на мерките

Приоритет І — Предотвратяване на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и премахване на основните причини за него

Мерки

Отговорник

Очаквани резултати

Срок

Цел 1.1

Намаляване на търсенето и предлагането на незаконни продукти на дивата природа

1. Увеличаване на подкрепата за повишаване на осведомеността и целеви кампании за намаляване на търсенето в ЕС и в целия свят

КOM/

ВПЗП 18 /

ДЧ

Предприемане на мерки и предоставяне на финансиране за повишаване на осведомеността и намаляване на търсенето на незаконни продукти на дивата природа във важни държави извън ЕС и в Съюза, по-специално за видове, които са обект на търговия в големи количества в рамките на ЕС

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

КOM/

ДЧ

Обмен между държавите членки на съществуващи инструменти и материали за повишаване на осведомеността

Краят на 2016 г.

2. По-нататъшно ограничаване на търговията със слонова кост в ЕС и на износа от Съюза

КOM

Насоки на Комисията с цел да се гарантира единно тълкуване на правилата на ЕС, така че да се прекрати износът на необработена слонова кост от периода преди влизане в сила на Конвенцията и да се гарантира, че в ЕС се търгуват само законни старинни изделия от слонова кост

Краят на 2016 г.

ДЧ

Държавите членки не издават документи за износ и реекспорт на необработена слонова кост от периода преди влизане в сила на Конвенцията

Държавите членки издават само сертификати за вътрешна търговия в ЕС със старинни изделия от слонова кост въз основа на критериите, определени в насоките

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

3. Намаляване или забрана на неустойчив внос в ЕС на застрашени видове чрез предложения за включването им в приложенията на СІТЕS (напр. редки видове влечуги)

КOM

Нови предложения за включване в списъка, които да бъдат разгледани от конференциите на страните по СІТЕS

Постоянен; първи междинен срок през април 2016 г.

Цел 1.2

Ангажиране на селските общности в държавите на произход с опазване на дивата флора и фауна, като се гарантира, че те извличат полза от това

4. Засилване на ангажираността на селските общности в управлението и опазването на дивата флора и фауна

КOM/

ДЧ

Необходимостта селските общности действително да се ангажират с разработването и изпълнението на мерки срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна става приоритет в съответните политики на ЕС и на държавите членки и при предоставяното от тях финансиране

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

5. Подкрепа за развитието на устойчив и алтернативен поминък за общностите, живеещи в местообитания на дивата флора и фауна или в съседство с тях

КOM/

ВПЗП/

ДЧ

Подкрепата на устойчиви икономически дейности от полза за селските общности, живеещи в местообитания на дивата флора и фауна или в съседство с тях, става приоритет в политиките на ЕС и държавите членки за финансиране на подкрепата за селските общности в държавите на произход

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

Цел 1.3

Засилване на ангажираността на стопанския сектора в усилията за борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и насърчаване на устойчивото снабдяване с продукти на дивата природа

6. Повишаване на осведомеността на стопанските сектори, занимаващи се с търговия в ЕС/износ от ЕС на продукти на дивата природа или подпомагащи такава търговия

КOM

Установяване на равнището на ЕС на основните участници в стопанските сектори, свързани с търговия с видове на дивата флора и фауна, и създаване на редовни канали за комуникация между тях и Комисията по въпросите, свързани с тази търговия

Краят на 2016 г.

КOM

Организиране на заседания на Групата на ЕС за правоприлагане в търговията с видове на дивата флора и фауна с представители на бизнеса за обсъждане на конкретни въпроси (напр. традиционна китайска медицина, екзотични домашни любимци, луксозни стоки и услуги, ловен туризъм, транспорт, куриерски фирми, онлайн търговия)

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

7. Подкрепа на инициативи на частния сектор за ограничаване на незаконната търговия с видове на дивата флора и фауна и насърчаване на устойчивото снабдяване с продукти на дивата природа във/от ЕС

КOM/

ДЧ

Подкрепа на съществуващи инициативи на частния сектор и публично-частни партньорства и обмен на най-добра практика за насърчаване на нови инициативи

Краят на 2017 г.

Цел 1.4

Борба срещу корупцията, свързана с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

8. Подкрепа на инициативите за борба срещу корупцията, свързана с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, на национално, регионално и международно равнище

КOM/

ВПЗП

Включване на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в политиката и инструментите на ЕС за борба с корупцията (по-специално като част от диалози с ключови трети държави, получаващи помощ от бюджета на ЕС)

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

КOM/

ВПЗП/

ДЧ

Решаване на въпроса на двустранни срещи с основните партньорски държави и на съответни многостранни форуми, между които Г7, Г20, Конвенция на ООН за борба с корупцията

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

КOM/

ДЧ

Представяне на предложение за резолюция, което да бъде разгледано от 17-ата Конференция на страните по СІТЕS

април 2016 г.

Приоритет 2 — По-ефикасно прилагане и принудително изпълнение на съществуващите правила и по-ефикасна борба с организираните престъпления срещу дивата флора и фауна

Мерки

Отговорник

Очаквани резултати

Срок

Цел 2.1 Осигуряване на по-унифицирано прилагане на правилата на ЕС относно търговията с видове на дивата флора и фауна и разработване на по-стратегически подход за проверки и принудително изпълнение на правилата срещу търговия с видове на дивата флора и фауна на равнището на ЕС

9. Разработване на стратегии за по-добро спазване на законодателството на ЕС в областта на дивата природа на национално равнище

КOM

Оценка от Комисията на слабостите при изпълнението на разпоредбите на ЕС за търговия с видове на дивата флора и фауна във всяка държава членка и изготвяне на препоръки за отстраняване на установените слабости

Краят на 2016 г.

ДЧ

Изпълнение на препоръките в държавите членки

2017 г.

КOM

Активно проследяване на прилагането на правилата на ЕС относно вноса на ловни трофеи в ЕС, за да се гарантира, че трофеите са със законен произход от устойчиво управлявани територии

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

10. Подобряване на процента на разкриване на незаконни дейности

ДЧ

Освен проверките на гранично-пропускателните пунктове, изисквани съгласно Регламент (ЕО) № 338/97, на територията на отделните държави се осигурява наблюдение и принудително изпълнение, по-специално чрез редовни проверки на търговците и притежателите, като магазини, развъдчици и ясли за домашни любимци

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

11. Увеличаване на усилията за изпълнение на пътната карта на ЕС за елиминиране на незаконния лов, залагане на капани и търговия с птици (свързано е също с приоритет 1)

КOM

Осигуряване на финансиране за междуправителствената експертна група по незаконния лов на птици в Средиземноморието, създадена съгласно Конвенцията за опазване на мигриращите видове, и провеждане на първото заседание

Средата на 2016 г.

КOM/

ДЧ

Предприемане на мерки за по-добро наблюдение и принудително изпълнение на национално равнище

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

12. Редовно определяне и оценка на приоритетните рискове

ДЧ

Определяне на национално равнище на приоритетите за принудително изпълнение по отношение на целевите видове и продукти (като змиорки, слонова кост, рогове от носорози, живи влечуги и птици), търговските маршрути и контрабандните методи

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

КOM/

Европол/ДЧ

Въз основа на обща оценка на риска, приемане на общоевропейски приоритети от Групата на ЕС за правоприлагане в търговията с видове на дивата флора и фауна, в сътрудничество с Европол

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

13. Подобряване на сътрудничеството между държавите членки по случаи на трансграничен трафик на екземпляри от дивата флора и фауна

КOM/

Европол/

Евроюст

Предоставяне на достатъчно ресурси на Европол и Евроюст за работа в областта на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

Европол/

Евроюст/ДЧ

Извършване на редовни съвместни операции с трансгранично сътрудничество от държавите — членки на ЕС (с подкрепата на Европол)

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

Европол/

Евроюст/ДЧ

Създаване на съвместни екипи за разследване с участието на Европол и/или Евроюст

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

14. Преглед на политиката и законодателната уредба на ЕС в областта на престъпленията срещу околната среда съгласно европейската Програма за сигурност

КOM

Преразглеждане на ефективността на Директива 2008/99/ЕО, включително по отношение на наказателните санкции, приложими за трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в целия ЕС

2016 г.

Цел 2.2 Увеличаване на капацитета за борба срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна на всички звена във веригата на правоприлагащите и съдебните органи

15. Подобряване на сътрудничеството, координацията, комуникацията и потока от данни между компетентните правоприлагащи органи в държавите членки

ДЧ

Въвеждане на механизъм за координация (като напр. междуведомствена експертна група и/или меморандум за разбирателство) между съответните служби (митници, инспекторати, полиция, управление на СІТЕS и правоприлагащи органи) във всяка държава членка, като всички органи с отговорности в тази област имат достъп до съответните комуникационни канали

Средата на 2017 г.

ДЧ

Преразглеждане от държавите членки на възможностите за обмен на данни между компетентните органи в тази област съгласно националното законодателство

Средата на 2017 г.

КOM/

ДЧ

Най-добрите практики за междуведомствено сътрудничество и ефикасно наблюдение и принудително изпълнение в ДЧ се събират и обменят на равнището на ЕС чрез Групата на ЕС за правоприлагане в търговията с видове на дивата флора и фауна

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

16. Подобряване на познанията относно проверките, разследванията, наказателните преследвания и съдебното производство срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

ДЧ

Държавите членки по-систематично предоставят на Комисията количествени и статистически данни, в това число данни за проверки, разследвания, изземвания, наказателни преследвания и съдебни решения, включително наложените санкции, както и систематична информация на Европол за всички случаи, свързани с организираната и/или трансграничната престъпност

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

КOM/

ДЧ

Унифициране на методология за събиране на данни за трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в ЕС и повишаване на осведомеността в съответните експертни групи относно статистиката на престъпността

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

КOM/

ЕМПОС

Установяване в ЕМПОС 19 на база данни, съдържаща съдебната практика на държавите членки относно трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, с цел да се улесни обменът на знания

Средата на 2017 г.

17. Осигуряване на интензивно обучение за всички звена във веригата за правоприлагане, включително дейности за съвместно обучение

КOM

Включване на обучение относно трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в програмата на институциите за обучение на равнището на ЕС, като СЕPOL, ЕRA и др.

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

КOM/

ДЧ

Събиране и обмен на наличния учебен материал в рамките на ЕС

Краят на 2016 г.

КOM

Обучението за борба срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна може да ползва финансова подкрепа по съответните финансови инструменти на ЕС (LIFE, Фонд за вътрешна сигурност и др.).

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

ДЧ

Осигуряване на редовно обучение в държавите членки за цялата верига на правоприлагащите и съдебните органи, включително съвместно обучение с участието на правоприлагащи органи, прокурори и съдии

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

18. Укрепване или когато е приложимо — създаване на мрежи на практикуващите специалисти на национално и регионално равнище и подобряване на сътрудничеството между тях

ДЧ

Създаване на национални мрежи във всяка държава членка и осигуряване на подкрепа за дейността им

Средата на 2017 г.

КOM

Организиране на съвместни заседания на съответните мрежи 20 на ЕС

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

19. Подобряване на грижите за иззети или конфискувани живи животни или растения

ДЧ

Осигуряване на съоръжения във всички държави членки за временни грижи за иззети или конфискувани живи екземпляри и въвеждане на механизми за дългосрочно повторно настаняване, когато е необходимо. Предоставяне на помощ за други държави членки.

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

Цел 2.3
По-ефикасна борба с организираните престъпления срещу дивата флора и фауна

20. Редовна оценка на заплахата от организирания трафик на екземпляри от дивата флора и фауна в ЕС

Европол

Оценките на заплахите от тежката и организираната престъпност (SOCTA) включват оценка на заплахата от трафик на екземпляри от дивата флора и фауна въз основа на данни, и когато е възможно, на национални оценки за заплахите, предоставени от държавите членки

Постоянен; първи междинен срок през първото полугодие на 2017 г.

21. Увеличаване на капацитета на съответните експерти за прекъсване на връзките на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна с организираната престъпност, включително с киберпрестъпността и свързаните с нея незаконни финансови потоци

КOM/

ДЧ

Проведени дейности за повишаване на осведомеността на различни форуми (REFCOM, Мрежа на прокурорите, специализирани в областта на организираната престъпност, националната организирана престъпност, киберпрестъпността и звената за финансови разследвания)

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

ДЧ

Изграждане на капацитет в компетентните звена за борба срещу онлайн трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и осигуряване на канали за получаване на помощ от специализирани звена за борба с киберпрестъпността по конкретни случаи (напр. разследвания на тъмни мрежи, злоупотреба с виртуални валути).

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

КOM/

ДЧ

Включване на въпроса в програмите на FATF 21 , САRIN 22 и Групата „Egmont“ на звената за финансово разузнаване

Краят на 2016 г.

КOM/

ДЧ

Искане към групата FATF да изготви насоки за връзките между изпирането на пари и трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

Краят на 2016 г.

ДЧ

Организирано обучение по разследване на незаконни финансови потоци, свързани с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

22. Държавите членки гарантират, че в съответствие с поетите международни ангажименти в целия ЕС организираният трафик на екземпляри от дивата флора и фауна представлява тежко престъпление съгласно Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, наказуемо със санкция с максимален размер най-малко четири години лишаване от свобода

ДЧ

Преразглеждане и при необходимост изменение на съответното национално законодателство

Краят на 2017 г.

23. В съответствие с резолюцията на Общото събрание на ООН държавите членки преразглеждат националното законодателство относно изпирането на пари, за да се гарантира, че правонарушенията, свързани с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, могат да се разглеждат като първоначални престъпления и да се преследват по националното законодателство за приходите от престъпна дейност

ДЧ

Преразглеждане и при необходимост изменение на съответното национално законодателство

Краят на 2017 г.

Цел 2.4 Подобряване на международното сътрудничество за прилагане на правото срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

24. Засилване на сътрудничеството между правоприлагащите органи на държавите членки и ЕС и ключови държави извън ЕС, други регионални мрежи за прилагане на правото срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и глобални мрежи (Международен консорциум за борба с престъпленията срещу дивата природа — ІССWC 23 , и Международна мрежа за спазване и принудително изпълнение на екологичните норми —ІNECE)

КOM/

Европол

Провеждане на съвместни заседания с участието на Европол, Групата на ЕС за правоприлагане в търговията с видове на дивата флора и фауна, регионални мрежи за принудително изпълнение (като ASEAN-WEN и експертна група по споразумението от Лусака) и ІNECE.

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

КOM

Обмен на най-добри практики за сътрудничество в областта на правоприлагането

Краят на 2016 г.

ДЧ/

Европол

Участие на държавите членки, подпомагани от Европол, в съвместни международни операции за правоприлагане

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

25. Подкрепа за изграждане на капацитет за правоприлагане в основните държави на произход и пазар, включително правоприлагане в защитени обекти

КOM/

ВПЗП/

ДЧ

Предоставяне на постоянна финансова подкрепа за дейностите на ІССWC, включително оценки на системите за правоприлагане въз основа на наръчника на ІССWC за анализ на престъпленията срещу дивата природа и горите

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

КOM/

ВПЗП/

ДЧ

Съобразяване на целевата подкрепа за трети държави с резултатите от препоръките в наръчника на ІССWC

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

Приоритет 3 — Засилване на глобалното партньорство на държавите на произход, потребление и транзитно преминаване срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

Мерки

Отговорник

Очаквани резултати

Срок

Цел 3.1

Предоставяне на по-голяма, по-ефикасна и по-стратегически насочена помощ на развиващите се държави

26. Отчитане на борбата срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна при финансиране от ЕС по програми за управление на природните ресурси, околната среда, сигурността, управлението и борбата с организираната престъпност

КOM/

ВПЗП

Документът „Стратегически подход към опазване на дивата природа в Африка“ 24 служи като основа за програмиране на съответната подкрепа за развитие.

Разработване на допълнителни регионални или тематични стратегически подходи

Мобилизиране на финансови средства за сътрудничество за развитие, включително от Европейския фонд за развитие (ЕФР), Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР), Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, и други финансови инструменти, като Инструмента за партньорство, за борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, в рамките на одобрените финансови пакети на програмите за съдействие, като се проучват и други възможни източници на финансиране

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

27. Повишаване на ефективността на финансовата подкрепа за борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

КOM/

ВПЗП/

ДЧ

Провеждане на редовни срещи в ключовите държави за координиране на дейностите на донорите

Държавите бенефициери се приканват да докладват доколко ефективни са били финансираните от ЕС мерки за борба срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна за решаването на този проблем (чрез показатели като брой на изземванията и успешните наказателни преследвания)

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г. 

Цел 3.2

Засилване и съгласуване на по-добри мерки срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и основните причини за него със съответните държави на произход, транзитно преминаване и пазар

28. Задълбочаване на диалога с ключовите държави на произход, транзитно преминаване и пазар, включително диалог с местните общности, гражданското общество и частния сектор

КOM/

ВПЗП/

ДЧ

Определяне на приоритетните държави

Създаване на специфични структури за диалог и техническо сътрудничество

Систематично включване на темата в програмите за политически диалог, диалог на секторно равнище и срещи на високо равнище с ключови държави или региони извън ЕС

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

ВПЗП/

ДЧ

Създаване на мрежа от координационни центрове в делегациите и посолствата в съответните държави, като се използват, където е уместно, съществуващи структури, като Мрежата за зелена дипломация

Краят на 2016 г.

29. Активно използване на търговските политики и инструменти на ЕС за подкрепа на мерките срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

КOM/

ВПЗП

ЕС предлага амбициозни ангажименти за борба срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, които да бъдат включени в бъдещи споразумения за свободна търговия (ССТ), напр. с Япония и САЩ (Трансатлантическо споразумение за партньорство в областта на търговията и инвестициите — ТПТИ)

Активно наблюдение на изпълнението на поетите задължения във връзка с борбата срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, включени в съществуващите ССТ и режима ОСП+

Включване на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в дневния ред на двустранните търговски диалози на ЕС с ключови партньори и в дневния ред на Комитета по търговия и околна среда на СТО

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

30. Засилване на сътрудничеството в борбата срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна със съответните регионални организации, като Африканския съюз, ЮАОР, Източноафриканската общност, АСЕАН, и в съответните многостранни форуми, като Срещата Азия-Европа (АSEM)

КOM/

ВПЗП

Редовно включване на темата в дневния ред на срещите на високо равнище

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

Цел 3.3

Прекъсване на връзките между сигурността и трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

31. Подобряване на базата от знания и разработване на стратегии за прекъсване на връзките между трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и сигурността

КOM/

ВПЗП

Започване на проучване с цел по-добре да се разберат връзките между трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и други форми на организираната престъпност, в т.ч. финансиране на въоръжени групировки или терористични групи

Средата на 2016 г.

КOM/

ВПЗП/

ДЧ

Въз основа на резултатите се одобряват нови стъпки в съответните форуми на ЕС

Средата на 2017 г.

КOM/

ВПЗП/

ДЧ

Отражението на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна върху сигурността се разглежда във всички оценки на ЕС за ситуацията в съответните държави извън ЕС

Краят на 2016 г. 

ВПЗП/

ДЧ

Засилване на сътрудничеството между ООН и ЕС относно незаконната търговия с видове на дивата флора и фауна при мироопазващи операции и реакция при кризи

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

Цел 3.4

Задълбочаване на многостранните усилия за борба срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

32. Подкрепа за приемането и прилагането на убедителни решения, резолюции и политически декларации относно трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в международни инструменти и на многостранни форуми

КOM/

ВПЗП/

ДЧ

Решаване на проблема по линия на:

СІТЕS — включително, ако е необходимо, чрез подкрепа за търговски санкции в случаите на неспазване;

Конвенцията за опазване на мигриращите видове — план за действие от Тунис за 2013—2020 г. за елиминиране на незаконния лов, залагането на капани и търговията с диви птици съгласно Бернската конвенция за опазване на европейската дива фауна и флора и техните естествени местообитания;

многостранни инициативи на световно равнище (ООН, последващи процеси от Лондон и Касане, Г7, Г20 и пр.).

ЕС и държавите членки редовно следят изпълнението на задълженията, поети на тези форуми

Постоянен; първи междинен срок в края на 2016 г.

(1)

     Международна и вътрешна незаконна търговия с диви животни и растения и производни продукти от тях, както и тясно свързани с нея правонарушения, като бракониерство.

(2)

      https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2014/May/wildlife-crime-worth-8-10-billion-annually.html

https://cites.org/eng/international_dimension_of_illegal_wildlife_trade   http://www.gfintegrity.org/report/briefing-paper-transnational-crime/

(3)

     В работния документ на службите на Комисията, придружаващ настоящото съобщение (SWD(2016) 38), по-подробно се представят мащабите на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и ролята на ЕС в незаконната търговия.

(4)

     Вж. SWD(2016) 38. 

(5)

     Вж. SWD(2016) 38.

(6)

     Резолюция 2134 (2014 г.) и 2136 (2014 г.); „Доклад на генералния секретар относно положението в Централна Африка и дейностите на Регионалната служба на ООН за Централна Африка“, 30 ноември 2015 г.

(7)

     Резолюция 69/314.

(8)

      https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417231/kasane-statement-150325.pdf  

(9)

      https://www.g7germany.de/Content/EN/_Anlagen/G7/2015-06-08-g7-abschluss-eng_en.pdf?__blob=publicationFile&v=3 , стр. 11.

(10)

     Целеви показател 15.7.

(11)

     Вж. Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2014 г., 2013/2747(RSP).

(12)

     Вж. COM(2014) 64 и SWD(2014) 347.

(13)

     Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета. 

(14)

     ОВ L 159, 20.6.2007 г., стр. 45—47.

(15)

     Вж. SWD(2016) 38.

(16)

     Вж. COM (2015) 497 „Търговията – за всички; към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“.

(17)

     Вж. SWD(2016) 38.

(18)

     Върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия.

(19)

     Европейска мрежа на прокурорите за околната среда. 

(20)

     Като Групата на ЕС за правоприлагане в търговията с видове на дивата флора и фауна, Европейска мрежа на прокурорите за околната среда (ЕМПОС), Европейски форум на съдиите за околната среда (EUFJE), Мрежа на ЕС за прилагане и спазване на правото в областта на околната среда (IMPEL), Проектна група за координация на дейностите по защита на здравето, културното наследство и околната среда (PARCS), ЕnviCrimeNet.

(21)

     Специална група за финансови действия.

(22)

     Междуведомствена мрежа за изземване на имущество, придобито чрез престъпление.

(23)

     Включва Интерпол, секретариата на СІТЕS, Световната митническа организация, Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) и Световната банка.

(24)

     По-голям от слоновете — принос към стратегически подход на ЕС за опазване на дивата природа в Африка — обобщение, Служба за публикации на Европейския съюз, 2015 г.

 

Top