EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XG0527(01)

Заключения на Съвета относно подобряване на междусекторното сътрудничество в областта на политиката за ефективното преодоляване на социално-икономическите предизвикателства пред младите хора

OJ C 172, 27.5.2015, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 172/3


Заключения на Съвета относно подобряване на междусекторното сътрудничество в областта на политиката за ефективното преодоляване на социално-икономическите предизвикателства пред младите хора

(2015/C 172/02)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КАТО ПРИПОМНЯ ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНТЕКСТ НА ВЪПРОСА, ИЗЛОЖЕН В ПРИЛОЖЕНИЕТО, И ПО-СПЕЦИАЛНО СЛЕДНОТО:

1.

Общите цели на стратегията „Европа 2020“ и съответните цели на държавите членки за повишаване на заетостта на младите хора, намаляване броя на преждевременно напусналите училище и увеличаване броя на придобиващите висше образование са особено важни за младите хора и тяхното социално-икономическо положение.

2.

Обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.) (1) поставя акцент върху нуждата от инициативи, позволяващи многосекторен подход, при които надлежно се отчитат въпросите на младежта, когато се формулират, прилагат и оценяват политики и действия в други области на политиката, които оказват значително влияние върху живота на младите хора.

3.

Един от трите основни приоритета на настоящия европейски работен план за младежта за периода 2014—2015 г. (2) е засилването на междусекторното сътрудничество в рамките на стратегиите на ЕС.

4.

В Заключенията на Съвета за максимално използване на потенциала на политиката за младежта за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ (3) беше изтъкнато, че междусекторната и междуинституционалната координация е от основно значение за провеждането на ефективна политика за младежта и за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ по отношение на младите хора.

КАТО ИМА ПРЕДВИД

5.

Продължаващите социално-икономически предизвикателства, пред които са изправени понастоящем младите хора в Европейския съюз, включително високият дял на безработицата сред младежта (4), както и нейните социални последици, които изискват ефикасни междусекторни политически мерки.

СЧИТА, ЧЕ:

6.

Една активна и видима, ясно определена и съгласувана политика за младежта притежава силен потенциал за добавяне на стойност към междусекторното сътрудничество в областта на политиката. Това на свой ред може да доведе до положителни резултати за младите хора, ползващи се от полезните взаимодействия на това сътрудничество.

7.

Секторът на младежта може да се справи с въпросите по начин, по който останалите сектори не могат. Той може да предложи обективни данни и знания по различни въпроси, засягащи младите хора, информация, стигаща до по-голям брой млади хора, включително разполагащите с по-ограничени възможности, както и гъвкав, благоприятен за младежта, незаклеймяващ, холистичен и иновативен подход, за да се отговори на потребностите на младите хора.

ИЗТЪКВА, ЧЕ:

8.

Въпреки че следва да бъдат разработени системни подходи с цел засилване на междусекторното сътрудничество на всички равнища, много е важно акцентът да се постави върху преодоляването на конкретните и неотложни социално-икономически предизвикателства, пред които са изправени понастоящем младите хора.

9.

Междусекторният подход по отношение на политиката за младежта е важен не само с оглед да се предложат по-ефикасни решения за преодоляването на социално-икономическите предизвикателства, но и да се осигурят ответни мерки на политиката с цел задоволяване на потребностите на всички млади хора.

10.

За да се осигури максимална роля на сектора на младежта в сътрудничеството с другите сектори, неговата стойност и принос следва да бъдат широко представени и признати.

КАТО НАДЛЕЖНО ОТЧИТА ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ, НАБЕЛЯЗВА СЛЕДНИТЕ ПРИОРИТЕТИ С ОГЛЕД ЗАСИЛВАНЕТО НА МЕЖДУСЕКТОРНАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА:

I.

Разработване, прилагане и оценяване на системен подход по отношение на междусекторна политика за младежта

ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ СЕ ПРИКАНВАТ:

11.

Да засилят институционалното сътрудничество, включително засилена комуникация и обмен на информация на национално, регионално и местно равнище, за да гарантират, че въпросите, свързани с младежта, се отчитат изцяло при формулирането, прилагането и оценяването на политиките в други области, напр. образование и обучение, заетост, здравеопазване и благосъстояние, социална политика, градоустройство, спорт и култура, които оказват въздействие върху социално-икономическото положение на младите хора.

12.

Да привлекат всички имащи отношение сектори и в хоризонталните, и във вертикалните управленски структури при разработването на политика за младежта на местно, регионално и национално равнище.

13.

Да разгледат възможностите за прилагане на комплексни стратегии за младежта, обединяващи съответните действия на политиката за разрешаване на въпроси, пред които са изправени младите хора, и да търсят мнението и ангажират младите хора и младежките организации в този процес по целесъобразност.

14.

Да използват наличните или да обмислят създаването на нови механизми за наблюдение на положението на младите хора и да работят за утвърждаване на основани на факти и знания политики, като интегрират данни и резултати от научни изследвания при разработването на политика в различните области, включително при определянето на конкретни мерки на политиката.

КОМИСИЯТА СЕ ПРИКАНВА:

15.

Да представя редовно на Съвета и неговите подготвителни органи актуализирана информация относно основните документи и инициативи на политиката на равнище ЕС, засягащи социално-икономическото положение на младите хора.

16.

Да обмисли как да прилага ефективно новия координиран групов подход на Комисията в областта на политиката при преодоляването на предизвикателствата пред младите хора и разработването на конкретни междусекторни мерки.

17.

Да оценява чрез доклада за младежта в ЕС или други съответни инструменти по какъв начин въпросите на младежта се отчитат в други области на политиката, които имат съществено въздействие върху живота на младите хора.

18.

Да продължава да допринася за разработването на основана на факти политика чрез изготвяне на проекти за научни изследвания в сътрудничество с други имащи отношение сектори на политиката.

ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА СЕ ПРИКАНВАТ:

19.

Да предвидят междусекторния подход като един от принципите на осъществяване на политиката за младежта на равнището на ЕС в бъдеще, включително евентуален бъдещ работен план на ЕС за младежта, и да предвидят в рамката за периода след 2018 г. конкретни междусекторни мерки за сътрудничество в сферата на младежта.

20.

Да засилят междусекторното сътрудничество чрез пълноценно оползотворяване на възможностите на програмата „Еразъм+“, включително тези, които са предназначени за подкрепа за реформирането на политиката.

21.

Да събират доказателства, включително по линия на експертните групи, определени в работния план на ЕС за младежта, относно начина, по който междусекторното сътрудничество в областта на политиката може да доведе до положителни резултати и до разпространение на въздействието им в други области на обществото, като се възползва от полезните взаимодействия на засиленото сътрудничество.

22.

Да насърчават сътрудничеството с други сектори на политиката при изготвянето на доклада на ЕС за младежта, както и да вземат под внимание констатациите, направени в този доклад, при мониторинга на стратегията „Европа 2020“.

II.

Използване на съобразен с конкретните потребности междусекторен подход по отношение на проектите, инициативите и програмите, които отговарят на социално-икономическите предизвикателства пред младите хора

ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ СЕ ПРИКАНВАТ:

23.

Да засилят партньорския подход в различните сектори във връзка с прилагането на гаранцията за младежта, както и другите мерки, и да обменят добри практики, по-специално относно информационните дейности, насочени към младежта.

24.

Да потърсят подходяща подкрепа за дългосрочно разработване и изпълнение на дейности, които понастоящем се финансират по инициативите на гаранцията за младежта и в които участва секторът на младежта.

25.

Да засилят целевото сътрудничество между институциите за формално образование и доставчиците на неформално учене с цел да се преодолее преждевременното напускане на училище и да се насърчи холистичното развитие на компетентности, включително като се използва гъвкав и благоприятен за младежта подход.

26.

Да насърчава сътрудничеството между службите за работа с младежта и социалните служби с цел съвместно разглеждане на въпроса за социалното приобщаване на младите хора и осигуряване на ранна намеса, когато е необходимо.

27.

Да привлекат сектора на труда за участие в планирането и осъществяването на инициативи, насочени към развитието на компетентностите на младите хора.

28.

Да усилят всички услуги, насочени към младите хора, в сътрудничество с местните органи, лицата, работещи с младежи, и другите специалисти, които работят с младите хора, по целесъобразност.

КОМИСИЯТА СЕ ПРИКАНВА:

29.

Да улеснява създаването на мрежи и обмена на добри практики на европейско равнище между лицата, определящи политиката за младежта, и НПО, участващи в прилагането на гаранцията за младежта.

30.

Да засили вътрешната координация между съответните служби на Комисията във връзка с разработването на свързани с младежта инициативи и обсъждането на въпроси за младежта на равнище ЕС.

ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА СЕ ПРИКАНВАТ:

31.

С цел ефективно преодоляване на социално-икономическите предизвикателства пред младите хора чрез конкретни междусекторни проекти, да обмислят използването на възможностите за финансиране по линия на европейските структурни фондове и по програма „Еразъм+“.

32.

Да разгледат повдигнатите по-горе въпроси на предстоящото партньорско обучение между държавите членки относно активизирането на междусекторната политика за младежта на национално равнище, организирано в рамките на работния план на ЕС за младежта.

33.

Да канят заинтересовани участници, представляващи други сектори, на прояви като Европейската седмица на младежта и конференциите на ЕС за младежта, когато е целесъобразно, както и да улесняват обратната връзка и обсъждането между различните сектори.

III.

Увеличаване видимостта на стойността на работата с младежта и останалите инструменти в областта на политиката за младежта, както и нейната допълваща роля за ефективното преодоляване на предизвикателствата пред младите хора

ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА СЕ ПРИКАНВАТ:

34.

Да ангажират младите хора при вземането на засягащите ги важни решения в рамките на политиката, като използват съществуващите или нови канали за участие на младежта, включително процеса на структуриран диалог.

35.

Да продължат да насърчават признаването на работата с младежта и на неформалното учене, както и конкретни инструменти, например Youthpass, в други сектори като заетостта, образованието, обучението и културата, а и сред други имащи отношение заинтересовани страни.

36.

Да работят за по-нататъшния напредък във връзка с признаването на работата с младежта и валидирането на неформалното и самостоятелното учене чрез проучване на възможностите за интегриране на сертификата Youthpass извън програмата „Еразъм+“ и за използването му като национален инструмент за признаване, където е приложимо.

37.

Да насърчават и редовно да повишават осведомеността сред другите сектори относно постиженията на професионалната и доброволческата работа с младежта.

38.

Да разработят инициативи с цел доброволчеството да бъде популяризирано, разбрано, използвано и признавано като процес на неформално учене.

39.

Да подкрепят и насърчават осъществяването на инициативи на сътрудничество между ученето във формална и неформална среда с потенциал за постигане на максимални учебни резултати.

КОМИСИЯТА СЕ ПРИКАНВА:

40.

Да създава възможности и да подкрепя държавите членки при използването на сертификата Youthpass извън програмата „Еразъм+“ като инструмент за признаване на национално равнище, когато е целесъобразно.


(1)  ОВ C 311, 19.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 183, 14.6.2014 г., стр. 5.

(3)  ОВ C 224, 3.8.2013 г., стр. 2.

(4)  Над 5 милиона млади хора (на възраст под 25 години) са били безработни в ЕС—28 през второто тримесечие на 2014 г. Това представлява равнище на безработица 21,7 %, а процентът на неработещите, неучещи и необучаващи се млади хора беше 13 %. Източник: Евростат


ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТО ПРИПОМНЯ ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНТЕКСТ НА ТОЗИ ВЪПРОС

Политически контекст

1.

Заключения на Съвета относно подобряване на социалното приобщаване на неработещите, неучещи и необучаващи се млади хора, в които се отбелязва, че следва да се осигури цялостен подход и междусекторно сътрудничество. Всички инструменти, мерки и действия на политиката следва да бъдат координирани на местно, регионално, национално и европейско равнище и следва да включат широк кръг заинтересовани участници при разработването и изпълнението на мерките за социално приобщаване на младежта (1).

2.

Препоръка на Съвета за създаване на гаранция за младежта съгласно пакета за младежката заетост (2).

3.

Заключения на Съвета относно инвестициите в образование и обучение — отговор на съобщението „Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-добри социално-икономически резултати“ и на годишния обзор на растежа за 2013 г. (3).

4.

Препоръка на Съвета относно политики за намаляване на преждевременното напускане на училище, в която се изтъква необходимостта от всеобхватни междусекторни политики за укрепване на връзките между системите за образование и обучение и трудовата заетост (4).

5.

Препоръка на Съвета относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (5).

6.

Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6) за създаване на „Еразъм+“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.


(1)  ОВ C 30, 1.2.2014 г., стр. 5.

(2)  ОВ C 120, 26.4.2013 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 64, 5.3.2013 г., стр. 5.

(4)  ОВ C 191, 1.7.2011 г., стр. 1.

(5)  ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50.


Top