EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42006D0959

Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 4 декември 2006 година относно подписването и временното прилагане на Евро-средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга странаТекст от значение за ЕИП.

OB L 386, 29.12.2006, p. 55–56 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PT, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/959/oj

Related international agreement

42006D0959Официален вестник n° L 386 , 29/12/2006 стр. 0055 - 0056
Официален вестник n° L 200 , 01/08/2007 стр. 0603 - 0604


Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета

от 4 декември 2006 година

относно подписването и временното прилагане на Евро-средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

(текст от значение за ЕИП)

(2006/959/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, ЗАСЕДАВАЩИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300, параграф 4 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като имат предвид, че:

(1) Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Кралство Мароко за създаване на Евро-средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги.

(2) Комисията договори от името на Общността и нейните държави-членки Евро-средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги с Кралство Мароко (наричано по-долу "споразумението") в съответствие с решението на Съвета, което упълномощава Комисията да започне преговори.

(3) Споразумението бе парафирано в Маракеш на 14 декември 2005 г.

(4) При условие за възможното му сключване на по-късна дата споразумението, договорено с Комисията, следва да се подпише и прилага временно от Общността и държавите-членки.

(5) Необходимо е да се установят процедурни правила за участието на Общността и държавите-членки в съвместния комитет, създаден в съответствие с член 22 от споразумението, и в арбитражните процедури, предвидени в член 23 от споразумението, както и за изпълнение на някои разпоредби на споразумението, включително такива относно приемането на предпазни мерки, предоставяне и отмяна на права за трафик, както и някои въпроси за сигурността и безопасността,

РЕШИХА:

Член 1

Подписване и временно прилагане

1. Подписването на Евро-средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, наричано по-долу "споразумението", се одобрява от името на Общността, при условие че споразумението се сключи.

2. Оправомощава на председателя на Съвета да определи лицето/лицата, упълномощено/и да подпише/ат споразумението от името на Общността, при условие че споразумението се сключи.

3. До влизането му в сила споразумението се прилага в съответствие с член 30, параграф 1 от него.

4. Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Съвместен комитет

1. Общността и държавите-членки се представляват в съвместния комитет, създаден в съответствие с член 22 от споразумението от представители на Комисията и на държавите-членки.

2. Позицията, която трябва да се вземе от Общността и държавите-членки в рамките на съвместния комитет по отношение на измененията в приложенията към споразумението, с изключение на приложение I (Договорени услуги и конкретни маршрути) и приложение IV (Преходни разпоредби), както и всякакви въпроси, попадащи в обхвата на член 7 или 8 от споразумението, се приемат от Комисията след консултиране със специален комитет на представителите на държавите-членки, назначен от Съвета.

3. За други решения на съвместния комитет по въпроси от компетенцията на Общността, позицията на Общността и нейните държави-членки се приема от Съвета с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията.

4. За други решения на съвместния комитет по въпроси от компетенцията на държавите-членки, позицията, който трябва да се представи, се приема от Съвета с единодушие, по предложение на Комисията или от държавите-членки.

5. Позицията на Общността и на държавите-членки в рамките на съвместния комитет се представя от Комисията с изключение на области, които попадат изключително в компетенцията на държавите-членки, като в този случай позицията се представя от председателството на Съвета или, ако Съветът реши така, от Комисията.

Член 3

Арбитраж

1. Комисията представлява Общността и държавите-членки в арбитражната процедура по член 23 от споразумението.

2. Решение за ограничаване, суспендиране или отмяна на прилагането на права или привилегии в съответствие с член 23, параграф 6 от споразумението се взема от Съвета въз основа на предложение на Комисията. Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство.

3. Всяко друго необходимо действие, което се взема в съответствие с член 23 от споразумението, по въпроси от компетенцията на Общността, се решава от Комисията, подпомагана от специален комитет на представителите на държавите-членки, назначен от Съвета.

Член 4

Предпазни мерки

1. Решение за вземане на предпазни мерки в съответствие с член 24 от споразумението се взема по собствена инициатива или по искане на държава-членка, от Комисията, която се подпомага от специален комитет на представителите на държавите-членки, назначен от Съвета.

2. Ако държава-членка поиска от Комисията да приложи предпазни мерки, тя предоставя на Комисията, в подкрепа на своето искане, необходимата информация, оправдаваща искането. Комисията взема решение по това искане в срок от един месец, а в спешни случаи - в срок от 10 работни дни, и информира Съвета и държавите-членки за решението си. Всяка държава-членка може да отнесе решението на Комисията за разглеждане от Съвета в срок от 10 работни дни от неговата нотификация. Съветът може да вземе различно решение в срок от един месец от неговото сезиране. Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство.

Член 5

Информиране на Комисията

1. Държавите-членки информират незабавно Комисията за всяко решение за отказ, анулиране, суспендиране или ограничаване на разрешенията на въздушен превозвач от Мароко, които са приели в съответствие с членове 3 или 4 от споразумението.

2. Държавите-членки информират незабавно Комисията за всички искания или нотификации, направени или получени от тях в съответствие с член 14 от споразумението.

3. Държавите-членки информират незабавно Комисията за всяко искане или нотификация, направени или получени от тях в съответствие с член 15 от Споразумението.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2006 година.

За Съвета

Председател

M. Pekkarinen

--------------------------------------------------

Top