EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42005A0727(01)

Споразумение между Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Общността на европейските железници (CER) за определени аспекти на условията на труд на мобилните работници, които участват в интероперативни трансгранични съобщения

OJ L 195, 27.7.2005, p. 18–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 320–323 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 35 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 35 - 38
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 90 - 93

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/47/oj

07/ 15

BG

Официален вестник на Европейския съюз

35


42005A0727(01)


L 195/18

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Общността на европейските железници (CER) за определени аспекти на условията на труд на мобилните работници, които участват в интероперативни трансгранични съобщения

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД:

развитието на железопътния транспорт, което изисква модернизация на системата и развитието на трансевропейски трафик, и следователно на интероперативни съобщения;

необходимостта да се развие безопасен трансграничен трафик и да се защити здравето и безопасността на мобилните работници, които участват в интероперативни трансгранични съобщения;

необходимостта да се избегне конкуренция, основаваща се единствено на разлики в условията на труд;

важността на развитието на железопътния транспорт в рамките на Европейския съюз;

идеята, че тези цели ще бъдат постигнати чрез създаване на единни правила за минималните стандартни условия на труд за мобилните работници, които участват в интероперативни трансгранични съобщения;

убеждението, че броят на такива работници ще се увеличава през следващите години;

Договорът за създаване на Европейската общност, и по-специално член 138 и член 139, параграф 2 от него;

Директива 93/104/ЕО (изменена с Директива 2000/34/ЕО), и по-специално членове 14 и 17 от нея;

Конвенцията за приложимото право към договорните задължения (Рим, 19 юни 1980 г.);

факта, че член 139, параграф 2 от Договора постановява, че споразумения, сключени на европейско равнище, могат да бъдат осъществени по общо искане от подписалите страни чрез решение на Съвета на основата на предложение от Комисията;

факта, че подписалите страни по това споразумение отправят такова искане,

ДОЛУПОДПИСАНИТЕ СТРАНИ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Клауза 1

Обхват

Настоящото споразумение се прилага за мобилни железопътни работници, които участват в интероперативни трансгранични съобщения, които се осъществяват от железопътни предприятия.

Прилагането на настоящото споразумение не е задължително, когато се отнася за локален и регионален трансграничен пътнически трафик, трансграничен товарен трафик при пътуване не повече от 15 километра навътре във вътрешността и за трафик между официалните гранични станции, изброени в приложението.

То не е задължително, когато се отнася за влакове по трансгранични маршрути, които тръгват и спират в инфраструктурата на една и съща държава-членка и използват инфраструктурата на друга държава-членка, без да спират там (и които следователно могат да бъдат считани за национални транспортни операции).

По отношение на мобилни работници, които участват в интероперативни трансгранични съобщения, Директива 93/104/ЕО не се прилага към онези аспекти, за които споразумението съдържа специални разпоредби.

Клауза 2

Определения

За целите на настоящото споразумение са приложими следните определения:

1.

„интероперативни трансгранични съобщения“: трансгранични съобщения, за които, както е посочено в Директива 2001/14/ЕО, от железопътните предприятия се изискват най-малко два сертификата за безопасност;

2.

„мобилен работник, ангажиран в интероперативни трансгранични съобщения“: всеки работник, който е член на екипажа на влака, който е определен за интероперативни трансгранични съобщения за повече от един час на базата на ежедневна смяна;

3.

„работно време“: всеки период, през който работникът е на работа на разположение на работодателя си и изпълнява своите дейности и задължения в съответствие с националните закони и/или практики;

4.

„време за отдих“: всеки период, който не е работно време (не съвпада с работното време);

5.

„нощно време“: всеки период от не по-малко от седем часа, както е определено от националния закон, който трябва да включва във всички случаи периода между полунощ и пет часа сутринта;

6.

„нощна смяна“: всяка смяна от не по-малко от три часа работа през нощното време;

7.

„отдих извън дома“: ежедневна почивка, която не може да се прекара в обичайното местоживеене на мобилния работник;

8.

„машинист“: всеки работник, отговарящ за оперирането на тягова единица;

9.

„време на управление“: продължителността на дейността по график, когато машинистът е отговорен за тяговата единица, като се изключи времето по график за подготовка или окончателно спиране на тази тягова единица, но включваща всички прекъсвания по график, когато машинистът остава отговорен за тяговата единица.

Клауза 3

Всекидневна почивка в дома

Всекидневната почивка в дома трябва да бъде минимум дванадесет последователни часа за един 24-часов период.

Въпреки това тя може да бъде намалена до минимум девет часа еднократно на всеки седемдневен период. В този случай часовете, съответстващи на разликата между намалената почивка и дванадесет часа, ще се прибавят към следващата дневна почивка в дома.

Между две дневни почивки извън дома в графика не се предвижда значително редуцирана дневна почивка.

Клауза 4

Всекидневна почивка извън дома

Минималната дневна почивка извън дома е осем последователни часа за период от 24 часа.

Една ежедневна почивка извън дома трябва да бъде последвана от ежедневна почивка вкъщи (1).

Препоръчително е да се обърне внимание на степента на удобство в мястото, което се предлага на персонала за отдих извън дома.

Клауза 5

Почивки (прекъсвания на работата)

а)   Машинисти

Ако работното време на водача на превозно средство е по-дълго от осем часа, прави се почивка от най-малко 45 минути през работния ден.

Или

Когато работното време е между шест и осем часа, тази почивка е най-малко 30 минути и се прави през работния ден.

Периодът от деня и продължителността на почивката са достатъчни, за да се осигури ефективно възстановяване на работника.

През работния ден прекъсванията могат да се адаптират в случай на закъснения на влаковете.

Част от почивката се дава между третия и шестия работен час.

Клауза 5, буква а) не е приложима, ако е налице втори машинист. В този случай условията за даване на почивки се регулират на национално равнище.

б)   Друг бордови персонал

За друг бордови персонал се дава почивка от най-малко 30 минути, ако работното време е по-дълго от шест часа.

Клауза 6

Седмична почивка

Всеки мобилен работник, ангажиран в интероперативни трансгранични съобщения, има право на период от седем дни, на минимален непрекъснат седмичен период на отдих от 24 часа плюс дванадесетте часа дневна почивка, във връзка с клауза 3 по-горе.

Всяка година всеки мобилен работник да има 104 периода за почивка от по 24 часа, включително 24-часовите периоди на петдесет и двата седмични периода за почивка,

включващи:

12 двойни периода за почивка (от 48 часа плюс всекидневна почивка от 12 часа) включващи събота и неделя,

и

12 двойни периода за почивка (от 48 часа плюс всекидневна почивка от 12 часа) без гарантирано включване на събота или неделя.

Клауза 7

Време на управление на превозното средство

Времето на управление, както е определено в клауза 2, не превишава девет часа за дневна смяна и осем часа за нощна смяна между два ежедневни периода за почивка.

Максималното време на управление в рамките на двуседмичен период се ограничава на 80 часа.

Клауза 8

Проверки

За да се следи съответствието с условията на настоящото споразумение, се води отчет и се записват всекидневните работни часове и периоди на почивка при мобилните работници. Трябва да е налице информация за фактическите работни часове. Тази документация се съхранява в предприятието най-малко една година.

Клауза 9

Клауза за забрана на обратно действие

Изпълнението на настоящото споразумение не представлява валидно основание за намаляване на общото ниво на защита, предоставено на мобилните работници, които участват в интероперативни трансгранични съобщения.

Клауза 10

Контрол на изпълнението и сроковете на споразумението

Страните, подписали споразумението, контролират неговото изпълнение и приложение в рамките на секторния комитет за диалог за железопътния сектор, създаден в съответствие с Решение 98/500/ЕО на Комисията.

Клауза 11

Преглед

Страните преразглеждат горните разпоредби две години след изтичане на срока за въвеждане в сила, определен в решението на Съвета, с което настоящото споразумение се въвежда в сила.

Клауза 12

Преразглеждане

Страните преразглеждат горните разпоредби двe години след завършване на срока прилагане, установен в решение на Съвета, с което настоящото споpaзумение влиза в сита.

Съставено в Брюксел на 27 януари 2004 година.

За CER

Giancarlo CIMOLI

Председател

Johannes LUDEWIG

Изпълнителен директор

Francesco FORLENZA

Председател на групата на директорите по човешките ресурси

Jean-Paul PREUMONT

Съветник по социалните въпроси

За ETF

Norbert HANSEN

Председател на железопътната секция

Jean-Louis BRASSEUR

Вицепрезидент на железопътната секция

Doro ZINKE

Генерален секретар

Sabine TRIER

Политически секретар


(1)  Страните се съгласяват, че между социалните партньори в железопътното предприятие или на национално равнище могат да бъдат провеждани преговори при необходимост за втора последователна почивка извън дома, както и за компенсации за почивките извън дома. На европейско равнище въпросът за броя на последователните почивки извън дома, както и за компенсиране на отдиха извън дома, ще бъде обект на нови преговори две години след подписването на настоящото споразумение.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на официалните гранични гари, които са разположени отвъд 15-километровата граница, за които споразумението не е задължително.

RZEPIN (PL)

TUPLICE (PL)

ZEBRZYDOWICE (PL)

DOMODOSSOLA (IT)


Top