EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2053

Регламент (ЕС) 2023/2053 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2023 година за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627

PE/52/2023/INIT

OB L 238, 27.9.2023, p. 1–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/04/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj

27.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 238/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/2053 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 септември 2023 година

за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Една от целите на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), установена с Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3), е да се гарантира експлоатацията на морските биологични ресурси, която осигурява устойчиви икономически, екологични и социални ползи.

(2)

С Решение 98/392/ЕО на Съвета (4) Съюзът одобри Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право и Споразумението относно прилагането на разпоредби на Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г., свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси, които съдържат принципи и правила във връзка с опазването и управлението на живите морски ресурси. В рамките на своите по-широки международни задължения Съюзът участва в усилията за опазване на рибните запаси в международните води.

(3)

Съюзът е страна по Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (5) („конвенцията“).

(4)

На своето 21-во извънредно заседание през 2018 г. създадената с конвенцията Международна комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) прие Препоръка 18-02 относно установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море („план за управление“). Този план за управление се основава на издадената от Постоянния комитет за изследвания и статистика на ICCAT (SCRS) препоръка, според която ICCAT следва да изготви многогодишен план за управление на посочения запас през 2018 г., тъй като текущото състояние на запаса изглежда вече не изисква прилагането на спешните мерки, въведени с плана за възстановяване на червения тон, който беше установен с Препоръка 17-07 за изменение на Препоръка 14-04, но без да се отслабват съществуващите мерки за наблюдение и контрол.

(5)

Препоръка 17-07 която беше въведена в правото на Съюза с Регламент (ЕС) 2016/1627 на Европейския парламент и на Съвета (6), беше отменена с Препоръка 18-02 на ICCAT.

(6)

По време на 26-ото си редовно заседание през 2019 г. ICCAT прие Препоръка 19—04 за изменение на многогодишния план за управление, установен в Препоръка 18—02. Препоръка 19—04 на ICCAT отменя и заменя Препоръка 18—02. С настоящия регламент следва да се въведе Препоръка 19—04 в правото на Съюза.

(7)

С настоящия регламент в правото на Съюза следва също да се въведат изцяло или отчасти, когато това е приложимо, препоръки на ICCAT: 06-07 относно отглеждането на червен тон, 18-10 относно минималните стандарти за системата за наблюдение на корабите в зоната на конвенцията ICCAT, 96-14 относно спазването на разпоредбите при риболова на червен тон и на северноатлантическа риба меч, 13-13 относно създаването на регистър на ICCAT за корабите с обща дължина 20 метра или повече, които имат разрешение да извършват дейност в зоната на конвенцията и 16-15 относно трансбордирането.

(8)

Позициите на Съюза в рамките на регионалните организации за управление на рибарството следва да се основават на най-добрите налични научни становища, за да се гарантира, че рибните ресурси се управляват в съответствие с целите на ОПОР, и по-специално с целта за постепенно възстановяване и поддържане на рибните запаси над равнищата на биомаса, позволяващи постигането на максимален устойчив улов (МУУ), и с целта за осигуряване на условия за икономическа жизнеспособност и конкурентоспособност на риболовната и рибопреработвателната промишленост и на свързаните с риболова дейности на сушата. Съгласно изготвения през октомври 2018 г. доклад на SCRS., уловът на червен тон при процент на смъртност от риболов F0,1 съответства на процента на смъртност от риболов, отговаряща на МУУ (FMSY). Счита се, че биомасата на запаса е на равнище, гарантиращо МУУ. Стойността на биомасата B0,1 варира: при средни и ниски нива на възпроизводство на запаса показателят е над посоченото равнище, а при високи нива на възпроизводство — под него.

(9)

В плана за управление са взети предвид особеностите на различните видове уреди и риболовни техники. При изпълнението на плана за управление Съюзът и държавите членки следва да насърчават дейностите, свързани с крайбрежния риболов, и използването на риболовни уреди и техники, които са селективни и оказват намалено въздействие върху околната среда, по-специално уреди и техники, използвани при традиционния и непромишления риболов, с което се допринася за осигуряването на приемлив жизнен стандарт за местните икономики.

(10)

Следва да се вземат предвид особеностите и нуждите на дребномащабния и непромишления риболов. В допълнение към съответните разпоредби на Препоръка 19—04 на ICCAT, с които се премахват пречките пред участието на кораби за дребномащабен крайбрежен риболов на червен тон, държавите членки следва да положат допълнителни усилия, за да гарантират справедливо и прозрачно разпределение на възможностите за риболов между дребномащабните, непромишлените и по-големите флотове в съответствие със задълженията си по член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(11)

За да се осигури спазването на ОПОР са приети правни актове на Съюза с цел да се създаде система за контрол, инспекции и правоприлагане, която включва борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. По-специално с Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (7) се създава система на Съюза за контрол, инспекции и правоприлагане с глобален и интегриран подход, за да се осигури спазване на всички правила на ОПОР. Подробните правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1224/2009 се съдържат в Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията (8). С Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета (9) се създава система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. В посочените регламенти вече се съдържат разпоредби, в които са включени редица от мерките, предвидени в Препоръка 19-04 на ICCAT, например разпоредби относно лицензите и разрешенията за риболов, както и някои правила относно системите за наблюдение на корабите,. Следователно не е необходимо настоящия регламент да включва разпоредбите, обхващащи тези мерки.

(12)

С Регламент (ЕС) № 1380/2013 се установява понятието „минимален референтен размер за опазване“. С оглед на последователността понятието на ICCAT „минимален размер“ следва да се въведе в правото на Съюза като „минимален референтен размер за опазване“.

(13)

Съгласно препоръка 19-04 на ICCAT уловените екземпляри червен тон, които са под минималния референтен размер за опазване, трябва да бъдат изхвърляни. Същото изискване се отнася и за улова на червен тон, който надхвърля ограниченията за прилова, установени в годишните риболовни планове. За да се осигури спазването на международните задължения на Съюза в рамките на ICCAT, в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/98 на Комисията (10) се предвиждат дерогации от задължението за разтоварване на червен тон в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. С Делегиран регламент (ЕС) 2015/98 се въвеждат някои разпоредби на Препоръка 19-04, с които се установява задължението за изхвърляне на уловените екземпляри червен тон за риболовните кораби, надвишаващи квотата си или максималното равнище на разрешения им прилов. В обхвата на посочения делегиран регламент са включени и корабите, извършващи любителски риболов. Поради това не е необходимо настоящият регламент да обхваща подобни задължения за изхвърляне и за освобождаване, като настоящия регламент не засяга съответните разпоредби в Делегиран регламент (ЕС) 2015/98.

(14)

По време на годишното заседание през 2018 г. договарящите страни по конвенцията (ДСК) признаха необходимостта от по-строг контрол по отношение на някои операции за улов на червен тон. За тази цел в рамките на това заседание беше постигнато споразумение, че ДСК, отговарящи за рибовъдните стопанства, следва да гарантират пълна проследимост на операциите по поставяне в клетки и да извършват проверки на случаен принцип въз основа на анализ на риска.

(15)

В Регламент (ЕС) № 640/2010 на Европейския парламент и на Съвета (11) се предвижда въвеждането на електронен документ за улов на червен тон (eBCD), като по този начин се прилага Препоръка 09-11 на ICCAT за изменение на Препоръка 08-12. Препоръки 17-09 и 11-20 на ICCAT относно прилагането на eBCD бяха отменени неотдавна с препоръки 18-12 и 18-13 на ICCAT. Поради това Регламент (ЕС) № 640/2010 вече не е актуален и Комисията прие предложение за нов регламент за прилагане на най-новите правила на ICCAT относно eBCD. В резултат на това настоящият регламент не следва да се позовава на Регламент (ЕС) № 640/2010, а в по-общ план — на програмата за документацията за улова, препоръчана от ICCAT.

(16)

Като се има предвид, че някои препоръки на ICCAT се изменят често от ДСК и има вероятност да бъдат обект на последващи изменения в бъдеще, както и с оглед на своевременното въвеждане в правото на Съюза на бъдещите препоръки на ICCAT за изменение или допълнение на плана за управление, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) по отношение на следните аспекти: крайните срокове за докладване на информацията, периодите на риболовните сезони; дерогации от забраната за пренасяне на неизползвани квоти; минималните референтни размери за опазване; процентите и параметрите, както и информацията, която трябва да бъде представена на Комисията; задачите на националните и регионалните наблюдатели, основанията за отказ на разрешения за прехвърляне на риба; причините за изземване на улова и за заповедите за освобождаване на рибата. Освен това Комисията всяка година представлява Съюза на заседанията на ICCAT и одобрява редица изцяло технически препоръки на ICCAT — по-специално относно ограниченията на капацитета, изискванията във връзка с риболовния дневник, формулярите на докладване за улова, декларациите за трансбордиране и декларациите на ICCATза прехвърляне, минималната информация за разрешенията за риболов, минималния брой риболовни кораби във връзка със схемата на ICCAT за съвместни международни инспекции; спецификациите на схемата за инспекции и наблюдение, стандартите за видеозапис, протоколте за освобождаване на рибата, стандартите за третиране на мъртвата риба, декларациите за поставяне в клетки или стандартите за системите за наблюдение на корабите, които следва да бъдат въведени в правото на Съюза посредством приложения I – XV към настоящия регламент. Поради това на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз също във връзка с изменение или допълнение на приложения I–XV от настоящия регламент в съответствие с изменените или допълнени препоръки на ICCAT. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (12). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(17)

Препоръките на ICCAT, уреждащи риболова на червен тон, а именно дейностите по улавяне, прехвърляне, транспортиране, поставяне в клетки, отглеждане, събиране на улова и пренасяне, са изключително динамични. Непрекъснато се разработват технологии за контрол и управление на риболова, например използване на стереоскопични камери и алтернативни методи, които трябва да се прилагат по единен начин от държавите членки. Съответно при необходимост трябва да се разработят и оперативни процедури, с които на държавите членки да се помогне да спазват правилата на ICCAT, въведени в правото на Съюза с настоящия регламент. С цел да се осигурят еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на подробните правила за пренасяне на живи екземпляри червен тон, за дейностите по прехвърляне и операциите по поставяне в клетки. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (13).

(18)

Делегираните актове и актовете за изпълнение, предвидени в настоящия регламент, не засягат въвеждането на бъдещите препоръки на ICCAT в правото на Съюза по реда на обикновената законодателна процедура.

(19)

Тъй като настоящият регламент ще предостави нов и изчерпателен план за управление на червения тон, разпоредбите относно този вид, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/2107 на Европейския парламент и на Съвета (14) и Регламент (ЕС) 2019/833 на Европейския парламент и на Съвета (15), следва да бъдат заличени. По отношение на член 43 от Регламент (ЕС) 2017/2107 частта, отнасяща се за средиземноморската риба меч, беше включена в Регламент (ЕС) 2019/1154 на Европейския парламент и на Съвета (16). Следва да бъдат заличени и някои от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1936/2001 на Съвета (17). Поради това Регламент (ЕО) № 1936/2001, Регламент (ЕС) 2017/2107 и Регламент (ЕС) 2019/833 следва да бъдат съответно изменени.

(20)

Препоръка 17-07 на ICCAT беше отменена с Препоръка 18-02, тъй като състоянието на запаса вече не изисква прилагането на спешните мерки, предвидени в плана за възстановяване на запаса от червен тон, установен с посочената препоръка. Поради това Регламент (ЕС) 2016/1627, с който посоченият план за възстановяване беше въведен в правото на Съюза, следва да бъде отменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват общи правила за единното и ефективно прилагане от страна на Съюза на многогодишния план за управление на червения тон (Thunnus thynnus) в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, приет от Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT).

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага по отношение на:

а)

риболовните кораби на Съюза и корабите на Съюза, извършващи любителски риболов, които:

i)

ловят червен тон в зоната на конвенцията; както и

ii)

трансбордират или пренасят на борда си — включително извън зоната на конвенцията — червен тон, уловен в зоната на конвенцията;

б)

рибовъдните стопанства в Съюза;

в)

риболовните кораби на трети държави и корабите на трети държави, извършващи любителски риболов, които действат във водите на Съюза и извършват улов на червен тон в зоната на конвенцията;

г)

корабите на трети държави, които се инспектират в пристанища на държавите членки и които пренасят на борда си уловен в зоната на конвенцията червен тон или рибни продукти, получени от уловен във водите на Съюза червен тон, които преди това не са били разтоварвани или трансбордирани в пристанища.

Член 3

Цел

Целта на настоящия регламент е да се прилага многогодишният план за управление на червения тон, приет от ICCAT, с който се цели поддържане на биомаса на запаса от червен тон, която е над равнищата, позволяващи МУУ.

Член 4

Връзка с други актове на Съюза

Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, настоящия регламент се прилага, без да се засягат други актове на Съюза, които уреждат сектора на рибарството, по-специално:

1)

Регламент (ЕО) № 1224/2009;

2)

Регламент (ЕО) № 1005/2008;

3)

Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета (18);

4)

Регламент (ЕС) 2017/2107.

5)

Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета (19).

Член 5

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„ICCAT“ означава Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан;

2)

„конвенцията“ означава Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан;

3)

„риболовен кораб“ означава всеки моторен кораб, използван за целите на търговската експлоатация на ресурсите от червен тон, включително кораби за улов, за преработка на риба, помощни кораби, кораби влекачи, кораби, участващи в трансбордиране, както и транспортни кораби, оборудвани за транспортирането на продукти от риба тон, и допълнителни кораби, с изключение на кораби контейнери;

4)

„живи екземпляри червен тон“ означава екземпляри червен тон, които се държат живи за определен период в капан или които се прехвърлят живи към съоръжение за отглеждане;

5)

„SCRS“ означава Постоянният комитет за изследвания и статистика на ICCAT;

6)

„любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, експлоатиращи морски биологични ресурси;

7)

„спортен риболов“ означава риболов с нетърговска цел, извършван от членове на национална спортна организация или от лица, които притежават национален спортен лиценз;

8)

„кораб влекач“ означава всеки кораб, използван за теглене на клетките;

9)

„кораб за преработка“ означава кораб, на борда на който продуктите от риболов подлежат на една или повече от следните операции преди опаковането им: филетиране или нарязване, замразяване и/или преработка;

10)

„допълнителен кораб“ означава всеки кораб, използван за транспортиране на мъртви екземпляри червен тон (непреработени) от клетка за транспортиране/отглеждане, от мрежа гъргър или от капан до определено пристанище и/или кораб за преработка;

11)

„капан“ означава неподвижен, закотвен за дъното уред, обикновено снабден с направляваща мрежа за насочване на червения тон към едно или няколко заграждения, където се задържа рибата преди събирането на улова или отглеждането;

12)

„мрежа гъргър“ означава ограждаща риболовна мрежа, чието дъно се тегли посредством затягащо въже на гъргъра на дъното на мрежата, което минава през определен брой халки по дънното въже, като така позволява мрежата да бъде свивана и затваряна;

13)

„поставяне в клетки“ означава прехвърляне на живи екземпляри червен тон от клетка за транспортиране или капан в клетки за отглеждане или угояване;

14)

„кораб за улов“ означава кораб, използван за целите на търговския риболов на ресурсите от червен тон;

15)

„рибовъдно стопанство“ означава ясно определен от географски координати морски район, който се използва за угояване или отглеждане на червен тон, уловен с капани и/или кораби с мрежи гъргър. Едно рибовъдно стопанство може да има няколко обекта за отглеждане, като всеки от тях е определен от географски координати с ясно посочена географска дължина и ширина за всяка точка на многоъгълника;

16)

„отглеждане“ или „угояване“ означава поставяне на екземпляри червен тон в клетки в рибовъдни стопанства и последващото им хранене с цел угояване и увеличаване на общата им биомаса;

17)

„събиране на улова“ означава умъртвяване на червения тон в рибовъдни стопанства или капани;

18)

„стереоскопична камера“ означава камера с две или повече лещи, с отделен сензор за изображение или филмова рамка за всяка леща, което дава възможност за отчитане на триизмерни изображения с цел измерване на дължината на рибата и спомага за по-точното установяване на броя и теглото на червения тон;

19)

„кораб за дребномащабен крайбрежен риболов“ означава кораб за улов, притежаващ най-малко три от следните пет характеристики:

а)

обща дължина под 12 метра;

б)

корабът извършва риболов единствено във водите под юрисдикцията на държавата членка на знамето;

в)

продължителността на риболовните рейсове е по-малко от 24 часа;

г)

максималната численост на екипажа е четири лица; или

д)

корабът извършва риболов посредством техники, които са селективни и оказват намалено въздействие върху околната среда;

20)

„съвместна риболовна операция“ означава всяка операция на два или повече кораба с мрежи гъргър, при която уловът на един такъв кораб се приписва на един или повече кораби с мрежи гъргър съгласно предварително договорен коефициент на разпределение;

21)

„извършващ активен риболов“ означава, че целта на кораба за улов е да извършва риболов на червен тон през даден риболовен сезон;

22)

„BCD“ означава документ за улов на червен тон;

23)

„eBCD“ означава електронен документ за улов на червен тон;

24)

„зона на конвенцията“ означава географската зона, определена в член 1 от конвенцията;

25)

„трансбордиране“ означава разтоварване на всички или на част от продуктите от риболов, намиращи се на борда на риболовен кораб, на друг риболовен кораб. Разтоварването на мъртви екземпляри червен тон от мрежи гъргър, капан или кораб влекач на допълнителен кораб не се смята за трансбордиране;

26)

„контролно прехвърляне“ означава всяко допълнително прехвърляне, което се осъществява по искане на операторите, извършващи улов/отглеждане, или от контролните органи, с цел да се провери броят на прехвърляните екземпляри;

27)

„контролна камера“ означава стереоскопична камера и/или конвенционална видеокамера, която се използва за целите на проверките, предвидени в настоящия регламент;

28)

„ДСК“ означава договаряща страна по конвенцията, или сътрудничеща страна, организация или риболовна организация, която не е договаряща страна;

29)

„голям кораб с плаващи парагади“ означава кораб с плаващи парагади с обща дължина над 24 метра;

30)

„прехвърляне“ означава всяко прехвърляне на:

а)

живи екземпляри червен тон от мрежа на кораб за улов в клетка за транспортиране;

б)

живи екземпляри червен тон от една клетка за транспортиране в друга;

в)

клетката с живи екземпляри червен тон от кораб влекач на друг кораб влекач;

г)

клетката с живи екземпляри червен тон от едно рибовъдно стопанство към друго и живи екземпляри червен тон между различни клетки в едно и също стопанство;

д)

живи екземпляри червен тон от капана до клетката за транспортиране независимо дали е наличен кораб влекач;

31)

„оператор“ означава физическо или юридическо лице, което експлоатира или притежава предприятие, извършващо която и да е от дейностите, свързани с който и да е етап от веригите за производство, преработка, предлагане на пазара, дистрибуция или търговия на дребно на продукти от риболов и аквакултури;

32)

„група уреди“ означава група риболовни кораби, използващи едни и същи уреди, за които е предоставена групова квота;

33)

„риболовно усилие“ означава произведението от капацитета и дейността на риболовен кораб; за група риболовни кораби това означава сумата от риболовното усилие на всички кораби в групата;

34)

„отговаряща държава членка“ означава държавата членка на знамето или държавата членка, под чиято юрисдикция се намира съответното рибовъдно стопанство или капан.

ГЛАВА II

Мерки за управление

Член 6

Условия, свързани с мерките за управление на рибарството

1.   Всяка държава членка взема необходимите мерки, за да гарантира, че риболовното усилие на нейните кораби за улов и капани е съизмеримо с възможностите за риболов на червен тон, с които държавата членка разполага в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море. Приетите от държавите членки мерки обхващат определянето на индивидуални квоти за техните кораби за улов с обща дължина над 24 метра, които са включени в списъка на корабите с разрешение за риболов, посочен в член 26.

2.   В съответствие с член 35 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 всяка държава членка изисква от корабите за улов да се отправят незабавно към определено от нея пристанище, когато се счита, че индивидуалната квота на даден кораб е изчерпана.

3.   При риболова на червен тон не се разрешава извършването на чартърни операции.

Член 7

Пренасяне на несъбрани като улов живи екземпляри червен тон

1.   Пренасянето на живи екземпляри червен тон, които не са били събрани като улов в рибовъдните стопанства в предходните години, може да се разреши само ако държавата членка разработи засилена система за контрол и уведоми Комисията за нея. Тази система трябва да е неразделна част от посочените в член 14 годишни планове за инспекции на държавите членки и да включва най-малко мерките, установени съгласно членове 53 и 61.

2.   Ако в съответствие с параграф 1 се разрешава пренасяне, се прилагат следните точки:

а)

до 25 май всяка година, държавите членки, отговарящи за рибовъдните стопанства, попълват и представят на Комисията годишна декларация за пренасяне,която включва:

i)

количествата (изразени в kg) и броя на рибните екземпляри, които ще бъдат пренесени,

ii)

годината на улов,

iii)

средното тегло,

iv)

държавата членка на знамето или ДСК,

v)

данни от документа за улов на червен тон, съответстващи на пренесения улов,

vi)

име и номер по ICCAT на рибовъдното стопанство,

vii)

номер на клетката, и

viii)

информация за събраните количества (изразени в kg), при приключване на събирането;

б)

количествата, пренесени в съответствие с параграф 1, се поставят в отделни клетки или отделни поредици от клетки в рибното стопанство въз основа на годината на улов.

3.   Преди началото на даден риболовен сезон държавите членки, отговарящи за рибовъдните стопанства, осигуряват извършването на цялостна оценка на всички живи екземпляри червен тон, пренесени след групово събиране на улов в рибовъдни стопанства под тяхната юрисдикция. За тази цел всички пренесени живи екземпляри червен тон от риболовната година, които са били обект на групово събиране на улов в рибовъдни стопанства, се прехвърлят към други клетки, като се използват системи от стереоскопични камери или алтернативни методи, при условие че те гарантират едно и също ниво на точност в съответствие с член 51. Осигурява се постоянна документална проследимост на всички действия. Пренасянето на екземпляри червен тон от години без групово събиране на улов, се контролира ежегодно, като се прилага една и съща процедура към подходящи проби, основана на оценка на риска.

4.   Комисията може да приема актове за изпълнение, с които да бъдат определени подробни правила за разработване на система за засилен контрол по отношение на пренасянето в рибовъдните стопанства на живи екземпляри червен тон. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с посочената в член 68 процедура по разглеждане.

Член 8

Пренасяне на неизползвани квоти

Не се разрешава пренасянето на неизползвани квоти.

Член 9

Прехвърляне на квоти

1.   Прехвърляне на квоти между Съюза и други ДСК се извършва само с предварително разрешение от съответните държави членки и/или съответните ДСК. Комисията изпраща уведомление до секретариата на ICCAT 48 часа преди всяко такова прехвърляне на квоти.

2.   Прехвърлянето на квоти в рамките на група уреди, квоти за прилов и индивидуални риболовни квоти на всяка държава членка се разрешава, при условие че съответните държави членки уведомят предварително Комисията за това прехвърляне, така че Комисията да може да информира секретариата на ICCAT предварително.

Член 10

Приспадане на квоти в случай на свръхулов

Ако държавите членки превишат разпределените им квоти и положението не може да бъде коригирано с размяна на квоти съгласно член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се прилагат членове 37 и 105 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 11

Годишни риболовни планове

1.   Всяка държава членка, която разполага с квота за улов на червен тон, изготвя годишен риболовен план. Този план съдържа най-малко следната информация за корабите за улов и капаните:

а)

квотите, разпределени за всяка група уреди, включително квотите за прилов;

б)

когато е приложимо — метода, използван за разпределянето и управлението на квотите;

в)

мерките, с които се гарантира спазването на индивидуалните квоти;

г)

отворените риболовни сезони за всяка категория уреди;

д)

информация за определените пристанища;

е)

правилата относно прилова; както и

ж)

броя на корабите за улов, различни от дънни траулери, с обща дължина над 24 метра, както и на корабите с мрежи гъргър, на които е разрешено да извършват риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.

2.   Държавите членки, притежаващи кораби за дребномащабен крайбрежен риболов с разрешение за риболов на червен тон, разпределят за тези кораби специфични секторни квоти и включват това разпределяне в своите риболовни планове. В плановете си за наблюдение, контрол и инспекции те включват също така допълнителни мерки с цел внимателно наблюдение на усвояването на квотата на посочените кораби. Държавите членки могат да разрешат на различен брой кораби да използват изцяло възможностите си за риболов, като прилагат параметрите, посочени в параграф 1.

3.   Португалия и Испания могат да разпределят секторни квоти за корабите, съоръжени с въдици и жива стръв, които извършват дейност във водите на Съюза около Азорските острови, Мадейра и Канарските острови. Teзи секторни квоти трябва да бъде включени в годишните риболовни планове на тези държави, като в годишните им планове за наблюдение, контрол и инспекции ясно се посочат допълнителните мерки за наблюдение на усвояването на тези квоти.

4.   Когато държавите членки разпределят секторни квоти в съответствие с параграф 2 или 3, не се прилага минималното изискване за квоти от пет тона, определено в приложимия акт на Съюза относно разпределянето на възможностите за риболов.

5.   Всяко изменение на годишния риболовен план се представя от съответната държава членка на Комисията най-малко три работни дни преди началото на риболовната дейност, за която се отнася въпросното изменение. От своя страна, Комисията уведомява секретариата на ICCAT за изменението най-малко един работен ден преди началото на риболовната дейност, за която се отнася то.

Член 12

Разпределяне на възможностите за риболов

В съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 при разпределянето на възможностите за риболов, на които те имат право, държавите членки използват прозрачни и обективни критерии, включително от екологичен, социален и икономически характер, и освен това са стремят да разпределят националните квоти между различните сегменти на флота справедливо, като отделят специално внимание на традиционния и непромишлен риболов, както и да осигуряват стимули на риболовните кораби на Съюза, които използват селективни риболовни уреди или техники за риболов с намалено въздействие върху околната среда.

Член 13

Годишни планове за управление на риболовния капацитет

Всяка държава членка, която разполага с квота за улов на червен тон, изготвя годишен план за управление на риболовния капацитет. В този план държавата членка адаптира броя на корабите за улов и капаните по начин, който гарантира, че риболовният капацитет е пропорционален на възможностите за риболов, разпределени на корабите за улов и капаните за съответния период на квотата. Държавата членка коригира риболовния капацитет, като използва параметрите, определени в приложимия акт на Съюза относно разпределянето на възможностите за риболов. Адаптирането на риболовния капацитет на Съюза за корабите с мрежа гъргър се ограничава до максимално отклонение от 20 % в сравнение с базовия риболовен капацитет за 2018 г.

Член 14

Годишни планове за инспекции

Всяка държава членка, която разполага с квота за улов на червен тон, изготвя годишен план за инспекции с цел да се гарантира спазването на настоящия регламент. Всяка държава членка представя съответния си план на Комисията. Всяка държава членка изготвя плана си в съответствие с:

а)

целите, приоритетите и процедурите, както и референтните показатели за инспекционните дейности, които са определени в специалната програма за контрол и инспекции по отношение на червения тон, изготвена съгласно член 95 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

б)

националната програма за контролна дейност по отношение на червения тон, изготвена съгласно член 46 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 15

Годишни планове за управление на отглеждането

1.   Всяка държава членка, която разполага с квота за улов на червен тон, изготвя годишен план за управление на отглеждането.

2.   В годишния план за управление на отглеждането всяка държава членка гарантира, че общият начален капацитет и общият капацитет за отглеждане са пропорционални на прогнозираното количество червен тон, налично за отглеждане в посочените стопанства.

3.   Държавите членки ограничават своя капацитет за отглеждане на риба тон до общия капацитет за отглеждане, който е вписан в регистъра на ICCAT на съоръженията за отглеждане на червен тон, или е разрешен и деклариран пред ICCAT през 2018 г.

4.   Максималното количество уловен див червен тон, въвеждан в рибовъдните стопанства на държава членка, се ограничава до равнището на въведените количества, вписани в регистъра на ICCAT на съоръженията за отглеждане на червен тон от стопанствата на тази държава членка през 2005, 2006, 2007 или 2008 г.

5.   Ако е необходимо дадена държава членка да увеличи максималното количество уловен див тон, въвеждано в едно или повече рибовъдни стопанства за риба тон, това увеличение трябва да е пропорционално на възможностите за риболов, разпределени на тази държава членка, включително с всеки внос на живи екземпляри червен тон от друга държава членка или договаряща страна.

6.   Държавите членки, отговарящи за рибовъдните стопанства, гарантират, че учените, на които SCRS е възложил да извършват изпитвания за определяне на нивата на растеж по време на периода на угояване, разполагат с достъп до рибовъдните стопанства и помощ при изпълнение на задълженията си.

7.   Когато е целесъобразно, до 15 май всяка година държавите членки представят на Комисията преразгледани планове за управление на отглеждането.

Член 16

Представяне на годишните планове

1.   В срок до 31 януари всяка година всяка държава членка, която разполага с квота за улов на червен тон, представя следните планове на Комисията:

а)

изготвения съгласно член 11 годишен риболовен план за корабите за улов и капаните за червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море;

б)

изготвения съгласно член 13 годишен план за управление на риболовния капацитет;

в)

изготвения съгласно член 14 годишен план за инспекции; както и

г)

изготвения съгласно член 15 годишен план за управление на отглеждането.

2.   Комисията събира плановете, посочени в параграф 1, и ги използва за изготвяне на годишен план на Съюза. Тя предава годишния план на Съюза на секретариата на ICCAT до 15 февруари всяка година за обсъждане и одобряване от ICCAT.

3.   В случай че дадена държава членка не представи на Комисията плана, посочен в параграф 1, в срока, определен в същия параграф, Комисията може да реши да предаде плана на Съюза на секретариата на ICCAT без плановете на съответната държава членка. По искане на съответната държава членка Комисията се стреми да вземе предвид един от плановете, посочени в параграф 1, представени след крайния срок, определен в същия параграф, но преди крайния срок, предвиден в параграф 2. Ако даден план, представен от държава членка, не съответства на разпоредбите на настоящия регламент, свързани с годишните планове за риболов, капацитет, инспекции и отглеждане, или съдържа сериозна грешка, която може да доведе до неодобряване на годишния план на Съюза от комисията ICCAT, Комисията може да реши да предаде годишния план на Съюза на секретариата на ICCAT без плановете на съответната държава членка. Комисията информира съответната държава членка във възможно най-кратък срок и се стреми да включи всички преразгледани планове, представени от тази държава членка, в годишния план на Съюза или в изменения към годишния план на Съюза, при условие че тези преразгледани планове са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, свързани с годишните планове за риболов, капацитет, инспекции и отглеждане.

ГЛАВА III

Технически мерки

Член 17

Риболовни сезони

1.   Риболовът на червен тон с мрежи гъргър в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море се разрешава от 26 май до 1 юли всяка година.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член Кипър и Гърция могат да включат в годишните си риболовни планове съгласно член 11 искане корабите с мрежи гъргър, плаващи под тяхно знаме, да получат право да извършват риболов на червен тон в източната част на Средиземно море (риболовни зони 37.3.1 и 37.3.2 на ФАО) от 15 май до 1 юли всяка година.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член Хърватия може да включи в годишния си риболовен план съгласно член 11 искане корабите с мрежи гъргър, плаващи под нейното знаме, да получат право да извършват риболов на червен тон с цел отглеждане в Адриатическо море (риболовна зона 37.2.1 на ФАО) от 26 май до 15 юли всяка година.

4.   Чрез дерогация от параграф 1, ако държава членка представи на Комисията доказателство, че поради метеорологични условия някои от нейните кораби с мрежи гъргър, извършващи риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, не са могли да използват редовните си риболовни дни през годината, тази държава членка може да реши, че за отделните кораби с мрежи гъргър, засегнати от това положение, риболовният сезон, посочен в параграф 1, се удължава с еквивалентен брой изгубени дни, но не повече от 10 дни. Съответните кораби — или всички участващи кораби, ако се отнася до съвместна риболовна операция — трябва надлежно да докажат липсата на дейност с метеорологични доклади и данни за местоположението си според системата за наблюдение на кораби (VMS).

5.   Риболовът на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, извършван от големи кораби с плаващи парагади, се разрешава от 1 януари до 31 май.

6.   В своите годишни риболовни планове държавите членки определят отворени сезони за корабите си, различни от кораби с мрежи гъргър и големи кораби с плаващи парагади.

Член 18

Задължение за разтоварване

Настоящата глава не засяга член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, включително всяка приложима дерогация от него.

Член 19

Минимален референтен размер за опазване

1.   Забраняват се уловът, задържането на борда, трансбордирането, прехвърлянето, разтоварването, транспортирането, съхраняването, продажбата, излагането и предлагането за продажба на екземпляри червен тон с тегло под 30 kg или с дължина на тялото до развилката на опашната перка под 115 cm, включително когато те са уловени като прилов или при любителски риболов.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 минималният референтен размер за опазване за червен тон от 8 kg или 75 cm дължина на тялото до развилката на опашната перка се прилага при следните видове риболов:

а)

риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан, извършван от кораби, съоръжени с въдици и жива стръв и кораби за тралене;

б)

риболов на червен тон в Средиземно море за целите на дребномащабния крайбрежен риболов на прясна риба, извършван от кораби, съоръжени с въдици и жива стръв, кораби с парагади и рибарски лодки; както и

в)

риболов на червен тон в Адриатическо море с цел отглеждане, извършван от кораби, плаващи под знамето на Хърватия.

3.   Специалните условия за прилагане на дерогацията, посочена в параграф 2, са определени в приложение I.

4.   Държавите членки издават разрешения на корабите, извършващи риболов съгласно дерогацията, посочена в точки 2 и 3 от приложение I. Съответните кораби се включват в списъка на корабите за улов, посочен в член 26.

5.   Рибните екземпляри, които са под посочените в настоящия член минимални референтни размери за опазване и които са изхвърлени мъртви, се приспадат от квотата на съответната държава членка.

Член 20

Прилов на екземпляри под минималния референтен размер за опазване

1.   Чрез дерогация от член 19, параграф 1 на всички кораби за улов и капани, извършващи активен риболов на червен тон, се разрешава най-много 5 % от броя прилов на червен тон с тегло между 8 и 30 kg, или, евентуално, с дължина на тялото до развилката на опашната перка между 75 и 115 cm.

2.   Посоченият в параграф 1 дял от 5 % се изчислява въз основа на общия улов на червен тон, който се намира във всеки един момент на борда на кораба или в капана след всяка риболовна операция.

3.   Приловът се приспада от квотата на държавата членка, отговаряща за съответния кораб за улов или капан.

4.   По отношение на прилова на екземпляри червен тон под минималния референтен размер за опазване се прилагат членове 31, 33, 34 и 35.

Член 21

Прилов

1.   Всяка държава членка предвижда количества за прилов на червен тон в рамките на своята квота и ги съобщава на Комисията при предаване на риболовния си план.

2.   Разрешеният прилов, който не може да надвишава 20 % от общия улов на борда в края на всеки риболовен рейс, и методиката, използвана за изчисляване на този прилов спрямо общия улов на борда, се определят ясно в годишния риболовен план, както е посочено в член 11. Процентът на прилова може да се изчислява като тегло или като брой екземпляри. Изчисляването на прилова като брой екземпляри се прилага само за рибата тон и подобните ѝ видове, които се управляват от ICCAT. Равнището на разрешения прилов за корабите за дребномащабен крайбрежен риболов може да се изчислява на годишна база.

3.   Целият прилов на мъртви екземпляри червен тон, който е задържан на борда или изхвърлен, се приспада от квотата на държавата членка на знамето и се записва и докладва на Комисията в съответствие с членове 31 и 32.

4.   За държавите членки без квота за улов на червен тон съответният прилов се приспада от специалната квота на Съюза за прилов на червен тон, установена съгласно член 43, параграф 3 от ДФЕС и член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

5.   Ако общата квота, разпределена на държава членка, е изчерпана, уловът на червен тон с кораби, плаващи под нейно знаме, не се разрешава и тази държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира освобождаването на червения тон, уловен като прилов. Ако специалната квота на Съюза за прилов на червен тон, установена в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС и член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, е изчерпана, уловът на червен тон не се разрешава от кораби, плаващи под знамето на държавите членки без квота за червен тон, и тези държави членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират освобождаването на червения тон, уловен като прилов. В тези случаи преработката и пазарната реализация на мъртвите екземпляри червен тон се забранява и целият улов се записва. Информацията за количествата прилов на мъртви екземпляри червен тон се докладва ежегодно от държавите членки на Комисията, която предава тази информация на секретариата на ICCAT.

6.   Корабите, които не извършват активен риболов на червен тон, ясно отделят всяко количество червен тон, задържано на борда, от другите видове, за да се даде възможност на контролните органи да наблюдават спазването на настоящия член. Този прилов може да бъде предлаган за продажба, ако е придружен от eBCD.

Член 22

Използване на летателни средства

Забранява се използването на всякакви летателни средства, включително самолети, вертолети или всички видове безпилотни летателни средства за търсене на червен тон.

ГЛАВА IV

Любителски риболов

Член 23

Специална квота за любителски риболов

1.   Всяка държава членка, която разполага с квота за улов на червен тон, регулира любителския риболов чрез разпределяне на специална квота за целите на този риболов. При разпределянето на квоти се взема предвид евентуалното наличие на мъртви екземпляри червен тон, включително в рамките на риболова на принципа „улавяне и освобождаване“. При предаване на риболовните си планове държавите членки уведомяват Комисията за квотата, разпределена за любителски риболов.

2.   Уловът на мъртви екземпляри червен тон се докладва и приспада от квотата на държавата членка.

Член 24

Специални условия по отношение на любителския риболов

1.   Всяка държава членка, която разполага с квота за улов на червен тон, разпределена за любителски риболов, регулира любителския риболов чрез издаване на разрешения за риболов на кораби за целите на любителския риболов. По искане на ICCAT държавите членки предоставят на Комисията списък на корабите за любителски риболов, на които е издадено разрешение за риболов за улов на червен тон. Комисията препраща този списък на ICCAT. Списъкът трябва да съдържа следната информация за всеки кораб:

а)

име на кораба;

б)

регистрационен номер;

в)

номер в регистъра на ICCAT (ако има такъв);

г)

евентуални предишни имена; както и

д)

име и адрес на собственика (или собствениците) и оператора (или операторите).

2.   При любителския риболов се забраняват уловът, задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на повече от един екземпляр червен тон дневно за всеки кораб.

3.   Червен тон, уловен при любителски риболов, не може да се предлага на пазара.

4.   Всяка държава членка записва данните за улова при любителски риболов — включително теглото и когато е възможно, дължината на всеки екземпляр червен тон — и до 30 юни всяка година съобщава на Комисията данните за предходната година. Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT.

5.   Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира във възможно най-голяма степен освобождаването на червения тон, и особено на младите екземпляри, уловени живи при любителски риболов. Разтовареният червен тон трябва да бъде цял, без хриле и/или изкормен.

Член 25

Улавяне, маркиране и освобождаване

1.   Чрез дерогация от член 23, параграф 1 държавите членки, които разрешават риболова на принципа „улавяне и освобождаване“ в североизточната част на Атлантическия океан, извършван единствено от кораби за спортен риболов, могат да разрешат на ограничен брой кораби за спортен риболов да ловят червен тон на принципа „улавяне, маркиране и освобождаване“, без да е необходимо да им се определя специална квота. Тези кораби извършват дейност в рамките на проект, провеждан от научноизследователски институт по програма за научни изследвания. Резултатите от проекта се съобщават на съответните органи на държавата членка на знамето.

2.   За корабите, извършващи научни изследвания по Програмата на ICCAT за научни изследвания за червения тон, не се счита, че извършват посочените в параграф 1 дейности на принципа „улавяне, маркиране и освобождаване“.

3.   Държавите членки, които разрешават извършването на дейности на принципа „улавяне, маркиране и освобождаване“, са длъжни:

а)

да представят описание на тези дейности и на приложимите към тях мерки като неразделна част от своите риболовни планове и планове за инспекции, посочени в членове 12 и 15;

б)

да наблюдават внимателно дейностите на съответните кораби, за да се гарантира, че те спазват настоящия регламент;

в)

да гарантират, че дейностите по маркиране и освобождаване се извършват от обучен персонал, за да се осигури висок процент на оцеляване на екземплярите; както и

г)

до 30 юни всяка година да представят на Комисията годишен доклад за проведените научни дейности. Комисията препраща този доклад до секретариата на ICCAT 60 дни преди заседанието на SCRS за следващата година.

4.   Всеки екземпляр червен тон, който умира при дейности на принципа „улавяне, маркиране и освобождаване“, се докладва и приспада от квотата на държавата членка на знамето.

ГЛАВА V

Мерки за контрол

Раздел 1

Списъци и регистри на кораби и капани

Член 26

Списъци и регистри на кораби

1.   Всяка година, един месец преди началото на срока на валидност на разрешението, държавите членки предават на Комисията следните списъци на кораби във формàта, определен в най-актуалното издание на Насоките на ICCAT за представяне на данни и информация:

а)

списък на всички кораби за улов, на които е разрешено да извършват активен риболов на червен тон; както и

б)

списък на всички други риболовни кораби, използвани за целите на търговската експлоатация на ресурсите от червен тон.

Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT 15 дни преди началото на риболовната дейност, така че съответните кораби да могат да бъдат вписани в регистъра на ICCAT за корабите с разрешение и, ако е приложимо, в регистъра на ICCAT за корабите с обща дължина 20 метра или повече, които имат разрешение да извършват дейност в зоната на конвенцията.

2.   В рамките на една календарна година даден риболовен кораб може да фигурира и в двата списъка, посочени в параграф 1, при условие че не е включен в двата списъка едновременно.

3.   Информацията за корабите по параграф 1, букви а) и б) трябва да съдържа името на съответния кораб и номера му в регистъра на флота на Съюза (CFR), както е определено в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/218 на Комисията (20).

4.   Комисията не приема списъците, посочени в параграф 1, подадени със задна дата.

5.   Последващи изменения в списъците, посочени в параграф 1, в хода на една календарна година се приемат само ако риболовният кораб, за който е било изпратено уведомление, е възпрепятстван да участва в риболовната дейност поради основателни оперативни причини или поради непреодолима сила. Съответната държава членка незабавно уведомява Комисията за това обстоятелство, като предоставя:

а)

пълни данни за риболовния кораб (или кораби), предназначен да замени неучастващия риболовен кораб; както и

б)

изчерпателно описание на причината за замяната и всички подходящи доказателства или препратки в подкрепа на това действие.

6.   При необходимост Комисията изменя през годината информацията за риболовните кораби, посочени в параграф 1 от настоящия член, като представя актуализирана информация на секретариата на ICCAT в съответствие с член 7, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/2403.

Член 27

Разрешения за риболов за кораби

1.   Държавите членки издават разрешения за риболов за корабите, които са включени в един от списъците, посочени в член 26, параграфи 1 и 5. Тези разрешения трябва да съдържат най-малко информацията, посочена в приложение VII, и да бъдат издадени във формàта, определен в същото приложение. Държавите членки гарантират, че информацията, съдържаща се в разрешенията за риболов, е точна и в съответствие с настоящия регламент.

2.   Без да се засяга член 21, параграф 6, на риболовните кораби на Съюза, които не са вписани в регистрите на ICCAT, посочени в член 26, параграф 1, не е разрешено да извършват риболов, да задържат на борда, да трансбордират, транспортират, прехвърлят, преработват и разтоварват червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.

3.   Държавата членка на знамето отнема издаденото на такъв кораб разрешение за риболов на червен тон и може да изиска от кораба да се отправи незабавно към определено от нея пристанище, когато бъде установено, че предоставената на този кораб индивидуална квота е изчерпана.

Член 28

Списъци и регистри на капаните, чието използване е разрешено за риболов на червен тон

(1)   Като част от своите риболовни планове, всяка държава членка представя на Комисията списък на капаните, чието използване е разрешено за риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море. Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT, така че посочените капани да могат да бъдат вписани в регистъра на ICCAT на капаните, чието използване е разрешено за риболов на червен тон.

2.   Държавите членки издават разрешения за риболов за капаните, които са включени в посочения в параграф 1 списък. Разрешенията за риболов трябва да съдържат най-малко информацията, посочена в приложение VII, като се използва формàта, определен в същото приложение. Държавите членки гарантират, че информацията, съдържаща се в разрешенията за риболов, е точна и в съответствие с настоящия регламент.

3.   Не е разрешено да се извършва риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море посредством капани на Съюза, които не са вписани в регистъра на ICCAT на капаните, чието използване е разрешено за риболов на червен тон. Задържането на борда, прехвърлянето, поставянето в клетки и разтоварването на червен тон, уловен с такива капани, се забранява.

4.   Когато бъде установено, че квотата за капаните е изчерпана, държавата членка на знамето отнема предоставеното им разрешение за риболов на червен тон.

Член 29

Информация за риболовни дейности

1.   До 15 юли всяка година всяка държава членка представя на Комисията подробна информация относно улова на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, извършен през предходната година. Комисията препраща тази информация на Секретариата на ICCAT до 31 юли всяка година. Тази информация включва:

а)

името и номера в ICCAT на всеки кораб за улов;

б)

срока на валидност на разрешението на всеки кораб за улов;

в)

общия улов на всеки кораб за улов, включително когато уловът е бил нулев през целия срок на валидност на разрешението (или разрешенията);

г)

общия брой дни, през които всеки кораб за улов е извършвал риболов в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море през целия срок на валидност на разрешението (или разрешенията); както и

д)

общия улов извън срока на разрешението (прилов).

2.   Държавите членки представят на Комисията посочената по-долу информация за плаващите под тяхното знаме риболовни кораби, които не разполагат с разрешения за активен риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, но са уловили червен тон като прилов:

а)

името и номера в ICCAT или, ако корабът не е регистриран в ICCAT — неговия национален регистрационен номер; както и

б)

общия улов на червен тон.

3.   Държавите членки съобщават на Комисията всякаква информация относно корабите, които не попадат в обхвата на параграфи 1 и 2, но за които е известно или се предполага, че са извършвали улов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море. Веднага след предоставянето на тази информация Комисията я предава на секретариата на ICCAT.

Член 30

Съвместни риболовни операции

1.   Всички съвместни риболовни операции за червен тон се разрешават само, ако участващите кораби са получили разрешение от държавата членка (или държавите членки) на знамето. За да получи необходимото разрешение, за всеки кораб с мрежи гъргър се изисква да бъде оборудван за улов на червен тон, да разполага с индивидуална квота и да спазва задълженията за докладване, посочени в член 32.

2.   Квотата, разпределена за съвместна риболовна операция, трябва да е равна на сбора на квотите, разпределени на участващите кораби с мрежи гъргър.

3.   Корабите с мрежи гъргър на Съюза не могат да участват в съвместни риболовни операции с кораби с мрежи гъргър на други ДСК.

4.   Заявлението за разрешение за участие в съвместна риболовна операция се съдържа в приложение IV. Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да получи посочената по-долу информация от своите кораби с мрежи гъргър, участващи в съвместна риболовна операция:

а)

заявен срок на разрешение за съвместна риболовна операция;

б)

идентификационни данни на участващите оператори;

в)

индивидуални квоти на корабите;

г)

коефициент на разпределение на съответния улов между риболовните кораби; както и

д)

информация за рибовъдните стопанства, за които е предназначена рибата.

5.   Най-малко 10 дни преди началото на съвместната риболовна операция всяка държава членка представя на Комисията информацията, посочена в параграф 4, във формàта, определен в приложение IV. Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT и на държавата членка на знамето на другите риболовни кораби, участващи в съвместната риболовна операция, най-малко 5 дни преди началото на операцията.

6.   В случай на непреодолима сила сроковете, посочени в параграф 5, не се прилагат по отношение на информацията за рибовъдните стопанства, за които е предназначена рибата. В тези случаи държавите членки представят възможно най-скоро на Комисията посочената информация в актуализиран вид, заедно с описание на събитията, представляващи непреодолима сила. Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT.

Раздел 2

Записване на улова

Член 31

Изисквания по отношение на записването

1.   Капитаните на корабите за улов на Съюза водят риболовни дневници за извършваните от тях операции в съответствие с членове 14, 15, 23 и 24 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и раздел А от приложение II към настоящия регламент.

2.   Капитаните на корабите влекачи на Съюза, допълнителните кораби и корабите за преработка записват дейностите си съгласно изискванията, посочени в раздели Б, В и Г от приложение II.

Член 32

Доклади за улова, изпращани от капитаните и операторите на капани

1.   Капитаните на корабите за улов на Съюза, извършващи активен риболов, изпращат на държавите членки на знамето, под което плават, ежедневни доклади за улова през целия период, през който имат разрешение да извършват риболов на червен тон. Корабите, които са в пристанища, не са длъжни да представят такива доклади, освен ако не участват в съвместна риболовна операция. Включените в докладите данни се вземат от риболовните дневници и включват дата, час, местоположение (географска ширина и дължина), както и тегло и брой на екземплярите червен тон, уловени в зоната на конвенцията, включително количеството на освободените екземпляри и на изхвърлената мъртва риба. Капитаните изпращат докладите във формàта, посочен в приложение III, или във формат, който се изисква от държавата членка.

2.   Капитаните на корабите с мрежи гъргър изготвят посочените в параграф 1 ежедневни доклади за улова за всяка риболовна операция, включително за операциите с нулев улов. Капитаните на корабите или упълномощени от тях лица изпращат на държавите членки на знамето, под което плават, докладите за предишния ден не по-късно от 9,00 ч. GMT.

3.   Операторите на капани, с които се извършва активен риболов на червен тон, или техните упълномощени представители изготвят ежедневни доклади, които изпращат на държавите членки на знамето, под което плават, в рамките на всеки 48 часа през целия период, през който разполагат с разрешение за риболов на червен тон. В тези доклади се посочват регистрационният номер в ICCAT на капана, датата и часът на улова, теглото и броят на уловените екземпляри червен тон, включително където улова е нулев, количеството на освободените екземпляри и на изхвърлената мъртва риба. Капитаните изпращат информацията във формàта, посочен в приложение III.

4.   Капитаните на корабите за улов, различни от кораби с мрежи гъргър, предават на държавите членки на знамето, под което плават, посочените в параграф 1 доклади за предходната седмица, приключваща в неделя, до вторник, 12,00 ч. GMT.

Раздел 3

Разтоварване и трансбордиране

Член 33

Определени пристанища

1.   Всяка държава членка, която разполага с квота за улов на червен тон, определя пристанища, в които е разрешено извършването на операции по разтоварване или трансбордиране на този вид. Информацията за определените пристанища трябва да фигурира в годишния риболовен план, посочен в член 11. Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за всяко изменение на информацията за определените пристанища. Комисията препраща незабавно тази информация на секретариата на ICCAT.

2.   За да бъде посочено дадено пристанище като определено пристанище, пристанищната държава членка трябва да гарантира, че са изпълнени следните условия:

а)

налице са определени часове за разтоварване и трансбордиране;

б)

налице са определени места за разтоварване и трансбордиране; както и

в)

установени са процедури за инспекция и надзор, с които се гарантира присъствието на инспектори по време на всички операции по разтоварване и трансбордиране и на всички места за разтоварване и трансбордиране в съответствие с член 35.

3.   Корабите за улов, корабите за преработка и допълнителните кораби нямат право да извършват операции по разтоварване и трансбордиране на каквото и да е количество червен тон, уловен в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, на което и да е място, различно от пристанищата, определени от ДСК и държавите членки. По изключение мъртвите екземпляри червен тон, събрани от капан или клетка, могат да бъдат транспортирани до кораб за преработка, като за целта се използва допълнителен кораб, при условие че това транспортиране се извършва в присъствието на контролния орган.

Член 34

Предварително уведомление за разтоварвания

1.   По отношение на капитаните на риболовни кораби на Съюза с обща дължина 12 метра или повече, които са включени в списъка с кораби, посочен в член 26 от настоящия регламент, се прилага член 17 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Посоченото в член 17 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 предварително уведомление се изпраща на компетентния орган на държавата членка (включително държавата членка на знамето) или на ДСК, чиито пристанища или съоръжения за разтоварване капитаните възнамеряват да използват.

2.   Най-малко четири часа преди очаквания час на пристигане в пристанището на риболовни кораби на Съюза с обща дължина над12 метра, включително кораби за преработка и на допълнителни кораби от списъка по член 26, техните капитани или представители на такива кораби уведомяват компетентния орган на държавата членка (включително държавата членка на знамето) или на ДСК, чиито пристанища или съоръжения за разтоварване възнамеряват да използват, най-малко за следното:

а)

очакван час на пристигане;

б)

приблизително количество червен тон, задържан на борда;

в)

данни за географската зона, в която е извършен уловът;

г)

външен идентификационен номер и име на риболовните кораби.

3.   Когато приложимото право на Съюза позволява на държавите членки да изпращат уведомления в срок, който е по-кратък от 4-часовия срок преди очаквания час на пристигане, уведомленията за приблизителните количества червен тон, задържан на борда, могат да бъдат изпращани в позволения по-кратък срок преди пристигането. Ако зоните за риболов са на по-малко от четири часа разстояние от пристанището, приблизителните количества червен тон, задържани на борда, могат да бъдат променени по всяко време преди пристигането.

4.   Органите на пристанищната държава членка водят отчет за всички предварителни уведомления за текущата година.

5.   Всички разтоварени в Съюза количества се проверяват от съответните органи за контрол на пристанищната държава членка, а определен процент от тях се проверяват въз основа на система за оценка на риска, която отчита квотите, размера на флота и риболовното усилие. Всяка държава членка описва подробно приетата от нея система за контрол в годишния план за инспекции, посочен в член 14.

6.   В рамките на 48 часа след приключване на операцията по разтоварване капитаните на кораби за улов на Съюза, без значение каква е общата дължина на корабите, представят декларация за разтоварване на компетентните органи на държавата членка или на ДСК, в която се извършва разтоварването, и на държавата членка на знамето, под което плават. Капитаните на корабите за улов на Съюза носят отговорност и удостоверяват пълнотата и точността на декларацията. В декларацията за разтоварване се посочват поне разтоварените количества червен тон и зоната, в която е бил извършен уловът. Целият разтоварен улов трябва да бъде претеглен. В рамките на 48 часа след приключване на операцията по разтоварване пристанищната държава членка изпраща данните за разтоварването на органите на държавата членка на знамето или ДСК.

Член 35

Трансбордиране

1.   Риболовните кораби на Съюза и корабите на трети държави във водите на Съюза, пренасящи на борда си червен тон, нямат право при никакви обстоятелства да извършват трансбордиране в открито море.

2.   Без да се засягат член 52, параграфи 2 и 3, и членове 54 и 57 от Регламент (ЕС) 2017/2107, риболовните кораби могат да трансбордират улов на червен тон само в определените пристанища, посочени в член 33 от настоящия регламент.

3.   Най-малко 72 часа преди очакваното време на пристигане в пристанището капитанът на приемащия риболовен кораб или представител на капитана предоставя на съответните органи на пристанищната държава информацията, посочена в образеца на декларацията за трансбордиране в приложение V. При всяка операция по трансбордиране е необходимо държавата членка или ДСК на знамето да е издала предварително разрешение на трансбордиращия риболовен кораб. Наред с това в хода на трансбордирането капитанът на трансбордиращия кораб уведомява своята държава членка на знамето или ДСК за датите, изисквани съгласно приложение V.

4.   Пристанищната държава членка извършва инспекция на приемащия кораб при неговото пристигане и проверява количествата и документацията, свързани с операцията по трансбордиране.

5.   В рамките на 15 дни след приключване на трансбордирането капитаните на риболовните кораби на Съюза, участващи в операции по трансбордиране, попълват и предават на държавите членки на знамето, под което плават, декларацията на ICCAT за трансбордиране. Капитаните на трансбордиращите риболовни кораби попълват декларацията на ICCAT за трансбордиране в съответствие с приложение V. В декларацията за трансбордиране се посочва референтният номер на eBCD, за да се улесни сравнението на данните, съдържащи се в тях.

6.   В рамките на 5 дни след приключване на операцията по трансбордиране пристанищната държава членка изпраща протокол от трансбордирането на органа на държавата членка на знамето или ДСК, която отговаря за трансбордиращия риболовен кораб.

7.   Всяка операция по трансбордиране подлежи на инспекция от страна на компетентните органи на определените пристанищни държави членки.

Раздел 4

Задължения за докладване

Член 36

Седмични доклади за количествата

Всяка държава членка представя на Комисията седмични доклади за улова. Тези доклади включват данните, изисквани съгласно член 32 по отношение на капани, кораби с мрежи гъргър и други кораби за улов. Информацията се структурира по вид на уреда. Комисията своевременно препраща тази информация на секретариата на ICCAT.

Член 37

Информация за изчерпването на квотата

1.   В допълнение към задължението за спазване на член 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 всяка държава членка е длъжна да уведоми Комисията, когато бъде установено, че 80 % от квотата за дадена група уреди е изчерпана.

2.   В допълнение към задължението за спазване на член 35 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 всяка държава членка е длъжна да уведоми Комисията, когато бъде установено, че квотата, отпусната за дадена група уреди, за съвместна риболовна операция или за кораб с мрежи гъргър, е изчерпана. Тази информация се придружава от официални документи, доказващи преустановяването на риболова или наличието на нареждане за изтегляне в пристанище, които са издадени от държавата членка за флота, за групата уреди, за съвместната риболовна операция или за корабите с индивидуална квота и в които ясно се указват датата и часът на преустановяването.

3.   Комисията уведомява секретариата на ICCAT за датите, на които квотата на Съюза за улов на червен тон е била изчерпана.

Раздел 5

Програма за наблюдатели

Член 38

Програма за национални наблюдатели

1.   Всяка държава членка гарантира, че разполагането на национални наблюдатели с официален идентификационен документ на риболовни кораби и капани, които извършват риболов на червен тон, обхваща най-малко:

а)

20 % от нейните действащи пелагични траулери (над 15 метра);

б)

20 % от нейните действащи кораби с парагади (над 15 метра);

в)

20 % от нейните действащи кораби, съоръжени с въдици и жива стръв (над 15 метра);

г)

100 % от корабите влекачи;

д)

100 % от дейностите по събиране на улова от капаните.

Държавите членки с по-малко от пет кораба за улов, които спадат към категориите, изброени в параграф 1, букви а), б) и в) и които имат разрешение за активен риболов на червен тон, гарантират, че разполагането на национални наблюдатели обхваща най-малко 20 % от времето, през което корабите извършват улов на червен тон.

2.   Националните наблюдатели изпълняват по-специално следните задачи:

а)

наблюдение на спазването на настоящия регламент от страна на риболовните кораби и капаните;

б)

записване и докладване на информация за риболовната дейност, която включва следните елементи:

i))

отчитане на размера на улова (включително прилов) и неговото разпределение (задържани на борда или изхвърлени мъртви или живи екземпляри);

ii)

отбелязване на зоната на улова, определена с географска ширина и дължина;

iii)

отчитане на усилието (например брой операции по пускане и изваждане, брой куки) съгласно определението в оперативното ръководство на ICCAT за различните уреди;

iv)

датата на улова;

в)

проверка на данните от дневника;

г)

следене и записване на кораби, за които се предполага, че извършват риболовни дейности в нарушение на мерките за опазване на ICCAT.

3.   В допълнение към задачите, посочени в параграф 2, националните наблюдатели извършват научна работа, включително събиране на необходимите данни въз основа на насоките на SCRS.

4.   Данните и информацията, събрани в рамките на програмата за наблюдение на всяка държава членка, се предоставят на Комисията. Комисията препраща тези данни и тази информация на SCRS или на секретариата на ICCAT, в зависимост от случая.

5.   За целите на параграфи 1—3 всяка държава членка:

а)

осигурява представително времево и пространствено присъствие на националните наблюдатели на своите кораби и капани, за да се гарантира, че Комисията получава адекватни и подходящи данни и информация за улова, усилието и другите научни и управленски аспекти, като се отчитат характеристиките на флотовете и видовете риболов;

б)

осигурява надеждни протоколи за събиране на данни;

в)

гарантира, че националните наблюдатели са подходящо обучени и одобрени преди тяхното разполагане;

г)

гарантира, доколкото е възможно, минимално нарушаване на дейността на корабите и капаните, извършващи риболов в зоната на конвенцията.

Член 39

Програма за регионални наблюдатели на ICCAT

1.   Държавите членки гарантират ефективното изпълнение на програмата за регионални наблюдатели на ICCAT, посочена в настоящия член и в приложение VIII.

2.   Държавите членки осигуряват присъствието на регионален наблюдател на ICCAT:

а)

на борда на всички кораби с мрежи гъргър, които разполагат с разрешение за риболов на червен тон;

б)

по време на всички операции по прехвърляне на червен тон от корабите с мрежи гъргър;

в)

по време на всички операции по прехвърляне на червен тон от капаните към клетките за транспортиране;

г)

по време на всяко прехвърляне на червен тон от едно рибовъдно стопанство в друго;

д)

по време на всички операции по поставяне в клетки на червен тон в рибовъдните стопанства;

е)

по време на всички операции по събиране на улова на червен тон в рибовъдните стопанства; както и

ж)

по време на операциите по освобождаване в морето на екземплярите червен тон, отглеждани в клетки.

3.   На корабите с мрежи гъргър, на борда на които не присъства регионален наблюдател на ICCAT, не е разрешено да извършват риболов на червен тон.

4.   Държавите членки гарантират, че за всяко рибовъдно стопанство се назначава по един регионален наблюдател на ICCAT за целия период на операциите по поставяне в клетки. В случай на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, и след потвърждаване на тези обстоятелства от страна на държавата членка, в която се осъществява отглеждането, един регионален наблюдател на ICCAT може да наблюдава повече от едно рибовъдно стопанство, за да се гарантира непрекъснатостта на дейностите по отглеждане, ако се гарантира, че задачите на наблюдателя са надлежно изпълнени. Независимо от това държавата членка, отговаряща за рибовъдните стопанства, трябва незабавно да изиска разполагането на допълнителен регионален наблюдател.

5.   Регионалните наблюдатели на ICCAT изпълняват по-конкретно следните задачи:

а)

наблюдение и контрол на операциите по риболов и отглеждане съгласно съответните мерки за опазване и управление на ICCAT, включително чрез достъп до записите със стереоскопични камери, направени по време на поставянето в клетки, което позволява да се измери дължината на екземплярите и да се извърши приблизителна оценка на съответното тегло;

б)

подписване на декларациите на ICCAT за прехвърляне и документите за улов на червен тон (BCD), когато съдържащата се в тях информация отговаря на собствените им наблюдения. В противен случай регионалният наблюдател на ICCAT обозначава своето присъствие в декларациите за прехвърляне и в документите за улов на червен тон (BCD), както и причините за своето несъгласие заедно с конкретните правила или процедури, които не са били спазени;

в)

извършване на научна работа, включително вземане на проби, въз основа на насоките на SCRS.

6.   Капитаните и екипажът, както и операторите на рибовъдни стопанства, капани и кораби, не възпрепятстват и не заплашват регионалните наблюдатели при изпълнението на техните задължения, нито се намесват или оказват влияние с каквито и да е средства върху тяхната работа.

Раздел 6

Операции по прехвърляне

Член 40

Разрешение за прехвърляне

1.   Преди всяка операция по прехвърляне капитанът на кораба за улов или кораба влекач или представители на капитана, или операторът на рибовъдното стопанство или на капана, от които се извършва прехвърлянето, изпращат на държавата членка на знамето или на държавата членка, отговаряща за стопанството или капана, предварително уведомление за прехвърляне, в което се посочват:

а)

името на кораба за улов, рибовъдното стопанство или капана, както и регистрационният номер в ICCAT;

б)

очакваният час на прехвърляне;

в)

приблизителното количество червен тон за прехвърляне;

г)

информация за мястото (географска ширина/дължина), на което ще се извърши прехвърлянето, както и идентификационните номера на клетките;

д)

името на кораба влекач, номерът на теглените клетки и номерът в регистъра на ICCAT, когато е уместно; както и

е)

пристанището, рибовъдното стопанство или клетката, за които е предназначен червеният тон.

2.   За целите на параграф 1 държавите членки определят уникален номер за всяка клетка за транспортиране. Ако при прехвърляне на улова, съответстващ на една риболовна операция, е необходимо използването на няколко клетки за транспортиране, се изисква само една декларация на ICCAT за прехвърляне, като в нея се отбелязва броят на използваните клетки за транспортиране и ясно се посочва количеството червен тон, което се транспортира във всяка клетка.

3.   Номерата на клетките се издават с уникална система за номериране, която съдържа най-малко трибуквения код, съответстващ на държавата членка, в която се осъществява отглеждането, следван от три цифри. Уникалните номера на клетките са постоянни и не могат да се прехвърлят от една клетка на друга.

4.   Държавата членка, до която е изпратено уведомление за прехвърляне съгласно параграф 1, издава номер на разрешението за всяка операция по прехвърляне и го съобщава на капитана на риболовния кораб или на оператора на капана или на рибовъдното стопанство, в зависимост от случая. Номерът на разрешението трябва да включва трибуквения код на държавата членка, четири цифри за съответната година и три букви, указващи наличието на разрешение (AUT) или отказ (NEG), следвани от последователни числа.

5.   В рамките на 48 часа след представяне на предварителното уведомление за прехвърляне държавата членка, посочена в параграф 1, разрешава или отказва да разреши това прехвърляне. Операцията по прехвърляне може да започне само при наличието на предварително издадено разрешение.

6.   Разрешението за прехвърляне не поражда автоматично разрешение за извършване на операция по поставяне в клетки.

Член 41

Отказ на разрешение за прехвърляне и освобождаване на червения тон

1.   Държавата членка, до която е изпратено предварително уведомление за прехвърляне съгласно член 40, параграф 1, отказва да издаде разрешение за прехвърляне, ако при получаване на предварителното уведомление за прехвърляне прецени, че:

а)

корабът за улов или капанът, за който е декларирано, че е уловил рибата, не е разполагал с достатъчна квота;

б)

количеството риба не е било надлежно докладвано от кораба за улов или капана, или не е било издадено разрешение за поставянето на тази риба в клетки;

в)

корабът за улов, за който е декларирано, че е уловил рибата, не е разполагал с валидно разрешение за улов на червен тон, издадено в съответствие с член 27; или

г)

корабът влекач, за който е декларирано, че е получил прехвърляната риба, не е вписан в регистъра на ICCAT на другите риболовни кораби, посочен в член 26, или не е оборудван с напълно функционираща VMS или еквивалентно устройство за проследяване.

2.   Ако държавата членка, до която е изпратено уведомление за прехвърляне съгласно член 40, параграф 1, откаже прехвърлянето, тя незабавно издава заповед за освобождаване, предназначена за капитана на кораба за улов или на кораба влекач, или за оператора на капана или на рибовъдното стопанство, в зависимост от случая, с която ги уведомява, че прехвърлянето не се разрешава и ги задължава да освободят рибата в морето в съответствие с приложение XII.

3.   В случай на техническа неизправност на неговата VMS по време на транспортирането до рибовъдното стопанство корабът влекач се заменя от друг кораб влекач с напълно функционираща VMS или — при първа възможност и не по-късно от 72 часа след тази техническа неизправност — на него се инсталира или въвежда в употреба нова оперативна VMS система. Посоченият 72-часов срок може по изключение да бъде удължен в случай на непреодолима сила или оправдани оперативни ограничения. Техническата неизправност се съобщава незабавно на Комисията, която уведомява секретариата на ICCAT. От момента на установяване на техническата неизправност до нейното отстраняване капитанът на кораба или представител на капитана съобщава на всеки четири часа на контролните органи на държавата членка на знамето актуализираните географски координати на риболовния кораб чрез подходящи средства за телекомуникация.

Член 42

Декларация на ICCAT за прехвърляне

1.   В края на операцията за прехвърляне капитаните на корабите за улов или корабите влекачи или операторът на рибовъдното стопанство или на капана попълват и предават на отговарящата държава членка декларацията на ICCAT за прехвърляне, която се изготвя в съответствие с формàта, посочен в приложение VI.

2.   Формулярите на декларацията на ICCAT за прехвърляне се номерират от компетентните органи на държавата членка, отговаряща за риболовния кораб, рибовъдното стопанство или капана, от които се извършва прехвърлянето. Номерът на формуляра на декларацията на ICCAT за прехвърляне трябва да включва трибуквения код на държавата членка, следван от четири цифри за съответната година, и три последователни числа, следвани от трибуквеното означение ITD (MS-20**/xxx/ITD).

3.   Прехвърлянето на рибата се съпровожда от оригиналната декларация на ICCAT за прехвърляне. Копие от тази декларация се съхранява от съответния кораб за улов или капан и корабите влекачи.

4.   Капитаните на корабите, извършващи операции по прехвърляне, докладват за своите дейности в съответствие с приложение II.

5.   Информацията относно мъртвата риба се записва в съответствие с процедурите, определени в приложение XIII.

Член 43

Наблюдение с видеокамера

1.   Капитанът на кораба за улов или кораба влекач или операторът на рибовъдното стопанство или на капана гарантират, че операциите по прехвърляне се наблюдават с видеокамера във водата, за да се провери броят на прехвърляните екземпляри. Видеозаписите се извършват в съответствие с минималните стандарти и процедури, посочени в приложение X.

2.   Когато SCRS поиска от Комисията да предостави копия от видеозаписите, държавите членки предоставят тези копия на Комисията, която ги препраща на SCRS.

Член 44

Проверка от регионални наблюдатели на ICCAT и провеждане на разследвания

1.   Посочените в член 39 и приложение VIII регионални наблюдатели на ICCAT, намиращи се на кораба за улов или капана, изпълняват следните задачи:

а)

записват и докладват за провежданите дейности по прехвърляне;

б)

извършват наблюдение и приблизителна оценка на прехвърляния улов; както и

в)

проверяват данните, вписани в предварително издаденото разрешение за прехвърляне, посочено в член 40, и в декларацията на ICCAT за прехвърляне, посочена в член 42.

2.   В случаите, в които има разлика от над 10 % в броя на екземплярите червен тон между приблизителните оценки, извършени от регионалния наблюдател, съответните контролни органи или капитана на кораба за улов или кораба влекач, или оператора на капана или на рибовъдното стопанство, отговарящата държава членка започва разследване. Разследването приключва преди операцията по поставяне в клетки в рибовъдното стопанство и при всички случаи в рамките на 96 часа от неговото начало, освен в случаите на непреодолима сила. Преди да станат известни резултатите от това разследване не се разрешават операции по поставяне в клетки и не се заверява съответният раздел в документа за улов на червен тон (BCD).

3.   В случаите, когато видеозаписът е с недостатъчно добро качество или яснота, за да се извърши приблизителна оценка на прехвърляните количества, капитанът на кораба или операторът на рибовъдното стопанство или на капана може да поиска от органите на отговарящата държава членка да разрешат извършването на нова операция по прехвърляне и предоставянето на съответния видеозапис на регионалния наблюдател. Ако резултатите от това доброволно контролно прехвърляне не са задоволителни, отговарящата държава членка започва разследване. Ако след това разследване бъде потвърдено, че качеството на видеозаписа е с недостатъчно качество или яснота за оценка на прехвърляните количества, контролните органи на отговарящата държава членка разпореждат провеждането на друго контролно прехвърляне и предоставят съответния видеозапис на регионалния наблюдател на ICCAT. Новите операции по прехвърляне се извършват като контролни прехвърляния до момента, в който качеството на видеозаписа е такова, че позволява да се извърши приблизителна оценка на прехвърляните количества.

4.   Без да се засягат проверките, извършвани от инспектори, регионалните наблюдатели на ICCAT подписват декларацията на ICCAT за прехвърляне само когато наблюденията им съответстват на мерките за опазване и управление на ICCAT и ако информацията, съдържаща се в декларацията на ICCAT за прехвърляне, отговаря на собствените им наблюдения и включва видеозапис в съответствие с параграфи 1, 2 и 3. Наблюдателите на ICCAT проверяват също така дали декларацията на ICCAT за прехвърляне е предадена на капитана на кораба влекач или, според случая, на оператора на рибовъдното стопанство или на капана. Ако наблюдателите на ICCAT не са съгласни с декларацията на ICCAT за прехвърляне, те обозначават своето присъствие в нея и в документите за улов на червен тон (BCD), както и причините за своето несъгласие, като посочват конкретните правила или процедури, които не са спазени.

5.   В края на операцията по прехвърляне капитанът на кораба за улов или на кораба влекач или операторите на рибовъдното стопанство или на капана попълват и предават на отговарящата държава членка декларацията на ICCAT за прехвърляне, която се изготвя в съответствие с формàта, посочен в приложение VI. Държавите членки изпращат на Комисията декларацията на ICCAT за прехвърляне.

Член 45

Актове за изпълнение

Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се определят оперативните процедури за прилагане на настоящия раздел. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с посочената в член 68 процедура по разглеждане.

Раздел 7

Операции по поставяне в клетки

Член 46

Разрешение за поставяне в клетки и евентуален отказ на разрешение

1.   Преди началото на всяка операция по поставяне в клетки за транспортиране се забранява закотвянето на тези клетки в рамките на 0,5 морски мили от съоръженията за отглеждане на риба. За тази цел географските координати, съответстващи на многоъгълника, в който се намира рибовъдното стопанство, трябва да фигурират в плановете за управление на отглеждането в рибовъдни стопанства, посочени в член 15.

2.   Преди всяка операция по поставяне в клетки държавата членка, отговаряща за рибовъдното стопанство, изисква тази операция да бъде одобрена от държавата членка или от ДСК, отговаряща за кораба за улов или капана, които са уловили червения тон, предназначен за поставяне в клетки.

3.   Компетентният орган на държавата членка, отговаряща за кораба за улов или капана, отказва да одобри операцията по поставяне в клетки, ако прецени, че:

а)

корабът за улов или капанът, които са уловили рибата, не са разполагали с достатъчна квота за улов на червен тон;

б)

количеството риба не е било надлежно докладвано от кораба за улов или оператора на капана; или

в)

корабът за улов или капанът, за който е декларирано, че е уловил рибата, не разполага с валидно разрешение за улов на червен тон, издадено в съответствие с член 27.

4.   Ако държавата членка, отговаряща за кораба за улов или капана, откаже да одобри операцията по поставяне в клетки, тя:

а)

уведомява за това компетентния орган на държавата членка или ДСК, отговаряща за рибовъдното стопанство; както и

б)

изисква от компетентния орган да изземе улова и да освободи рибата в морето.

5.   Операцията по поставяне в клетки не може да започне без одобрение — издадено в рамките на един работен ден от искането — от държавата членка или ДСК, отговаряща за корабите за улов или капана, или от държавата членка, отговаряща за рибовъдното стопанство, ако това е договорено с органите на държавата членка или на ДСК, отговаряща за корабите за улов или капана. Ако в рамките на един работен ден не бъде получен отговор от държавата членка или от ДСК, отговаряща за кораба за улов или капана, разрешение за операцията по поставяне в клетки могат да дадат компетентните органи на държавата членка, отговаряща за рибовъдното стопанство.

6.   Рибата се поставя в клетки преди 22 август всяка година, освен ако компетентните органи на държавата членка или ДСК, отговаряща за рибовъдното стопанство, не представят основателни причини, включително наличие на непреодолима сила, приложени към доклада за поставяне в клетки при неговото подаване. При никакви обстоятелства не се разрешава поставяне на рибата в клетки след 7 септември всяка година.

Член 47

Документация за улов на червен тон

1.   Забранява се на държавите членки, отговарящи за рибовъдните стопанства, да поставят екземпляри червен тон в клетки, ако това поставяне не е придружено от документите, които се изискват от ICCAT в рамките на програмата за документацията за улова, изготвена по силата на Регламент (ЕС) № 640/2010. Документацията трябва да бъде точна и изчерпателна и да бъде заверена от държавата членка или ДСК, отговаряща за корабите за улов или капаните.

2.   Държавите членки не поставят червен тон в рибно стопанство, което не разполага с разрешение от държавата членка или ДСК или не е вписано в регистъра на ICCAT за съоръженията за развъждане.

3.   Държавите членки, отговарящи за рибовъдните стопанства, гарантират, че уловените екземпляри червен тон се поставят в отделни клетки или поредици от клетки и се разделят в зависимост от държавата членка на знамето или ДСК на произход. Чрез дерогация от посоченото изискване, ако червеният тон е уловен в рамките на съвместни риболовни операции, осъществени от различни държави членки, държавите членки, отговарящи за рибовъдните стопанства, гарантират, че екземплярите червен тон се поставят в отделни клетки или поредици от клетки и се разделят в зависимост от съвместните риболовни операции или годината на улов.

Член 48

Проверки

Държавите членки, отговарящи за рибовъдните стопанства, вземат необходимите мерки за инспектиране на всяка операция по поставяне в клетки в тези стопанства.

Член 49

Наблюдение с видеокамера

Държавите членки, отговарящи за рибовъдните стопанства, гарантират, че техните контролни органи наблюдават операциите по поставяне в клетки с видеокамера във водата. В съответствие с процедурите, посочени в приложение X, за всяка операция по поставяне в клетки се изготвя по един видеозапис.

Член 50

Започване и провеждане на разследвания

В случаите, в които има разлика от повече от 10 % в броя на екземплярите между приблизителните оценки, извършени от регионалния наблюдател на ICCAT, контролните органи на съответната държава членка и/или оператора на рибовъдното стопанство, държавата членка, отговаряща за стопанството, започва разследване в сътрудничество с държавата членка или ДСК, отговаряща за кораба за улов или капана. Държавата членка, която предприема разследването, може да използва друга информация, с която разполага, включително резултатите от програмите за поставяне в клетки, посочени в член 51.

Член 51

Мерки и програми за приблизителна оценка на броя и теглото на червения тон, предназначен за поставяне в клетки

1.   С оглед на изготвянето на приблизителна оценка на броя и теглото на рибата държавите членки вземат необходимите мерки, така че по отношение на всички операции по поставяне в клетки да се прилага програма, в рамките на която се използват системи от стереоскопични камери или алтернативни методи, гарантиращи едно и също ниво на точност.

2.   Посочената програма се изпълнява в съответствие с процедурите, предвидени в приложение XI. Алтернативни методи могат да се използват само ако са били одобрени от ICCAT по време на годишното заседание.

3.   Държавите членки, отговарящи за рибовъдното стопанство, съобщават резултатите от програмата на държавата членка или ДСК, отговаряща за корабите за улов, както и на субекта, управляващ програмата за регионални наблюдатели от името на ICCAT.

4.   Когато за една операция за улов резултатите от програмата показват, че броят на екземплярите червен тон, поставени в клетки, се различава с повече от 10 % от докладваните количества уловен и/или прехвърлен червен тон, държавата членка, отговаряща за кораба за улов или капана, започва разследване, за да определи точното тегло на улова, което се приспада от националната квота за червен тон, в съответствие с параграф 9.

5.   Когато държавата членка или ДСК, отговаряща за кораба за улов или капана, започне разследване, държавата членка, отговаряща за рибовъдното стопанство, оказва пълно съдействие и предоставя на разследващата държава членка или ДСК цялата поискана допълнителна информация, включително резултатите от анализа на съответните видеозаписи, и незабавно информира Комисията.

6.   Компетентните органи на държавите членки, включително тези, чиито кораби са участвали в транспортирането на рибата, си сътрудничат активно, включително чрез обмен на цялата информация и документация, с които разполагат.

7.   Компетентният орган на държавата членка, отговаряща за кораба за улов или капана, приключва разследването в срок от един месец от съобщаването на резултатите от видеозаписа от поставянето в клетки от компетентния орган на държавата членка, отговаряща за рибовъдното стопанство.

8.   Разлика, по-голяма от 10 % между докладваните количества уловен червен тон от съответния кораб или капан и броя, определен от компетентния орган на държавата членка, отговаряща за кораба за улов или капана в резултат на разследването, представлява потенциално неспазване на приложимите разпоредби от страна на съответния кораб или капан.

9.   Когато при разследване се стигне до заключението, че липсват екземпляри червен тон, теглото на липсващата риба се приспада от квотата на държавата членка, отговаряща за кораба за улов или капана, като се прилага средното индивидуално тегло при поставянето в клетки, съобщено от компетентния орган на държавата членка, отговаряща за рибовъдното стопанство, към броя на екземплярите червен тон в улова, определен от компетентния орган на държавата членка, отговаряща за риболовния кораб или капана, в резултат на неговия анализ на видеозаписите на първото прехвърляне в контекста на разследването.

10.   Независимо от параграф 9, след консултация с компетентните органи на държавата членка или ДСК, отговаряща за риболовния кораб, участващ в транспортирането на риба до рибовъдното стопанство по местоназначение, компетентните органи на държавата членка, отговаряща за кораба за улов или капана и Комисията могат да решат да не приспадат от националната квота рибата, определена в разследването като загубена, когато загубите са надлежно документирани от оператора като непреодолима сила, съответната информация е съобщена на компетентния орган на отговарящата за оператора държава членка и на Комисията незабавно след събитието и загубите не са довели до известни смъртни случаи.

11.   При наличието на поставени в клетки количества червен тон, които надвишават декларираните уловени и прехвърлени количества, държавата членка, отговаряща за кораба за улов или капана, издава заповед за освобождаване на рибата в съответствие с определените в приложение XII процедури, ако:

а)

разследването, посочено в параграф 4, не е приключило до 10 работни дни след съобщаването на резултатите от програмата за една операция по поставяне в клетки или за всички операции по поставяне в клетки в рамките на съвместна риболовна операция; или

б)

резултатът от разследването показва, че броят и/или средното тегло на червения тон надвишават декларирания брой/средно тегло на уловената и прехвърлена риба.

Освобождаването на излишъка се извършва в присъствието на контролни органи.

12.   Резултатите от програмата се използват, за да се прецени дали е необходимо освобождаване на екземпляри, като декларациите за поставяне в клетки и приложимите раздели на документа за улов на червен тон (BCD) се попълват по съответния начин. Когато е издадена заповед за освобождаване, операторът на рибовъдното стопанство изисква присъствието на национален контролен орган и регионален наблюдател на ICCAT, които да извършат наблюдение на това освобождаване.

13.   Резултатите от програмата се представят от държавите членки на Комисията не по-късно от 1 септември всяка година. В случай на непреодолима сила при поставянето в клетки държавите членки представят тези резултати преди 12 септември всяка година. До 15 септември всяка година Комисията препраща тази информация на SCRS за оценка.

14.   Прехвърлянето на живи екземпляри червен тон от една клетка за отглеждане в друга се извършва само с разрешението и присъствието на контролните органи на държавата членка или ДСК, отговаряща за рибовъдното стопанство. Всяка операция по прехвърляне се записва с цел да се контролира броят на екземплярите. Тези операции се наблюдават от националните контролни органи, които гарантират, че всяко прехвърляне в рамките на рибовъдното стопанство се записва в системата за електронни документи за улов на червен тон (eBCD).

Член 52

Декларация за поставяне в клетки и доклад за поставяне в клетки

1.   В рамките на 72 часа след края на всяка операция по поставяне в клетки операторът на рибното стопанство подава до своя компетентен орган декларация за поставяне в клетки, както е предвидено в приложение XIV.

2.   В допълнение към декларацията за поставяне в клетки, посочена в параграф 1, в рамките на една седмица след приключване на операцията по поставяне в клетки държавата членка, отговаряща за съответното стопанство, изпраща доклад за поставянето в клетки, съдържащ определените в приложение XI, раздел Б елементи, до държавата членка или ДСК, чиито кораби или капани са уловили червения тон, както и до Комисията. Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT.

3.   За целите на параграф 2 операциите по поставяне в клетки се считат за завършени едва когато бъдат приключени евентуалните започнати разследвания и евентуалните операции по освобождаване на рибата, за които е издадено нареждане.

Член 53

Прехвърляне между рибовъдните стопанства и проверки на случаен принцип

1.   Държавата членка, отговаряща за рибовъдно стопанство, въвежда система за проследяване, включително видеозапис, на операциите по прехвърляне в рамките на самото стопанство.

2.   Контролните органи на държавата членка, отговарящи за рибовъдно стопанство, извършват проверки на случаен принцип въз основа на анализ на риска, които обхващат червения тон, намиращ се в клетки за отглеждане между момента на приключване на операциите по поставяне в клетки за дадена година и първата такава операция през следващата година.

3.   За целите на параграф 2 държавата членка, отговаряща за рибовъдно стопанство, определя минимален процент риба, която трябва да бъде подложена на контрол. Този процент се посочва в годишния план за инспекции, предвиден в член 14. Всяка държава членка съобщава на Комисията резултатите от проверките на случаен принцип, извършвани всяка година. През месец април на годината, следваща периода за съответната квота, Комисията препраща тези резултати на секретариата на ICCAT.

Член 54

Достъп до видеозаписи и изисквания, свързани с тях

1.   Държавата членка, отговаряща за рибовъдно стопанство, гарантира, че видеозаписите, посочени в членове 49 и 51, се предоставят при поискване на националните и регионалните инспектори и инспекторите на ICCAT, както и на националните наблюдатели.

2.   Държавата членка, отговаряща за рибовъдно стопанство, предприема необходимите мерки за предотвратяване на замяната, монтирането или друга намеса в оригиналните видеозаписи.

Член 55

Годишен доклад за поставяне в клетки

До 31 юли всяка година държавите членки, по отношение на които се прилага задължението за представяне на декларации и доклади за поставяне в клетки съгласно член 52, представят на Комисията доклад за поставяне в клетки, който обхваща предходната година. Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT преди 31 август всяка година. Докладът трябва да съдържа следната информация:

а)

общото количество червен тон, поставен в клетки, за всяко рибовъдно стопанство, включително загубата (изразена в брой екземпляри и тегло) за всяко стопанство по време на превоз, извършван от риболовните кораби и капаните;

б)

списъка на корабите, които извършват риболов, предоставят или транспортират червен тон с цел отглеждане (име на кораба, знаме, номер на разрешението, вид уред), както и на капаните;

в)

резултатите от програмата за вземане на проби с оглед изготвянето на приблизителна оценка на броя екземпляри уловен червен тон с определен размер, както и датата, часа, зоната на улов и използвания риболовен метод, с цел подобряване на статистическите данни за целите на оценката на запасите.

В съответствие с програмата за вземане на проби се изисква вземането на проби за размер (дължина или тегло) при клетките да се извършва в рамките на една проба (= 100 екземпляра) за всеки 100 тона жива риба или в рамките на 10 % от общия брой на рибите, поставени в клетки. Пробите за размер се събират по време на събирането на улова в рибовъдното стопанство, а пробите на мъртвата риба — по време на транспортирането, като се следват Насоките на ICCAT за представяне на данни и информация. По отношение на рибата, отглеждана повече от една година, се определят други допълнителни методи за вземане на проби. Вземането на проби се извършва по време на всяко събиране на улова и обхваща всички клетки;

г)

количествата червен тон, поставен в клетки, и приблизителна оценка на растежа и смъртността по време на плен и на продадените количества в тонове. Тази информация се предоставя по рибовъдно стопанство;

д)

количествата червен тон, поставени в клетки през предишната година; както и

е)

количествата, разпределени по произход, които са били предлагани на пазара през предходната година.

Член 56

Актове за изпълнение

Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се определят процедури за прилагане на разпоредбите, установени в настоящия раздел. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с посочената в член 68 процедура по разглеждане.

Раздел 8

Наблюдение и надзор

Член 57

Система за наблюдение на корабите

1.   Чрез дерогация от член 9, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 държавите членки на знамето въвеждат VMS за своите риболовни кораби с обща дължина 12 метра или повече в съответствие с приложение XV.

2.   Риболовните кораби с обща дължина над 15 метра, които са включени в списъка на корабите, посочен в член 26, параграф 1, буква а), или б), започват да предават на ICCAT данни от VMS най-малко 5 дни преди началото на срока на валидност на разрешението им и продължават да предават такива данни най-малко 5 дни след изтичането на този срок, освен ако до Комисията не е било изпратено предварително искане за заличаване на кораба от регистъра на ICCAT за корабите.

3.   С оглед на контрола капитанът или представител на капитана предприемат мерки, с които се гарантира, че корабите за улов с разрешение за извършване на активен риболов на червен тон продължават да предават данни от VMS, когато са в пристанище, освен в случаите, когато е налице система за сигнализиране за влизане и излизане от пристанище.

4.   Държавите членки гарантират, че техните центрове за наблюдение на риболова препращат на Комисията и на посочен от нея орган в реално време и във формàта „https data feed“ (подаване на данни по обезопасен протокол https) съобщенията на VMS, получени от риболовните кораби, плаващи под тяхното знаме. Комисията препраща тези съобщения на секретариата на ICCAT.

5.   Държавите членки гарантират, че:

а)

съобщенията на VMS от риболовните кораби, плаващи под тяхното знаме, се препращат на Комисията най-малко на всеки два часа;

б)

в случай на техническа неизправност на VMS алтернативните съобщения от плаващите под тяхното знаме риболовни кораби, получени съгласно член 25, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011, се препращат на Комисията от техните центрове за наблюдение на риболова в рамките на 24 часа от получаването им;

в)

съобщенията, препратени на Комисията, са последователно номерирани (с уникален номер) с цел да се избегне дублиране;

г)

съобщенията, препратени на Комисията, са в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011.

6.   Всяка държава членка гарантира поверителността на всички съобщения, предоставени на нейните инспекционни кораби, и използването им единствено за целите на инспекциите при операции в открито море.

Раздел 9

Инспекции и правоприлагане

Член 58

Схема на ICCAT за съвместна международна инспекция

1.   Съвместните международни инспекции се извършват в съответствие със схемата на ICCAT за съвместни международни инспекции („схемата на ICCAT“) за целите на международния контрол извън водите под национална юрисдикция, както е посочено в приложение IX към настоящия регламент.

2.   Държавите членки, чиито риболовни кораби притежават разрешение за извършване на дейности във връзка с червения тон, назначават инспектори и провеждат инспекции в открито море съгласно схемата на ICCAT.

3.   Ако през даден период повече от 15 риболовни кораба, плаващи под знамето на дадена държава членка, извършват дейности във връзка с червения тон в зоната на конвенцията, въз основа на оценка на риска съответната държава членка разполага инспекционен кораб за целите на инспекциите и контрола в открито море в зоната на конвенцията за целия период, през който корабите се намират там. Това задължение се счита за изпълнено, когато държавите членки си сътрудничат при разполагането на инспекционен кораб или когато инспекционен кораб на Съюза е разположен в зоната на конвенцията.

4.   Комисията или определен от нея орган може да назначава инспектори на Съюза по схемата на ICCAT.

5.   За целите на параграф 3 Комисията или определен от нея орган координира дейностите по надзор и инспекции за Съюза. Съгласувано със заинтересованите държави членки Комисията може да изготви програми за съвместни инспекции, които да позволят на Съюза да изпълни задължението си по схемата на ICCAT. Държавите членки, чиито риболовни кораби извършват улов на червен тон, приемат необходимите мерки, за да улеснят изпълнението на тези програми, особено с оглед на необходимите човешки и материални ресурси, както и на периодите и географските зони, където тези ресурси трябва да се използват.

6.   В срок до 1 април всяка година държавите членки съобщават на Комисията имената на инспекторите и на инспекционните кораби, които възнамеряват да включат в схемата на ICCAT през годината. Въз основа на тази информация и в сътрудничество с държавите членки Комисията изготвя план за ежегодното участие на Съюза в схемата на ICCAT, който се изпраща на секретариата на ICCAT и на държавите членки.

Член 59

Инспекции в случай на нарушения

Държавата членка на знамето гарантира, че физическите инспекции на риболовните кораби, плаващи под нейното знаме, се извършват под нейно ръководство и в нейни пристанища или, когато тези кораби не са в нейно пристанище — от инспектори, определени от нея, ако риболовните кораби:

а)

не са спазили изискванията по отношение на записването и докладването, посочени в членове 31 и 32; или

б)

са извършили нарушение на настоящия регламент или тежко нарушение, посочено в член 42 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 или член 90 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 60

Кръстосани проверки

1.   В съответствие с член 109 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 всяка държава членка проверява информацията и навременното представяне на докладите от инспекциите и докладите на наблюдателите, данните от VMS и когато е целесъобразно, еBCD и корабните дневници на своите риболовни кораби, документите за прехвърляне и трансбордиране и документите за улов.

2.   Държавите членки извършват кръстосани проверки на всяка операция по разтоварване, трансбордиране или поставяне в клетки, при които вписаните в риболовния дневник или в декларацията за трансбордиране количества по видове се сравняват с количествата, вписани в декларацията за разтоварване или в декларацията за поставяне в клетки, както и във всеки друг съответен документ като фактура и/или документ за продажба.

Раздел 10

Правоприлагане

Член 61

Правоприлагане

Без да се засягат членове 89–91 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, и по-специално задължението на държавите членки да предприемат подходящи мерки за прилагане по отношение на даден риболовен кораб, държавата членка, отговаряща за рибовъдното стопанство (или стопанства) за червен тон, предприема подходящи мерки за прилагане по отношение на дадено стопанство, когато в съответствие с националното право бъде установено, че това стопанство не спазва членове 46–56 от настоящия регламент. В зависимост от тежестта на нарушението и съгласно съответните разпоредби на националното законодателство тези мерки могат да включват по-конкретно временното или окончателно отнемане на разрешение, налагането на глоби или и двете. Държавите членки съобщават всяко временно или окончателно отнемане на разрешение на Комисията, която съобщава за това на секретариата на ICCAT с цел съответно изменение на „регистъра на съоръженията за отглеждане на червен тон“.

ГЛАВА VI

Предлагане на пазара

Член 62

Пазарни мерки

1.   Без да се засягат разпоредбите на регламенти (ЕО) № 1224/2009 и (ЕО) № 1005/2008 и на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета (21), в Съюза се забраняват търговията, разтоварването, вносът, износът, поставянето в клетки за угояване или отглеждане, реекспортът и трансбордирането на червен тон, които не са придружени от точна, пълна и заверена документация, изисквана съгласно настоящия регламент и други правни актове на Съюза за прилагане на правилата на ICCAT относно програмата за документация на улова на червен тон.

2.   В Съюза се забраняват търговията, вносът, разтоварването, поставянето в клетки за угояване или отглеждане, преработката, износът, реекспортът и трансбордирането на червен тон, ако той:

а)

е бил уловен от риболовни кораби или капани на държава на знамето, която не разполага с квота или ограничение на улова за червен тон по реда на мерките за опазване и управление на ICCAT; или

б)

е бил уловен от кораб за улов или от капан, чиято индивидуална квота или възможностите за риболов на чиято държава са били изчерпани към момента на улова.

3.   Без да се засягат регламенти (ЕО) № 1224/2009, (ЕО) № 1005/2008 и (ЕС) № 1379/2013, в Съюза се забраняват търговията, вносът, разтоварването, преработката и износът на червен тон от стопанства за угояване или отглеждане, които не отговарят на изискванията в регламентите, посочени в параграф 1.

ГЛАВА VII

Заключителни разпоредби

Член 63

Оценка

При поискване от страна на Комисията държавите членки са длъжни незабавно да ѝ представят подробен доклад относно изпълнението на настоящия регламент. Въз основа на информацията, получена от държавите членки, Комисията изпраща на секретариата на ICCAT подробен доклад относно прилагането на Препоръка 19-04 в срок, определен от ICCAT.

Член 64

Финансиране

За целите на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (22) настоящият регламент се счита за многогодишен план по смисъла на член 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Член 65

Поверителност

Данните, които се събират и обменят в рамките на настоящия регламент, се обработват в съответствие с приложимите правила за поверителност съгласно членове 112 и 113 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 66

Процедура за изменения

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема в съответствие с член 67 делегирани актове за изменение на настоящия регламент с цел адаптирането му към мерките, приети от ICCAT, които обвързват Съюза и неговите държавите членки, по отношение на:

а)

дерогации от забраната за пренасяне на неизползвани квоти съгласно член 8;

б)

сроковете за докладване на информация, посочени в член 24, параграф 4, член 26, параграф 1, член 29, параграф 1, член 32, параграфи 2 и 3, член 35, параграфи 5 и 6, член 36, член 41, параграф 3, член 44, параграф 2, член 51, параграф 13, член 52, параграф 2, член 55, член 57, параграф 5, буква б) и член 58, параграф 6;

в)

продължителността на риболовните сезони, предвидена в член 17, параграфи 1 и 4;

г)

минималния референтен размер за опазване, посочен в член 19, параграфи 1 и 2 и в член 20, параграф 1;

д)

процентите и референтните параметри, посочени в член 13, член 15, параграфи 3 и 4, член 20, параграф 1, член 21, параграф 2, член 38, параграф 1, член 44, параграф 2, член 50 и член 51, параграф 8;

е)

информацията, която се представя на Комисията съгласно член 11, параграф 1, член 24, параграф 1, член 25, параграф 3, член 29, параграф 1, член 30, параграф 4, член 34, параграф 2, член 40, параграф 1 и член 55;

ж)

задачи на националните наблюдатели и за регионалните наблюдатели на ICCAT, предвидени съответно в член 38, параграф 2 и член 39, параграф 5;

з)

причините за отказ на разрешението за прехвърляне, посочени в член 41, параграф 1;

и)

причините за изземване на улова и за освобождаване на рибата съгласно член 46, параграф 4;

й)

броя на корабите, посочен в член 58, параграф 3;

к)

приложения I—XV.

2.   Всяко изменение, прието в съответствие с параграф 1, е строго ограничено до въвеждането в правото на Съюза на измененията или допълненията в съответните препоръки на ICCAT, които са обвързващи за Съюза.

Член 67

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 66, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 17 октомври 2023 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 66, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 66, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент или Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 68

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по рибарство и аквакултури, създаден по силата на член 47 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 69

Изменения на Регламент (ЕО) № 1936/2001

Регламент (ЕО) № 1936/2001 се изменя, както следва:

а)

член 3, букви ж)— й), членове 4а, 4б и 4в и приложение Ia се заличават;

б)

в приложение I тирето „Червен тон: Thunnus thynnus“ се заличава;

в)

в приложение II редът „Thunnus thynnus: червен тон“ се заличава

Член 70

Изменение на Регламент (ЕС) 2017/2107

В Регламент (ЕС) 2017/2107 член 43 се заличава.

Член 71

Изменение на Регламент (ЕС) 2019/833

В Регламент (ЕС) 2019/833 член 53 се заличава.

Член 72

Отмяна

1.   Регламент (ЕО) 2016/1627 се отменя.

2.   Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение XVI към настоящия регламент.

Член 73

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 13 септември 2023 година.

За Европейския парламент

Председател

R. METSOLA

За Съвета

Председател

J. M. ALBARES BUENO


(1)   ОВ C 232, 14.7.2020 г., стр. 36.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 28 април 2021 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 26 юни 2023 г. (все още непубликувано в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 12 септември 2023 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(4)  Решение 98/392/ЕО на Съвета от 23 март 1998 г. за сключване от Европейската общност на Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г. и на Споразумението от 28 юли 1994 г. по отношение прилагането на част ХI от Конвенцията (ОВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 1).

(5)  Международна конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ОВ L 162, 18.6.1986 г., стр. 34).

(6)  Регламент (ЕС) 2016/1627 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета (ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 112, 30.4.2011 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).

(10)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/98 на Комисията от 18 ноември 2014 г. относно изпълнението на международните задължения на Съюза, посочени в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета, съгласно Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан и Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан (ОВ L 16, 23.1.2015 г., стр. 23).

(11)  Регламент (ЕС) № 640/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за създаване на програма за документацията за улова на червен тон (Thunnus thynnus) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1984/2003 на Съвета (ОВ L 194, 24.7.2010 г., стр. 1).

(12)   ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(13)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(14)  Регламент (ЕС) 2017/2107 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), и за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕО) № 1984/2003 и (ЕО) № 520/2007 на Съвета (ОВ L 315, 30.11.2017 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕС) 2019/833 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1627 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2115/2005 и (ЕО) № 1386/2007 на Съвета (ОВ L 141, 28.5.2019 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕС) 2019/1154 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно многогодишен план за възстановяване на запаса от средиземноморска риба меч и за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/2107 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 188, 12.7.2019 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕО) № 1936/2001 на Съвета от 27 септември 2001 г. за определяне на мерки за контрол, приложими към риболовните дейности спрямо някои запаси от далекомигриращи видове (ОВ L 263, 3.10.2001 г., стр. 1).

(18)  Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 81).

(19)  Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и на регламенти (ЕС) № 1380/2013, (ЕС) 2016/1139, (ЕС) 2018/973, (ЕС) 2019/472 и (ЕС) 2019/1022 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (ОВ L 198, 25.7.2019 г., стр. 105).

(20)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/218 на Комисията от 6 февруари 2017 г. относно регистъра на риболовния флот на Съюза (ОВ L 34, 9.2.2017 г., стр. 9).

(21)  Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).

(22)  Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОРАБИТЕ ЗА УЛОВ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 19

1.   

Всяка държава членка гарантира спазването на следните ограничения на капацитета:

а)

максималният брой на нейните кораби, съоръжени с въдици и жива стръв и кораби за тралене, на които е разрешено да извършват активен риболов на червен тон, се ограничава до броя на корабите, участвали в целеви риболов на червен тон през 2006 г.;

б)

максималният брой на нейните кораби за непромишлен риболов, на които е разрешено да извършват активен риболов на червен тон в Средиземно море, се ограничава до броя на корабите, участвали в улов на червен тон през 2008 г.;

в)

максималният брой на нейните кораби за улов, на които е разрешено да извършват активен риболов на червен тон в Адриатическо море, се ограничава до броя на корабите, участвали в риболов на червен тон през 2008 г.

Всяка държава членка разпределя индивидуални квоти на съответните кораби.

2.   

Всяка държава членка може да разпредели:

не повече от 7 % от квотата си за улов на червен тон между своите кораби, съоръжени с въдици и жива стръв и кораби за тралене. Корабите, плаващи под знамето на Франция, чиято обща дължина е под 17 метра и които извършват дейност в Бискайския залив, могат да извършват улов на най-много 100 тона червен тон с тегло не по-малко от 6,4 kg или с дължина на тялото до развилката на опашната перка 70 cm;

не повече от 2 % от квотата си за улов на червен тон между своите кораби, извършващи крайбрежен непромишлен риболов на прясна риба в Средиземно море;

не повече от 90 % от квотата си за улов на червен тон между своите кораби за улов в Адриатическо море с цел отглеждане.

3.   

Хърватия може да прилага минимално тегло 6,4 kg или 66 cm дължина на тялото до развилката на опашната перка за не повече от 7 % от теглото на екземплярите червен тон, уловен в Адриатическо море от плаващи под нейното знаме кораби с цел отглеждане.

4.   

Държавите членки, чиито кораби, съоръжени с въдици и жива стръв, кораби с парагади, рибарски лодки и кораби за тралене разполагат с разрешение за риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, въвеждат следните изисквания за маркировка на опашката:

маркировка на опашката се поставя на всеки екземпляр риба тон веднага след неговото разтоварване;

всяка маркировка на опашката трябва да има уникален идентификационен номер, да е посочена в документите за улов на червен тон и да бъде изписана четливо и незаличимо върху външната страна на всяка опаковка, съдържаща риба тон.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДНЕВНИКА

A.   КОРАБИ ЗА УЛОВ

Минимални спецификации за риболовния дневник:

1.

Страниците на дневника трябва да са номерирани.

2.

Дневникът се попълва всеки ден (до полунощ) или преди пристигане в пристанище.

3.

При наличието на инспекции, извършени в открито море, те се отразяват в дневника.

4.

Копие на всяка страница остава приложено към дневника.

5.

Дневникът се съхранява на борда и съдържа сведения за период от една година от извършването на дейност.

Минимална стандартна информация за риболовния дневник:

1.

Име и адрес на капитана.

2.

Дати и пристанища на заминаване; дати и пристанища на пристигане.

3.

Име на кораба, регистрационен номер, номер в ICCAT, международна радиопозивна и номер в ММО (ако има такъв).

4.

Риболовен уред:

а)

вид код на ФАО;

б)

размери (напр. дължина, размер на окото на мрежата, брой куки).

5.

Операции в открито море, описани (най-малко) в един ред от риболовния дневник за всеки ден от риболовния рейс, като се посочва:

а)

дейността (например риболов, плаване);

б)

позицията: точното местоположение през деня (в градуси и минути), записано за всяка риболовна операция или в 12 ч. на обяд, когато през този ден не е била провеждана риболовна операция;

в)

доклад за улова, включително:

код на ФАО;

закръглена стойност на теглото (RWT) в kg на ден;

брой екземпляри на ден.

По отношение на корабите с мрежи гъргър тези данни се записват за всяка риболовна операция, включително при нулев улов.

6.

Подпис на капитана.

7.

Средства за претегляне: приблизителна оценка, претегляне на борда.

8.

В риболовния дневник се вписва еквивалентното живо тегло на рибата, като се посочват коефициентите на преобразуване, използвани при изчисленията.

Минимална информация за риболовния дневник при разтоварване или трансбордиране:

1.

Дати и пристанище на разтоварване или трансбордиране.

2.

Продукти:

а)

видове и представяне с кода на ФАО;

б)

брой екземпляри или кутии и количество в kg.

3.

Подпис на капитана или агента на кораба.

4.

В случай на трансбордиране: име, знаме и номер в ICCAT на приемащия кораб.

Минимална информация за риболовния дневник при прехвърляне в клетки:

1.

Дата, час и местоположение (географска ширина и дължина) в момента на прехвърлянето.

2.

Продукти:

а)

идентификация на видовете с кода на ФАО;

б)

брой екземпляри и количество в kg, прехвърлени в клетки.

3.

Име, знаме и номер в ICCAT на кораба влекач.

4.

Име и номер в ICCAT на рибовъдното стопанство по местоназначение.

5.

В случай на съвместна риболовна операция в допълнение към информацията, посочена в точки 1—4, капитанът на кораба записва в риболовния дневник:

а)

относно кораба за улов, от който рибата се прехвърля в клетки:

количеството на качения на борда улов,

количеството улов, приспаднато от неговата индивидуална квота,

имената на другите кораби, участващи в съвместната риболовна операция;

б)

относно другите кораби за улов, участващи в съвместната риболовна операция, но не и в прехвърлянето на рибата:

имената, международни радиопозивни и номерата в ICCAT на тези кораби,

уточнение, че никакъв улов не е бил качван на борда или прехвърлян в клетки,

количеството улов, приспаднато от техните индивидуални квоти,

името и номера в ICCAT на кораба за улов, посочен в буква а).

Б.   КОРАБИ ВЛЕКАЧИ

1.

Капитанът на кораба влекач записва ежедневно в риболовния дневник датата, часа и местоположението на прехвърлянето, прехвърлените количества (брой екземпляри и количество в kg), номера на клетката, както и името, знамето и номера в ICCAT на кораба за улов, името и номера в ICCAT на другия кораб (или кораби), участващ в операцията, рибовъдното стопанство по местоназначение и неговия номер в ICCAT и номера на декларацията на ICCAT за прехвърляне.

2.

Посочват се също по-нататъшните прехвърляния към допълнителни кораби или друг кораб влекач, като се предоставя същата информация като посочената в точка 1, както и името, знамето и номерът в ICCAT на допълнителния кораб или кораба влекач и номерът на декларацията на ICCAT за прехвърляне.

3.

Риболовният дневник трябва да съдържа ежедневно данни за всички операции по прехвърляне, извършени през риболовния сезон. Той се съхранява на борда и е достъпен по всяко време за целите на контрола.

В.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОРАБИ

1.

Капитанът на допълнителния кораб записва ежедневно в риболовния дневник дейностите, включително датата, часа и местоположението, количествата червен тон, качени на борда, и името на риболовния кораб, рибовъдното стопанство или капана, заедно с които е извършвал дейност.

2.

Риболовният дневник трябва да съдържа ежедневно данни за всички дейности, извършени през риболовния сезон. Той се съхранява на борда и е достъпен по всяко време за целите на контрола.

Г.   КОРАБИ ЗА ПРЕРАБОТКА

1.

Капитанът на кораба за преработка записва ежедневно в риболовния дневник датата, часа и местоположението на дейностите и количествата, които са трансбордирани, както и броя и теглото на червения тон, получен от рибовъдните стопанства, капаните или корабите за улов, според случая. Капитанът също така съобщава имената и номерата в ICCAT на рибовъдните стопанства, капаните или корабите за улов.

2.

Капитанът на кораба за преработка записва ежедневно в дневник за преработка закръгленото тегло и броя прехвърлени или трансбордирани екземпляри, използвания коефициент на преобразуване, както и теглото и количествата за всяко продуктово представяне.

3.

Капитанът на кораба за преработка трябва да има готов план за складиране, който показва разположението и количествата от всеки рибен вид и представяне.

4.

Риболовният дневник трябва да съдържа ежедневно данни за всяка операция по трансбордиране, извършена през риболовния сезон. Риболовният дневник, дневникът за преработката, планът за складиране, както и оригиналите на декларациите на ICCAT за трансбордиране се съхраняват на борда и са достъпни по всяко време за целите на контрола.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ФОРМУЛЯР ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА УЛОВА

Формуляр за докладване на улова

Знаме

№ в ICCAT

Име на кораба

Начална дата на доклада

Крайна дата на доклада

Продължителност на доклада (дни)

Дата на улова

Местонахождение на улова

Улов

Приписано тегло в случай на съвместна риболовна операция (kg)

Геогр. ширина

Геогр. дължина

Тегло (kg)

Брой екземпляри

Средно тегло (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНА РИБОЛОВНА ОПЕРАЦИЯ

Съвместна риболовна операция

Държава на знамето

Име на кораба

№ в ICCAT

Продължителност на операцията

Самоличност на операторите

Индивидуална квота на кораба

Коефициент на разпределение на кораб

Рибовъдни стопанство по местоназначение за угояване и отглеждане

ДСК

№ в ICCAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата …

Заверено от държавата на знамето …


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ICCAT ЗА ТРАНСБОРДИРАНЕ

Image 1


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ICCAT ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Image 2


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

МИНИМАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА РИБОЛОВ  (1)

А.   ИДЕНТИФИКАЦИЯ

1.

№ в регистъра на ICCAT

2.

Име на риболовния кораб

3.

Външен регистрационен номер (букви и цифри)

Б.   УСЛОВИЯ НА РИБОЛОВ

1.

Дата на издаване

2.

Срок на валидност

3.

Условия на разрешението за риболов, включително, когато е целесъобразно, рибни видове, зона, риболовни уреди и всякакви други условия, произтичащи от настоящия регламент и/или от националното законодателство.

 

 

От: …/…/…

До: …/…/…

От: …/…/…

До: …/…/…

От: …/…/…

До: …/…/…

От: …/…/…

До: …/…/…

От: …/…/…

До: …/…/…

От: …/…/…

До: …/…/…

Зони

 

 

 

 

 

 

 

Вид

 

 

 

 

 

 

 

Риболовни уреди

 

 

 

 

 

 

 

Други условия

 

 

 

 

 

 

 


(1)  В съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ПРОГРАМА ЗА РЕГИОНАЛНИ НАБЛЮДАТЕЛИ НА ICCAT

НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ НАБЛЮДАТЕЛИ НА ICCAT

1.

Регионалните наблюдатели на ICCAT трябва да притежават следните квалификации, за да изпълняват своите задачи:

а)

достатъчен опит за разпознаване на рибните видове и на риболовните уреди;

б)

задоволително познаване на мерките за опазване и управление на ICCAT, потвърдено със сертификат от държавите членки и основано на насоките за обучение на ICCAT;

в)

способност да наблюдават и записват точно;

г)

задоволително познаване на езика на държавата на знамето на наблюдавания кораб или рибовъдно стопанство.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ НАБЛЮДАТЕЛИ НА ICCAT

2.

Регионалните наблюдатели на ICCAT трябва:

а)

да са завършили успешно техническото обучение, което се изисква съгласно насоките, определени от ICCAT;

б)

да са граждани на някоя от държавите членки и, доколкото е възможно, да не са граждани на държавата на рибовъдното стопанство или капана или държавата на знамето на кораба с мрежи гъргър. Ако обаче червеният тон се събира от клетката и се търгува като пресен продукт, регионалният наблюдател на ICCAT, който наблюдава събирането, може да бъде гражданин на държавата членка, отговаряща за рибовъдното стопанство;

в)

да са в състояние да изпълняват задачите, посочени в точка 3;

г)

да са включени в поддържания от ICCAT списък на регионални наблюдатели на ICCAT;

д)

да нямат настоящи финансови интереси или облаги от улова на червен тон.

ЗАДАЧИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ НАБЛЮДАТЕЛИ НА ICCAT

3.

Задачите на регионалните наблюдатели на ICCAT са следните:

а)

по отношение на наблюдателите на кораби с мрежи гъргър — наблюдават спазването от тези кораби на мерките за опазване и управление, приети от ICCAT; регионалните наблюдатели на ICCAT изпълняват по-конкретно следните задачи:

1.

в случаите, когато станат свидетели на евентуално неизпълнение на препоръките на ICCAT, регионални наблюдатели на ICCAT съобщават незабавно посочената информация на дружеството изпълнител за регионални наблюдатели на ICCAT, което своевременно ги предава на органите на държавата на знамето на кораба за улов;

2.

записват и докладват извършваните риболовни дейности;

3.

извършват наблюдение и приблизителна оценка на улова и проверяват вписаното в риболовния дневник;

4.

изготвят ежедневен доклад за дейностите по прехвърляне на корабите с мрежи гъргър;

5.

следят и записват корабите, за които се предполага, че извършват риболовни дейности в нарушение на мерките за опазване и управление на ICCAT;

6.

записват и докладват провежданите дейности по прехвърляне;

7.

проверяват местоположението на кораба, когато се извършва прехвърляне;

8.

извършват наблюдение и приблизителна оценка на прехвърляните продукти, включително чрез преглеждане на видеозаписите;

9.

проверяват и записват името на съответния риболовен кораб и неговия номер в ICCAT;

10.

извършват научна работа, като например събирането на данни по задача II, когато това се изисква от ICCAT, въз основа на инструкциите на SCRS;

б)

по отношение на регионалните наблюдатели на ICCAT в рибовъдни стопанства и капани — следят дали те изпълняват мерките за опазване и управление, приети от ICCAT; по-специално регионалните наблюдатели на ICCAT изпълняват следните задачи:

1.

проверяват данните, съдържащи се в декларациите на ICCAT за прехвърляне и за поставяне в клетки и в документите за улов на червен тон, включително чрез преглеждане на видеозаписите;

2.

удостоверяват данните, съдържащи се в декларациите на ICCAT за прехвърляне и за поставяне в клетки и в документите за улов на червен тон;

3.

изготвят ежедневни доклад за дейностите по прехвърляне в рибовъдните стопанства и капаните;

4.

подписват декларацията на ICCAT за прехвърляне, декларацията за поставяне в клетки и документите за улов на червен тон единствено когато са съгласни, че съдържащата се в тях информация отговаря на техните наблюдения, включително съответстващия видеозапис съгласно изискванията, посочени в член 42, параграф 1 и член 43, параграф 1;

5.

извършват научна работа, например събиране на проби, когато това се изисква от Комисията, и въз основа на инструкциите на SCRS;

6.

регистрират и проверяват за наличието на какъвто и да е вид маркировка, включително естествена, и съобщават за всеки признак за наскоро отстранена маркировка;

в)

изготвят общ доклад, обобщаващ информацията, събрана в съответствие с настоящата точка, и предоставят на капитана и на оператора на рибовъдното стопанство възможността да включат в него всяка имаща отношение информация;

г)

изпращат на секретариата посочения в буква в) общ доклад в рамките на 20 дни след края на периода на наблюдение;

д)

изпълняват всички други функции, определени от ICCAT.

4.

Регионалните наблюдатели на ICCAT считат за поверителна всяка информация, свързана с риболовните операции и операциите по прехвърляне на корабите с мрежи гъргър и на рибовъдните стопанства, и приемат това изискване писмено като условие за назначаването им за регионални наблюдатели на ICCAT.

5.

Регионалните наблюдатели на ICCAT спазват изискванията, определени в законовите и подзаконовите актове на държавата на знамето или държавата на рибовъдното стопанство, под чиято юрисдикция е корабът или стопанството, за които са назначени тези наблюдатели.

6.

Регионалните наблюдатели на ICCAT спазват йерархията и общите правила за поведение, които се прилагат за целия персонал на кораба или рибовъдното стопанство, при условие че тези правила не засягат изпълнението на задълженията на регионалните наблюдатели на ICCAT съгласно настоящата програма, както и на задълженията на персонала на кораба или рибовъдното стопанство, предвидени в точка 7 от настоящото приложение и в член 39.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЗНАМЕТО КЪМ РЕГИОНАЛНИТЕ НАБЛЮДАТЕЛИ НА ICCAT

7.

Държавите членки, отговарящи за кораба с мрежи гъргър, рибовъдното стопанство или капана, гарантират, че на регионалните наблюдатели на ICCAT:

а)

се разрешава достъп до персонала на кораба, рибовъдното стопанство и капана, както и до риболовните уреди, клетките и оборудването;

б)

при поискване се разрешава достъп до посоченото по-долу оборудване, ако същото е налице на корабите, на които са назначени наблюдателите, с цел да се улесни изпълнението на техните задължения, установени в точка 3 от настоящото приложение:

1.

оборудването за спътникова навигация;

2.

екраните на радара по време на работа;

3.

електронните средства за комуникация;

в)

се осигурява настаняване, включително каюта, храна и подходящи санитарни съоръжения, еднакви с тези на командния състав;

г)

се осигурява подходящо място на мостика или в кабината на щурмана за писмена работа, както и място на палубата, подходящо за изпълнение на задълженията им на наблюдатели.

РАЗХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РЕГИОНАЛНИ НАБЛЮДАТЕЛИ НА ICCAT

8.

Всички разходи, произтичащи от дейността на регионалните наблюдатели на ICCAT, се поемат от оператора на отделното рибовъдно стопанство или от собственика на кораба с мрежи гъргър.

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

СХЕМА НА ICCAT ЗА СЪВМЕСТНА МЕЖДУНАРОДНА ИНСПЕКЦИЯ

На четвъртото си редовно заседание, проведено през ноември 1975 г. в Мадрид, и на годишното си заседание през 2008 г. в Маракеш ICCAT прие, че:

съгласно член IX, параграф 3 от конвенцията ICCAT препоръчва установяването на следните договорености за международен контрол извън водите под национална юрисдикция, с цел да се гарантира прилагането на конвенцията и на произтичащите от нея мерки:

I.   ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ

1.

За целите на настоящите процедури тежки са следните нарушения на разпоредбите на приетите от ICCAT мерки за опазване и управление:

а)

риболов без лиценз, разрешително или разрешение, издадени от ДСК на знамето;

б)

недостатъчно докладване на улова и на свързаните с улова данни в съответствие с изискванията за докладване на ICCAT или сериозни грешки при докладването на такъв улов и/или свързани с улова данни;

в)

риболов в забранена зона;

г)

риболов през забранен сезон;

д)

умишлено улавяне или задържане на видове в противоречие с приложимите мерки за опазване и управление, приети от ICCAT;

е)

сериозно нарушаване на ограниченията върху улова или действащите квоти съгласно правилата на ICCAT;

ж)

използване на забранени риболовни уреди;

з)

подправяне или умишлено укриване на маркировката, идентичността или регистрацията на риболовен кораб;

и)

прикриване, подправяне или премахване на доказателства, свързани с разследването на нарушение;

й)

многократни нарушения, които в своята съвкупност представляват сериозно незачитане на действащите мерки съгласно ICCAT;

к)

нападение, съпротива, заплахи, сексуален тормоз, намеса в работата, неправомерно възпрепятстване или забавяне на упълномощен инспектор или наблюдател;

л)

умишлено вмешателство или изключване на VMS;

м)

други подобни нарушения, определени от ICCAT, веднага след като те бъдат включени и разпространени в преразгледана версия на посочените процедури;

н)

риболов с помощта на самолети за наблюдение;

о)

намеса в системата за спътниково наблюдение и/или използването на кораб без VMS;

п)

дейност по прехвърляне без декларация на ICCAT за прехвърляне;

р)

трансбордиране в открито море.

2.

При всяко качване на борда и инспекция на риболовен кораб, при които упълномощеният инспектор наблюдава дейност или обстоятелство, които биха представлявали тежко нарушение съгласно определеното в точка 1, органите на държавата на знамето на инспекционния кораб незабавно уведомяват органите на държавата на знамето на риболовния кораб както пряко, така и чрез секретариата на ICCAT. В такива случаи инспекторът уведомява също така всеки инспекционен кораб, плаващ под знамето на държавата на риболовния кораб, за който има информация, че се намира в близост.

3.

Инспекторът на ICCAT записва в дневника на риболовния кораб проведените инспекции и установените нарушения.

4.

Държавата членка на знамето гарантира, че след инспекцията, посочена в точка 2, съответният риболовен кораб прекратява всички риболовни дейности. Държавата членка на знамето изисква от риболовния кораб да се отправи в рамките на 72 часа към определеното от нея пристанище, където започва разследване.

5.

Ако корабът не бъде призован в пристанище, държавата членка на знамето своевременно представя надлежна обосновка на Комисията, която предава информацията на секретариата на ICCAT, а той при поискване я предоставя на останалите договарящи страни.

II.   ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСПЕКЦИИТЕ

6.

Инспекциите се провеждат от инспектори, определени от договарящите страни. Имената на оправомощените правителствени агенции и на всички инспектори, определени за такива от съответните техни правителства, се съобщават на ICCAT.

7.

Корабите, които изпълняват международни дейности по качване на борда и инспекции в съответствие с настоящото приложение, плават със специално знаме или вимпел, одобрени от ICCAT и издадени от секретариата на ICCAT. Имената на използваните за целта кораби се съобщават на секретариата на ICCAT възможно най-бързо преди започване на дейностите по инспекцията. Секретариатът на ICCAT предоставя на всички ДСК информация, свързана с определените инспекционни кораби, включително чрез публикация на своята интернет страница, защитена с парола.

8.

Всеки инспектор носи подходящ документ за удостоверяване на самоличността, който е издаден от органите на държавата на знамето и оформен съгласно образеца в точка 21 от настоящото приложение.

9.

При спазване на постигнатите договорености съгласно точка 16 кораб, плаващ под знаме на договаряща страна и извършващ улов на риба тон или подобни видове в зоната от обхвата на конвенцията извън водите под нейна национална юрисдикция, спира, когато получи съответния сигнал съгласно Международния кодекс за сигнали, подаден от кораб, обозначен с вимпела на ICCAT, описан в точка 7, и с инспектор на борда, освен ако в този момент корабът не извършва риболовни операции, като в този случай той спира веднага след тяхното приключване. Капитанът на кораба разрешава на определения в точка 10 инспекционен екип да се качи на борда, като предоставя стълба за качване. Той дава възможност на инспекционния екип да направи такава проверка на оборудването, улова или риболовния уред, както и на всички съответни документи, каквато инспекторът прецени за необходима, за да се установи спазването на приложимите препоръки на ICCAT по отношение на държавата на знамето или на инспектирания кораб. Наред с това инспекторът може да поиска всички пояснения, които сметне за необходими.

10.

Числеността на инспекционния екип се определя от командващия инспекционния кораб, като се вземат предвид съответните обстоятелства. Инспекционният екип трябва да е възможно най-малобройният, който е в състояние да изпълни по безопасен и надежден начин посочените в настоящото приложение задължения.

11.

При качването си на борда инспекторът представя документите за удостоверяване на самоличността, описани в точка 8. Инспекторите спазват общоприетите международни правила, процедури и практики, свързани с безопасността на инспектирания кораб и неговия екипаж, и свеждат до минимум намесата си в риболовните дейности и складирането на продуктите; същевременно, доколкото е възможно, те се въздържат от всякакви мерки, които биха могли да повлияят неблагоприятно върху качеството на улова на борда.

Всеки инспектор свежда събирането на сведения до необходимото, за да установи дали се спазват приложимите препоръки на ICCAT по отношение на държавата на знамето на съответния кораб. При извършването на проверката инспекторът може да поиска от капитана на риболовния кораб всяка подкрепа, която би могла да се окаже необходима. Инспекторът изготвя доклад за инспекцията в одобрен от ICCAT формат. Той подписва доклада в присъствието на капитана на кораба, който има право да добави към доклада или да поиска да бъдат добавени всички констатации, които капитанът на кораба смята за уместни и под които трябва да се подпише.

12.

Копия на доклада се предоставят на капитана на кораба и на правителството на инспекционния екип, което ги предава на съответните органи на държавата, под чието знаме плава инспектираният кораб, както и на ICCAT. При откриване на нарушение на препоръките на ICCAT инспекторът уведомява също така, ако има такава възможност, всеки инспекционен кораб, плаващ под знамето на държавата на риболовния кораб, за който има информация, че се намира в близост.

13.

Противопоставянето на инспектор или неспазването на указанията на инспектора се разглежда от държавата на знамето на инспектирания кораб по същия начин, по който се разглежда такова поведение по отношение на национален инспектор.

14.

Инспекторите изпълняват задълженията си съгласно тези договорености в съответствие с определените в настоящия регламент правила, но остават под оперативния контрол на националните си органи и са отговорни пред тях.

15.

Договарящите страни вземат предвид и действат по докладите от инспекциите, формулярите за информация от наблюдението съгласно Препоръка 94-09 на ICCAT и декларациите от документните проверки от чуждестранни инспектори съгласно тези договорености по подобен начин, както по докладите от национални инспектори, в съответствие с националното си законодателство. Настоящата точка не задължават по никакъв начин договарящите страни да придават на доклада на чуждестранен инспектор по-висока доказателствена сила, отколкото той би имал в държавата на инспектора. Договарящите страни си сътрудничат с цел да улеснят съдебните или други процедури, произтичащи от доклада на инспектор при тези договорености.

16.

a)

До 15 февруари всяка година договарящите страни информират ICCAT за временните си планове за провеждане на инспекции съгласно препоръката, чието въвеждане в правото на Съюза се извършва с настоящия регламент, през същата календарна година, като ICCAT може да отправи предложения към договарящите страни за координирането на националните операции в тази област, включително на броя инспектори и превозващите инспектори кораби.

б)

Между договарящите страни се прилагат определените в Препоръка 19-04 на ICCAT договорености и плановете за участие, освен ако между тях не е договорено друго, като тези договорености се съобщават на ICCAT. Независимо от това прилагането на схемата между две договарящи страни се спира до постигането на такава договореност, ако едната от тях е съобщила за това на ICCAT.

17.

a)

Риболовните уреди се инспектират в съответствие с действащите правила за подзоната, в която се извършва инспекцията. В доклада за инспекцията инспекторът посочва подзоната, в която е била проведена инспекцията, и описва всички констатирани нарушения.

б)

Инспекторът е оправомощен да инспектира всички риболовни уреди, които се използват или се намират на борда.

18.

Инспекторът поставя одобрен от Комисията на ICCAT идентификационен знак на всеки инспектиран риболовен уред, който се окаже в нарушение на действащите препоръки на Комисията на ICCAT по отношение на държавата на знамето на въпросния кораб, и записва тази констатация в доклада за инспекцията.

19.

Инспекторът може да заснеме уредите, оборудването, документацията и всеки друг елемент, който счита за необходим, така че да се онагледят елементите, които според него не съответстват на действащото правило, като в такъв случай заснетите обекти се изброяват в доклада и към копието на доклада за държавата на знамето се прилагат копия на снимките.

20.

Ако е необходимо, инспекторът извършва проверка на целия улов на борда, за да установи дали са спазени препоръките на ICCAT.

21.

Моделът на служебна карта на инспекторите е следният:

Image 3


ПРИЛОЖЕНИЕ X

МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВИДЕОЗАПИС

Операции по прехвърляне

1.

Устройството за електронно съхранение, съдържащо оригиналния видеозапис, се предава на регионалния наблюдател на ICCAT веднага щом е възможно след края на операцията по прехвърляне, като той незабавно го инициализира с цел да се избегне по-нататъшна манипулация.

2.

Оригиналният запис се съхранява на борда на кораба за улов или от оператора на рибовъдното стопанство или капана, според случая, по време на целия срок на действие на разрешението.

3.

Видеозаписите се представят в две еднакви копия. Едното копие се предава на присъстващия регионален наблюдател на ICCAT на борда на кораба с мрежи гъргър, а другото — на националния наблюдател на борда на кораба влекач, като последното придружава декларацията на ICCAT за прехвърляне и свързания с нея улов, за които се отнася. Тази процедура се отнася само за национални наблюдатели в случай на прехвърляния между кораби влекачи.

4.

Номерът на разрешението на ICCAT за прехвърляне трябва да бъде показан в началото или в края на всеки видеозапис.

5.

Часът и датата на записа трябва да са видни през цялото време за всеки видеозапис.

6.

Преди началото на прехвърлянето видеозаписът трябва да включва отварянето и затварянето на мрежата или вратата и да показва дали в приемащите и предаващите клетки вече има червен тон.

7.

Видеозаписът трябва да бъде непрекъснат, без паузи и изрязани кадри, и да обхваща цялата операция по прехвърлянето.

8.

Видеозаписът трябва да е с достатъчно добро качество, за да се извърши приблизителна оценка на броя екземпляри прехвърлен червен тон.

9.

Ако качеството на видеозаписа е незадоволително и не позволява приблизителна оценка на броя екземпляри прехвърлен червен тон, се извършва контролно прехвърляне. Операторът може да поиска от органите на държавата на знамето на кораба или капана да извършат контролно прехвърляне. В случай че операторът не поиска такова контролно прехвърляне или резултатът от него не е задоволителен, контролните органи изискват толкова контролни прехвърляния, колкото е необходимо, докато не бъде предоставен видеозапис с достатъчно добро качество. Тези контролни прехвърляния трябва да обхващат прехвърлянето на цялото количество червен тон от приемащата клетка в друга клетка, която трябва да бъде празна. Когато рибата идва от капан, червеният тон, който вече е прехвърлен от капана към приемната клетка, може да бъде върнат в капана, като в такъв случай контролното прехвърляне се анулира под надзора на регионалния наблюдател на ICCAT.

Операции по поставяне в клетки

1.

Устройството за електронно съхранение, съдържащо оригиналния видеозапис, се предава на регионалния наблюдател на ICCAT веднага щом е възможно след края на операцията по поставяне в клетки, като той незабавно го инициализира с цел да се избегне по-нататъшна манипулация.

2.

Оригиналният запис се съхранява от рибовъдното стопанство, когато е приложимо, през целия срок на валидност на разрешението.

3.

Видеозаписите се представят в две еднакви копия. Едното копие се предава на регионалния наблюдател на ICCAT, намиращ се в рибовъдното стопанство.

4.

Номерът на разрешението на ICCAT за поставяне в клетки трябва да бъде показан в началото или в края на всеки видеозапис или и в двата момента.

5.

Часът и датата на записа трябва да са видни през цялото време за всеки видеозапис.

6.

Преди началото на поставянето в клетки видеозаписът трябва да включва отварянето и затварянето на мрежата/вратата и да показва дали в приемащите и предаващите клетки вече има червен тон.

7.

Видеозаписът трябва да бъде непрекъснат, без паузи и изрязани кадри, и да обхваща цялата операция по поставяне в клетки.

8.

Видеозаписът трябва да е с достатъчно добро качество, за да се извърши приблизителна оценка на броя екземпляри прехвърлен червен тон.

9.

Ако качеството на видеозаписа е незадоволително и не позволява приблизителна оценка на броя екземпляри прехвърлен червен тон, контролните органи изискват нова операция по поставяне в клетки. Новата операция по поставяне в клетки трябва да включва цялото количество червен тон от приемащата клетка на рибовъдното стопанство до друга клетка на стопанството, която трябва да бъде празна.

ПРИЛОЖЕНИЕ XI

СТАНДАРТИ И ПРОЦЕДУРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ОТ СТЕРЕОСКОПИЧНИ КАМЕРИ В КОНТЕКСТА НА ОПЕРАЦИИТЕ ПО ПОСТАВЯНЕ В КЛЕТКИ

A.   Използване на системи от стереоскопични камери

Използването на системи от стереоскопични камери в контекста на операциите по поставяне в клетки съгласно изискването на член 51 се извършва при следните условия:

1.

Честотата на вземане на проби от живи риби не може да бъде под 20 % от количеството риба, което се поставя в клетки. Когато има техническа възможност, вземането на проби от живи риби трябва да се извършва последователно и чрез измерване на един от всеки пет екземпляра; тази проба трябва да се състои от риба, измерена на разстояние между 2 метра и 8 метра от камерата.

2.

Размерите на вратата за трансфер, свързваща предаващата и приемащата клетка, се определят на максимална ширина от 10 метра и максимална височина от 10 метра.

3.

Когато измерванията на дължината на рибата представляват мултимодално разпределение (две или повече групи от различни размери), е възможно да се използва повече от един алгоритъм за преобразуване за една и съща операция по поставяне в клетки; за преобразуване на дължината на тялото до развилката на опашната перка в общо тегло съгласно категорията размер на рибата, измерена по време на операцията по поставяне в клетки, се използва най-актуалният алгоритъм (или алгоритми), установен от SCRS.

4.

Заверяването на резултатите от измерването на дължината, получени по стереоскопичен начин, се извършва преди всяка операция по поставяне в клетки, като се използва измервателна рейка на разстояние от 2 метра до 8 метра.

5.

Когато се оповестяват резултатите от стереоскопичната програма, в информацията се посочва допустимата грешка, присъща на техническите спецификации на системата от стереоскопични камери, която не може да надвишава +/– 5 %.

6.

В доклада с резултатите от стереоскопичната програма се съдържа подробна информация за всички посочени по-горе технически спецификации, включително честотата и методиката на вземане на проби, разстоянието от камерата, размерите на вратата за прехвърляне и алгоритмите (съотношение между дължина и тегло). SCRS разглежда тези спецификации и при необходимост отправя препоръки за тяхното изменение.

7.

В случаите, в които качеството на записа от стереоскопичната камера е незадоволително и не позволява приблизителна оценка на теглото на поставяния в клетки червен тон, органите на държавата членка, отговарящи за съответния кораб за улов, капан или рибовъдно стопанство, разпореждат извършването на нова операция по поставяне в клетки.

Б.   Представяне и използване на резултатите от програмите

1.

По отношение на съвместните риболовни операции и общия улов с капани, предназначени за рибовъдно стопанство, свързано с една ДСК и/или държава членка, решенията относно разликите между доклада за улова и резултатите от стереоскопичната програма се вземат на равнището на улова от съвместната риболовна операция или общия улов с капани. По отношение на съвместните риболовни операции, свързани с повече от една ДСК и/или държава членка, решението относно разликите между доклада за улова и резултатите от стереоскопичната програма се взема на равнището на операциите по поставяне в клетки, освен ако не е постигната друга уговорка между органите на ДСК и/или органите на държавата членка на знамето на кораба за улов, участващ в съвместната риболовна операция.

2.

В срок от 15 дни от датата на поставяне в клетки държавата членка, отговаряща за рибовъдното стопанство, представя доклад както пред държавата членка или ДСК, отговаряща за кораба за улов или капана, така и пред Комисията, който включва следните документи:

а)

технически доклад за системата от стереоскопични камери, който обхваща:

обща информация: вид, обект, клетка, дата, алгоритъм,

статистическа информация относно размерите: средно тегло и средна дължина, минимално тегло и минимална дължина, максимално тегло и максимална дължина, брой включени в извадката екземпляри, разпределение по тегло, разпределение по размер;

б)

подробни резултати от програмата, в това число размера и теглото на всеки включен в извадката екземпляр;

в)

доклад за поставяне в клетки, който включва:

обща информация за операцията: номер на операцията по поставяне в клетки, име на рибовъдното стопанство, номер на клетката, номер на документа за улов на червен тон, номер на декларацията на ICCAT за прехвърляне, име и знаме на кораба за улов или капана, име и знаме на кораба влекач, дата на операцията със система от стереоскопични камери и име на видеофайла,

алгоритъма, използван за преобразуване на дължината в тегло,

сравнение между количествата, декларирани в документа за улов на червен тон, и количествата, установени чрез системата от стереоскопични камери, изразено в брой риби, средно тегло и общо тегло (използва се следната формула за изчисление на разликата: (система от стереоскопични камери — документ за улов на червен тон)/система от стереоскопични камери * 100),

допустима грешка на системата,

за докладите за поставяне в клетки във връзка със съвместни риболовни операции/капани, последният такъв доклад трябва да съдържа също така обобщение на цялата информация от предходните доклади за поставяне в клетки.

3.

При получаване на доклада за поставяне в клетки органите на държавата членка на кораба за улов или капана предприемат всички необходими мерки в съответствие със следните случаи:

а)

общото тегло, декларирано от кораба за улов или капана в документа за улов на червен тон, е в диапазона на резултатите, получени чрез системата от стереоскопични камери:

не се разпорежда освобождаване на рибата,

в документа за улов на червен тон се коригират броят (като се използва броят екземпляри, установен чрез контролни камери или алтернативни технологии) и средното тегло, като общото тегло не се променя;

б)

общото тегло, декларирано от кораба за улов или капана в документа за улов на червен тон, е под най-ниската стойност в диапазона на резултатите, получени чрез системата от стереоскопични камери:

разпорежда се освобождаване на рибата, като се използва най-ниската стойност в диапазона на резултатите, получени чрез системата от стереоскопични камери,

освобождаването на рибата се извършва в съответствие с процедурите, установени в член 41, параграф 2 и приложение XII,

след освобождаването на рибата в документа за улов на червен тон се коригират броят (като се използва броят екземпляри, установен чрез използването на контролни камери, минус броя освободени екземпляри) и средното тегло, като общото тегло не се променя;

в)

общото тегло, декларирано от кораба за улов или капана в документа за улов на червен тон, е над най-високата стойност в диапазона на резултатите, получени чрез системата от стереоскопични камери:

не се разпорежда освобождаване на рибата,

в документа за улов на червен тон се коригират съответно общото тегло (като се използва най-високата стойност в диапазона на резултатите, получени чрез системата от стереоскопични камери), броят риби (като се използват резултатите, получени чрез контролните камери) и средното тегло.

4.

За всяка корекция на документа за улов на червен тон вписаните в раздел 2 стойности (брой и тегло) трябва да съответстват на тези в раздел 6, а стойностите в раздели 3, 4 и 6 не трябва да надвишават посочените в раздел 2.

5.

При компенсация на установените разлики в отделните доклади за поставяне в клетки във всички операции по поставяне в клетки от дадена съвместна риболовна операция/капан — независимо дали се изисква освобождаване на рибата или не — всички съответни документи за улов на червен тон се коригират предвид най-ниската стойност в диапазона на резултатите, получени чрез системата от стереоскопични камери. Документите за улов на червен тон, свързани с количествата освободен червен тон, също се коригират, така че да се отрази теглото/броят на освободените риби. Документите за улов на червен тон, които са свързани с количествата неосвободен червен тон, но за които резултатите, получени чрез системата от стереоскопични камери или алтернативни технологии, се различават от декларираните количества уловена и прехвърлена риба, също се коригират, така че да се отразят тези разлики.

Документите за улов на червен тон, свързани с улова от мястото, на което е била освободена рибата, също се коригират, така че да се отрази теглото/броят на освободените риби.


ПРИЛОЖЕНИЕ XII

ПРОТОКОЛ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РИБАТА

1.   

Освобождаването на червения тон от клетки за отглеждане се записва с видеокамера и се извършва в присъствието на регионален наблюдател на ICCAT, който изготвя и изпраща на секретариата на ICCAT доклад, придружен от видеозаписа.

2.   

Когато е издадена заповед за освобождаване, операторът на рибовъдното стопанство изисква разполагането на регионален наблюдател на ICCAT.

3.   

Освобождаването на червения тон от клетки за транспортиране или капани се извършва в присъствието на национален наблюдател от държавата членка, отговаряща за кораба влекач или капана, който изготвя и изпраща доклад на контролните органи на отговарящата държава членка.

4.   

Преди извършването на операция за освобождаване контролните органи на държавата членка могат да разпоредят контролно прехвърляне, като се използват стандартни и/или стереоскопични камери, за да се установят приблизително броят и теглото на рибата, която трябва да бъде освободена.

5.   

Органите на държавата членка могат да приложат всички допълнителни мерки, които според тях са необходими, за да се гарантира, че освобождаването се извършва в най-подходящото време и на най-подходящото място с оглед да се увеличи вероятността рибата да се присъедини към запаса. Отговорност за оцеляването на рибата до момента на нейното освобождаване носи операторът. Освобождаването се извършва в рамките на три седмици от приключване на операциите по поставяне в клетки.

6.   

След приключване на операциите по събиране на улова рибата, която остава в стопанството и която не фигурира в документ за улов на червен тон на ICCAT, се освобождава в съответствие с процедурите, установени в член 41, параграф 2 и в настоящото приложение.


ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

ТРЕТИРАНЕ НА МЪРТВАТА РИБА

По време на риболовни операции, извършвани от кораби с мрежи гъргър, намерените в мрежите количества мъртва риба се записват в риболовния дневник на риболовния кораб и съответно се приспадат от квотата на държавата членка.

Записване и третиране на мъртва риба при първото прехвърляне

1.

На оператора на кораба влекач се предоставя документът за улов на червен тон, в който са попълнени раздел 2 (Общо количество на улова), раздел 3 (Търговия с жива риба) и раздел 4 (Прехвърляне — включително мъртва риба).

Сумата на количествата, посочени в раздели 3 и 4, трябва е равна на количеството по раздел 2. В съответствие с настоящия регламент документът за улов на червен тон се придружава от оригиналната декларация на ICCAT за прехвърляне. Количествата, посочени в декларацията на ICCAT за прехвърляне (прехвърляни живи), трябва да са равни на количествата, вписани в раздел 3 на съответния документ за улов на червен тон.

2.

Попълва се копие на раздел 8 (Търговска информация) на документа за улов на червен тон, което се предоставя на оператора на помощния кораб, превозващ мъртвия червен тон до брега (или копието се задържа на кораба за улов, ако разтоварването се извършва директно на брега). Мъртвата риба и копието на документа за улов на червен тон се придружават от копие на декларацията на ICCAT за прехвърляне.

3.

Количествата мъртва риба се записват в документа за улов на червен тон на съответния кораб за улов или — в случай на съвместна риболовна операция — в документите за улов на участващите в тази операция кораби за улов или кораб, плаващ под друго знаме.


ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ В КЛЕТКИ НА ICCAT  (1)

Име на кораба

Знаме

Регистрационен № Разпознаваем № на клетка

Дата на улова

Място на улова Геогр. дължина и ширина

№ на електронния документ за улов на червен тон (eBCD)

Дата на електронния документ за улов на червен тон (eBCD)

Дата на поставяне в клетки

Количество, поставено в клетки (t)

Брой екземпляри, поставени в клетки за угояване

Разбивка на състава по размер

Съоръжение за развъждане (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Декларация за поставяне в клетки, определена в Препоръка 06-07 на ICCAT.

(*1)  Съоръжение, на което е разрешено да угоява червен тон, уловен в зоната на Конвенцията.


ПРИЛОЖЕНИЕ XV

МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕТО НА VMS В ЗОНАТА НА КОНВЕНЦИЯТА ICCAT  (1)

1.   

Независимо от по-строгите изисквания, приложими при определени риболовни дейности на ICCAT, всяка държава членка на знамето прилага VMS по отношение на своите риболовни кораби с обща дължина над 15 метра, на които е разрешено да извършват риболов във води извън юрисдикцията на държавата членка на знамето, и:

а)

изисква от своите риболовни кораби да бъдат оборудвани със самостоятелна и неподатлива на намеси система, позволяваща непрекъснато, автоматично и независещо от намесата на кораба предаване на съобщения до центъра за наблюдение на риболова (ЦНР) на държавата членка на знамето, под което плава съответният кораб, така че да бъдат проследявани неговото местоположение, курс и скорост от държавата членка на знамето;

б)

взема мерки, с които се гарантира, че устройството за спътниково проследяване, монтирано на борда на риболовния кораб, събира и предава непрекъснато към ЦНР на държавата членка на знамето следните данни:

идентификацията на кораба,

географското местоположение на кораба (географска дължина и ширина) с допустима грешка, по-малка от 500 метра, с доверителен интервал от 99 %, както и

датата и часа;

в)

гарантира, че ЦНР на държавата членка на знамето получава автоматично уведомление в случай на прекъсване между комуникацията между ЦНР и устройството за спътниково проследяване;

г)

гарантира, в сътрудничество с крайбрежната държава, че съобщенията за местоположение, изпращани от кораби, плаващи под нейното знаме, докато извършват дейност във води под юрисдикцията на тази крайбрежна държава, се предават автоматично и в реално време на ЦНР на крайбрежната държава, която е разрешила посочената дейност. При прилагането на настоящата разпоредба се подхожда с особено внимание към свеждането до минимум на оперативните разходи, техническите трудности и административната тежест, свързани с предаването на посочените съобщения; и

д)

гарантира, че за да се улесни предаването и получаването на съобщенията за местоположение, както е описано в буква г), ЦНР на държавата членка на знамето или ДСК и ЦНР на крайбрежната държава обменят данните си за контакт и незабавно се уведомяват за всякакви промени в тези данни. ЦНР на крайбрежната държава уведомява ЦНР на държавата членка на знамето или ЦНР на ДСК за всяко прекъсване в приемането на последователни съобщения за местоположение. Предаването на съобщения за местоположение между ЦНР на държавата членка на знамето или ДСК и ЦНР на крайбрежната държава се извършва по електронен път чрез защитена комуникационна система.

2.   

Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че съобщенията VMS се предават и получават по начина, посочен в параграф 1, и използва тази информация с цел непрекъснато проследяване на положението на кораби, плаващи под нейното знаме.

3.   

Всяка държава членка гарантира, че капитаните на риболовните кораби, плаващи под нейното знаме, осигуряват постоянното и непрекъснато функциониране на устройствата за спътниково проследяване и че данните, посочени в точка 1, буква б), се събират и предава най-малко веднъж на всеки час за корабите с мрежи гъргър и поне веднъж на всеки два часа за всички други кораби. Наред с това държавите членки изискват от операторите на своите кораби да гарантират, че:

а)

липсва каквото и да е вмешателство в устройството за спътниково проследяване;

б)

данните от VMS не са променяни по никакъв начин;

в)

антените, свързани с устройството за спътниково проследяване, не са блокирани по никакъв начин;

г)

устройството за спътниково проследяване е включено в електрозахранването на риболовния кораб и че това електрозахранване не се прекъсва умишлено по никакъв начин; както и

д)

устройството за спътниково проследяване не се извежда от кораба, освен за целите на поправка или замяна.

4.   

В случай на техническа неизправност или нефункциониране на устройството за спътниково проследяване, монтирано на борда на риболовен кораб, устройството се ремонтира или заменя в рамките на един месец от момента на събитието, освен ако корабът не е заличен от списъка на едромащабните риболовни кораби с разрешение или, ако по отношение на съответния кораб не се изисква да фигурира в регистъра на ICCAT за корабите с разрешение, разрешението за риболов в зони, които не са под юрисдикцията на ДСК на знамето, вече не се прилага. Ако устройството за спътниково проследяване е неизправно, корабът няма право да започва риболовен рейс. Наред с това, когато дадено устройство престане да функционира или претърпи техническа повреда по време на риболовен рейс, ремонтът или замяната се извършват веднага щом корабът влезе в пристанище; риболовният кораб няма право да започва риболовен рейс без ремонтирано или заменено устройството за спътниково проследяване.

5.   

Всяка държава членка или ДСК гарантира, че риболовен кораб с дефектно устройството за спътниково проследяване изпраща поне веднъж дневно на ЦНР доклади с данните, посочени в точка 1, буква б), чрез други средства за комуникация (радиовръзка, интернет, електронна поща, телефакс или телекс).

6.   

Държавите членки или ДСК могат да разрешат на даден кораб да намали консумираната мощност на устройството за спътниково проследяване само ако корабът няма да извършва риболов за продължителен период от време (например когато се намира на сух док за ремонт) и уведоми предварително компетентните органи на своята държава членка на знамето или ДСК. Устройството за спътниково проследяване се активира отново, събира данни и изпраща най-малко един доклад, преди корабът да напусне пристанището.


(1)  Посочени в Препоръка 18-10 на ICCAT относно минималните стандарти за системата за наблюдение на кораби в зоната на Конвенцията ICCAT.


ПРИЛОЖЕНИЕ XVI

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1627 И НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ

Регламент (ЕС) 2016/1627

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 1

Член 3

Член 5

Член 4

Член 5

Член 6

Член 6

Член 11

Член 7

Член 12

Член 8

Член 13

Член 9

Член 14

Член 10

Член 16

Член 11

Член 17 и Приложение I

Член 12

Член 17 и Приложение I

Член 13

Член 18

Член 14

Член 19

Член 15

Член 20

Член 16

Член 21

Член 17

Член 25

Член 18

Член 22

Член 19

Член 23

Член 20

Член 26

Член 21

Член 4

Член 22

Член 27

Член 23

Член 28

Член 24

Член 30

Член 25

Член 31

Член 26

Член 32

Член 27

Член 36

Член 28

Член 37

Член 29

Член 29

Член 30

Член 33

Член 31

Член 34

Член 32

Член 35

Член 33

Член 40

Член 34

Член 41

Член 35

Член 43

Член 36

Член 44

Член 37

Член 51

Член 38

Член 42

Член 39

Член 45

Член 40

Член 46

Член 41

Член 46

Член 42

Член 47

Член 43

Член 48

Член 44

Член 49

Член 45

Член 50

Член 46

Член 51

Член 47

Член 55

Член 48

Член 56

Член 49

Член 57

Член 50

Член 38

Член 51

Член 39

Член 52

Член 58

Член 53

Член 15

Член 54

Член 59

Член 55

Член 60

Член 56

Член 62

Член 57

Член 63

Член 58

Член 64

Член 59

Член 68

Член 60

Член 70

Член 61

Член 71

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение V

Приложение IV

Приложение VI

Приложение V

Приложение III

Приложение VI

Приложение IV

Приложение VII

Приложение VIII

Приложение VIII

Приложение IX

Приложение IX

Приложение X

Приложение X

Приложение XI

Приложение XI

Приложение XII

Приложение XII

Приложение XIII


Top