EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1134

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1134 на Комисията от 8 юни 2023 година относно мерки за предотвратяване на въвеждането, установяването и разпространението на територията на Съюза на Spodoptera frugiperda (Smith), за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/638

C/2023/3673

OB L 149, 9.6.2023, p. 62–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1134/oj

9.6.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/62


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1134 НА КОМИСИЯТА

от 8 юни 2023 година

относно мерки за предотвратяване на въвеждането, установяването и разпространението на територията на Съюза на Spodoptera frugiperda (Smith), за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/638

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 28, параграф 1, букви а), б), г), д), е), з) и и) и член 41, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Spodoptera frugiperda (Smith) („посоченият вредител“) е включен в списъка в част А от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията (2) като вредител, за който не е известно да се среща на територията на Съюза. Той е включен също така като приоритетен вредител в списъка в приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/1702 на Комисията (3).

(2)

С Решение за изпълнение (ЕС) 2018/638 на Комисията (4) се установяват спешни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението на посочения вредител на територията на Съюза.

(3)

В периода след приемането на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/638 посоченият вредител продължи да се разпространява бързо в световен мащаб и на територията на Съюза. През януари 2023 г. беше официално потвърдено наличието му в Кипър.

(4)

Освен това броят на случаите на неспазване на законодателството на Съюза по отношение на наличието на посочения вредител върху вносни стоки остава висок, а броят на растителните видове, при които е засечен посоченият вредител, се увеличава.

(5)

Предвид продължаващото разпространение на посочения вредител, наскоро констатираното негово наличие на територията на Съюза и случаите на неспазване на законодателството на Съюза при търговията с определени растения, са необходими мерки за защита на Съюза от този вредител.

(6)

Поради това определени растения („посочените растения“) следва да бъдат включени в списъка в настоящия регламент и да подлежат на специални изисквания. Списъкът на посочените растения следва да включва растителни видове, чието въвеждане в Съюза е било свързано с неспазване на законодателството на Съюза по отношение на наличието на посочения вредител.

(7)

Държавите членки следва да извършват годишни наблюдения за наличието на посочения вредител, като използват основан на риска подход в съответствие с най-актуалната научна и техническа информация и въз основа на информационния картон за наблюдение на вредителя Spodoptera frugiperda (5), публикуван от Европейския орган за безопасност на храните („Органа“). За да се осигури по-добра обща представа за наличието на посочения вредител, в приложение I към настоящия регламент са изброени растенията гостоприемници на посочения вредител, които следва да бъдат наблюдавани.

(8)

Държавите членки следва да изготвят и текущо актуализират план за действие при извънредни ситуации за посочения вредител в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/2031. За да се постигне хармонизиран подход сред държавите членки, е необходимо да се приемат специални правила за прилагане на член 25 от посочения регламент по отношение на плановете за действие при извънредни ситуации за посочения вредител, като се гарантира, че планът съдържа всички необходими елементи в случай на новоконстатирано наличие на посочения вредител.

(9)

За да бъде ликвидиран посоченият вредител и за да се предотврати разпространението му на територията на Съюза, държавите членки следва да определят демаркационни области, състоящи се от нападната от вредители зона и буферна зона, и да приложат мерки за ликвидиране. Буферната зона следва да бъде широка най-малко 5 km и най-много 100 km, тъй като такъв широк диапазон е подходящ предвид миграционния капацитет на посочения вредител, наличието на растения гостоприемници и географските характеристики на района.

(10)

В случай на изолирани случаи на констатирано наличие на посочения вредител обаче не следва да се изисква определянето на демаркационна област, ако посоченият вредител може да бъде премахнат от тези растения и ако има доказателства, че тези растения са били нападнати от него преди въвеждането им в областта, или че това е изолиран случай на констатирано наличие на посочения вредител, което не се очаква да доведе до неговото установяване, или констатирано наличие в производствен обект с физическа изолация срещу посочения вредител или в оранжерия в области, в които вредителят не може да бъде установен на открито. Това е най-пропорционалният подход, ако извършените в засегнатата област наблюдения потвърдят отсъствието на посочения вредител.

(11)

За да се предотврати по-нататъшното разпространение на посочения вредител и на останалата част от територията на Съюза, наблюденията на буферните зони следва да се извършват ежегодно в най-подходящия момент от годината и с достатъчна интензивност. Отмяна на демаркацията следва да бъде възможна след наблюдения в продължение на достатъчно време, за да се потвърди отсъствието на посочения вредител.

(12)

Компетентните органи следва да предприемат конкретни мерки за ликвидиране в нападнатите от вредителя зони с цел ликвидиране на посочения вредител. Тези мерки включват мерките за борба за ликвидиране на посочения вредител и преместването на почва от заразената област.

(13)

Тъй като наличието на посочения вредител е констатирано на територията на Съюза, е оправдано да се установят специални изисквания за движението на посочените растения извън демаркационните области.

(14)

Специалните изисквания за вноса в Съюза на плодове от Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. и Solanum melongena L. и на растения от Zea mays L., и разпоредбите относно задълженията за наблюдение на държавите членки, установени в Решение за изпълнение (ЕС) 2018/638, следва да бъдат включени в настоящия регламент. Това е необходимо, за да се подобри яснотата и правната сигурност по отношение на прилагането на всички времеви изисквания по отношение на посочения вредител. По същата причина горепосоченото решение за изпълнение следва да бъде отменено и да бъде заменено с настоящия регламент.

(15)

Фитосанитарният риск, който представлява посоченият вредител, все още не е напълно оценен, тъй като обхватът на посочените във връзка с него растения остава неизяснен. Той трябва да бъде допълнен вследствие на настоящия случай на констатирано наличие на посочения вредител на територията на Съюза и на разпространението и установяването му в трети държави. Поради това настоящият регламент следва да се прилага до 31 декември 2025 г., за да се даде възможност за допълнителна оценка и преглед на обхвата на посочените растения, случаите на неспазване на законодателството на Съюза по отношение на посочения вредител и ефективността на мерките, предприети на територията на Съюза.

(16)

Растенията от Asparagus officinalis L., различни от стъбла, покрити през целия им живот с почва, жив полен, растителни тъканни култури и семена, следва да бъдат включени в списъка в част А от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072. Това е необходимо, за да се спази член 72, параграф 1, букви в) и д) от Регламент (ЕС) 2016/2031, в който се съдържа съответният списък на растенията, за които се прилагат разпоредбите, посочени в тези букви.

(17)

С цел възможно най-скорошно справяне с риска, свързан с посочения вредител, настоящият регламент следва да влезе в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Разпоредбата относно плановете за действие при извънредни ситуации следва да се прилага от 1 август 2023 г.

(18)

Изискванията по отношение на въвеждането на посочените растения в Съюза и тяхното извеждане от демаркационните области към останалата част от територията на Съюза следва да се прилагат от 1 юли 2023 г., за да се даде достатъчно време на компетентните органи, стопанските субекти и третите държави да се адаптират към изискванията, произтичащи от тези разпоредби.

(19)

Изискванията по отношение на въвеждането в Съюза на растения от Asparagus officinalis L., различни от стъбла, покрити през целия им живот с почва, жив полен, растителни тъканни култури и семена, следва да се прилагат от 1 септември 2023 г. Това е необходимо, за да се даде достатъчно време на компетентните органи на третите държави да извършат съответните наблюдения за наличието на посочения вредител по тези растения.

(20)

Поради това членове 3 и 4 от Решение за изпълнение (ЕС) 2018/638 относно въвеждането в Съюза на посочените растения следва да продължат да се прилагат до 30 юни 2023 г., за да се избегне правният вакуум и да се гарантира, че въвеждането в Съюза на съответните растения продължава да е обвързано с подходящи изисквания срещу наличието на посочения вредител.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят мерки за предотвратяване на въвеждането на територията на Съюза, както и на установяването и разпространението в рамките на тази територия на Spodoptera frugiperda (Smith).

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„посочен вредител“ означава Spodoptera frugiperda (Smith);

2)

„посочени растения“ означава:

а)

плодове от Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. и Solanum melongena L.;

б)

растения от Asparagus officinalis L., различни от стъбла, покрити през целия им живот с почва, жив полен, растителни тъканни култури и семена;

в)

растения от Zea mays L., различни от жив полен, растителни тъканни култури, семена и зърна;

г)

растения от Chrysanthemum L., Dianthus L. и Pelargonium l’Hérit. ex Ait., различни от семена;

3)

„растения гостоприемници“ означава растенията, изброени в приложение I.

Член 3

Наблюдения на територията на Съюза

1.   Без да се засягат задълженията, предвидени в член 24 от Регламент (ЕС) 2016/2031, компетентните органи провеждат годишни основани на риска наблюдения за наличието на посочения вредител по растенията гостоприемници в подходящи периоди от годината въз основа на научната и техническата информация, посочена в информационния картон на Органа за наблюдение на вредителя Spodoptera frugiperda.

2.   Тези наблюдения се провеждат по-специално:

а)

въз основа на степента на съответния фитосанитарен риск;

б)

в области в близост до райони, в които е известно, че се среща вредителят;

в)

в области, където растенията гостоприемници влизат на територията на Съюза, където се обработват и преопаковат и където отпадъците от тях се обезвреждат;

г)

на летища и пристанища;

д)

в разсадници, градински центрове и магазини за търговия на дребно, според случая;

е)

в производствени обекти с физическа изолация срещу посочения вредител и в оранжерии въз основа на визуални инспекции.

3.   Наблюденията се състоят по-специално от:

а)

използването на капани, като феромонови уловки или инсектицидни лампи, а в случай на съмнение за нападение от посочения вредител — вземане на проби и идентификация;

б)

визуален преглед, когато е целесъобразно.

Член 4

Планове за действие при извънредни ситуации

1.   В допълнение към задълженията, предвидени в член 25 от Регламент (ЕС) 2016/2031, всяка държава членка включва в плана си за действие при извънредни ситуации действията, които трябва да бъдат предприети на нейна територия по отношение на:

а)

процедурите за идентифициране на собствениците на растенията за унищожаване, достъп до частни имоти и уведомяване за разпореждането за унищожаване;

б)

процедурите за мобилизиране на необходимата финансова подкрепа за ликвидиране на посочения вредител;

в)

когато е целесъобразно, информацията за моделите на вятъра на територията на държавите членки, които биха улеснили миграцията на посочения вредител;

г)

списъка на подходящите методи за контрол на вредителя, който текущо се актуализира въз основа на най-актуалната научна и техническа информация.

2.   До 31 декември всяка година държавите членки актуализират по целесъобразност плановете си за действие при извънредни ситуации.

Член 5

Определяне на демаркационни области

1.   При потвърждаване на наличието на посочения вредител съответната държава членка незабавно определя демаркационна област, състояща се от:

а)

нападната от вредителя зона, включително мястото с нападнатите от вредителя растения и всички растения, за които има вероятност да бъдат нападнати от него в радиус от 100 m около мястото, на което е констатирано наличието на посочения вредител, както и от

б)

буферна зона с ширина най-малко 5 km и максимум 100 km отвъд границата на нападнатата от вредителя зона.

Буферната зона може да бъде разширена до повече от 100 km, ако държавата членка счете това за необходимо за защитата на нейната територия от посочения вредител.

2.   Границите на демаркационната област се определят въз основа на научните принципи, на биологичните особености на посочения вредител, включително данните за способността за миграция, на степента на нападение от вредителя, на географските характеристики на района, на конкретното разпределение на растенията гостоприемници в разглежданата област и на доказателствата за установяването на посочения вредител.

3.   В рамките на демаркационните области компетентните органи повишават обществената осведоменост относно заплахата от посочения вредител и относно мерките, приети за предотвратяване на по-нататъшното му разпространение извън тези области. Те гарантират, че широката общественост и професионалните оператори са запознати с определянето на границите на демаркационните области.

Член 6

Дерогации от изискването за определяне на демаркационни области

1.   Чрез дерогация от член 5 компетентните органи могат да решат да не определят демаркационна област, ако е изпълнено поне едно от следните условия:

а)

съществуват доказателства, че посоченият вредител е бил въведен в областта с растенията, по които е констатирано неговото наличие, и те са били нападнати от него преди въвеждането им в разглежданата област, и не е настъпило размножаване на посочения вредител;

б)

съществуват доказателства, че това е изолиран случай на констатирано наличие на посочения вредител, който не се очаква да доведе до неговото установяване;

в)

посоченият вредител е официално потвърден в производствен обект с физическа изолация срещу него;

г)

посоченият вредител е официално потвърден в оранжерия и съществуват доказателства, че посоченият вредител е неспособен да оцелее в зимни условия извън тази оранжерия.

2.   Когато компетентният орган използва дерогацията, предвидена в параграф 1, той:

а)

предприема мерки, за да осигури бързото ликвидиране на посочения вредител и да се изключи вероятността за неговото разпространение;

б)

незабавно увеличава броя на капаните и честотата, с която те се проверяват в тази област;

в)

интензифицира визуалните прегледи, включително обследването на производствените обекти;

г)

в продължение на най-малко две години извършва редовно и интензивно наблюдение чрез капани в област с ширина най-малко 5 km около нападнатите от вредителя растения или на производствения обект, където е констатирано наличието на посочения вредител. В области, където посоченият вредител е неспособен да оцелее при зимни условия, периодът на наблюдение може да бъде ограничен до периода преди началото на зимните условия;

д)

повишава обществената осведоменост за заплахата от посочения вредител, а също така

е)

предприема всякакви други подходящи мерки за ликвидиране на посочения вредител.

Член 7

Наблюдения в демаркационните области

Наблюденията, извършвани в демаркационните области, включват, в допълнение към изискванията, уточнени за наблюденията в член 3, следните мерки:

а)

увеличаване на броя на капаните и на честотата, с която те се проверяват;

б)

обследване на производствените обекти, в които се отглеждат растенията гостоприемници, както и

в)

план за наблюдението и план за вземане на проби, използвани за наблюдения за откриване, които позволяват откриването с поне 95-процентна гаранционна вероятност на еднопроцентно ниво на наличие на посочения вредител.

Член 8

Отмяна на демаркацията

Демаркацията може да бъде отменена, когато въз основа на наблюденията, посочени в член 7, посоченият вредител не е открит в демаркационната област в продължение на най-малко две последователни години.

В райони, където посоченият вредител е неспособен да оцелее през зимата, този период може да бъде ограничен до периода преди началото на зимните условия;

Член 9

Мерки за ликвидиране

В нападнатите от вредителя зони компетентните органи предприемат всички изброени по-долу мерки за ликвидиране на посочения вредител:

а)

подходящи видове третиране срещу посочения вредител на всички етапи от неговото развитие, в зависимост от миграционния характер на възрастните вредители, разпространението на растенията гостоприемници и хранителните навици на ларвите на този вредител;

б)

забрана за преместване на горния слой на почвата и на използваната растежна среда извън нападнатата от вредителя зона, освен ако съответните професионални оператори са изпълнили едно от следните условия под надзора на компетентните органи:

i)

почвата или растежната среда са били предмет на подходящи мерки за ликвидиране на посочения вредител и са били транспортирани в затворени превозни средства, за да се гарантира, че вредителят не може да се разпространи;

ii)

почвата или растежната среда се транспортират в затворени превозни средства, за да се гарантира, че посоченият вредител не може да се разпространи, и са дълбоко заровени в депо за отпадъци.

Член 10

Въвеждане в Съюза на посочените растения

1.   Посочените растения, различни от растенията от Chrysanthemum L., Dianthus L. и Pelargonium l’Hérit. ex Ait., могат да бъдат въвеждани в Съюза само ако отговарят на едно от следните изисквания:

а)

те са с произход от държава, в която не е известно да се среща вредителят;

б)

те са с произход от област, за която съгласно Международния стандарт за фитосанитарни мерки № 4 е установено от съответната национална служба за растителна защита (НСРЗ), че е свободна от посочения вредител; наименованието на тази област се посочва във фитосанитарния сертификат в рубриката „Място на произход“;

в)

преди износа са били подложени на официална инспекция и е установено, че са свободни от посочения вредител, и са с произход от производствен обект, отговарящ на следните условия:

i)

той е регистриран и контролиран от НСРЗ в държавата на произход;

ii)

през трите месеца, предшестващи износа, са извършени официални инспекции и не е установено наличие на посочения вредител по посочените растения;

iii)

той е с физическа изолация срещу въвеждането на посочения вредител;

iv)

при движението на посочените растения преди износа е предоставена информация, която осигурява тяхната проследяемост до този производствен обект;

г)

преди износа им са били подложени на официална инспекция и е установено, че са свободни от посочения вредител, и са с произход от производствен обект, отговарящ на следните условия:

i)

той е регистриран и контролиран от НСРЗ в държавата на произход;

ii)

през трите месеца, предшестващи износа, са извършени официални инспекции и не е установено наличие на посочения вредител по посочените растения;

iii)

посочените растения са били подложени на ефикасно третиране, за да се гарантира, че са свободни от посочения вредител;

iv)

при движението на посочените растения преди износа е предоставена информация, която осигурява тяхната проследяемост до този производствен обект;

д)

те са били подложени на ефикасно третиране след прибирането на реколтата, за да се гарантира, че са свободни от посочения вредител, и това третиране е посочено във фитосанитарния сертификат.

2.   Посочените растения се придружават от фитосанитарен сертификат, който в рубриката „Допълнителна декларация“ съдържа позоваване на настоящия регламент, позоваване на съответната буква от параграф 1, на чиито условия те отговарят, и пълния текст на съответната опция, посочена в същия параграф.

Член 11

Движение на посочените растения на територията на Съюза

1.   Посочените растения, различни от растенията от Chrysanthemum L., Dianthus L. и Pelargonium l’Hérit. ex Ait., част от живота на които е преминал в демаркационни области, определени в съответствие с член 5, могат да бъдат преместени извън демаркационните области само ако отговарят на едно от следните изисквания и са придружени от растителен паспорт, издаден след като е удостоверено, че е изпълнено едно от тези изисквания:

а)

преди движението им са били подложени на инспекция и е установено, че са свободни от посочения вредител, и са с произход от производствен обект, отговарящ на следните условия:

i)

той е регистриран с цел контрол на изискванията на настоящия регламент;

ii)

през трите месеца, предшестващи движението, са извършени официални инспекции и не е установено наличие на посочения вредител по посочените растения;

iii)

той е с физическа изолация срещу въвеждането на посочения вредител;

iv)

преди движението на посочените растения извън демаркационните области е предоставена информация, която осигурява тяхната проследяемост до този производствен обект;

б)

преди движението им са били подложени на официална инспекция и е установено, че са свободни от посочения вредител, и са с произход от производствен обект, отговарящ на следните условия:

i)

той е регистриран с цел контрол на изискванията на настоящия регламент;

ii)

през трите месеца, предшестващи движението, са извършени официални инспекции и не е установено наличие на посочения вредител по посочените растения;

iii)

посочените растения са били подложени на ефикасно третиране, за да се гарантира, че са свободни от посочения вредител;

iv)

преди движението на посочените растения извън демаркационните области е предоставена информация, която осигурява тяхната проследяемост до този производствен обект;

в)

те са били подложени на ефикасно третиране след прибирането на реколтата, за да се гарантира, че са свободни от посочения вредител.

2.   Растенията от Chrysanthemum L., Dianthus L. и Pelargonium l’Hérit. ex Ait., различни от семена, с произход от демаркационни области, определени в съответствие с член 5, могат да бъдат преместени извън демаркационните области само ако отговарят на едно от следните изисквания и са придружени от растителен паспорт, издаден след като е удостоверено, че е изпълнено едно от тези изисквания:

а)

не са наблюдавани признаци за наличие на посочения вредител на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период;

б)

растенията са били подложени на подходящо третиране за защита от посочения вредител.

Член 12

Докладване

До 30 април всяка година държавите членки представят на Комисията и на останалите държави членки:

а)

резултатите от наблюденията, извършени съгласно член 3, параграф 1 извън демаркационните области през предходната календарна година, като използват образците, поместени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1231 на Комисията (6);

б)

доклад за мерките, предприети през предходната календарна година съгласно настоящия регламент, и за резултатите от мерките, предвидени в членове 5—9;

в)

резултатите от наблюденията, извършени съгласно член 7 в демаркационните области през предходната календарна година, като използват един от образците, поместени в приложение II.

Член 13

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072

В част А от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 се добавя следната точка 13:

„13.

Растения от Asparagus officinalis L., различни от стъбла, покрити през целия им живот с почва, жив полен, растителни тъканни култури и семена

Други зеленчуци, пресни или охладени:

Аспержи

ex 0709 20 00

Трети държави, без Швейцария“

Член 14

Отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/638

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/638 се отменя.

Членове 3 и 4 от настоящото решение се прилагат до 30 юни 2023 г.

Член 15

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4 се прилага от 1 август 2023 г.

Членове 10 и 11 се прилагат от 1 юли 2023 г.

Член 10 обаче се прилага от 1 септември 2023 г. по отношение на въвеждането в Съюза на растения от Asparagus officinalis L., различни от стъбла, покрити през целия им живот с почва, жив полен, растителни тъканни култури и семена.

Настоящият регламент се прилага до 31 декември 2025 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 юни 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията (ОВ L 319, 10.12.2019 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/1702 на Комисията от 1 август 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяване на списък на приоритетните вредители (ОВ L 260, 11.10.2019 г., стр. 8).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2018/638 на Комисията от 23 април 2018 г. за установяване на спешни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на вредителя Spodoptera frugiperda (Smith) (ОВ L 105, 25.4.2018 г., стр. 31).

(5)  Информационен картон за наблюдение на вредителя Spodoptera frugiperda. Допълнителна публикация на ЕОБХ 2020:EN-1895. стр. 29. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1895.

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1231 на Комисията от 27 август 2020 година относно формата и указанията за годишните доклади за резултатите от наблюденията и относно формата на многогодишните програми за наблюдение и практическите правила, предвидени съответно в членове 22 и 23 от Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 280, 28.8.2020 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на растенията гостоприемници

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

Acalypha L.

Agrostis gigantea Roth

Agrostis stolonifera L.

Alcea rosea L.

Allium cepa L.

Allium sativum L.

Amaranthus quitensis Kunth

Amaranthus spinosus L.

Andropogon virginicus L.

Arachis hypogaea L.

Asclepias L.

Asparagus officinalis L.

Asplenium nidus L.

Atropa belladonna L.

Avena sativa L.

Avena strigosa Schreb.

Beta vulgaris L.

Brassica napus L.

Brassica oleracea L.

Brassica rapa L.

Cajanus cajan (L.) Huth

Capsicum L.

Carduus L.

Carex L.

Carica papaya L.

Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch

Cenchrus incertus M.A.Curtis

Chenopodium album L.

Chenopodium quinoa Willd.

Chloris gayana Kunth

Chrysanthemum L.

Cicer arietinum L.

Cichorium intybus L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

Citrus aurantium L.

Citrus limon (L.) Osbeck

Citrus reticulata Blanco

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Codiaeum variegatum (L.) A.Juss.

Coffea arabica L.

Convolvulus arvensis L.

Cucumis melo L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita argyrosperma K.Koch

Cucurbita maxima Lam.

Cydonia oblonga Mill.

Cynara cardunculus L.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cyperus rotundus L.

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.

Dahlia pinnata Cav.

Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitam.

Dianthus L.

Digitaria Haller

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Echinochloa colona (L.) Link

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Elymus repens (L.) Gould

Eremochloa ophiuroides Hack.

Eriochloa punctata (L.) Ham.

Eryngium foetidum L.

Eucalyptus camaldulensis Dehnh.

Eucalyptus urophylla S.T.Blake

Fagopyrum esculentum Moench

Festuca arundinacea Schreb.

Ficus L.

Fragaria ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rosier

Fragaria chiloensis (L.) Mill.

Fragaria vesca L.

Gladiolus L. and Gladiolus L. hybrids

Glycine max (L.) Merr.

Gossypium herbaceum L.

Gossypium hirsutum L.

Helianthus annuus L.

Hevea brasiliensis (Willd. ex Juss.) Müll.Arg.

Hibiscus cannabinus L.

Hordeum vulgare L.

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Ipomoea purpurea (L.) Roth

Lactuca sativa L.

Lespedeza bicolor Turcz.

Linum usitatissimum L.

Lolium multiflorum Lam.

Malpighia glabra L.

Malus domestica (Suckow) Borkh.

Mangifera indica L.

Maranta L.

Medicago sativa L.

Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs

Melilotus albus Medik.

Miscanthus giganteus J.M.Greef & Deuter ex Hodk. & Renvoize

Momordica L.

Mucuna pruriens (L.) DC

Musa paradisiaca L.

Nicotiana tabacum L.

Oryza sativa L.

Panicum miliaceum L.

Panicum virgatum L.

Paspalum dilatatum Poir.

Paspalum distichum L.

Paspalum fimbriatum Kunth

Paspalum notatum Flüggé

Paspalum urvillei Steud.

Passiflora laurifolia L.

Pelargonium l’Hérit. ex Ait.

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov.

Pennisetum glaucum (L.) R.Br.

Phalaris canariensis L.

Phaseolus lunatus L.

Phaseolus vulgaris L.

Phleum pratense L.

Pinus caribaea Morelet

Piper L.

Pisum sativum L.

Platanus occidentalis L.

Plumeria Tourn. ex L.

Plumeria rubra L.

Poa annua L.

Poa pratensis L.

Portulaca oleracea L.

Prunus persica (L.) Batsch

Psidium guajava L.

Pueraria montana (Lour.) Merr.

Pyrus communis L.

Raphanus sativus L.

Ricinus communis L.

Rosa L.

Saccharum officinarum L.

Schlumbergera truncata (Haw.) Moran

Secale cereale L.

Sesamum indicum L.

Setaria italica (L.) P.Beauv.

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen

Setaria viridis (L.) P.Beauv.

Solanum aethiopicum L.

Solanum lycopersicum L.

Solanum macrocarpon L.

Solanum melongena L.

Solanum tuberosum L.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorghum caffrorum (Retz.) P.Beauv.

Sorghum halepense (L.) Pers.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Spinacia oleracea L.

Tanacetum cinerariifolium (Trevis.) Sch.Bip.

Taraxacum officinale F.H.Wigg.

Terminalia catappa L.

Trifolium Tourn. ex L.

Trifolium incarnatum L.

Trifolium pratense L.

Trifolium repens L.

Triticum aestivum L.

Urochloa decumbens (Stapf) R.D.Webster

Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen

Urochloa ramosa (L.) T.Q.Nguyen

Urochloa texana (Buchl.) R.D.Webster

Vaccinium corymbosum L.

Vicia faba L.

Vigna unguiculata (L.) Walp.

Viola L.

Vitis vinifera L.

Wisteria sinensis (Sims) DC.

Xanthium strumarium L.

Zea mays L.

Zingiber officinale Roscoe

Zoysia Willd.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образци за докладване на резултатите от наблюденията, извършени съгласно член 7

ЧАСТ А

1.   Образец за докладване на резултатите от ежегодните наблюдения

1.

Описание на демаркационната област (ДО)

2.

Начален размер на ДО (ha)

3.

Актуализиран размер на ДО (ha)

4.

Подход (ликвидиране)

5.

Зона

6.

Места на наблюдението

7.

Определени рискови области

8.

Инспектирани рискови области

9.

Растителен материал/Стока

10.

Списък на растителните видове гостоприемници

11.

Период на наблюдение

12.

Данни от наблюдението

13.

Брой на анализираните проби със симптоми:

i:

Общо

ii:

Положителни

iii:

Отрицателни

iv:

Неопределени

14.

Брой на анализираните проби без симптоми:

i:

Общо

ii:

Положителни

iii:

Отрицателни

iv:

Неопределени

15.

Номер на уведомлението за огнищата, за които е изпратено уведомление, според случая, в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715

16.

Забележки

А)

Брой на визуалните проверки

Б)

Общ брой на взетите проби

В)

Вид на капаните (или алтернативен метод, напр. мрежа за улавяне на насекоми)

Г)

Брой на капаните (или алтернативен метод)

Д)

Брой на местата с капани (когато е различен от данните, докладвани по буква Г)

Е)

Вид на изпитванията (напр. микроскопско идентифициране, PCR, ELISA и др.)

Ж)

Общ брой на изпитванията

З)

Други мерки (напр. специално обучени кучета, безпилотни летателни апарати, хеликоптери, информационни кампании и т.н.)

Наименование

Дата на определяне

Описание

Номер

И)

Брой на другите мерки

Номер

Дата

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

i

ii

iii

iv

i

ii

iii

iv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Инструкции за попълване на образеца

Ако е попълнен настоящият образец, не се попълва образецът в част Б от настоящото приложение.

В колона 1:

Посочете наименованието на географската област, броя на огнищата или друга информация, която позволява идентифицирането на демаркационната област (ДО), и датата, на която тя е била определена.

В колона 2:

Посочете размера на ДО преди началото на наблюдението.

В колона 3:

Посочете размера на ДО след наблюдението.

В колона 4:

Посочете подхода: Ликвидиране. Включете толкова редове, колкото е необходимо според броя на ДО за отделен вредител и подходите за тези области.

В колона 5:

Посочете зоната от ДО, където е било извършено наблюдението, като включите толкова на брой редове, колкото е необходимо: нападната от вредителя зона (НЗ) или буферна зона (БЗ), като използвате отделни редове. Когато е приложимо, посочете областта от НЗ, където е извършено наблюдението (напр. последните 20 km, прилежащи към БЗ, около разсадниците и т.н.) в различни редове.

В колона 6:

Посочете броя на обектите на наблюдението и ги опишете, като изберете едно от следните вписвания за описанието:

1.

Площ на открито (област на производство):

1.1.

поле (обработваема земя, пасище);

1.2.

овощна градина/лозе;

1.3.

разсадник;

1.4.

гора;

2.

Площ на открито (друго):

2.1.

частна градина;

2.2.

обществени обекти;

2.3.

защитена територия;

2.4.

диворастящи растения в области, различни от защитените територии;

2.5.

други, като уточните конкретния случай (напр. градински център, търговски обекти, в които се използва дървен опаковъчен материал, дърводобивна и дървообработвателна промишленост, мочурища, напоителна и отводнителна мрежа и др.);

3.

Закрити пространства:

3.1.

оранжерия;

3.2.

частен обект, различен от оранжерия;

3.3.

обществен обект, различен от оранжерия;

3.4.

други, като уточните конкретния случай (напр. градински център, търговски обекти, в които се използва дървен опаковъчен материал, дърводобивна и дървообработвателна промишленост).

В колона 7:

Посочете кои са рисковите области, определени въз основа на биологичните характеристики на вредителя(ите), наличието на растения гостоприемници, екологичните климатични условия и рисковите местоположения.

В колона 8:

Посочете кои от идентифицираните в колона 7 рискови области са включени в наблюдението.

В колона 9:

Посочете растенията, плодовете, семената, почвата, опаковъчния материал, дървесината, машините, превозните средства, водата, друго, като уточните конкретния случай.

В колона 10:

Посочете списъка на наблюдаваните растителни видове/родове, като използвате един ред за всеки растителен вид/род.

В колона 11:

Посочете месеците от годината, през които е извършено наблюдението.

В колона 12:

Посочете подробни данни за наблюдението съобразно специалните нормативни изисквания за всеки отделен вредител. Отбележете с „Не е приложимо“, когато информацията в дадена колона не е приложима.

В колони 13 и 14:

Посочете резултатите, ако е приложимо, като предоставите наличната информация в съответните колони. „Неопределени“ са анализираните проби, за които не е получен резултат поради различни фактори (напр. под нивото на откриване, необработена проба — неидентифицирана, стара).

В колона 15:

По отношение на констатациите в БЗ, посочете уведомленията за огнище за годината, в която е извършено наблюдението. Не е необходимо да се включва номерът на уведомлението за наличие на огнище, когато компетентният орган е решил, че става въпрос за един от случаите, посочени в член 14, параграф 2, член 15, параграф 2 или член 16 от Регламент (ЕС) 2016/2031. В такъв случай в колона 16 („Забележки“) посочете причината, поради която информацията не е била предоставена.

ЧАСТ Б

1.   Образец за докладване на резултатите от ежегодните наблюдения въз основа на статистически данни

1.

Описание на демаркационната област (ДО)

2.

Начален размер на ДО (ha)

3.

Актуализиран размер на ДО (ha)

4.

Подход

5.

Зона

6.

Места на наблюдението

7.

Период на наблюдение

А.

Определяне на наблюдението (входящи параметри за RiBESS+ (основана на риска оценка за чувствителността на системата)

Б.

Вземане на проби

В.

Резултати от наблюдението

25.

Забележки

8.

Целева популация

9.

Епидемиологични единици

10.

Методи за откриване

11.

Ефективност на вземането на проби

12.

Чувствителност на метода

13.

Рискови фактори (дейности, места и области)

14.

Брой на инспектираните епидемиологични единици

15.

Брой на визуалните проверки

16.

Брой проби

17.

Брой на капаните

18.

Брой на местата с капани

19.

Брой изпитвания

20.

Брой на другите мерки

21.

Резултати

22.

Номер на уведомлението за огнищата, за които е изпратено уведомление, според случая, в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715

23

Постигната гаранционна вероятност

24.

Предвидено разпространение

Наименование

Дата на определяне

Описание

Номер

Вид на гостоприемниците

Площ (ha или друга съответна единица)

Инспекционни единици

Описание

Номер

Визуални проверки

Залагане на капани

Изпитване

Други методи

Рисков фактор

Нива на риск

Брой на местата

Относителни рискове

Дял от популацията на гостоприемниците

Положителни

Отрицателни

Неопределени

Номер

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Инструкции за попълване на образеца

Обяснете основните съображения за плана на наблюдение за всеки вредител. Обобщете и обосновете:

целевата популация, епидемиологичната единица и инспекционните единици,

метода на откриване и чувствителността на метода,

рисковия(те) фактор(и), като посочите нивата на риск и съответните относителни рискове и дяловете от популацията на растението гостоприемник.

В колона 1:

Посочете наименованието на географската област, броя на огнищата или друга информация, която позволява идентифицирането на демаркационната област (ДО), и датата, на която тя е била определена.

В колона 2:

Посочете размера на ДО преди началото на наблюдението.

В колона 3:

Посочете размера на ДО след наблюдението.

В колона 4:

Посочете подхода: Ликвидиране Включете толкова редове, колкото е необходимо според броя на ДО за отделен вредител и подходите за тези области.

В колона 5:

Посочете зоната от ДО, където е било извършено наблюдението, като включите толкова на брой редове, колкото е необходимо: нападната от вредителя зона (НЗ) или буферна зона (БЗ), като използвате отделни редове. Когато е приложимо, посочете областта от НЗ, където е извършено наблюдението (напр. последните 20 km, прилежащи към БЗ, около разсадниците и т.н.) в различни редове.

В колона 6:

Посочете броя на обектите на наблюдението и ги опишете, като изберете едно от следните вписвания за описанието:

1.

Площ на открито (област на производство):

1.1.

поле (обработваема земя, пасище);

1.2.

овощна градина/лозе;

1.3.

разсадник;

1.4.

гора;

2.

Площ на открито (друго):

2.1.

частни градини;

2.2.

обществени обекти;

2.3.

защитена територия;

2.4.

диворастящи растения в области, различни от защитените територии;

2.5.

други, като уточните конкретния случай (напр. градински център, търговски обекти, в които се използва дървен опаковъчен материал, дърводобивна и дървообработвателна промишленост, мочурища, напоителна и отводнителна мрежа и др.);

3.

Закрити пространства:

3.1.

оранжерия;

3.2.

частен обект, различен от оранжерия;

3.3.

обществен обект, различен от оранжерия;

3.4.

други, като уточните конкретния случай (напр. градински център, търговски обекти, в които се използва дървен опаковъчен материал, дърводобивна и дървообработвателна промишленост).

В колона 7:

Посочете месеците от годината, през които са извършени наблюденията.

В колона 8:

Посочете избраната целева популация, като уточните съответно списъка на обхванатите видове/родове гостоприемници и области. Целевата популация се определя като съвкупност от инспекционни единици. Размерът ѝ за селскостопански площи обикновено се определя в хектари, но може да бъде парцел, поле, оранжерия и др. Обосновете избора, направен в основните съображения. Посочете кои са наблюдаваните инспекционни единици. „Инспекционна единица“ означава растения, части от растения, стоки, материали, вектори на вредители, които са подложени на активно наблюдение с цел идентифициране и откриване на вредителите.

В колона 9:

Посочете епидемиологичните единици, подложени на наблюдение, като предоставите тяхното описание и мерна единица. „Епидемиологична единица“ означава хомогенна област, в която взаимодействието между вредителя, растенията гостоприемници и абиотичните и биотичните фактори и условия биха довели до една и съща епидемиология в случай на наличие на вредителя. Епидемиологичните единици представляват подразделения на целевата популация, които са хомогенни от гледна точка на епидемиологията и са с поне едно растение гостоприемник. В някои случаи цялата популация от гостоприемници в даден регион/област/държава може да бъде определена като епидемиологична единица. Това би могло да е регион по Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели (NUTS), градски район, гора, розова градина или стопанство, или определен брой хектари. Мотивировката на избора на епидемиологичните единици се отразява в основните съображения.

В колона 10:

Посочете използваните при наблюдението методи, включително броя на дейностите във всеки отделен случай, съобразно специалните нормативни изисквания за всеки отделен вредител. Отбележете с „Не е приложимо“, когато информацията по дадена колона не е налична.

В колона 11:

Посочете прогноза за ефективността на вземането на проби. „Ефективност на вземането на проби“ означава вероятността да се подберат заразени части от заразено растение. При вектори става въпрос за ефективността на метода за улавяне на положителен вектор, когато такъв е наличен в наблюдаваната област. При почви става въпрос за ефективността на подбора на почвена проба, която съдържа вредителя, когато такъв е наличен в наблюдаваната област.

В колона 12:

„Чувствителност на метода“ означава вероятността с даден метод да се открие правилно присъствието на вредител. Чувствителност на метода се определя като вероятността действително положителен гостоприемник при изпитване да даде положителен резултат. Става въпрос за умножаването на ефективността на вземането на проби (т.е. вероятността за подбор на заразени части от растение от инфектирано растение) по диагностичната чувствителност (характеризираща се с визуална проверка и/или лабораторно изпитване, използвани при процеса на идентифициране).

В колона 13:

Посочете рисковите фактори на различни редове, като използвате толкова редове, колкото е необходимо. За всеки рисков фактор посочете нивото на риск и съответния относителен риск и дял от популацията на гостоприемника.

В колона Б:

Посочете подробни данни за наблюдението съобразно специалните нормативни изисквания за всеки отделен вредител. Отбележете с „Не е приложимо“, когато информацията в дадена колона не е приложима. Информацията, която трябва да бъде предоставена в тези колони, е свързана с информацията, включена в колона 10 „Методи на откриване“.

В колона 18:

Посочете броя на местата с капани, в случай че този брой се различава от броя на капаните (колона 17) (напр. един и същ капан се използва на различни места).

В колона 21:

Посочете броя на пробите, дали положителен, отрицателен или неопределен резултат. „Неопределени“ са анализираните проби, които не са дали резултат поради различни фактори (напр. под нивото на откриване, необработена проба — неидентифицирана, стара).

В колона 22:

Посочете уведомленията за огнище за годината, в която е извършено наблюдението. Не е необходимо да се включва номерът на уведомлението за наличие на огнище, когато компетентният орган е решил, че става въпрос за един от случаите, посочени в член 14, параграф 2, член 15, параграф 2 или член 16 от Регламент (ЕС) 2016/2031. В такъв случай в колона 25 („Забележки“) посочете причината, поради която информацията не е била предоставена.

В колона 23:

Посочете чувствителността на наблюдението, както е определено в Международен стандарт за фитосанитарни мерки (МСФМ) 31. Тази стойност на постигнатата гаранционна вероятност за определяне като „свободен от вредители“ е изчислена въз основа на извършените проверки (и/или взетите проби), като се имат предвид чувствителността на метода и предвиденото разпространение.

В колона 24:

Посочете предвиденото разпространение въз основа на оценката преди наблюдението на вероятното действително разпространение на вредителя в полето. Предвиденото разпространение е зададено като цел на наблюдението и съответства на компромиса, който лицата, отговарящи за управлението на риска, правят между риска от наличие на вредителя и наличните ресурси за наблюдението. Обикновено за наблюдение за откриване се задава стойност от 1 %.


Top