EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0959

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/959 на Комисията от 16 юни 2022 година за изменение на приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на определени плодове от Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch и Punica granatum L.

C/2022/3748

OB L 165, 21.6.2022, p. 30–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/959/oj

21.6.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/959 НА КОМИСИЯТА

от 16 юни 2022 година

за изменение на приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на определени плодове от Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch и Punica granatum L.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 41, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В част А от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията (2) се определя списъкът на карантинните вредители от значение за Съюза, за които не е известно да се срещат на територията на Съюза. С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 се цели предотвратяване на въвеждането, установяването и разпространението на такива карантинни вредители на територията на Съюза, като в приложение VII към него се определят специални изисквания за въвеждането на територията на Съюза на определени растения, растителни продукти и други обекти.

(2)

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) („посоченият вредител“) е включен в списъка в част А от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 като карантинен вредител от значение за Съюза, за който не е известно да се среща на територията на Съюза. Той е включен също така като приоритетен вредител в списъка в приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/1702 на Комисията (3). Посоченият вредител е полифаг и е засечен по няколко растения гостоприемници по време на граничния контрол на територията на Съюза.

(3)

Специфични изисквания при внос съществуват по отношение на плодовете от Capsicum (L.), Citrus L., различни от Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle и Citrus limon (L.) Osbeck, както и на плодовете от Prunus persica (L.) Batsch и от Punica granatum L., за да се защити територията на Съюза от посочения вредител (4). Citrus L. е категория, която обхваща плодовете от Citrus sinensis Pers.

(4)

Съгласно съществуващите изисквания при внос, преди да бъде осъществена търговия, е необходимо да бъде предоставена информация относно статута на държавата и района като свободни от посочения вредител и относно използването на системен подход и на каквото и да било третиране след прибиране на реколтата, заедно с документни доказателства за ефективността на тези изисквания. Тази информация следва да даде възможност за по-лесно оценяване на ефективността на съществуващите понастоящем специални изисквания. Ефективността следва да се измерва чрез броя на случаите на несъответствие, дължащи се на наличие на посочения вредител върху внасяните стоки гостоприемници.

(5)

Тъй като по време на граничния контрол на територията на Съюза все така се наблюдават случаи на несъответствие на пратки със специфичните изисквания при внос, които случаи се дължат на наличие на посочения вредител върху внасяните стоки гостоприемници, е обосновано да се изменят специалните изисквания, определени в приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072. По-конкретно специалните изисквания във връзка със статута на мястото на производство като свободно от вредителя, с използването на третиране след прибиране на реколтата и с използването на системния подход следва да бъдат изменени, за да се предоставят по-добри гаранции, че плодовете, в качеството си на търгувани стоки, са свободни от вредителя.

(6)

Изменението на специалните изисквания се основа на научната и техническата информация от анализа на риска от вредители, изготвен от Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (ЕОРЗ), на оценките на риска от стоката, изготвени от Европейския орган за безопасност на храните по отношение на плодовете от Citrus spp., внесени от Израел (5) и от Южна Африка (6), на съответната научна литература и на коментарите, получени от трети държави след консултация в рамките на Световната търговска организация (Споразумението за санитарните и фитосанитарните мерки).

(7)

С цел гарантиране на фитосанитарната безопасност и проследимостта следва да се осигурят съответното одобряване на съоръженията, спазването на изискванията за съоръженията за третиране, наблюдението, одитирането, процедурите по документиране и воденето на документация за приложеното третиране.

(8)

Понастоящем изискванията, установени в приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на плодовете от Citrus L., са приложими и за Citrus sinensis Pers. Въз основа на данните за случаите на несъответствие, дължащи се на наличие на посочения вредител върху цитрусови плодове, следва за плодовете от Citrus sinensis Pers. да се прилагат отделни изисквания, различни от изискванията за другите плодове от Citrus L. Това е важно с цел да се осигури по по-добър начин, че те са свободни от посочения вредител. Тези изисквания следва да включват системен подход със специфичен режим на студено третиране, евентуално с етап на предварително охлаждане, за да се гарантира възможно най-голяма вероятност за свобода от вредителя.

(9)

За да се даде възможност на компетентните органи и професионалните оператори да се адаптират към системния подход, прилаган по отношение на Citrus sinensis Pers., следва да се предвиди алтернативно и временно изискване, което да е в сила до 31 декември 2022 г., за системен подход, включващ етап на предварително охлаждане на пулпа на плода до 5 °C, последван от студено третиране в продължение на най-малко 25 дни при температура между -1 °C и + 2 °C.

(10)

В случая на Citrus sinensis Pers., когато студеното третиране се прилага по време на транспортирането на съответните плодове, следва да се води документация за прилагането на третирането и тя да се представя при поискване.

(11)

Настоящият регламент следва да влезе в сила и да започне да се прилага възможно най-скоро, за да може засилените изисквания, с които се повишава защитата на Съюза срещу този вредител, да се въведат в най-кратък срок, така че да бъдат взети предвид пратките с посочените плодове, които се транспортират към Съюза към момента на влизане в сила на настоящия регламент.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 юли 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 юни 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията (ОВ L 319, 10.12.2019 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/1702 на Комисията от 1 август 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяване на списък на приоритетните вредители (ОВ L 260, 11.10.2019 г., стр. 8).

(4)  Европейска и средиземноморска организация за растителна защита (ЕОРЗ) (2013 г.) Pest risk analysis for Thaumatotibia leucotreta (Анализ на риска от вредители за Thaumatotibia leucotreta) ЕОРЗ, Париж. https://pra.eppo.int/pra/9305d7ed-2788-46dc-882d-b4641fa24fff

(5)  Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Citrus L. fruits from Israel for Thaumatotibia leucotreta under a systems approach (Научно становище относно оценката на риска от стоката при плодовете от Citrus L. от Израел по отношение на Thaumatotibia leucotreta при прилагането на системен подход). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ 2021;19(3):6427, 36 стр. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6427.

(6)  Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Citrus L. fruits from South Africa for Thaumatotibia leucotreta under a systems approach (Научно становище относно оценката на риска от стоката при плодовете от Citrus L. от Южна Африка по отношение на Thaumatotibia leucotreta при прилагането на системен подход). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ;19(8):6799, 63 стр. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6799.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблицата в приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 се изменя, както следва:

1)

точка 62 се заменя със следното:

„62.

Плодове от Capsicum (L.), от Citrus L. — различни от Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Citrus limon (L.) Osbeck и Citrus sinensis Pers.; плодове от Prunus persica (L.) Batsch и Punica granatum L.

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 90 00  0809 30 10

0809 30 90

ex 0810 90 75

Държави от африканския континент, Кабо Верде, Света Елена, Мадагаскар, Реюнион, Мавриций и Израел

Официално удостоверение, че:

а)

плодовете произхождат от държава, призната за свободна от Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки, при условие че за този статут на свобода от вредителя е било съобщено на Комисията предварително в писмен вид от националната организация за растителна защита на държавата на произход,

или

б)

плодовете произхождат от район, установен от националната организация за растителна защита в държавата на произход като свободен от Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) в съответствие с международния стандарт за фитосанитарни мерки МСФМ № 4(*). Свободният от вредителя район се посочва във фитосанитарния сертификат, при условие че за този статут на свобода от вредителя е било съобщено на Комисията предварително в писмен вид от националната организация за растителна защита на държавата на произход,

или

в)

плодовете:

i)

произхождат от място на производство, установено от националната организация за растителна защита в държавата на произход като свободно от Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) в съответствие с международния стандарт за фитосанитарни мерки МСФМ № 10(**) и включено в списъка на кодовете на местата на производство, за който е било съобщено на Комисията предварително в писмен вид от националната организация за растителна защита на държавата на произход,

и

ii)

са били подложени на официални инспекции, извършени на мястото на производство в подходящо време през вегетационния сезон и преди износа, включително визуална проверка с интензитет, позволяващ откриването на най-малко 2 % степен на нападение при гаранционна вероятност 95 % в съответствие с международния стандарт за фитосанитарни мерки МСФМ № 31(***), включително деструктивно вземане на проби в случай на симптоми, и е било установено, че са свободни от Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

и

iii)

са придружени от фитосанитарен сертификат, в който се указват кодовете на местата на производство,

или

г)

плодовете:

i)

са били произведени в одобрен производствен обект, който е включен в списъка на кодовете на производствените обекти, за който е било съобщено на Комисията предварително в писмен вид от националната организация за растителна защита на държавата на произход,

и

ii)

са били подложени на ефективен системен подход, с който да се гарантира, че са свободни от Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), в съответствие с международния стандарт за фитосанитарни мерки МСФМ № 14(*****), или на ефективно самостоятелно третиране след прибиране на реколтата, с което да се гарантира, че са свободни от Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), при условие че за използвания системен подход или за третирането след прибиране на реколтата, заедно с документни доказателства за неговата ефективност, е било съобщено на Комисията предварително в писмен вид от националната организация за растителна защита на държавата на произход и че третирането след прибиране на реколтата е било подложено на оценка от страна на Европейския орган за безопасност на храните,

и

iii)

преди износа са били подложени на официални инспекции за наличие на Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) с интензитет, позволяващ откриването на най-малко 2 % степен на нападение при гаранционна вероятност 95 % в съответствие с международния стандарт за фитосанитарни мерки МСФМ № 31(***), включително деструктивно вземане на проби в случай на симптоми,

и

iv)

са придружени от фитосанитарен сертификат, в който се указват кодовете на производствените обекти и се посочват подробностите относно използваното третиране след прибиране на реколтата или използването на системния подход.“

2)

между точки 62 и 63 се вмъква следната точка 62.1:

„62.1

Плодове от Citrus sinensis Pers.

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Държави от африканския континент, Кабо Верде, Света Елена, Мадагаскар, Реюнион, Мавриций и Израел

Официално удостоверение, че:

а)

плодовете произхождат от държава, призната за свободна от Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки, при условие че за този статут на свобода от вредителя е било съобщено на Комисията предварително в писмен вид от националната организация за растителна защита на държавата на произход,

или

б)

плодовете произхождат от район, установен от националната организация за растителна защита в държавата на произход като свободен от Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) в съответствие с международния стандарт за фитосанитарни мерки МСФМ № 4(*). Свободният от вредител район се посочва във фитосанитарния сертификат, при условие че за този статут на свобода от вредителя е било съобщено на Комисията предварително в писмен вид от националната организация за растителна защита на държавата на произход,

или

в)

плодовете:

i)

произхождат от място на производство, установено от националната организация за растителна защита в държавата на произход като свободно от Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) в съответствие с международния стандарт за фитосанитарни мерки МСФМ № 10(**) и включено в списъка на кодовете на местата на производство, за който е било съобщено на Комисията предварително в писмен вид от националната организация за растителна защита на държавата на произход,

и

ii)

са били подложени на официални инспекции, извършени на мястото на производство в подходящо време през вегетационния сезон и преди износа, включително визуална проверка с интензитет, позволяващ откриването на най-малко 2 % степен на нападение при гаранционна вероятност 95 % в съответствие с международния стандарт за фитосанитарни мерки МСФМ № 31(***), включително деструктивно вземане на проби в случай на симптоми, и е било установено, че са свободни от Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

и

iii)

са придружени от фитосанитарен сертификат, в който се указват кодовете на местата на производство,

или

г)

плодовете:

i)

са били произведени в одобрен производствен обект, който е включен в списъка на кодовете на производствените обекти, за който е било съобщено на Комисията предварително в писмен вид от националната организация за растителна защита на държавата на произход,

и

ii)

са били подложени на:

ефективен системен подход, който включва студено третиране от 0 °C до -1 °C в продължение на най-малко 16 дни в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки МСФМ № 14(*****) и МСФМ № 42(****), при условие че студеното третиране е било документирано и проверено за всяка пратка от страна на изнасящата трета държава и че за системния подход, заедно с документни доказателства за неговата ефективност, е било съобщено на Комисията предварително в писмен вид от националната организация за растителна защита на държавата на произход,

или

ефективен системен подход в съответствие с международния стандарт за фитосанитарни мерки МСФМ № 14(*****), който включва етап на предварително охлаждане на пулпа на плода до температурата на прилаганото студено третиране, последван от въпросното студено третиране в продължение на най-малко 20 дни при температура между -1 °C и + 2 °C, при условие че етапът на предварително охлаждане и студеното третиране са били документирани и проверени за всяка пратка от страна на изнасящата трета държава и при условие че за системния подход, заедно с документни доказателства за неговата ефективност, е било съобщено на Комисията предварително в писмен вид от националната организация за растителна защита на държавата на произход,

или

ефективно самостоятелно третиране след прибиране на реколтата, с което да се гарантира, че са свободни от Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), при условие че за третирането след прибиране на реколтата, заедно с документни доказателства за неговата ефективност, е било съобщено на Комисията предварително в писмен вид от националната организация за растителна защита на държавата на произход и че то е било подложено на оценка от страна на Европейския орган за безопасност на храните,

или

до 31 декември 2022 г.: ефективен системен подход в съответствие с международния стандарт за фитосанитарни мерки МСФМ № 14(*****), който включва етап на предварително охлаждане на пулпа на плода до 5 °C, последван от студено третиране в продължение на най-малко 25 дни при температура между -1 °C и + 2 °C, при условие че етапът на предварително охлаждане и студеното третиране са били документирани и проверени за всяка пратка от страна на изнасящата трета държава и при условие че за системния подход, заедно с документни доказателства за неговата ефективност, е било съобщено на Комисията предварително в писмен вид от националната организация за растителна защита на държавата на произход,

и

iii)

преди износа са били подложени на официални инспекции за наличие на Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) с интензитет, позволяващ откриването на най-малко 2 % степен на нападение при гаранционна вероятност 95 % в съответствие с международния стандарт за фитосанитарни мерки МСФМ № 31(***), включително деструктивно вземане на проби в случай на симптоми,

и

iv)

са придружени от фитосанитарен сертификат, в който се указват кодовете на производствените обекти и се посочват подробностите относно използваното третиране след прибиране на реколтата или използването на системния подход, заедно с използваната зададена температура и продължителността на прилаганото студено третиране при този системен подход;

и

v)

в случай че студеното третиране е било приложено по време на транспортиране: в допълнение към фитосанитарния сертификат е водена документация за прилагането на третирането, която е била предоставена при поискване.

(*)

МСФМ № 4 „Изисквания за установяване на зони, свободни от вредители“.

(**)

МСФМ № 10 „Изисквания за установяване на места на производство и производствени обекти, свободни от вредители“.

(***)

МСФМ № 31 „Методологии за вземане на проби от пратки“.

(****)

МСФМ № 42 „Изисквания за използването на температурните третирания като фитосанитарни мерки“.

(*****)

МСФМ № 14 „Използването на интегрирани мерки при системен подход към управлението на риска от вредители“.“

Top