EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0759

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/759 на Комисията от 7 май 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на изключенията от изискването за растителен паспорт, статута на Италия, Ирландия, Литва, Словения и Словакия или някои региони от тях като защитени зони и позоваването на защитена зона в Португалия

C/2021/3169

OB L 162, 10.5.2021, p. 18–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/759/oj

10.5.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 162/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/759 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2021 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на изключенията от изискването за растителен паспорт, статута на Италия, Ирландия, Литва, Словения и Словакия или някои региони от тях като защитени зони и позоваването на защитена зона в Португалия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 32, параграфи 3 и 6, член 35, параграфи 1 и 2 и член 79, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията (2) са установени правила относно растителните паспорти при движението на растенията, растителните продукти и другите обекти в рамките на Съюза. Освен това в приложение III към посочения регламент някои държави членки и региони в държавите членки се признават за защитени зони по отношение на определени карантинни вредители за защитените зони. Освен това за някои защитени зони признаването имаше временен характер до 30 април 2020 г., за да може всяка съответна държава членка да предостави цялата необходима информация, с която да удостовери отсъствието на въпросните вредители на своя територия или в съответния регион, или за да довърши или продължи мерките по ликвидирането им.

(2)

Както опитът показва, обхватът на някои правила относно изключенията от изискването за растителен паспорт, предвидени в член 13, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072, следва да се разшири. От съображения за последователност и с цел да бъдат обхванати всички случаи на регулирани растения, растителни продукти и други обекти, тези изключения следва по-специално да обхващат и семена от растения, растителни продукти и други обекти, които не са предмет на актовете за изпълнение, приети съгласно член 28, параграф 1, член 30, параграф 1 или член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

(3)

Територията на регион Кампания и на някои части от регион Пиемонт в Италия бяха признати за защитена зона по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. През 2020 г. Италия предостави информация, според която Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. вече е установен в общините Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte и Vico Equense (провинция Неапол), Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala и Tramonti (провинция Салерно), както и на цялата територия на Пиемонт. Поради това посочените общини и цялата територия на Пиемонт следва вече да не бъдат признати за част от защитената зона по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al..

(4)

Освен това някои части от територията на Италия бяха признати за временна защитена зона по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. до 30 април 2020 г. Резултатите от проверки, представени от Италия през 2019 и 2020 г., сочат, че спорадичните и изолирани огнища на посочения карантинен вредител в някои части от защитената зона са били ликвидирани или са в процес на ликвидиране и че останалите части от защитената зона продължават да са свободни от този вредител. От тази информация също така е видно, че при всички досегашни случаи ликвидирането не е отнемало повече от две години. Поради това признаването на посочените части от територията на Италия като защитена зона по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. следва да продължи без ограничения във времето.

(5)

Териториите на Ирландия, Литва, Словения и Словакия бяха признати за временни защитени зони по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. до 30 април 2020 г. Резултатите от проверки, представени от Ирландия, Литва, Словения и Словакия през 2019 и 2020 г., сочат, че спорадичните и изолирани огнища на посочения карантинен вредител в някои части от защитените зони са били ликвидирани или са в процес на ликвидиране и че останалите части от защитените зони продължават да са свободни от този вредител. От тази информация също така е видно, че при всички досегашни случаи ликвидирането на огнищата не е отнемало повече от две години. Поради това признаването на териториите на Ирландия, Литва, Словения и Словакия като защитени зони по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. следва да продължи без ограничения във времето.

(6)

Освен това през 2020 г. Словакия предостави информация, според която Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. вече е установен в градовете Valice, Jesenské и Rimavská Sobota в окръг Rimavská Sobota. Поради това посочените градове следва вече да не бъдат признати за част от защитената зона по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al..

(7)

Ирландия поиска нейната територия да бъде призната за защитена зона по отношение на Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller. Въз основа на проверките, проведени през 2018 и 2019 г., Ирландия представи доказателства, че въпросните вредители не се срещат на нейната територия, въпреки че там съществуват благоприятни условия за тях. Необходимо е обаче да бъдат извършени допълнителни проверки. Поради това Ирландия следва да бъде призната за временна защитена зона по отношение на Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller до 30 април 2023 г.

(8)

С оглед осигуряване на съгласуваност с измененията на приложение III към Регламент (ЕС) 2019/2072, в което са изброени защитените зони и съответните карантинни вредители за защитените зони, следва да се направят съответните изменения в приложения IX и X към посочения регламент, в които съответно са изброени растенията, растителните продукти и другите обекти, чието въвеждане в определени защитени зони е забранено, и растенията, растителните продукти и другите обекти, които предстои да бъдат въведени или придвижвани в рамките на защитени зони при спазване на специални изисквания.

(9)

Въз основа на информацията, получена от Португалия, с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2210 на Комисията (3) остров Terceira вече е бил изключен от защитената зона на Португалия, вписана в приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на Gonipterus scutellatus Gyllenhal, без да се изменя приложение X към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072. Поради това е целесъобразно да се измени и позоваването на тази защитена зона в посоченото приложение.

(10)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 следва да бъде съответно изменен.

(11)

В интерес на яснотата измененията по отношение на зоните, които са били признати за защитени зони съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 до 30 април 2020 г., следва да се прилагат с обратно действие дата, считано от 1 май 2020 г.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 се изменя, както следва:

(1)

В член 13, параграф 2 буква б) се заменя със следното:

„б)

не са предмет на специалните изисквания в приложение VIII или приложение X към настоящия регламент или на изискванията, предвидени в актовете за изпълнение, приети съгласно член 28, параграф 1, член 30, параграф 1 или член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“;

(2)

приложение III се изменя в съответствие с част 1 от приложението към настоящия регламент;

(3)

приложение IХ се изменя в съответствие с част 2 от приложението към настоящия регламент;

(4)

приложение Х се изменя в съответствие с част 3 от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Следните точки обаче се прилагат от 1 май 2020 г.:

член 1, точка 2, с изключение на част 1, точка 2 от приложението;

член 1, точка 3;

член 1, точка 4, с изключение на част 3, точка 3 от приложението.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията (ОВ L 319, 10.12.2019 г., стр. 1 ).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2210 на Комисията от 22 декември 2020 г. за изменение на приложения III, VI, VII, IX, X, XI и XII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на изискванията относно защитената зона в Северна Ирландия и забраните и изискванията за въвеждането в Съюза на растения, растителни продукти и други обекти от Обединеното кралство (ОВ L 438, 28.12.2020 г., стр. 28).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ 1

Изменения на приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072

Таблицата в приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 се изменя, както следва:

1)

В раздел а) „Бактерии“, точка 1 третата колона „Защитени зони“ се изменя, както следва:

а)

буква г) се заменя със следното:

„г)

Италия (Абруцо, Пулия, Базиликата, Калабрия, Кампания (с изключение на общини Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte и Vico Equense в провинция Неапол, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala и Tramonti в провинция Салерно), Лацио, Лигурия, Ломбардия (с изключение на провинции Милано, Мантуа, Сондрио и Варезе и общини Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese и Varedo в провинция Монца и Брианца), Марке (с изключение на общини Colli al Metauro, Fano, Pesaro и San Costanzo в провинция Пезаро и Урбино), Молизе, Сардиния, Сицилия (с изключение на община Cesarò в провинция Месина, общини Maniace, Bronte и Adrano в провинция Катания и общини Centuripe, Regalbuto и Troina в провинция Ена), Тоскана, Умбрия, Вале д’Аоста, Венето (с изключение на провинции Ровиго и Венеция, общини Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano и Vescovana в провинция Падуа и общини Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio и Zimella в провинция Верона);“;

б)

букви ж)—к) се заменят със следното:

„ж)

Ирландия (с изключение на град Galway);

з)

Литва (с изключение на община Kėdainiai в регион Kaunas);

и)

Словения (с изключение на области Gorenjska, Koroška, Maribor и Notranjska и общини Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana и Žužemberk, и селищата Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec и Znojile pri Krki в община Ivančna Gorica);

й)

Словакия (с изключение на област Dunajská Streda и градове Hronovce и Hronské Kľačany в област Levice, Dvory nad Žitavou в област Nové Zámky, Málinec в област Poltár, Valice, Jesenské и Rimavská Sobota в област Rimavská Sobota, Hrhov в област Rožňava, Veľké Ripňany в област Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín в област Trebišov).“;

2)

В раздел в) „Насекоми и акари“ точка 19 се заменя със следното:

„19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

а)

до 30 април 2023 г.: Ирландия;

б)

Обединено кралство (Северна Ирландия).“

ЧАСТ 2

Изменения на приложение IХ към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072

Приложение IХ към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 се изменя, както следва:

1)

В точка 1 третата колона „Защитени зони“ се изменя, както следва:

а)

буква д) се заменя със следното:

„д)

Италия (Абруцо, Пулия, Базиликата, Калабрия, Кампания (с изключение на общини Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte и Vico Equense в провинция Неапол, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala и Tramonti в провинция Салерно), Лацио, Лигурия, Ломбардия (с изключение на провинции Милано, Мантуа, Сондрио и Варезе и общини Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese и Varedo в провинция Монца и Брианца), Марке (с изключение на общини Colli al Metauro, Fano, Pesaro и San Costanzo в провинция Пезаро и Урбино), Молизе, Сардиния, Сицилия (с изключение на община Cesarò в провинция Месина, общини Maniace, Bronte и Adrano в провинция Катания и общини Centuripe, Regalbuto и Troina в провинция Ена), Тоскана, Умбрия, Вале д’Аоста, Венето (с изключение на провинции Ровиго и Венеция, общини Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano и Vescovana в провинция Падуа и общини Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio и Zimella в провинция Верона);“;

б)

букви ж)—и) се заменят със следното:

„ж)

Литва (с изключение на община Kėdainiai в регион Kaunas);

з)

Словения (с изключение на области Gorenjska, Koroška, Maribor и Notranjska и общини Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana и Žužemberk, и селищата Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec и Znojile pri Krki в община Ivančna Gorica);

и)

Словакия (с изключение на област Dunajská Streda и градове Hronovce и Hronské Kľačany в област Levice, Dvory nad Žitavou в област Nové Zámky, Málinec в област Poltár, Valice, Jesenské и Rimavská Sobota в област Rimavská Sobota, Hrhov в област Rožňava, Veľké Ripňany в област Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín в област Trebišov);“.

2)

В точка 2 третата колона „Защитени зони“ се изменя, както следва:

а)

буква д) се заменя със следното:

„д)

Италия (Абруцо, Пулия, Базиликата, Калабрия, Кампания (с изключение на общини Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte и Vico Equense в провинция Неапол, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala и Tramonti в провинция Салерно), Лацио, Лигурия, Ломбардия (с изключение на провинции Милано, Мантуа, Сондрио и Варезе и общини Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese и Varedo в провинция Монца и Брианца), Марке (с изключение на общини Colli al Metauro, Fano, Pesaro и San Costanzo в провинция Пезаро и Урбино), Молизе, Сардиния, Сицилия (с изключение на община Cesarò в провинция Месина, общини Maniace, Bronte и Adrano в провинция Катания и общини Centuripe, Regalbuto и Troina в провинция Ена), Тоскана, Умбрия, Вале д’Аоста, Венето (с изключение на провинции Ровиго и Венеция, общини Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano и Vescovana в провинция Падуа и общини Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio и Zimella в провинция Верона);“;

б)

букви ж)—и) се заменят със следното:

„ж)

Литва (с изключение на община Kėdainiai в регион Kaunas);

з)

Словения (с изключение на области Gorenjska, Koroška, Maribor и Notranjska и общини Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana и Žužemberk, и селищата Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec и Znojile pri Krki в община Ivančna Gorica);

и)

Словакия (с изключение на област Dunajská Streda и градове Hronovce и Hronské Kľačany в област Levice, Dvory nad Žitavou в област Nové Zámky, Málinec в област Poltár, Valice, Jesenské и Rimavská Sobota в област Rimavská Sobota, Hrhov в област Rožňava, Veľké Ripňany в област Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín в област Trebišov);“.

ЧАСТ 3

Изменения на приложение Х към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072

Приложение X към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 се изменя, както следва:

1)

В точка 3 четвъртата колона „Защитени зони“ се изменя, както следва:

а)

буква д) се заменя със следното:

„д)

Италия (Абруцо, Пулия, Базиликата, Калабрия, Кампания (с изключение на общини Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte и Vico Equense в провинция Неапол, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala и Tramonti в провинция Салерно), Лацио, Лигурия, Ломбардия (с изключение на провинции Милано, Мантуа, Сондрио и Варезе и общини Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese и Varedo в провинция Монца и Брианца), Марке (с изключение на общини Colli al Metauro, Fano, Pesaro и San Costanzo в провинция Пезаро и Урбино), Молизе, Сардиния, Сицилия (с изключение на община Cesarò в провинция Месина, общини Maniace, Bronte и Adrano в провинция Катания и общини Centuripe, Regalbuto и Troina в провинция Ена), Тоскана, Умбрия, Вале д’Аоста, Венето (с изключение на провинции Ровиго и Венеция, общини Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano и Vescovana в провинция Падуа и общини Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio и Zimella в провинция Верона)“;

б)

букви ж)—и) се заменят със следното:

„ж)

Литва (с изключение на община Kėdainiai в регион Kaunas)

з)

Словения (с изключение на области Gorenjska, Koroška, Maribor и Notranjska и общини Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana и Žužemberk, и селищата Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec и Znojile pri Krki в община Ivančna Gorica)

и)

Словакия (с изключение на област Dunajská Streda и градове Hronovce и Hronské Kľačany в област Levice, Dvory nad Žitavou в област Nové Zámky, Málinec в област Poltár, Valice, Jesenské и Rimavská Sobota в област Rimavská Sobota, Hrhov в област Rožňava, Veľké Ripňany в област Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín в област Trebišov)“.

2)

В точка 9 четвъртата колона „Защитени зони“ се изменя, както следва:

а)

буква д) се заменя със следното:

„д)

Италия (Абруцо, Пулия, Базиликата, Калабрия, Кампания (с изключение на общини Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte и Vico Equense в провинция Неапол, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala и Tramonti в провинция Салерно), Лацио, Лигурия, Ломбардия (с изключение на провинции Милано, Мантуа, Сондрио и Варезе и общини Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese и Varedo в провинция Монца и Брианца), Марке (с изключение на общини Colli al Metauro, Fano, Pesaro и San Costanzo в провинция Пезаро и Урбино), Молизе, Сардиния, Сицилия (с изключение на община Cesarò в провинция Месина, общини Maniace, Bronte и Adrano в провинция Катания и общини Centuripe, Regalbuto и Troina в провинция Ена), Тоскана, Умбрия, Вале д’Аоста, Венето (с изключение на провинции Ровиго и Венеция, общини Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano и Vescovana в провинция Падуа и общини Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio и Zimella в провинция Верона)“;

б)

букви ж)—и) се заменят със следното:

„ж)

Литва (с изключение на община Kėdainiai в регион Kaunas)

з)

Словения (с изключение на области Gorenjska, Koroška, Maribor и Notranjska и общини Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana и Žužemberk, и селищата Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec и Znojile pri Krki в община Ivančna Gorica)

и)

Словакия (с изключение на област Dunajská Streda и градове Hronovce и Hronské Kľačany в област Levice, Dvory nad Žitavou в област Nové Zámky, Málinec в област Poltár, Valice, Jesenské и Rimavská Sobota в област Rimavská Sobota, Hrhov в област Rožňava, Veľké Ripňany в област Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín в област Trebišov)“.

3)

в точка 16 текстът в четвъртата колона „Защитени зони“ се заменя със следното:

„а)

Ирландия

б)

Обединено кралство (Северна Ирландия)“;

4)

в точка 19 текстът в четвъртата колона „Защитени зони“ се заменя със следното:

„а)

Гърция

б)

Португалия (Азорски острови, с изключение на остров Terceira)“.


Top