EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0733

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/733 на Комисията от 5 май 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 887/2011 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/961 по отношение на наименованието на притежателя на разрешението за Enterococcus faecium CECT 4515 като фуражна добавка и за изменение на Регламент (ЕС) 2020/1395 по отношение на наименованието на притежателя на разрешението за Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 като фуражна добавка (текст от значение за ЕИП)

C/2021/2901

OJ L 158, 6.5.2021, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/733/oj

6.5.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 158/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/733 НА КОМИСИЯТА

от 5 май 2021 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 887/2011 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/961 по отношение на наименованието на притежателя на разрешението за Enterococcus faecium CECT 4515 като фуражна добавка и за изменение на Регламент (ЕС) 2020/1395 по отношение на наименованието на притежателя на разрешението за Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 като фуражна добавка

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

Evonik Nutrition & Care GmbH подаде заявление в съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 да се промени наименованието на притежателя на разрешението по отношение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 887/2011 (2) на Комисията, Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/961 на Комисията (3) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1395 на Комисията (4).

(3)

Заявителят твърди, че Evonik Nutrition & Care GmbH е променило наименованието си на „Evonik Operations GmbH“. Заявлението бе придружено от съответните данни, подкрепящи искането за промяна.

(4)

Предложената промяна в условията на разрешението е от чисто административно естество и не налага да се извърши нова оценка на съответната добавка. Европейският орган за безопасност на храните бе уведомен за подаденото заявление.

(5)

За да може заявителят да упражнява своите права на търговия под наименованието Evonik Operations GmbH, е необходимо да бъдат променени условията на разрешението.

(6)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 887/2011, Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/961 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1395 следва да бъдат съответно изменени.

(7)

Тъй като не е наложително от съображения за безопасност въведените с настоящия регламент изменения в Регламент (ЕС) № 887/2011 и в регламенти за изпълнение (ЕС) 2017/961 и (ЕС) 2020/1395 да бъдат приложени незабавно, е целесъобразно да се предвиди преходен период за изчерпване на складовите наличности.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения в Регламент за изпълнение (ЕС) № 887/2011

Регламент за изпълнение (ЕС) № 887/2011 се изменя, както следва:

(1)

В заглавието думите „притежател на разрешението Evonik Nutrition & Care GmbH.“ се заменят с думите „притежател на разрешението Evonik Operations GmbH“.

(2)

във втората колона на приложението – „Наименование на притежателя на разрешението“, думите „Evonik Nutrition & Care GmbH“ се заменят с „Evonik Operations GmbH“.

Член 2

Изменения в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/961

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/961 се изменя както следва:

(1)

в заглавието думите „притежател на разрешението Evonik Nutrition & Care GmbH.“ се заменят с думите „притежател на разрешението Evonik Operations GmbH“;

(2)

във втората колона на приложението – „Наименование на притежателя на разрешението“, думите „Evonik Nutrition & Care GmbH“ се заменят с „Evonik Operations GmbH“.

Член 3

Изменения в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1395

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1395 се изменя, както следва:

(1)

в заглавието думите „притежател на разрешението Evonik Nutrition & Care GmbH.“ се заменят с думите „притежател на разрешението Evonik Operations GmbH“;

(2)

във втората колона на приложението – „Наименование на притежателя на разрешението“, думите „Evonik Nutrition & Care GmbH“ се заменят с „Evonik Operations GmbH“.

Член 4

Преходни мерки

Наличните запаси от добавката, които отговарят на разпоредбите, приложими преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, могат да продължат да се предлагат на пазара и да бъдат използвани до тяхното изчерпване.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 май 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 887/2011 на Комисията от 5 септември 2011 г. относно разрешаването на препарат от Enterococcus faecium CECT 4515 като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното Norel S.A.) (ОВ L 229, 6.9.2011 г., стр. 7).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/961 на Комисията от 7 юни 2017 г. за разрешаване на употребата на препарат от Enterococcus faecium CECT 4515 като фуражна добавка за отбити прасенца, на нов вид употреба във вода за пиене за отбити прасенца и пилета за угояване и за изменение на Регламент (ЕО) № 2036/2005 и на Регламент (ЕС) № 887/2011 (притежател на разрешението Evonik Nutrition & Care GmbH) (ОВ L 145, 8.6.2017 г., стр. 7).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1395 на Комисията от 5 октомври 2020 година за подновяване на разрешението за употреба на Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 като фуражна добавка при пилета, отглеждани за угояване, за разрешаване на употребата му при пилета, отглеждани за носачки, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1292/2008 (притежател на разрешението Evonik Nutrition & Care GmbH) (ОВ L 324, 6.10.2020 г., стр. 3).


Top