EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2211

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2211 на Комисията от 22 декември 2020 година за изменение на приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на Обединеното кралство

C/2020/9592

OB L 438, 28.12.2020, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2211/oj

28.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 438/41


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2211 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2020 година

за изменение на приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на Обединеното кралство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ ЕИО, 93/85/ ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 40, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията (2) са предвидени защитни мерки срещу вредителите по растенията, приложими на територията на Съюза.

(2)

Правото на Съюза, включително Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072, е приложимо към и във Обединеното кралство по време на преходен период, който изтича на 31 декември 2020 г. в съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия („Споразумението за оттегляне“), и по-специално член 126 и член 127, параграф 1 от него.

(3)

В съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 клубени на видовете Solanum L. и техните хибриди, различни от посочените във вписвания 15 и 16 от приложение VI към посочения регламент („посочените растения“), могат да бъдат въвеждани в Съюза от третите държави, посочени в четвъртата колона на вписване 17 от посоченото приложение.

(4)

С оглед на изтичането на преходния период, предвиден в Споразумението за оттегляне, Обединеното кралство подаде искане до Комисията за признаването му за свободно от посочения вредител, считано от 1 януари 2021 г.

(5)

В Директива 93/85/ЕИО на Съвета (3) са предвидени мерки, които държавите членки да предприемат, наред с другото, срещу вредителя Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., който е една от причините за болестта пръстеновидно гниене по картофите.

(6)

В съответствие с член 2 от Директива 93/85/ЕИО Обединеното кралство е извършило годишни проучвания, резултатите от които доказват, че територията му е била свободна от посочения вредител през последните три години. Резултатите от тези проучвания бяха съобщени през 2020 г. на Комисията и другите държави.

(7)

Освен това при движението на посочените растения на територията на Обединеното кралство или от тази държава към Съюза посоченият вредител не е бил засичан.

(8)

Обединеното кралство информира Комисията, че законодателството, с което е транспонирана Директива 93/85/ЕИО, няма да бъде изменено и ще продължи да се прилага от 1 януари 2021 г.

(9)

Поради това Обединеното кралство следва да бъде включено в четвъртата колона на вписване 17 в приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072, без да се засяга прилагането на правото на Съюза във и спрямо Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия, в съответствие с член 5, параграф 4 от Протокола относно Ирландия/Северна Ирландия към Споразумението за оттегляне, във връзка с приложение 2 към същия протокол.

(10)

С цел да се гарантира, че Обединеното кралство ще продължи да бъде свободно от посочения вредител, то следва да представя на Комисията до 28 февруари на всяка година резултати от проучвания, потвърждаващи отсъствието на Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. на негова територия през предходната година.

(11)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 следва да бъде съответно изменен.

(12)

Тъй като преходният период, предвиден в Споразумението за оттегляне, изтича на 31 декември 2020 г., настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2021 г.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията (ОВ L 319, 10.12.2019 г., стр. 1).

(3)  Директива 93/85/ЕИО на Съвета от 4 октомври 1993 г. относно борбата с пръстеновидното гниене по картофите (ОВ L 259, 18.10.1993 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Текстът в четвъртата колона на вписване 17 от приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на:

а)

Алжир, Египет, Израел, Либия, Мароко, Сирия, Тунис, Турция и Швейцария,

или

б)

държавите, които отговарят на следните условия:

i)

те са една от следните:

Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Канарски острови, Лихтенщайн, Молдова, Монако, Норвегия, Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сърбия, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и

ii)

отговарят на едно от следните условия:

признати са за свободни от Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., съгласно процедурата, посочена в член 107 от Регламент (ЕС) 2016/2031, или

законодателството им е признато за еквивалентно на правилата на Съюза относно защитата срещу Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. съгласно процедурата, посочена в член 107 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

или

в)

Обединеното кралство (*1), при условие че е изпълнено следното условие: представяне от страна на Обединеното кралство на Комисията до 28 февруари на всяка година на резултатите от проучвания, потвърждаващи отсъствието на Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. на негова територия през предходната година.


(*1)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола относно Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към същия протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.““


Top