EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2210

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2210 на Комисията от 22 декември 2020 година за изменение на приложения III, VI, VII, IX, X, XI и XII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на изискванията относно защитената зона в Северна Ирландия и забраните и изискванията за въвеждането в Съюза на растения, растителни продукти и други обекти от Обединеното кралство (текст от значение за ЕИП)d

C/2020/9595

OB L 438, 28.12.2020, p. 28–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2210/oj

28.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 438/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2210 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2020 година

за изменение на приложения III, VI, VII, IX, X, XI и XII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на изискванията относно защитената зона в Северна Ирландия и забраните и изискванията за въвеждането в Съюза на растения, растителни продукти и други обекти от Обединеното кралство

(текст от значение за ЕИП)d

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 32, параграф 3, член 40, параграф 2, член 41, параграф 2, член 53, параграф 2, член 54, параграф 2, член 72, параграф 2 и член 74, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията (2)се установяват еднакви условия по отношение на защитните мерки срещу вредителите по растенията. В приложения III, VI, VII, IX, X, XI и XII към посочения регламент за изпълнение се установява, inter alia, списъкът на защитените зони и съответните карантинни вредители по отношение на определена защитена зона; списъкът на растенията, растителните продукти и други обекти, чието въвеждане на територията на Съюза е забранено, заедно с третите държави, групи от трети държави или конкретни области в трети държави, за които се прилага забраната; списъкът на растенията, растителните продукти и други обекти, произхождащи от трети държави, и съответните специални изисквания за въвеждането им на територията на Съюза; списъкът на растенията, растителните продукти и други обекти с произход от трети държави или от територията на Съюза, чието въвеждане в определени защитени зони е забранено; списъкът на растенията, растителните продукти и други обекти, които предстои да бъдат въведени или придвижвани в рамките на защитени зони, и съответните специални изисквания за защитените зони; списъкът на растенията, растителните продукти и други обекти, както и на съответните трети държави на произход или изпращане, за които се изискват фитосанитарни сертификати; и списъкът на растенията, растителните продукти и други обекти, за които се изисква фитосанитарен сертификат за въвеждането им в защитена зона, когато идват от определени трети държави на произход или изпращане.

(2)

В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (Споразумението за оттегляне), и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, Регламент (ЕС) 2016/2031 и основаните на него актове на Комисията ще продължат да се прилагат спрямо Обединеното кралство и на неговата територия по отношение на Северна Ирландия след края на преходния период, предвиден в Споразумението за оттегляне.

(3)

Обединеното кралство и части от територията на тази трета държава са посочени като защитени зони в приложения III, IX и X към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072. Поради това позоваванията на Обединеното кралство в посочените приложения следва да бъдат заменени с позовавания на Северна Ирландия във всички случаи, в които Северна Ирландия е част от тези защитени зони.

(4)

Освен това Обединеното кралство е предоставило необходимите гаранции, изисквани съгласно Регламент (ЕС) 2016/2031, за да може да бъде включено заедно с други европейски трети държави в приложения VI и VII, приложение XI, част А и приложение XII към Регламент (ЕС) 2019/2072, без да се засяга прилагането на правото на Съюза спрямо Обединеното кралство и на неговата територия по отношение на Северна Ирландия в съответствие с член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол.

(5)

Територията на Северна Ирландия в Обединеното кралство бе призната за временна защитена зона до 30 април 2020 г. по отношение на Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al., Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) и Thaumetopoea processionea L. Обединеното кралство предостави информация, че Северна Ирландия продължава да бъде свободна от посочените карантинни вредители по отношение на защитената зона. Поради това признаването на тази временна защитена зона следва да бъде удължено до 30 април 2023 г.

(6)

Затова приложения III, VI, VII, IX, X, XI и XII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 следва да бъдат съответно изменени.

(7)

Тъй като преходният период, предвиден в Споразумението за оттегляне, изтича на 31 декември 2020 г., настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2021 г.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения IΙΙ, VI, VII, IX, X, XI и XII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията (ОВ L 319, 10.12.2019 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения III, VI, VII, IX, X, XI и XII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 се изменят, както следва:

(1)

Приложение III се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на защитените зони и съответните карантинни вредители по отношение на определена защитена зона и съответстващите им кодове

Съответните защитени зони, включени в третата графа на таблицата по-долу, обхващат едно от следните:

а)

цялата територия на посочената държава членка (*1);

б)

територията на посочената държава членка с изключенията, упоменати в скобите;

в)

само посочената в скоби част от територията на държавата членка.

Карантинни вредители по отношение на определена защитена зона

Код на ЕОРЗ

Защитени зони

а)

Бактерии

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

а)

Естония;

б)

Испания (с изключение на автономни области Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, автономна област Madrid, Murcia, Navarra и La Rioja, провинция Guipuzcoa в Страната на баските, окръзите (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià и Urgell в провинция Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya; и общините Alborache и Turís в провинция Valencia и окръзите (comarcas) de L'Alt Vinalopó и El Vinalopó Mitjà в провинция Alicante в Comunidad Valenciana)

в)

Франция (Corsica);

г)

Италия (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche (с изключение на общини Colli al Metauro, Fano, Pesaro и San Costanzo в провинция Pesaro e Urbino), Molise, Piedmont (с изключение на общини Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca и Villafalleto в провинция Cuneo), Sardinia, Sicily (с изключение на общини Cesarò в провинция Messina, Maniace, Bronte, Adrano в провинция Catania и Centuripe, Regalbuto и Troina в провинция Enna), Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta);

д)

Латвия;

е)

Финландия;

ж)

до 30 април 2020 г.: Ирландия (с изключение на град Galway);

з)

до 30 април 2020 г.: Италия (Apúlia, Lombardy (с изключение на провинции Milan, Mantua, Sondrio и Varese и общини Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese и Varedo в провинция Monza Brianza), Veneto (с изключение на провинции Rovigo и Venice, общини Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano и Vescovana в провинция Padova и общини Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio и Zimella в провинция Verona);

и)

до 30 април 2020 г.: Литва (с изключение на община Kėdainiai в регион Kaunas)

й)

до 30 април 2020 г.: Словения (с изключение на области Gorenjska, Koroška, Maribor и Notranjska и общини Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana и Žužemberk, и селищата Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec и Znojile pri Krki в община Ivančna Gorica);

к)

до 30 април 2020 г.: Словакия (с изключение на области Dunajská Streda, Hronovce и Hronské Kľačany в област Levice, Dvory nad Žitavou в област Nové Zámky, Málinec в област Poltár, Hrhov в област Rožňava, Veľké Ripňany в област Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín в област Trebišov).

2.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

до 30 април 2023 г.: Обединено кралство (Северна Ирландия)

б)

Гъби и оомицети

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Гърция

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

а)

Чехия;

б)

Ирландия;

в)

Швеция;

г)

Обединено кралство (Северна Ирландия).

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers and Ju

HYPOMA

а)

Ирландия;

б)

Обединено кралство (Северна Ирландия).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Ирландия

в)

Насекоми и акари

1.

Bemisia tabaci Genn. (европейски популации)

BEMITA

а)

Ирландия;

б)

Швеция;

в)

Обединено кралство (Северна Ирландия).

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

а)

Ирландия;

б)

Обединено кралство (Северна Ирландия).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

а)

Ирландия;

б)

Гърция;

в)

Обединено кралство (Северна Ирландия).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

а)

Ирландия;

б)

Обединено кралство (Северна Ирландия).

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

а)

Ирландия;

б)

Гърция;

в)

Обединено кралство (Северна Ирландия).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

а)

Гърция;

б)

Португалия (Azores, с изключение на остров Terceira)

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

а)

Ирландия;

б)

Гърция;

в)

Обединено кралство (Северна Ирландия).

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

а)

Ирландия;

б)

Гърция;

в)

Обединено кралство (Северна Ирландия).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

а)

Ирландия;

б)

Гърция;

в)

Обединено кралство (Северна Ирландия).

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

а)

Ирландия;

б)

Кипър;

в)

Обединено кралство (Северна Ирландия).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

а)

Ирландия;

б)

Обединено кралство (Северна Ирландия).

12.

Leptinotаrѕа decemlinеаtа Ѕаy

LPTNDE

а)

Ирландия;

б)

Испания (Ibiza и Menorca);

в)

Кипър;

г)

Малта;

д)

Португалия (Azores и Madeira);

е)

Финландия (окръзите Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

ж)

Швеция (области Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar и Skåne);

з)

Обединено кралство (Северна Ирландия).

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

а)

Ирландия;

б)

Обединено кралство (Северна Ирландия).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

а)

Ирландия;

б)

до 30 април 2023 г.: Обединено кралство (Северна Ирландия).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

а)

Ирландия;

б)

до 30 април 2023 г.: Обединено кралство (Северна Ирландия).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

а)

Ирландия;

б)

Малта;

в)

Обединено кралство (Северна Ирландия).

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

а)

Ирландия;

б)

Португалия (Azores);

в)

Обединено кралство (Северна Ирландия).

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

а)

Испания (Granada и Malaga);

б)

Португалия (Alentejo, Algarve и Madeira).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Обединено кралство (Северна Ирландия).

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

а)

Ирландия;

б)

до 30 април 2023 г.: Обединено кралство (Северна Ирландия).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Кипър.

г)

Вируси, вироиди и фитоплазми

1.

Вирус на жилкова некроза по цвеклото (ризомания, или BNYVV)

BNYVV0

а)

Ирландия;

б)

Франция (Bretagne);

в)

Португалия (Azores);

г)

Финландия;

д)

Обединено кралство (Северна Ирландия).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Обединено кралство (Северна Ирландия)

3.

Citrus tristeza virus (европейски изолати)

CTV000

Малта

(*1)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на държавите членки включват Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия."

2.

Приложение VI се изменя, както следва:

а)

в точка 1, четвърта графа текстът се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Канарски острови, Лихтенщайн, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*2), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария.

(*2)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;"

б)

в точка 2, четвърта графа текстът се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Канарски острови, Лихтенщайн, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*3), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария.

(*3)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;"

в)

в точка 8, четвърта графа текстът се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Канарски острови, Лихтенщайн, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*4), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария.

(*4)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;"

г)

в точка 9, четвърта графа текстът се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на Австралия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Египет, Израел, Исландия, Йордания, Канада, Канарски острови, Либия, Ливан, Лихтенщайн, Мароко, Молдова, Монако, Нова Зеландия, Норвегия, Обединено кралство (*5), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сирия, Съединените щати, с изключение на Хавай, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария.

(*5)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;"

д)

в точка 14, четвърта графа текстът се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на Азербайджан, Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Египет, Израел, Исландия, Йордания, Канарски острови, Либия, Ливан, Лихтенщайн, Мароко, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*6), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сирия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария.

(*6)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;"

е)

в точка 18, четвърта графа текстът се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Египет, Израел, Исландия, Йордания, Канарски острови, Либия, Ливан, Лихтенщайн, Мароко, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*7), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сирия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария.

(*7)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;"

3.

Приложение VII се изменя, както следва:

а)

в точка 5, четвърта графа текстът се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Египет, Израел, Исландия, Йордания, Канарски острови, Либия, Ливан, Лихтенщайн, Мароко, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*8), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сирия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария.

(*8)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;"

б)

в точка 6, четвърта графа текстът се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Египет, Израел, Исландия, Йордания, Канарски острови, Либия, Ливан, Лихтенщайн, Мароко, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*9), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сирия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария.

(*9)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;"

в)

в точка 9, четвърта графа текстът се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Египет, Израел, Исландия, Йордания, Канарски острови, Либия, Ливан, Лихтенщайн, Мароко, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*10), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сирия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария.

(*10)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;"

г)

в точка 10, четвърта графа текстът се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Египет, Израел, Исландия, Йордания, Канарски острови, Либия, Ливан, Лихтенщайн, Мароко, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*11), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сирия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария.

(*11)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;"

д)

в точка 11, четвърта графа текстът се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Египет, Израел, Исландия, Йордания, Канарски острови, Либия, Ливан, Лихтенщайн, Мароко, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*12), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сирия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария.

(*12)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;"

е)

в точка 30, четвърта графа текстът се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Канарски острови, Лихтенщайн, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*13), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария.

(*13)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;"

ж)

в точка 32, четвърта графа текстът се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Канарски острови, Лихтенщайн, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*14), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария.

(*14)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;"

з)

в точка 55, четвърта графа текстът се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Канарски острови, Лихтенщайн, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*15), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария.

(*15)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;"

и)

в точка 80, четвърта графа текстът се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на:

Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Канарски острови, Казахстан, Лихтенщайн, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*16), Русия, Сан Марино, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария,

Канада, Китай, Република Корея, Мексико, Съединени щати, Тайван и Япония, където е известно, че се среща Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

(*16)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;"

й)

в точка 81, четвърта графа текстът се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Канарски острови, Лихтенщайн, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*17), Сан Марино, Северна Македония, Сърбия, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария,

с изключение на Канада, Китай, Република Корея, Мексико, САЩ, Тайван и Япония, където е известно, че се среща Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

(*17)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;"

к)

в точка 82, четвърта графа текстът се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Канарски острови, Лихтенщайн, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*18), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария.

(*18)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;"

4)

в приложение IX, в точки 1 и 2, в дясната графа („Защитени зони”) думите „к) Обединено кралство (остров Ман; Нормандски острови)“ се заличават;

5)

приложение X се изменя, както следва:

а)

в уводния параграф над таблицата буква а) се заменя със следното:

„а)

цялата територия на посочената държава членка (*19);

(*19)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на държавите членки включват Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия.“;"

б)

в точки 3 и 9, в дясната графа („Защитени зони“) думите „к) Обединено кралство (остров Ман; Нормандски острови)“ се заличават;

в)

в точки 11—14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 51 и 52, в дясната графа („Защитени зони”) думите „(Северна Ирландия)” се добавят след „Обединено кралство“;

г)

в точки 17, 18, 23, 39 и 46, в дясната графа („Защитени зони ”) думите „Обединено кралство (Северна Ирландия, остров Ман и Джърси)” се заменят с „Обединено кралство (Северна Ирландия)“;

д)

в точки 27, 28, 43, 44, 48 и 50, в дясната графа („Защитени зони”) думите „Обединено кралство (Северна Ирландия и остров Ман)” се заменят с „Обединено кралство (Северна Ирландия)“;

е)

в точка 22, в дясната графа („Защитени зони”) думите в скоби след „Обединено кралство” се заменят със „Северна Ирландия“.

6)

в приложение XI част А се изменя, както следва:

а)

в точка 3, в третата графа от вписването за „Prunus L.“ текстът се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Канарски острови, Лихтенщайн, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*20), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария.

(*20)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;"

б)

в точка 6, в третата графа от вписването за „Aster spp, Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. и Trachelium L.“ текстът се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Канарски острови, Лихтенщайн, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*21), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария.

(*21)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;"

в)

в точка 11, в третата графа от вписването за „Conifers (Pinales)“ текстът се заменя със следното:

„Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Канарски острови, Лихтенщайн, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*22), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария.

(*22)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“."

г)

в точка 12, в третата графа от вписването за „Conifers (Pinales)“ текстът се заменя със следното:

„Казахстан, Русия и Турция и други трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Канарски острови, Лихтенщайн, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*23), Сан Марино, Северна Македония, Сърбия, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария.

(*23)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“."

7)

в приложение XII, точка 6, в третата графа от вписването за „Conifers ( Pinales ), с изключение на обелена дървесина, с произход от трети европейски държави“ текстът се заменя със следното:

„Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Канарски острови, Лихтенщайн, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (*24), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария.

(*24)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“"


(*1)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на държавите членки включват Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия.

(*2)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;

(*3)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;

(*4)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;

(*5)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;

(*6)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;

(*7)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;

(*8)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;

(*9)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;

(*10)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;

(*11)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;

(*12)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;

(*13)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;

(*14)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;

(*15)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;

(*16)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;

(*17)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;

(*18)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;

(*19)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на държавите членки включват Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия.“;

(*20)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;

(*21)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;

(*22)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“.

(*23)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“.

(*24)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.““


Top