EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1825

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1825 на Комисията от 2 декември 2020 година за изменение на членове 7 и 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на временните мерки във връзка с въвеждането или движението на територията на Съюза на някои растения, растителни продукти или други обекти

C/2020/8361

OB L 406, 3.12.2020, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1825/oj

3.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 406/58


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1825 НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 2020 година

за изменение на членове 7 и 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на временните мерки във връзка с въвеждането или движението на територията на Съюза на някои растения, растителни продукти или други обекти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията (1), и по-специално член 40, параграф 2 и член 41, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията (2) във връзка с приложение VI към същия регламент е предвиден списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, чието въвеждане на територията на Съюза е забранено, заедно с третите държави, групи от трети държави или конкретни области в трети държави, по отношение на които важи тази забрана, в съответствие с посоченото в член 40, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

(2)

По силата на член 8, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 във връзка с приложение VII към същия регламент е предвиден списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, произхождащи от трети държави, заедно със съответните специални изисквания за въвеждането им на територията на Съюза, в съответствие с посоченото в член 41, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

(3)

Освен това по силата на член 8, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 във връзка с приложение VIII към същия регламент е предвиден списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, произхождащи от територията на Съюза, заедно със съответните специални изисквания за тяхното движение в рамките на територията на Съюза, в съответствие с посоченото в член 41, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

(4)

В периода след приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 стана ясно, че в някои извънредни случаи е необходимо на основание член 28, параграф 1, член 30, параграф 1, член 40, параграф 2, член 41, параграф 2, член 42, параграф 3, член 42, параграф 4 или член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 да бъдат приети определени актове за изпълнение, установяващи временни забрани или специални изисквания за въвеждането или движението на територията на Съюза на някои растения, растителни продукти или други обекти с цел справяне с конкретни фитосанитарни рискове, които не са били оценени в достатъчна степен. Това ще позволи да се направи по-обстойна оценка на фитосанитарните рискове, обхванати от тези забрани или специални изисквания, за да се определи фитосанитарният им статус.

(5)

С оглед на гореизложеното в членове 7 и 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 следва да се предвиди, че съответните забрани или специални изисквания трябва да се прилагат, без да се засягат посочените актове.

(6)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 се изменя, както следва:

1.

В член 7 се добавя следната алинея:

„Първата алинея се прилага, без да се засягат други актове, установяващи забрани, имащи временен характер, приети на основание член 40, параграф 2, член 42, параграф 3 или член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и отнасящи се до въвеждането на територията на Съюза на някои растения, растителни продукти или други обекти с цел справяне с конкретни фитосанитарни рискове, които все още не са оценени в пълна степен.“;

2.

Член 8 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната алинея:

„Първата алинея се прилага, без да се засягат други актове, установяващи специални изисквания, имащи временен характер, приети на основание член 41, параграф 2, член 42, параграф 4 или член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и отнасящи се до въвеждането на територията на Съюза на някои растения, растителни продукти или други обекти с цел справяне с конкретни фитосанитарни рискове, които все още не са оценени в пълна степен.“;

б)

в параграф 2 се добавя следната алинея:

„Първата алинея се прилага, без да се засягат други актове, установяващи специални изисквания, имащи временен характер, приети на основание член 28, параграф 1, член 30, параграф 1, член 41, параграф 2, член 42, параграф 4 или член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и отнасящи се до движението на територията на Съюза на някои растения, растителни продукти или други обекти с цел справяне с конкретни фитосанитарни рискове, които все още не са оценени в пълна степен.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4).

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията (ОВ L 319, 10.12.2019 г., стр. 1).


Top