EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1395

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1395 на Комисията от 5 октомври 2020 година за подновяване на разрешението за употреба на Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 като фуражна добавка при пилета, отглеждани за угояване, за разрешаване на употребата му при пилета, отглеждани за носачки, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1292/2008 (притежател на разрешението Evonik Nutrition & Care GmbH) (текст от значение за ЕИП)

C/2020/6704

OJ L 324, 6.10.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1395/oj

6.10.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 324/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1395 НА КОМИСИЯТА

от 5 октомври 2020 година

за подновяване на разрешението за употреба на Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 като фуражна добавка при пилета, отглеждани за угояване, за разрешаване на употребата му при пилета, отглеждани за носачки, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1292/2008 (притежател на разрешението Evonik Nutrition & Care GmbH)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето и подновяването на такова разрешение.

(2)

С Регламент (ЕО) № 1292/2008 на Комисията (2) беше разрешена за 10 години употребата на Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 като фуражна добавка при пилета за угояване.

(3)

В съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент притежателят на разрешението за употреба на Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 като фуражна добавка подаде заявление за подновяване на разрешението за употреба при пилета, отглеждани за угояване и за предоставяне на ново разрешение за употреба при пилета, отглеждани за носачки, с искане добавката да бъде класифицирана в категория „зоотехнически добавки“. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 и член 14, параграф 2 от същия регламент.

(4)

В становището си от 28 януари 2020 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че заявителят е предоставил данни, доказващи, че добавката отговаря на условията за разрешаване. Органът потвърди предишните си заключения че Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и безопасността на потребителите, нито върху околната среда. Той също така заключи, че веществото няма дразнещо действие за кожата или очите и не е кожен сенсибилизатор, но следва да се счита за потенциален респираторен сенсибилизатор. Поради това Комисията счита, че следва да се вземат подходящи предпазни мерки, за да се предотврати евентуалното неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, по-специално що се отнася до потребителите на добавката. Органът също така заключи, че добавката може да бъде ефикасна при пилета, отглеждани за носачки.

(5)

При оценката на препарата от Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това разрешението за употреба на посочената добавка следва да бъде подновено съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

С оглед на подновяването на разрешението за употреба на Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 като фуражна добавка при условията, определени в приложението към настоящия регламент, Регламент (ЕО) № 1292/2008 следва да бъде отменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешението за употреба на посоченaта в приложението добавка, която принадлежи към категория „зоотехнически добавки“ и към функционална група „стабилизатори на чревната флора“, при пилета, отглеждани за носачки, както и – за същата категория и функционална група – при пилета, отглеждани за угояване, се подновява при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Регламент (ЕО) № 1292/2008 се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 октомври 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Регламент (ЕО) № 1292/2008 на Комисията от 18 декември 2008 г. за разрешаване на Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol и Ecobiol plus) като фуражна добавка (ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 36).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2020;18(2):6014.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „зоотехнически добавки“. Функционална група: стабилизатори на чревната флора.

4b1822

Evonik Nutrition & Care GmbH

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

Състав на добавката

Препарат от Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 с минимално съдържание на:

1 × 109 CFU/g добавка

В твърдо състояние

Пилета за

угояване

Пилета, отглеждани за носачки

-

1 × 109

-

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

Може да се употребява във фуражи, съдържащи разрешените за употреба коксидиостатици: диклазурил, монензин натрий или никарбазин.

3.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска, очила и ръкавици.

26.10.2030 г.

Характеристика на активното вещество

Спори на Bacillus amyloliquefaciensCECT 5940

Метод за анализ  (1)

Преброяване: метод чрез разстилане върху триптон-соев агар (EN 15 784 )

Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE).


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top