EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1199

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1199 на Комисията от 13 август 2020 година за изменение на приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 с цел временна забрана за въвеждане в Съюза на някои плодове с произход от Аржентина, за да се предотврати въвеждането и разпространението в Съюза на вредителя Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

OB L 267, 14.8.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1199/oj

14.8.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 267/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1199 НА КОМИСИЯТА

от 13 август 2020 година

за изменение на приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 с цел временна забрана за въвеждане в Съюза на някои плодове с произход от Аржентина, за да се предотврати въвеждането и разпространението в Съюза на вредителя Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ ЕИО, 93/85/ ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 40, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията (2), във връзка с приложение VI към същия регламент, се установява списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, чието въвеждане на територията на Съюза е забранено, заедно с третите държави, групи от трети държави или конкретни области в трети държави, по отношение на които важи тази забрана, съгласно посоченото в член 40, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

(2)

С Решение за изпълнение (ЕС) 2016/715 на Комисията (3) се определят мерки по отношение на плодовете от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди, различни от плодовете от Citrus aurantium L. и Citrus latifolia Tanaka, с произход от Аржентина, Бразилия, Южна Африка или Уругвай, за да се предотврати въвеждането и разпространението в Съюза на Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa („посочения вредител“).

(3)

През месеците май, юни и юли и през първата седмица на месец август 2020 г. държавите членки неколкократно уведомиха Комисията, че при извършените от тях инспекции на вноса са засекли посочения вредител върху плодовете от Citrus limon (L.) N. Burm.f. и Citrus sinensis (L.) Osbeck с произход от Аржентина („посочените плодове“).

(4)

Тези повтарящи се случаи на засичане на вредителя показват, че съществуващите понастоящем в Аржентина фитосанитарни гаранции не са достатъчни, за да се предотврати въвеждането на посочения вредител в Съюза. Следователно налице е неприемлив фитосанитарен риск, дължащ се на наличието на посочения вредител върху посочените плодове и този риск не може да бъде намален до приемливо ниво чрез която и да е от мерките, установени в раздел 1, точки 2 и 3 от приложение II към Регламент (ЕС) 2016/2031.

(5)

В резултат на това въвеждането в Съюза на посочените плодове следва да бъде временно забранено, независимо дали те са предназначени изключително за промишлена преработка в сок, или не.

(6)

Тази временна забрана следва да се прилага до 30 април 2021 г., за да се отстрани съществуващият риск от въвеждането и разпространението в Съюза на посочения вредител, да се даде възможност на Аржентина да усъвършенства системата си за сертифициране и тя да бъде одитирана от Комисията. Тази дата следва да бъде преразгледана при необходимост въз основа на констатациите от одита.

(7)

Поради това приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 следва да бъде съответно изменено, като същевременно Решение за изпълнение (ЕС) 2016/715 следва да продължи да се прилага по отношение на всички останали засегнати плодове и трети държави.

(8)

Поради спешната необходимост да се отстрани фитосанитарният риск, породен от посочения вредител и посочените плодове, настоящият регламент следва да влезе в сила на втория ден след деня на публикуването му.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072

В приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 се добавя следният ред:

„21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. и Citrus sinensis (L.) Osbeck (до 30 април 2021 г.)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Аржентина“

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на втория ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 август 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията (ОВ L 319, 10.12.2019 г., стр. 1).

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/715 на Комисията от 11 май 2016 г. за определяне на мерки по отношение на някои плодове с произход от някои трети държави за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на вредителя Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (ОВ L 125, 13.5.2016 г., стр. 16).


Top