EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0891

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/891 на Комисията от 26 юни 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 по отношение на специални разпоредби с цел съгласуване на разпоредбите относно изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество, финансирани в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), със специалните мерки в отговор на пандемията от COVID-19

C/2020/4002

OJ L 206, 30.6.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/891/oj

30.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/891 НА КОМИСИЯТА

от 26 юни 2020 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 по отношение на специални разпоредби с цел съгласуване на разпоредбите относно изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество, финансирани в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), със специалните мерки в отговор на пандемията от COVID-19

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) (1), и по-специално член 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 33 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 на Комисията (2) се прилагат правилата, приложими към целта „Европейско териториално сътрудничество“ (ЕТС), предвидена в регламенти (ЕС) № 1303/2013 (3) и (ЕС) № 1299/2013 (4) на Европейския парламент и на Съвета.

(2)

Изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество — и в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), и в рамките на ЕТС, беше засегнато по безпрецеден начин от пандемията от COVID-19. Това доведе до извънредна ситуация, чието преодоляване налага специални мерки. Тези мерки следва да позволят на програмите за трансгранично сътрудничество в рамките на ИПП II гъвкаво и ефективно да дадат своя принос в отговор на бързо възникващите потребности по отношение на най-засегнатите сектори, като здравеопазването, стопанската дейност, включително малките и средните предприятия и пазара на труда, и така да способстват за социално-икономическото възстановяване на областите, които обхващат.

(3)

Специалните мерки, въведени с регламенти (ЕС) 2020/460 (5) и (ЕС) 2020/558 (6) на Европейския парламент и на Съвета, се прилагат към програмите за трансгранично сътрудничество в рамките на ЕТС и към програмите за трансгранично сътрудничество в рамките на ИПП II, доколкото членове 33—48 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 препращат към разпоредби, изменени с регламенти (ЕС) 2020/460 и (ЕС) 2020/558. Целесъобразно е обаче да се изменят и някои разпоредби на Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014, които не са обхванати от тези специални мерки.

(4)

С цел да се облекчи тежестта върху публичните бюджети при отговора на пандемията от COVID-19 на управляващите органи следва да се даде възможност по изключение да поискат ставка на съфинансиране от 100 %, която да се прилага за счетоводната 2020—2021 година, в съответствие с бюджетните кредити и при наличие на финансиране.

(5)

За да се осигури повече гъвкавост при отговора на пандемията от COVID-19, държавите членки следва да разполагат с повече гъвкавост при изпълнението на програмите и следва да се предвиди опростена процедура за промени в програмите за трансгранично сътрудничество, която не изисква решение на Комисията. Следва да бъде изяснена информацията, която трябва да бъде предоставена на Комисията относно такива промени.

(6)

Предвид неотложния характер на ситуацията, породена от пандемията от COVID-19, е целесъобразно да се осигури бързото прилагане на мерките, предвидени в настоящия регламент, който поради това следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(7)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета за ИПП II, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 231/2014,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 28 се добавя нов параграф 2А:

„2A.   Чрез дерогация от параграф 2 по искане на управляващия орган към разходи, декларирани в заявления за плащане по време на счетоводната година, започваща на 1 юли 2020 г. и свършваща на 30 юни 2021 г., за една или няколко приоритетни оси, може да се прилага дял на съфинансиране от 100 %.

Исканията за изменение на дела на съфинансиране се подават в съответствие с процедурата за изменение на програмите, определена в член 31, параграф 5А, и се придружават от преразгледана програма. Делът на съфинансиране от 100 % се прилага само ако съответното изменение на програмата за сътрудничество бъде одобрено от Комисията преди подаването на окончателното заявление за междинно плащане в съответствие с член 135, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

В първия ден на счетоводната година, започваща на 1 юли 2021 г. и свършваща на 30 юни 2022 г., делът на съфинансиране автоматично се връща на равнището, на което е бил в деня, в който искането за изменение на дела на съфинансиране, посочено във втора алинея, е било подадено до Комисията.“

2)

В член 31 се добавя нов параграф 5А:

„5A.   Чрез дерогация от параграф 5 за програмите за трансгранично сътрудничество по член 27, буква а) управляващият орган може да прехвърли по време на програмния период сума в размер до 8 % от разпределените средства за даден приоритет считано от 1 февруари 2020 г. и не повече от 4 % от бюджета на програмата към друг приоритет на същата програма. Тези прехвърляния не засягат предходни години.

Те се разглеждат като незначителни и не изискват решение на Комисията за изменение на програмата. Те обаче трябва да отговарят на всички регулаторни изисквания и се одобряват предварително от съвместния мониторингов комитет. Държавата членка нотифицира на Комисията коригирания план за финансиране.

Параграфи 2 и 3 не се прилагат към изменения на програми съгласно настоящия параграф.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 11.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 на Комисията от 2 май 2014 г. относно специфичните правила за изпълнение на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) (OВ L 132, 3.5.2014 г., стр. 32).

(3)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(4)  Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ ( ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259).

(5)  Регламент (ЕС) 2020/460 на Европейския парламент и на Съвета от 30 март 2020 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 508/2014 във връзка със специални мерки за мобилизиране на инвестиции в системите на здравеопазване на държавите членки и в други сектори на техните икономики в отговор на избухването на COVID-19 (Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса) (ОВ L 99, 31.3.2020 г., стр. 5).

(6)  Регламент (ЕС) 2020/558 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2020 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1301/2013 по отношение на специалните мерки за предоставяне на изключителна гъвкавост за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на избухването на COVID-19 (ОВ L 130, 24.4.2020 г., стр. 1).


Top