EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2090

Решение (ЕС) 2020/2090 на Европейската централна банка от 4 декември 2020 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2020/60)

OB L 423, 15.12.2020, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2090/oj

15.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 423/62


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/2090 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 4 декември 2020 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2020/60)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

Нараства броят на изтеглени от обращение копия на евробанкноти, за които би могло да има риск да бъдат сбъркани от широката общественост с истински евробанкноти, въпреки факта, че някои от тези копия носят малки или трудно разпознаваеми индикации, че са „копия“, „не са законно платежно средство“ или трябва да „се използват само за филми или реквизит“, тъй като те имат оптичния вид на евробанкноти и имитират определени защитни елементи на банкнотите. Тези копия основно се предлагат и закупуват чрез електронни пазари или уебсайтове. Копия, които широката общественост може да сбърка с истински евробанкноти, са незаконни съгласно Решение ЕЦБ/2013/10 (1). Поради това е важно да се приемат мерки за намаляване и евентуално спиране на по-нататъшното им разпространение. По-специално, ясната забрана на незаконни дейности увеличава правната сигурност. В същото време е важно да има възможност за освобождаване на действия по отношение на определени копия, ако Евросистемата прецени, че широката общественост не може да ги сбърка с истински евробанкноти.

(2)

Поради това Решение ЕЦБ/2013/10 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменение

Член 2 от Решение ЕЦБ/2013/10 се заменя със следното:

„Член 2

Правила за възпроизвеждане на евробанкноти

1.   „Възпроизвеждане“ означава всяко материално или нематериално копие, което използва цялата или част от евробанкнота, посочена в член 1, или части от отделните елементи на дизайна ѝ, като, inter alia, цвят, размери и използването на букви или символи, и което наподобява или създава общо впечатление за истинска евробанкнота, независимо от:

а)

размера на образа; или

б)

материалите или техниките, използвани за изработването му; или

в)

това дали елементи от дизайна на евробанкнотата, като например буквите или символите, са променени или добавени.

2.   Освен ако ЕЦБ или НЦБ не даде съгласие за освобождаване, посочено в параграф 5, копия, които не отговарят на критериите, посочени в параграф 3, се считат за незаконни, а тяхното производство, притежание, транспортиране, разпространение, продажба, популяризиране, внос в Съюза и използване или опит за използване за трансакции – забранени.

3.   Копия, отговарящи на критериите, изброени по-долу, се считат за законни, доколкото не съществува риск широката общественост да ги сбърка с истински евробанкноти:

а)

едностранни копия на евробанкнота, посочена в член 1, в случай че размерът на копието е равен на или по-голям от 125 % едновременно от дължината и ширината, или е равен на или по-малък от 75 % едновременно от дължината и ширината на съответната евробанкнота, посочена в член 1; или

б)

двустранни копия на евробанкнота, посочена в член 1, в случай че размерът на копието е равен на или по-голям от 200 % едновременно от ширината и дължината, или е равен на или по-малък от 50 % едновременно от дължината и ширината на съответната евробанкнота, посочена в член 1; или

в)

копия на отделни елементи от дизайна на евробанкнота, посочена в член 1, в случай че този елемент от дизайна не е изобразен на фон, наподобяващ банкнота; или

г)

едностранни копия, изобразяващи част от лицевата или обратната страна на евробанкнота, в случай че тази част е по-малка от една трета от оригиналната лицева или обратна страна на евробанкнота, посочена в член 1; или

д)

копия, изработени от материал, видимо различен от хартия, който изглежда и се усеща чувствително различен от материала, използван за банкноти; или

е)

нематериални копия, достъпни по електронен път на уебсайтове, чрез жични или безжични устройства, или чрез други устройства, позволяващи достъп на представители на обществеността до тези нематериални копия от място и във време, избрани от тях, в случай че:

думата SPECIMEN (образец) (или неин еквивалент на друг официален език на Европейския съюз) е отпечатана диагонално на копието с шрифт Arial или подобен на него;

разделителната способност на електронното копие, когато е в размер 100 %, не надвишава 72 точки на инч (dpi);

дължината на думата SPECIMEN (или неин еквивалент на друг официален език на Европейския съюз) е най-малко 75 % от дължината на копието;

височината на думата SPECIMEN (или неин еквивалент на друг официален език на Европейския съюз) е най-малко 15 % от ширината на копието; и

думата SPECIMEN (или неин еквивалент на друг официален език на Европейския съюз) се изобразява в непрозрачен (матов) цвят, контрастиращ с основния цвят на съответната евробанкнота, посочена в член 1.

5.   По изключение ЕЦБ или съответната НЦБ, както е приложимо, могат след получаване на писмено искане да дадат съгласие за освобождаване на копие, което не отговаря на критериите на параграф 3, от забраната, посочена в параграф 2, ако ЕЦБ или съответната НЦБ счита, че копието не може да бъде сбъркано от широката общественост с истинска евробанкнота, посочена в член 1. Когато копието се изработва на територията само на една държава членка, чиято парична единица е еврото, тези искания за освобождаване се отправят до НЦБ на тази държава членка. Във всички останали случаи исканията се отправят до ЕЦБ.

6.   Правилата за възпроизвеждане на евробанкноти се прилагат също така и към евробанкноти, които са били изтеглени от обращение или са загубили статуса си на законно платежно средство съгласно настоящото решение.“

Член 2

Заключителни разпоредби

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 4 декември 2020 година.

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  Решение ЕЦБ/2013/10 от 19 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37).


Top