EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2221

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2221 на Комисията от 12 декември 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 по отношение на данните, съдържащи се в съобщенията, свързани с регистрацията на икономическите оператори и данъчните складове в националните регистри и в Централния регистър

C/2019/8793

OJ L 333, 27.12.2019, p. 47–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2221/oj

27.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/47


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2221 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2019 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 по отношение на данните, съдържащи се в съобщенията, свързани с регистрацията на икономическите оператори и данъчните складове в националните регистри и в Централния регистър

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета от 2 май 2012 г. относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2073/2004 (1), и по-специално член 22 от него.

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 на Комисията (2) се определят структурата и съдържанието на съобщенията, свързани с регистрацията на икономическите оператори и данъчните складове в националните регистри и в Централния регистър.

(2)

За да се постигне съответствие между структурата на съобщенията „Искане от общ характер“, определена в регламенти за изпълнение (ЕС) № 612/2013 и (ЕС) 2016/323 на Комисията (3), възможните стойности за елемента от данни „Вид на искането“ следва да бъдат изменени в таблица 1 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013, като се вземат предвид промените в изискванията за данните на съответната нова версия на компютризираната система, създадена по силата на Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4).

(3)

Обяснението в колона F на таблица 1 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 следва да бъде актуализирано, за да се даде ясно определение на елемент от данни „Стойност“, когато за „Код на вида първичен критерий“ е определена стойност „46 = Вид на транспорта“.

(4)

Съществува необходимост от допълнителни технически корекции на таблица 1 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013, за да се постигне яснота и прецизност на приложимите разпоредби.

(5)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Настоящият регламент следва да се прилага от 13 февруари 2020 г., за да се хармонизира началната дата на прилагането му с началната дата на прилагане на съответната нова версия на компютризираната система, създадена по силата на Решение № 1152/2003/ЕО.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по акцизите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 13 февруари 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2019 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 121, 8.5.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 на Комисията от 25 юни 2013 г. относно работата на регистъра на икономическите оператори и данъчните складове и свързаните с тях статистически данни и докладване в съответствие с Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на акцизите (ОВ L 173, 26.6.2013 г., стр. 9).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/323 на Комисията от 24 февруари 2016 г. за определяне на подробни правила за сътрудничество и обмен на информация между държавите членки относно стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета (ОВ L 66, 11.3.2016 г., стр. 1).

(4)  Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (ОВ L 162, 1.7.2003 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕС) № 612/2013 таблица 1 се заменя със следното:

(по член 4, параграф 5, член 7, параграф 2 и член 8, параграф 2)


A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Вид на искането

R

 

Възможните стойности са:

1

=

(запазено)

2

=

Искане за референтни данни

3

=

(запазено)

4

=

(запазено)

5

=

Искане за повторно синхронизиране на регистъра на икономическите оператори

6

=

Искане за възстановяване на списък на е-АД

7

=

Искане за статистически данни от SEED

n1

 

b

Наименование на съобщението за искане

C

„R“, ако <Вид на искането> е „2“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

Възможните стойности са:

„C_COD_DAT“

=

Общ списък на кодовете

„C_PAR_DAT“

=

Общи параметри на системата

„ALL“

=

За цялостна структура

a..9

 

c

Запитващо учреждение

R

 

(Вж. Списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

 

d

Идентификатор за съответствие на искането

C

„R“, ако <Вид на искането> е „2“, „5“, „6“ или „7“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

Стойността на <Идентификатор за съответствие на искането> е уникална за всяка държава членка.

an..44

 

e

Начална дата

C

За 1 e и f:

„R“, ако <Вид на искането> е „2“ или „5“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

дата

 

f

Крайна дата

C

 

дата

 

g

Единна дата

C

„R“, ако <Вид на искането> е „2“ или „5“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

дата

2

ИСКАНЕ ЗА СПИСЪК НА Е-АД

C

„R“, ако <Вид на искането> е „6“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Код на държавата членка

R

 

(Вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

2.1

АТРИБУТ НА ИСКАНЕТО_ПЪРВИЧЕН КРИТЕРИЙ

R

 

 

99x

 

a

Код на вида първичен критерий

R

 

Възможните стойности са:

1

=

АРК

2

=

Търговска марка на продукта

3

=

Категории акцизни продукти на движението

4

=

(запазено)

5

=

(запазено)

6

=

(запазено)

7

=

(запазено)

8

=

Град на получателя

9

=

Град на изпращача

10

=

Град на лицето, което предоставя обезпечението

11

=

(запазено)

12

=

Град на мястото на доставка

13

=

Град на данъчния склад на изпращане

14

=

Град на превозвача

15

=

Код на продукта по КН

16

=

Дата на фактурата

17

=

Акцизен номер на получателя

18

=

Акцизен номер на изпращача

19

=

Акцизен номер на лицето, което предоставя обезпечението

20

=

(запазено)

21

=

(запазено)

22

=

Акцизен номер на данъчния склад на получаване

23

=

Акцизен номер на данъчния склад на изпращане

24

=

(запазено)

25

=

Код на акцизния продукт

26

=

Времетраене на транспорта

27

=

Държава членка на получаване

28

=

Държава членка на изпращане

29

=

Име на получателя

30

=

Име на изпращача

31

=

Име на лицето, което предоставя обезпечението

32

=

(запазено)

33

=

Наименование на мястото на доставка

34

=

Наименование на данъчния склад на изпращане

35

=

Име на превозвача

36

=

Номер на фактурата

37

=

Пощенски код на получателя

38

=

Пощенски код на изпращача

39

=

Пощенски код на лицето, което предоставя обезпечението

40

=

(запазено)

41

=

Пощенски код на мястото на доставка

42

=

Пощенски код на данъчния склад на изпращане

43

=

Пощенски код на превозвача

44

=

Количество на стоките (в стоковата част на е-АД)

45

=

Местен референтен номер (LRN), който представлява определен от изпращача пореден номер

46

=

Вид на транспорта

47

=

(запазено)

48

=

(запазено)

49

=

Номер за целите на ДДС на получателя

50

=

(запазено)

51

=

Номер за целите на ДДС на превозвача

52

=

Промяна на мястото на получаване (пореден номер >= 2)

n..2

2.1.1

АТРИБУТ НА ИСКАНЕТО_ПЪРВИЧНА СТОЙНОСТ

O

 

 

99x

 

a

Стойност

R

 

Ако < Код на вида първичен критерий > е „46“ (Вид на транспорта), тогава се използва съществуващ < Код за вида на транспорта > от списъка на < ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ>.

an..255

3

ИСКАНЕ_СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

C

„R“, ако <Вид на искането> е „7“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Вид на статистическите данни

R

 

Възможните стойности са:

1

=

Активни и неактивни икономически оператори

2

=

Разрешения, чийто срок на действие предстои да изтече

3

=

Икономически оператори по вид и данъчни складове

4

=

Акцизна дейност

5

=

Промени на акцизни разрешения

n1

3.1

Код от СПИСЪКА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

R

 

 

99x

 

a

Код на държавата членка

R

 

(Вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

4

ПЕРИОД_СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

C

„R“, ако <Вид на искането> е „7“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Година

R

 

 

n4

 

b

Полугодие

C

За 4 b, c и d:

Следните три полета за данни са незадължителни и изключващи се:

<Полугодие>

<Тримесечие>

<Месец>

Това означава, че ако е попълнено едно от тези полета за данни, другите две не се попълват.

Възможните стойности са:

1

=

Първо полугодие

2

=

Второ полугодие

n1

 

c

Тримесечие

C

Възможните стойности са:

1

=

Първо тримесечие

2

=

Второ тримесечие

3

=

Трето тримесечие

4

=

Четвърто тримесечие

n1

 

d

Месец

C

Възможните стойности са:

1

=

януари

2

=

февруари

3

=

март

4

=

април

5

=

май

6

=

юни

7

=

юли

8

=

август

9

=

септември

10

=

октомври

11

=

ноември

12

=

декември

n..2

5

ИСКАНЕ_РЕФЕРЕНТНИ ДАННИ

C

„R“, ако <Вид на искането> е „2“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Знак за общи критерии за оценка на риска

O

 

Възможните стойности са:

0

=

„Не“ или „Не е вярно“

1

=

„Да“ или „Вярно“

n1

5.1

Код от СПИСЪКА НА КОДОВЕТЕ

O

 

 

99x

 

a

Поискан списък на кодовете

O

 

Възможните стойности са:

1

=

Мерни единици

2

=

Видове събития

3

=

Видове доказателства

4

=

(запазено)

5

=

(запазено)

6

=

Кодове на езиците

7

=

Държави членки

8

=

Кодове на държавите

9

=

Кодове на опаковките

10

=

Причини за незадоволително съобщение за получаване или за незадоволителен доклад за проверки

11

=

Причини за прекратяването

12

=

(запазено)

13

=

Видове транспорт

14

=

Транспортни единици

15

=

Лозарски зони

16

=

Кодове на извършените енологични манипулации

17

=

Категории на акцизните продукти

18

=

Акцизни продукти

19

=

Кодове по КН

20

=

Съответствия между кода по КН и акцизния продукт

21

=

Причини за анулирането

22

=

Причини за сигнала или отхвърлянето на е-АД

23

=

Обяснения за закъснението

24

=

(запазено)

25

=

Лица, които изпращат съобщение за събитието

26

=

Причини за отказа

27

=

Причини за закъснял резултат

28

=

Действия във връзка с искането

29

=

Причини за искането

30

=

(запазено)

31

=

(запазено)

32

=

(запазено)

33

=

(запазено)

34

=

Причини за невъзможността да се предприеме действието за административно сътрудничество

35

=

(запазено)

36

=

Вид документ

37

=

(запазено)

38

=

(запазено)

39

=

Причини за искането за ръчно приключване

40

=

Причини за отхвърляне на искането за ръчно приключване“

n..2


Top